www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Argumenty kontra emocje

Szanowni Państwo, mieszkańcy Łomianek!

Źle się stało, że kwestia budowy obwodnicy podzieliła mieszkańcówŁomianek, a poprzednie władze samorządowe ten podziałpodsycały.
Burmistrz Sokołowski oraz jego zastępca Jan Grodzki twierdząc, żetrasa po wale czy też inaczej mówiąc, trasa wzdłuż Wisły – stanowialternatywę dla tzw. trasy mszczonowskiej, nie brali pod uwagę żetego wariantu trasy nie uwzględniono w koncepcji dotyczącej budowyMostu Północnego, i że przeciwne mu są sąsiednie samorządyBielan, Bemowa, Legionowa, Czosnowa oraz znaczna część mieszkańcówŁomianek. Aby przeforsować swój pomysł oraz uwiarygodnićprzebieg trasy po wale, burmistrz Sokołowski wydawał gminneśrodki na opracowanie forsowanego wariantu. W sumie, przez ostatnielata pan Sokołowski wydał na ten cel kilkaset tysięcy złotych.Postawa i działania poprzedniego burmistrza doprowadziły do skłóceniaśrodowiska lokalnego dając nadzieje mieszkańcom Dąbrowy,że trasa zostanie od nich odsunięta i przebiegać będzie nad Wisłą.Wszystko to miało miejsce podczas kampanii wyborczej. Cel byłjasny. Zwycięstwo za wszelką cenę. Bez względu na dobro lokalnejspołeczności.

Zagubione media

W tej, tak istotnej dla mieszkańców naszej gminy kwestii, gubiąsię nawet media. 30 maja, w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykułKrzysztofa Śmietany zatytułowany „Wojewoda odcina Wisłę –awantura o nową trasę”. Jak pisze autor: „…drogowcy chcą, by przedmeczami Euro 2012 rozgrywanymi w Warszawie i Gdańsku, trasa S7była gotowa przynajmniej do Płońska. Kluczowy jest wyjazd ze stolicy.Teraz jest zakorkowany zwłaszcza w Łomiankach. Dlatego GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje nową wylotówkę.Od trzydziestu lat rezerwowano pod nią tereny między Łomiankamia Puszczą Kampinoską.
Ten plan może jednak lec w gruzach. Niedaleko mieszkają wpływowipolitycy. Wśród nich wicepremier Roman Giertych (LPR) i europosełSamoobrony Marek Czarnecki. Ich sąsiadem jest sympatyzujący z PiSbyły burmistrz Łomianek, Lucjan Sokołowski. To on przeforsował, bynową trasę przenieść na wał wzdłuż Wisły. Ostatnio do jego pomysłuprzychylają się urzędnicy wojewody mazowieckiego Jacka Sasina(PiS), który w ciągu kilku tygodni wybierze ostateczny przebieg drogi.Jak się okazuje – zgodnie z publikacjami prasowymi i zamieszczonymtam stanowiskiem wojewody mazowieckiego, które przedstawił jegorzecznik prasowy – w Łomiankach miałyby funkcjonować równocześniedwie trasy: mszczonowska i wzdłuż wału. Przy czym w tymdrugim przypadku bardzo prawdopodobny staje się wariant wprowadzeniana terenie naszej gminy, trzeciej trasy tzw. legionowskiej.

Rada miejska reaguje

Na ten artykuł zareagowali radni miejscy, którzy podczas ostatniejsesji w trybie pilnym, ale zgodnym z obowiązującym stanem prawnym,uchylili uchwały będące wyrazem poparcia rady miejskiejłomiankowskiego samorządu dla budowy trasy po wale. Intencjąrady miejskiej było wyłącznie wyrażenie braku poparcia dla trasywzdłuż wału, a jednocześnie przeciwstawienie się wybudowaniuna terenie Łomianek, trzech tras.
I od razu, odpowiadając na artykuł w „Echu Łomianek i Bielan”z 8 czerwca „Kogo reprezentują radni Łomianek”, oświadczam, żepodczas ostatniej sesji rada miejska, NIE uchwaliła poparcia dla trasymszczonowskiej. Sprawą błędów i niedoinformowania dziennikarzy„Echa”, zajął się już rzecznik UMiG Łomianki, więc sprostowaniaco do innych kwestii pozostawiam bez komentarza.

Stanowisko burmistrza

Na podstawie materiałów, którymi dysponuję, rozmów z wojewodąJackiem Sasinem oraz wicewojewodą mazowieckim, MarkiemMartynowskim, stwierdzam kategorycznie, że mój poprzednik nastanowisku burmistrza wprowadził opinię publiczną w błąd, twierdząc,że trasa po wale czy też inaczej mówiąc, trasa wzdłuż Wisły– stanowi alternatywę dla tzw. trasy mszczonowskiej. Tak bardzozajął się forsowaniem swojego pomysłu, że zaniechał działań narzecz modernizacji wałów nad Wisłą.
Pragnę poinformować, że poczyniłem w tej sprawie uzgodnieniaz samorządem województwa. Dotyczą one wspólnego działaniana rzecz modernizacji wałów. Rada miejska przeznaczyła 400 tys. złna wykonanie dokumentacji dotyczącej tej inwestycji. Wystąpionoo decyzję dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenudla tego przedsięwzięcia. Są olbrzymie szanse na rozpoczęciemodernizacji w najbliższych 2-3 latach. Nie zmarnujemy tej szansy.Poprzedniej władzy nie przeszkadzało, że odsunięto plany modernizacjina lata 2014-2018.

Na taki okres oczekiwania nie ma zgody. Nie może być tak, żewiosną będziemy patrzyli na Wisłę z obawą o życie naszych rodzini nasz dobytek.

Z ostatnich wypowiedzi wojewody Jacka Sasina, wynika iż trasawzdłuż Wisły, nigdy nie była rozważana jako alternatywna dla trasymszczonowskiej. Instytucje uprawnione do opiniowania, m.in.Kampinoski Park Narodowy oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowychi Autostrad (wypowiedź dyrektora Wojciecha Dąbrowskiegow programie TV3 w dn. 11 czerwca br.) – preferowały takie rozwiązaniei opowiadają się za wariantem mszczonowskim.

Nie dopuszczam nawet do świadomości sytuacji, w której rozpoczętoby w Łomiankach budowę trzech tras. Właściwie czterech,bo budowa trasy nad Wisłą jest równoznaczna z powstaniem trasylegionowskiej. W ostatnim czasie rozmawiałem z wicemarszałkiemwojewództwa mazowieckiego oraz przedstawicielami radnych sejmikumazowieckiego na temat wykreślenia z planu zagospodarowaniaprzestrzennego województwa rezerwy dla trasy legionowskiej.Rezygnacja z tej rezerwy wyeliminuje ostatecznie możliwośćpotencjalnego przebiegu trasy przez Łomianki. Jest więc kluczowadla normalnego funkcjonowania miasta dziś i w przyszłości.

Szanowni mieszkańcy!

Zostawmy emocje. Nadszedł czas na zakończenie sporów, nawymianę rzeczowych argumentów oraz na merytoryczne rozmowy.Rozmowy, bez których nie rozwiążemy tematów istotnych.Chciałbym wierzyć, że do wszystkich mieszkańców takie rzeczoweargumenty przemówią. W chwili gdy grozi nam budowatrasy mszczonowskiej, legionowskiej i wzdłuż wału,moim obowiązkiem jest zadbanie, aby standard trasymszczonowskiej oraz zmodernizowanej trasy gdańskiej,były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.Dziś, w przeddzień podjęcia ostatecznych decyzji

W KWESTII BUDOWY NOWEJ TRASY, FAKTY SĄ TAKIE:1/ droga po wale nie jest alternatywą dla trasy mszczonowskiej,
2/ rezerwa pod budowę trasy mszczonowskiej, istniejeod ponad 30 lat,
3/ brak konieczności wysiedleń (brak zabudowy)wzdłuż trasy mszczonowskiej,
4/ stanowisko Kampinoskiego Parku Narodowegostwierdzające brak zagrożenia dla ekosystemu KPN,co potwierdza Rada Naukowa KPN stwierdzając, iż…od lat Park miał świadomość przebiegu trasywzdłuż KPN i odpowiednio jest przygotowany dojej budowy w zaplanowanym kształcie…

W PRZYPADKU TRASY WZDŁUŻ WISŁY, FAKTY SĄ TAKIE:
1/ brak rezerwy terenu (przez cały czas wydawanebyły i są zezwolenia na budowę),
2/ konieczność wysiedlenia kilkuset osób i wyburzeniakilkudziesięciu domów,
3/ zachwianie ekosystemu w obszarze „Natura 2000”– Wisła i jej koryto w międzywalu stanowi obszarspecjalnej ochrony ptaków pod nazwą „Dolina WisłyŚrodkowej”

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji (według wojewodynastąpi to pod koniec lipca br.), zgodnie z moimiustaleniami z wojewodą, planowane jest spotkaniemieszkańców Łomianek oraz władz samorządowych z organamidecyzyjnymi województwa, dyrekcją GDDKiA, dyrekcją KPN na tematwariantów przebiegu tras przez Łomianki.

Konkluzja

Ulica Kolejowa jest trasą śmierci. Wymaga natychmiastowej modernizacji.Nie jest to prawdą, że będzie poszerzona o opaski znajdujące siępo obu jej stronach, jak sugerował poprzedni burmistrz. Zostaniezmodernizowana, ale zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami.Posiadać będzie nową nawierzchnię, bezkolizyjne skrzyżowaniai ekrany tłumiące hałas.

Przestańmy się kłócić o przebieg tras i zadbajmy o to, aby te któreprzebiegać będą przez Łomianki były jak najmniej uciążliwe.Dziś możliwe jest budowanie dróg wg. standardów europejskich.Do takiego standardu należy budowanie nawierzchni oraz zabezpieczeńprzy trasie w taki sposób, by hałas powodowany przezprzemieszczające się samochody nie przekraczał 40 decybeli.Trasie legionowskiej, która „rozjechałaby” całkowicie Łomianki,mówię kategorycznie – NIE.

Burmistrz Łomianek – Wiesław Pszczółkowski
Gazeta Łomiankowska 12/2007

Argumenty kontra emocje

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *