www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

100 dni Burmistrza Dąbrowskiego

Trzy miesiące – około 100 dni – kadencji burmistrza Tomasza Dąbrowskiego nie jest zapewne wystarczającą próbką aby móc jednoznaczenie ocenić czy obietnice wyborcze, którymi ujął swoich wyborców zostaną zrealizowane czy też pozostaną tylko obietnicami. Jednak te 100 dni pozwalają się zorientować jaki styl „władzy”” preferuje aktualny burmistrz, jakimi ludźmi się otacza, jakie wartości i kierunki są dla Tomasza Dąbrowskiego najważniejsze. Komentują: sam zainteresowany – Tomasz Dąbrowski oraz radni Łomianek.


Burmistrz Tomasz Dąbrowski

Mija sto dni od czasu wyborów samorządowych.Wybrany przez mieszkańców wspólniez Państwem wprowadzam nowoczesne standardyzarządzania. Od podstaw budujemyprzyszłość naszej lokalnej społeczności. Powoli, acz konsekwentnierealizuję składane obietnice. Pokazuję siłę Łomianek, ichpotencjał i możliwości rozwoju. Wszystko po to, by przyciągaćnowych inwestorów, by Łomianki stały się atrakcyjnym miejscemdla własnych przedsiębiorców, by jak najwięcej móc zaoferowaćmieszkańcom. Trudne zmiany wymagają czasu, realizacjeinwestycji – dużych nakładów fi nansowych, choć właśnie teraznastąpił szczyt kryzysu – dramatycznie spadają dochody. Wbrewsceptykom wkrótce ruszą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne,choć wymagano ode mnie prowadzenia prac budowlanychw środku zimy. Ten czas poświęciłem na rozwijanie współpracyz okolicznymi gminami i powiatami. Za nami rozmowy z przedstawicielamiadministracji rządowej i samorządowej, władzamilokalnymi gminy Czosnów, Izabelina, Warszawy-Bielan, NowegoDworu Mazowieckiego. Planujemy wspólne przedsięwzięciaz Powiatem Warszawskim Zachodnim i Nowodworskim. Wspólnierozmawiamy o problemach komunikacyjnych, podejmujemytrudne rozmowy na temat pojawiających się zagrożeń, które odlat niepokoją mieszkańców. Już dziś przygotowujemy nowoczesnestandardy zapewniające bezpieczeństwo powodziowe gminytak, by ewentualna akcja przeciwpowodziowa przebiegałasprawnie i bez zarzutu.

Przez ostatnie lata cenzura i propaganda miały przysłaniać problemygminy. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami oddaliśmy „”GazetęŁomiankowską”” w ręce stowarzyszeń, szkół i organizacji pozarządowych,bowiem siłą naszej gminy jest potencjał drzemiącyw jej mieszkańcach. Kolejnym efektem naszych pozytywnych działańjest otwarcie i uwolnienie rynku prasy lokalnej. W Łomiankachnigdy nie było aż 4 gazet lokalnych. Nie boimy się konstruktywnejkrytyki. Wbrew niej przeprowadziliśmy konsultacje społecznew sprawie trasy S7. Głos w dyskusji zabrali przede wszystkimmieszkańcy z terenu gminy Łomianki.

Otwieramy się na prośby społeczne. Właśnie udostępniliśmy miesięcznykarnet do klubu fi tness w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Co w ostatnich latach wydawało się niemożliwedo zrealizowania.

Otwieramy gminę na organizacje pozarządowe – niezmiernieistotnego i strategicznego partnera w realizacji zadań własnychgminy i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Wzmocniliśmynadzór właścicielski w spółkach gminnych, powołując profesjonalnieprzygotowanych członków rad nadzorczych. Kontrolujemyracjonalność wykorzystania przekazywanych przez gminę dotacji.Wszystko to, by ograniczyć wydatki bieżące, a zwiększyć wydatkina realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej, niezmiernie ważneji istotnej dla naszych mieszkańców. I właśnie po to na najbliższejsesji Rady Miejskiej, pod rozwagę radnych poddamy propozycjęzmian w budżecie, by ta priorytetowa inwestycja ruszyła z siłą jaknigdy dotąd. Nie wątpimy w odwagę radnych w podejmowaniutrafnych decyzji.

Wprowadzamy w życie nieuchwalony, a przygotowany w poprzedniejkadencji – podstawowy dokument funkcjonowania samorządu– Statut Gminy. Zakłada on zwiększenie demokratyzacji życiapublicznego poprzez m.in. większy udział mieszkańców w posiedzeniachRady Miejskiej.

Nie zrywamy z chlubnymi poczynaniami poprzedników. Oddająchołd największemu Polakowi w naszej historii Janowi Pawłowi II,odpowiadając na głosy mieszkańców, zapoczątkowaliśmy wystawienieZłotej Księgi, dając możliwość złożenia podziękowań BenedyktowiXVI za decyzję beatyfi kacyjną.

Pozytywnie rozwiązaliśmy problem mieszkaniowy dwóch rodzinwyrzuconych z wyburzonych budynków komunalnych przyul. Fabrycznej. Nie fałszujemy rzeczywistości. Doceniając wkładpoprzedniego burmistrza w rozpoczęcie budowy budynku komunalnego,wspólnie przecięliśmy wstęgę na jego otwarcie.

Pomimo niesprzyjających warunków lokalowych, realizujemy postulatadministracji przyjaznej mieszkańcom – promując wzorzecurzędu zorientowanego na dobrą obsługę klienta, opartego naprzejrzystych procedurach podejmowania decyzji, dobrej organizacjipracy i etycznego zachowania pracowników.


Radny Jan Mazan (Klub Łączą Nas Łomianki)

Sto dni temu Tomasz Dąbrowski podjął sięniezwykle ważnego i wymagającego zadania.13 grudnia, z woli wyborców, stanął na czelegminy. Objął ją w nieznanym sobie stanie zostawionym przezpoprzedników. Od tego też dnia rozpoczął prowadzenie jej przezniezwykle kluczowe cztery lata.

Czy po zaledwie stu dniach można rozliczać go z efektów jego pracy?Czas jaki przyszło mi oceniać jest bardzo krótki. Mam nadzieję,że pozwolił on Burmistrzowi na zapoznanie się ze wszystkiminiuansami pracy administracyjnej, na poznanie mechanizmówpodejmowania decyzji w urzędzie, na zaznajomienie się ze stanemgminy i przeprowadzenie pierwszych kluczowych zmian i reform.Powyborczy kurz nadal nie opadł – wielu mieszkańców oczekujelub oczekiwało niemalże natychmiastowych i widocznych zmian.Teraz ich postawa jest coraz bardziej roszczeniowa. Słusznie oczekująoni realizacji obietnic wyborczych – trzeba jednak uzbroić sięw cierpliwość i mieć zaufanie do Burmistrza, że spełni to, co zapowiedział.Bowiem w okresie zaledwie 100 dni trudno zadowolićwszystkich.


Radna Sylwia Maksim-Wójcicka (Klub Platforma Obywatelska)

Pierwsze 100 dni nie pokazało konkretnegokierunku, w jakim zmierza nowy burmistrz. Zajmowanosię głównie decyzjami personalnymi,zwalnianiem i zatrudnianiem kolejnych pracowników, wydawaniemzarządzań, z których część była potem zmieniana i poprawiana.Ostatecznie burmistrz otoczył się grupą doradców, prawnikówi zastępców, a jednocześnie odgrodził od Rady Miejskiej, z którąpowinien blisko współpracować i szczerze rozmawiać. Ani kolejnepropozycje uchwał, ani zapowiadane zmiany w budżecie nie pokazują,jaka jest koncepcja zarządzania gminą, w tym jaki burmistrzma plan na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej – przynajmniejw takim zakresie, by w roku 2015 Łomianki nie musiały płacić wysokichkar. A właśnie na początku kadencji taka wizja powinna byćprzedstawiona mieszkańcom i Radzie.

Tymczasem zamiast obiecanych w trakcie kampanii kilkunastu milionówna budowę sieci wod.-kan. realnie udało się burmistrzowii jego zastępcom znaleźć jedynie około dwóch, rezygnując jednocześnienp. z modernizacji szkół i budowy sal gimnastycznych.W zaplanowanych inwestycjach nie widać ani logicznego planu,ani realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Obiecane konsultacjei współpraca z organizacjami społecznymi to na razie równieżtylko wyborcze hasło, ponieważ do tej pory nie udało się namuzgodnić z burmistrzem zgłoszonego przez Klub PO projektuuchwały dot. konsultacji społecznych.


Radny Piotr Wolanin (Klub Platforma Obywatelska)

100 dni burmistrza Dąbrowskiego to 100pniowanienapięcia. Zwycięstwo wyborcze, radość,zaprzysiężenie i szara rzeczywistość. Pierwszymniewypałem okazał się projekt uchwały, ustalającej poziom dopłatdo wody i ścieków, na poziomie generującym prawie 100% podwyżkęcen. Na szczęście Rada „uczłowieczyła” ten zamysł. PóźniejPan burmistrz już się tylko rozpędzał. Po obsadzeniu autorów swojejkampanii wyborczej na stanowiskach wiceburmistrzów, rozszerzyłzatrudnienie o kolejne, wysoko opłacane stanowiska: sekretarzagminy i prawnika. W międzyczasie przeprowadził kadrową czystkęw ICDS-ie. No i wreszcie… Mega hit – Złota Księga dziękczynna dlaBenedykta XVI, wystawiona w Urzędzie Miejskim. Łomianki pretendujądo miana pierwszej gminy wyznaniowej w Europie.

Zmiany, które zaproponował w projekcie budżetu, są kosmetycznei dowodzą o braku pomysłu na dobre zarządzanie miastem. Podwyżkadla burmistrza Dąbrowskiego (w porównaniu do poprzednika),była kredytem zaufania, jakim obdarzyli go radni. Niestety,ale nieuchronnie dochodzę do wniosku, że ten kredyt będzie bardzowysoko oprocentowany.”

100 dni Burmistrza Dąbrowskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *