www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz chce zmian w Budżecie

Burmistrz Tomasz Dąbrowski zapowiedział, że na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zaproponuje następujące zmiany w budżecie – w uchwale budżetowej Gminy Łomianki.

1. Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej (zad. 67/07). Zwiększa się kwotę zadania do 400.000 zł, co umożliwi: wykup gruntu pod poszerzenie i budowę chodnika oraz oświetlenia. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

2. Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia (Zad. 3/12). Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 zł. Zabezpieczona dziś w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

3. Budowa ul. Baonu Zośka zad. 23/09. Zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót, a należy także zabezpieczyć środki finansowe na odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z procedurą ZRID. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Górne.

4. Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania zad. 2/12. Brak jest pozwolenia na budowę. Do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło odwołanie mieszkańca od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowę odkłada się jej realizację.

5. Budowa ul. Krokusa (zad. 11/12). Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 66.024 zł do kwoty 271.510 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację robót rozpoczętych w 2013 r., na podstawie podpisanej umowy oraz wykonanie robót na doprojektowanym odcinku drogi, na które wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek mieszkańców Dąbrowy Zachodniej.

6. Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni – Zad. 1/13. Z uwagi na fakt, że w roku 2014 planuje się wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją ww. inwestycji, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się zwiększenia o kwotę 112.140 zł do kwoty 440.000 zł. Wniosek mieszkańców osiedla Prochownia.

7. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej) – opracowanie dokumentacji technicznej (zad. 2/14), w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej za cenę poniżej planowanej. W przetargu tym 16 firm złożyło swoje oferty. W związku z tym zasadnym jest zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2014 o kwotę 200.000 zł do kwoty 150.000 zł.

8. Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki – zad. 6/14. W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego konieczne jest ww. opracowanie. Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.000 zł.

9. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa) (zad. 7/14). Z uwagi na zły stan techniczny ulic w Dąbrowie Rajskiej i zakończenie budowy sieci wodno kanalizacyjnej w tym rejonie mieszkańcy wnoszą o rozszerzenie zadania o wszystkie ulice na osiedlu i wykonanie opracowań projektowo – kosztorysowych. W związku z tym zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł, a co za tym idzie zwiększa się planowane wydatki na rok 2014. Wniosek zarządu osiedla Dąbrowa Rajska i mieszkańców.

10. Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej – Zad. 13/14. W związku z otrzymaniem dotacji unijnej z 8 konkurs dla Kiełpina w ramach Funduszu Spójności budowę ulicy planuje się rozpocząć po zakończeniu budowy sieci wodno kanalizacyjnej . Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 10.000 zł.

11. Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w. 20 (Zad.15/14). Na wniosek mieszkańców i zarządu MBS tworzy się nowe zadanie. Do końca 2014 roku, planuje się wykonanie robót budowlanych. Chęć partycypacji w kosztach w wysokości 50% wyraził MBS w Łomiankach.

12. Budowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga – opracowanie dokumentacji technicznej (Zad. 16/14). Opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę drogi. Nowe zadanie w budżecie – 50.000 zł. Wniosek sołtysa Sołectwa Chopina.

13. Nowe zadanie Przebudowa ul. Działkowej – opracowanie dokumentacji technicznej (Zad. 17/14). W ulicy Działkowej wykonane zostały roboty wodno kanalizacyjne, mając pełną infrastrukturę podziemną możliwa jest realizacja zadania. Koszt 50.000 zł. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Centralne.

14. Przebudowa ulic: Spokojnej oraz Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej – opracowanie dokumentacji – Zad. 18/14. Nowe zadanie na kwotę 50.000 zł. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Łomianki Pawłowo.

15. Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20 – Zad. 19/14. Planuje się w roku 2014 wykonanie prac modernizacyjnych ww. budynku, w celu podniesienia parametrów użytkowych obiektu – 60.000 zł. Wniosek mieszkańców i zarządu osiedla Dąbrowa Leśna.

16. Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym (Zad. 19/12). Ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie nie jest możliwe wykonanie zadania w 2014 r. I etapu robót, polega na budowie oświetlenia. Zwiększa się zatem łączną wartości zadania o kwotę 50.000 zł o kwoty 119.680 zł.

17. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki (Zad. 23/14). W celu realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, należy rozpocząć prace związane z budową systemu monitoringu. Wniosek mieszkańców osiedla Dąbrowa Zachodnia.
W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, natomiast w latach 2015 – 2016 budowę. Łączna wartość zadania będzie opiewać na kwotę 400.000 zł, a monitoring obejmować będzie zarówno Dąbrowę jak i Łomianki. Temu tematowi poświęcona była m.in. Debata o bezpieczeństwie (26 marca 2014 r.).

18. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej – zad. 41/09. W roku bieżącym zaplanowano aktualizację opracowania projektowo – kosztorysowego, a co za tym idzie zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 945.000 zł do kwoty 6.000 zł.

19. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły – zad. 32/11. Zmniejsza się wartość planowanych wydatków w roku bieżącym o 150.000 zł. Kwota ta pozwoli w tym roku na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę szkoły.

20. Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej (Zad. 20/13). Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 706.150 zł. Do końca roku planuje się wykonanie wielobranżowego opracowania projektowo – kosztorysowego na budowę szkoły. Ze względu na stan budynku należy natychmiast wykonać roboty rozbiórkowe a w związku z tym zwiększyć zabezpieczoną kwotę w budżecie. Wniosek mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna.

21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w zakresie wykonania wiatrołapu (Zad. 24/14). Utworzone zostało nowe zadanie opiewające na łączną kwotę 60.000 zł, z czego w 2014 r. na projekt przeznaczone zostanie 10.000 zł. Wniosek Dyrektor Szkoły i rodziców uczniów dotyczy rozbudowy szkoły.

22. Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka – Zad. 13/12. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 5.000 zł do kwoty 71.000 zł, w związku z koniecznością zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę. Wniosek mieszkańców sołectwa.

23. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka – Zad. 14/12. W związku z decyzją Premiera Donalda Tuska, o modernizacji ul. Kolejowej do czasu uzyskania dokumentacji o zakresie opracowania , zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł. Nie jest zasadne budowanie oświetlenia i innych inwestycji na terenie należącym do GDDKiA , nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

24. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja – Zad. 10/13. W związku z decyzją Premiera Donalda Tuska, o modernizacji ul. Kolejowej do czasu uzyskania dokumentacji o zakresie opracowania , zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł. Nie jest zasadne budowanie oświetlenia i innych inwestycji na terenie należącym do GDDKiA , nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

25. Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej (Zad. 11/13). Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 15.000 zł do kwoty 60.010 zł na zadaniu. W związku z planem wykonania elektrycznych robót budowlanych, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego oraz konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę.

26. Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej (Zad. 12/13). Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 44.000 zł do kwoty 102.285 zł, co zapewni możliwość realizacji zadania.

27. Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej (Zad. 13/13). Zwiększa się wartość zadania o kwotę 94.000 zł do kwoty 291.890 zł, aby można było zrealizować ww. inwestycję.

28. Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej w obrębie jeziora Pawłowskiego – opracowanie dokumentacji – Zad. 25/14. Planuje się wydatki na rok 2014 w kwocie 20.000 zł i wykonanie prac projektowych budowy brakującego w obrębie jeziora Pawłowskiego oświetlenia. Nowe zadanie na wniosek zarządu osiedla Łomianki Pawłowo i mieszkańców.

29. Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Skrzetuskiego (Zad. 26/14). Okres realizacji zadania rozłoży się na lata 2014-2015. Łączna wartość zadania to 90.000 zł, a planowane wydatki na rok 2014 to 20.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia ulicznego. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, a w 2015 r. roboty budowlane oświetleniowe. Wniosek zarządu osiedla Łomianki Trylogia i mieszkańców.

30. Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w obrębie Osiedla Łomianki Górne – opracowanie dokumentacji – Zad. 27/14. Planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych w obrębie ulic m.in. Sierakowska, Staszica, Przygodna, Konarskiego. Koszt 20.000 zł. Wniosek mieszkańców osiedla Łomianki Górne.

31. Budowa i modernizacja placów zabaw (Zad. 16/09). W związku z planem wykonania modernizacji istniejących placów zabaw z funduszy sołeckich a także z utworzeniem nowego placu zabaw na ternie Dąbrowy Zachodniej, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania projektowo – kosztorysowego oraz wykonanie prac. Zwiększa się zatem planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł. Wniosek mieszkańców korzystających z placów zabaw.

32. Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski – Zad. 15/13. Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł. W związku z bezpłatnym przejęciem działki od ANR, gmina zobowiązała się do urządzenia na tym terenie ogródka jordanowskiego. Zabezpieczona kwota pozwoli na wywiązanie się z umowy.

33. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy – (dwa etapy) Zad. 29/12. W związku z koniecznością realizacji innych (pilniejszych!) zadań inwestycyjnych, zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 80.000 zł.

34. Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej – zad. 29/14. Zadanie na realizację koncepcji a później uzyskanie projektu budowlanego na pełnowymiarowe sztuczne boisko piłkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu Łomianek o wartości 120.000 zł. Zadanie na wniosek mieszkańców Łomianek oraz zarządu Klubu Sportowego Łomianki.

Jak informuje UM Łomianki… Zmiany w budżecie są wolą mieszkańców Łomianek oraz zarządów osiedli, wyrażoną na niedawnych spotkaniach z burmistrzem w sprawie podziału środków budżetowych.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Burmistrz chce zmian w Budżecie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

16 komentarzy

 1. ojoj

  wybory pełną gębą
  a kto zapłaci za to? zastepca z premii?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. MUSS

  Jeżeli pomysły będą skonsultowane z radymi na komisjach to czemu nie. Chociaż zajeżdża kampanią wyborczą na odległość, co jest zupełnie normalne na pół roku przed wyborami.

  Obawiam się jednak, że burmistrz nie spotka się z radnymi, wrzuci bez żadnego uzasadnienia na sesje i będzie chciał aby wszyscy temu przyklasnęli. Taki wrzut aby znowu obsmarować radnych.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. lomian

  Radni tradycyjnie odrzucą propozycje burmistrza. Wbrew woli mieszkańców i zarządów osiedli.
  Już wkrótce wybory i radnych podsumujemy.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. łahciM

  No burmistrz jak Robin H.. ( nie mylić z Hoodem)
  mieszkańcom zabiera a rozdaje kolesiom
  – patrz łącznik do Deweloperów Razem

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Obywatel WZ

  Wybory mogłyby się odbywać co roku wtedy rok wyborczy byłby ciągle 🙂 Wcześniej marazm a teraz rozpusta. Jak zwykle, byle jak, byle szybko.
  Ciekawe czy to się całościowo bilansuje?

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Anonim

  A czemu lomianki.info nie napisze nic na temat odrzucenia przez RIO budżetu proponowanego przez radnych ?
  Lepiej napisać,że burmistrz robi sobie kampanie a prawda jest taka że w/w propozycje zostały ustalone i omówione…no właśnie gdzie, z kim i kiedy…wypadało by podawać rzetelne i pełne informacje, a nie napisane tak, że osoby nie zagłębione w temacie wysnuwają wnioski typu propaganda polityczna na okoliczność wyborów.
  Przy okazji zapytam czemu ucichł temat DOMU KULTURY w którym było tyle nieprawidłowości wykrytych przez grupę pewnych radnych ? Przecież było tyle uchybień, nawet przestępstw…?

  0
  0
  Odpowiedz
 7. zsali

  nie wymagajmy rzetelności od partyjnego portaliku:-)

  0
  0
  Odpowiedz
 8. entomol

  A gdzie w tym newsie jest napisane, że burmistrz robi sobie kampanię, bo ja nie widzę? Za to wyraźnie widzę podpis pod tekstem: „Źródło: UM Łomianki”.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Anonim

  Drogi entomolu wystarczy poczytać komentarze, które wypisują partyjni koledzy, gdzie burmistrz porównywany jest do Robina i tak dalej… jeżeli lomianki.info posiłkuje się tekstami powstałymi w UM Łomianki (lomianki.pl) to albo wszystkimi albo wcale…czemu robi to wybiórczo ? Bo ma w tym określony cel, a pojawiające się komentarze to nic innego jak informowanei opinii publicznej jak jest, z tym że nie zawsze rzetelnie i zgodnie z prawdą.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. entomol

  Ale to są komentarze jak sam słusznie zauważyłeś/aś, trudno brać za nie odpowiedzialność. Wśród mieszkańców Łomianek jest tyle samo zwolenników, co i przeciwników burmistrza. Opinie może wyrazić każdy. Dlaczego krytyczne komentarze są uznawane za wpisy „partyjnych kolesiów”? Czyich kolesiów? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? A jeśli chodzi o wybiórczość, to samo czytam o wybiórczości newsów na portalu urzędowym. Jaki ona ma cel i o czym świadczy? Mnie najbardziej mierzi dopinanie łatek. Zwłaszcza ta obrzydliwa łatka „partyjność”. Nie wiem dlaczego portal czegoś tam nie zamieścił, ale mimo wszystko na tle wiadomości urzędowych uważam go za starający się być obiektywnym i cenię za zamieszczanie różnorodnych informacji. Mam wzgląd na fakt ile osób zatrudnionych jest w urzędzie w dziale, który zajmuje się informowaniem, jak wiele osób jest w stanie napisać tekst informacyjny, wrzucić go na gminny portal i inne media mając komplet informacji na każdy urzędowy temat. Każdy pracownik może być wydelegowany do opracowania odrębnego tematu i w ramach etatu jest w stanie zgłębić go do podszewki oraz szczegółowo opisać. O ile mi wiadomo ten portal prowadzi jedna osoba. Masz prawo do krytyki, tak jak ja mam prawo się z nią nie zgadzać.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Anonim

  Polityczni lewaccy kolesie bronią partyjnego portaliku. Pogonić to całe towarzystwo, albo niech sobie w końcu wbiją do łbów że Nasz Burmistrz Tomasz Dąbrowski jest najlepszym burmistrzem na jakiego stać tl „miasto” i jego „mieszkańców”.
  wszyscy mieszkańcy są za Naszym Burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim, bo On stoi po właściwej stronie, a reszta tam gdzie kiedyś……..

  0
  0
  Odpowiedz
 12. ciekawa

  WSZYSCY ??
  To sie mylisz !!
  Ani Ja, ani moi znajomi nie jesteśmy za Burmistrzem i obecnymi radnymi !!!
  Cała Łomiankowska władza do wymiany !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Jacek

  Czy zmiany w budżecie i ich uzasadnienie będą przedstawione, przedstawicielom mieszkańców czyli radnym podczas poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, a zwłaszcza podczas Komisji Technicznej?
  Dobrze, z punktu widzenia mieszkańców, aby nasi radni mogli się z propozycjami zapoznać szczegółowo, aby uniknąć zbędnych nieporozumień i niedomówień już przy podejmowaniu decyzji podczas Sesji.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Obserwator III

  Brak cenzury wskazują na apolityczność portalu. Bo gdyby tak było wszystkie wpisy krytykujące portal były by wyrzucone. Doskonałym przykładem cenzury jest natomiast strona gminna, gdzie nie można nic napisać i Gazeta Lomiankowska gdzie takie wpisy krytykujące burmistrzów NIE ISTNIEJĄ.
  Problematyka około budżetowa to poważna sprawa, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa. I tu mocno poraża brak racjonalnych decyzji. Wstrzymano od lat rozbudowę istniejące szkól, natomiast forsuje się budowę wysoce kontrowersyjnej szkoły w Dąbrowie. Bo trzeba przyznać że największą bolączka tego projektu jest plac, zupełnie niedostosowany do potrzeb takiej szkoły. Odnoszę wrażenie, że jest to przykład typowej budowy propagandowej, a nie obiekt dla przyszłych pokoleń.

  0
  0
  Odpowiedz
 15. asgug

  Pisz sobie pisz ogolona łydko a szkoła i tak będzie wybudowana jak chce Burmistrz i Lomianki Razem.
  A wiesz dlaczego? Bo Burmistrz i Lomianki Razem dba o Dabrowe i wyborców z Dąbrowy.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Obserwator III

  Niestety nic nie wskazuje na to że ktoś chce naprawdę takiej szkoły. Minimalizacja obiektu szkolnego też ma gdzieś granice. A brak perspektyw na to by budynek mógł w dłuższej sakli zapewniać nowoczesne warunki nauki wskazuje że ma to być budowa pomnikowa,< po nas choćby potop>. Trudno się jest mi zgodzić z taką logika burmistrza i vicka, oraz niektórych radnych zawsze bezkrytycznie akceptujących każdy wymysł burmistrzowskiego tandemu. No zapominałem jeszcze o Łomiankachrazem formacji tyle megalomańskiej co dziwacznej w swych poglądach. Na całe szczęście o budowie szkoły nie decyduje sam burmistrz. Może radni zmuszą go do podjęcia skutecznych działań na rzecz wyszukania bardziej dogodnej i co ważniejsze co najmniej dwa trzy razy większej działki!
  #asgig dzięki za ciekawą i nie mająca nic do rzeczy ocenę mych wygolonych łydek!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *