www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet 2007

18 stycznia br. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.

Dochody
Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki skalkulowane zostały na kwotę 59 218 051 zł. Zaplanowano je w następujący sposób:

I. Dochody własne gminy zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych. Ich udział w strukturze dochodów wynosi 82,78 % przyjęte zostały w kwocie 49 022 115 zł, a składają się na nie następujące tytuły:

wpływy z podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 13 327 374 zł, co stanowi 22,51% łącznych dochodów budżetowych gminy. Są to m.in.: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (8.141.000 zł), z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, posiadania psów, a także z tytułu różnego rodzaju opłat: skarbowej, targowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, od czynności cywilnoprawnych itp.

udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 32 197 242 zł, co stanowi aż 54,37 % planowanych dochodów gminy.- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1 112 000 zł.

dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 1 763 000 zł – to kolejne 2,98 % wpływów budżetu. Na dochody te składają się m.in.: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług (czynsze w budynkach komunalnych, cmentarz komunalny). Dużą pozycję stanowią tu planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń ICDS (790 000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen w ICDS (380 000 zł).

pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na poziomie 622 499 zł i składają się na nie m.in.: wpływy z różnych opłat, mandaty, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dotacje otrzymane za dzieci z terenu Warszawy uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach, a także wpływy z reklam w Gazecie Łomiankowskiej (134 700 zł).

II. Dotacje celowe z budżetu państwaTa grupa dochodów zaplanowana w kwocie 3 651 888 zł, stanowi 6,17 % wszystkich planowanych wpływów do budżetu gminy z przeznaczeniem na następujące cele:realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji państwowej, prowadzenie stałego rejestru wyborców, zadania z zakresu obrony cywilnej.

III. Subwencja ogólna stanowi 10,95 % dochodów gminy. Na 2007 rok dla Gminy Łomianki ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 483 122 zł.

IV. Dotacje z funduszy celowych
Planowana kwota wpływów w wysokości 60 926 zł dotyczy rekompensaty z tytułu utraconych dochodów.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych w wysokości 57 996 565 zł, składa się z wydatków bieżących 47 052 700 zł oraz wydatków majątkowych 10 943 865 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Oświata i wychowanie – 21 168 887 zł (36,50% wydatków budżetu gminy). Są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie oświaty (14 437 702 zł) oraz wydatki inwestycyjne (6 731 185 zł).
W kwocie wydatków bieżących mieści się m.in.:
– funkcjonowanie czterech szkół podstawowych (6 587 213 zł)
– klas „zerowych” w szkołach podstawowych (376 550 zł)
– dwóch gimnazjów (3 024 580 zł)
– 3 przedszkoli samorządowych (1 868 584 zł)
– dotacje dla 6 przedszkoli niepublicznych (1 262 520 zł)
– dotacja dla Warszawy na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli w Warszawie za rok 2006 i 2007 (745 430 zł)
– pokrycie kosztów dowożenia i opieki podczas transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i integracyjnych w Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną (374 700 zł
– dotacja dla liceum (35 000 zł)
– komisje egzaminacyjne (3 721 zł)
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (56 964 zł)
– pozostała działalność (102 440 zł)

Administracja publiczna – 8 513 342 zł (14,68%). Mieszczą się tu zadania własne oraz zlecone gminie:
– wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu (6 942 900 zł)
– prowadzenia spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (635 080 zł).
– dofinansowanie dla Powiatu Warszawskiego na prowadzenie filii wydziału komunikacji w Łomiankach (15 000 zł).
– wydatki związane z obsługą Rady Gminy (240 000 zł) z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,
– promocja gminy (39 000 zł)
– funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji (641 362 zł)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 933 073 zł (13,68%). Na tę kwotę składają się wydatki bieżące (7 682 733 zł) oraz majątkowe (250 000 zł). Podział środków na realizację zadań bieżących jest następujący:
– gospodarka ściekowa i ochrona wód (2 511 520 zł), w tym na dopłatę do spółki wodno- kanalizacyjnej (2 509 320 zł)
– oczyszczanie miasta i wsi (835 000 zł)
– utrzymanie zieleni (105 000 zł)
– oświetlenie ulic, placów i dróg (900 000 zł) np. opłaty za energię elektryczną oraz konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego.
– pozostała działalność (3 331 213 zł) obejmuje finansowanie jednostki Zarząd Zasobami Komunalnymi czyli utrzymanie ICDS.

Transport i łączność – 7 171 500 zł (12,37%). W tej ogólnej sumie mieszczą się wydatki bieżące (3 380 000 zł) oraz majątkowe (3 791 500 zł).
Wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na: dopłatę do komunikacji miejskiej (1 800 000 zł), dopłatę do komunikacji podmiejskiej (130 000 zł) oraz na drogi publiczne gminne (1 450 000 zł) – remonty cząstkowe chodników i jezdni, remonty dróg gruntowych, wdrażanie projektów organizacji ruchu, konserwacja oznakowania itp.

Pomoc społeczna – 4 482 800 zł (7,73%) Opieka społeczna realizuje zadania własne, które finansowane są z budżetu gminy, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te przeznaczone są na:
– wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (3 300 000 zł)
– utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (590 000 zł)
– zasiłki i pomoc w naturze (468 000 zł)
– dodatki mieszkaniowe (30 000 zł)
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (12 000 zł)
– zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (28 800 zł)
– pozostała działalność (54 000 zł) to środki przeznaczone m.in. na kolonie dla dzieci z terenu naszej gminy, a przebywających w domach dziecka lub innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– zakup paczek świątecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych i dzieci, finansowanie akcji dożywiania dzieci w szkołach.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 511 640 zł (2,61%). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:
– nagrody dla policjantów oraz wzmocnienie codziennej służby patrolowej (80 000 zł)
– funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (103 500 zł)
– funkcjonowanie Straży Miejskiej (1 327 640 zł)
– obronę cywilną (500 zł)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 698 547 zł (1,20%). Są to wydatki na:
– utrzymanie trzech świetlic (420 400 zł)
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (95 530 zł)
– stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin (180 000 zł)
– doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (2 617 zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 304 500 zł (2,25%). Środki te przeznaczone są m.in. na następujące cele:
– gminne imprezy kulturalne (164 500 zł)
– funkcjonowanie Domu Kultury (717 000 zł)
– funkcjonowanie gminnej biblioteki (423 000 zł)

Gospodarka mieszkaniowa – 1 078 150 zł (1,86%). W tym wydatki bieżące (922 310 zł) i majątkowe (155 840 zł). Kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:
– komunalizację gruntów na terenie gminy (630 500 zł)
– eksploatację i remonty budynków komunalnych, czynsze itp.(291 810 zł).

Obsługa długu publicznego – 1 034 000 zł (1,78%). Wydatki te związane są z obsługą: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW, kredytów bankowych z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS oraz kredytów z BGŻ na termomodernizację budynków oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowią 5,34% budżetu gminy i obejmują:
– informatykę (322 000 zł),
– działalność usługową (73 000 zł),
– kulturę fizyczną i sport (160 000 zł),
– ochronę zdrowia (322 234 zł),
– różne rozliczenia (2 111 009 zł)
– oraz inne.

Wydatki majątkowe
Na wydatki majątkowe uwzględnione w ogólnej kwocie wydatków budżetu gminy planuje się przeznaczyć 10 943 865 zł. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

Inwestycje drogowe:– Budowa ul. Grzybowej (250 500 zł)
– Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka (351 000 zł) – dokończenie planuje się na 2008 r.
– Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego (371 000 zł)
– Budowa ul. Szpitalnej na odc. od banku do opaski ul. Kolejowej (928 000 zł)
– Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina (260 000 zł)
– Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej (310 000 zł)
– Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Pionierów (500 000 zł)
– Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów na ul. Warszawskiej róg ul. Szpitalnej (185 000 zł)
– Budowa chodnika w ul. Partyzantów (60 000 zł)

Gospodarka gruntami:
– Zakup działki nr 140 w Sadowej przeznaczonej na powiększenie działki szkolnej (123 000 zł)
– Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie (32 840 zł)

Oświata i wychowanie:
– Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach (712 400 zł)
– Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Dziekanowie Leśnym (700 125 zł)
– Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim (148 660 zł)
– Spłata zobowiązań za budowę Integracyjnego Centrum Dydaktyczno–Sportowego (5 170 000 zł)

Inwestycje wodno kanalizacyjne:
– Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy (200 000 zł)

Inwestycje oświetleniowe:
– Wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej (42 000 zł)
– Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej (8 340 zł)

Obiekty sportowe:
– Budowa toru deskorolkowego (15 000 zł)

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 576 000 zł zostaną przeznaczone na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (środki przeznaczone dla spółki KMŁ na zakup autobusu).

Oprac. M. Waszkiewicz
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Budżet 2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *