LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 25.6.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI



PODATEK DOCHODOWY    (01.2008)
Biuro w domu - jaki podatek od nieruchomości
2008-01-16

KOMENTARZE: 0

Podatek od nieruchomości

Każda gmina sama ustala stawki tego podatku na swoim terenie - nie mogą być one jednak wyższe od określonych w ustawie.

Podatek od nieruchomości należy płacić za samo posiadanie gruntów, budynków lub budowli. Danina ta ma charakter majątkowy, niezależny od osiągania dochodów z nieruchomości. Płacą ją właściciele oraz użytkownicy wieczyści gruntów, ale i posiadacze zależni (na przykład najemcy) obiektów należących do gminy lub skarbu państwa. Podatkiem więc objęte są wszystkie rodzaje budynków: mieszkalne, przemysłowe, handlowo-usługowe, magazynowe, biurowe, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjne oraz inne niemieszkalne. O zakwalifikowaniu budynku do jednej z kategorii decyduje jego przeznaczenie, a z tym z kolei wiąże się stawka tego podatku.

Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian), mający fundamenty i dach. Podstawą opodatkowania budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa. Mierzy się ją po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Należy przy tym pamiętać o tym, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 1,40-2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchni tej nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości podatku.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (czyli gminie) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (czyli gmina) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (czyli swojej gminie), deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

W związku z powyższym – składając w swoich gminach deklaracje w zakresie podatku od nieruchomości proszę pamiętać o niniejszej zasadzie.
Przypominamy, że podatnik, który ma działalność zarejestrowaną w domu i wykonuje tam niektóre firmowe czynności (korespondencja z klientami, prowadzenie księgowości), ale lokal wykorzystuje jednak przede wszystkim na cele mieszkalne, nie musi płacić wyższego podatku od nieruchomości – bowiem samo zarejestrowanie działalności nie powoduje, że nieruchomość przestaje być mieszkaniem, a staje się firmą.

Nie zmienia też przeznaczenia lokalu mieszkalnego wykonywanie drobnych czynności związanych z działalnością (praca na komputerze, prowadzenie księgowości). Co innego, gdyby podatnik wyposażył mieszkanie w specjalistyczny sprzęt i przyjmował klientów (np. zrobił z niego gabinet lekarski). Co prawda art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że wyższy podatek od nieruchomości trzeba płacić od "budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". Jednak zgodnie z interpretacją prezydenta miasta Łodzi z 3 sierpnia br. (IIIRF 31100/1/02/07)."Zwrot „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” oznacza, że budynek mieszkalny lub jego część musi być faktycznie zajęty na działalność gospodarczą, nie wystarczy więc fakt, że jest on związany z działalnością gospodarczą, gdyż znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy. (...). Jeżeli zatem lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one korzystały ze stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. jak dla budynków mieszkalnych".

Taką interpretację popiera również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 1992 r. (SA/Wr 650/92). W orzeczeniu tym czytamy, że art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku".

Podsumowując powyższe rozważania uznać należy, iż opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez przedsiębiorcę stawkami podatku od nieruchomości (przewidzianymi dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) jest dopuszczalne jedynie na zasadzie wyjątku i może dotyczyć sytuacji, gdzie lokal jest wykorzystywany na prowadzanie działalności z wyłączeniem swoich funkcji mieszkalnych.

Jeśli natomiast przedsiębiorca wykorzystuje typowy lokal mieszkalny dodatkowo i w ograniczonym zakresie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności, nie ma podstaw, by zastosować wobec takiego podmiotu stawkę wyższą, przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

UWAGA ! Jeśli więc w poprzednich latach przedsiębiorcy – wykorzystując typowy lokal mieszkalny dodatkowo i w ograniczonym zakresie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności – płacili podatek od nieruchomości wg stawki wyższej (przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) to mają prawo do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za poprzednie lata (miesiące) i w ten sposób np. wycofać nadpłacony podatek.


Zapraszamy do archiwum





KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:



Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem




KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 4
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT






Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum