www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co dalej z planowaniem przestrzennym w Łomiankach ?

Pod koniec zeszłego roku – 28 grudnia– Rada Miasta i Gminy Łomianki na mójwniosek podjęła uchwałę w sprawie likwidacjijednostki organizacyjnej PracowniaPlanowania Przestrzennego (PPP).

W sytuacji gdy niespełna 0,5% powierzchninaszej gminy pokryta jest planamizagospodarowania przestrzennego, a kilkaprojektów planów jest w trakcie sporządzania– decyzja taka mogła budzić wątpliwości.

Aby je rozwiać, należy wyraźnie powiedzieć,że likwidacja PPP to nie był sygnał,iż sprawy planowania przestrzennego sąnieistotne. Jest dokładnie odwrotnie. Jaknajszybsze pokrycie powierzchni gminy planami,to jeden z priorytetów obecnych władzsamorządowych, a likwidacja PPP to krokw kierunku przyspieszenia tego procesu.Analiza działalności Pracowni i jej dokonańwskazuje, że przyjęta przez poprzednie władzeformuła sporządzania planów nie dość,że nie przyniosła zadowalających efektów wpostaci uchwalonych planów – to na domiarzłego, była bardzo kosztowna dla budżetunaszej gminy.

Początkowo Pracownia działała w strukturzeUrzędu jako referat. Pod koniec marca2005 Rada podjęła uchwałę, zgodnie z którąPracownia została przekształcona w samodzielnąjednostkę budżetową, finansowanąjednak w całości z budżetu Łomianek. Zakresprac, zgodnie ze statutem, obejmował wówczaswyłącznie opracowywanie dokumentówplanistycznych. Późniejsze uchwały rozszerzałyzakres działalności Pracowni o „inneprace projektowe”. W założeniu miało toumożliwiać wykonywanie zleceń z terenunaszej gminy na zasadach komercyjnych, wpraktyce z takich usług nigdy nie udało sięPracowni osiągnąć zysków. Koszty założeniai utrzymywania Pracowni były bardzo wysokie,szczególnie w kontekście osiągniętychefektów. Na koszty te złożył się zakup sprzętui oprogramowania oraz wynagrodzenia dlapracowników. Pod koniec 2005 roku wPracowni był zatrudniony na pół etatuarchitekt z uprawnieniami urbanistycznymioraz sześcioro asystentów – w większościz bardzo niewielkim doświadczeniem wwykonywaniu dokumentów planistycznych.W marcu 2006 roku, generalny projektantwykonywanych planów zrezygnował zetatu i od tej pory obowiązek kierowaniaPracownią spoczął na barkach NaczelnikaWydziału Planowania i Logistyki, który niedość, że nie ma uprawnień urbanistycznych,to nie może także pochwalić się żadnąpraktyką w tym zakresie w ostatnich latach.Przy takiej organizacji trudno się dziwić, żePracownia nie pracowała prawidłowo, a jejdorobek wygląda mizernie. Efektem pracypracowni są trzy niewielkie plany o łącznejpowierzchni 15,5 ha oraz uchwalona watmosferze skandalu zmiana studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy. Warto przypomnieć,że ze względu na rażące naruszenia prawa,Wojewoda Mazowiecki orzekł nieważnośćcałości uchwały Rady Miejskiej w sprawiepierwszej wersji zmiany studium, natomiastdrugą wersję zmiany studium uchwalono bezkonsultacji społecznych, wykorzystując lukęw przepisach.

Mimo istnienia pracowni zatrudniającej7 osób, w poprzedniej kadencji nie wykonanoanalizy zmian w zagospodarowaniuprzestrzennym gminy, do czego obligujewładze samorządowe ustawa o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym. Różnorodneinformacje o terenie sporządzanebądź kupowane na potrzeby pracowni nieposłużyły do stworzenia uporządkowanegosystemu informacji przestrzennej. Forma organizacyjnaw postaci samodzielnej jednostkibudżetowej stanowiła bardziej przeszkodę,niż usprawnienie efektywności pracy. Przeprowadzonakontrola w Pracowni wykazałaliczne uchybienia natury księgowej i nie tylko.Co dalej z planowaniem przestrzennym w Łomiankach ?Pracownia wykorzystywana była także jakopośrednik do podzlecania licznych opracowaństudialnych dotyczących wariantowaniaprzebiegu trasy S-7, które kosztowały budżetgminy ponad 100 tys zł, a których wykonaniew świetle prawa należy do Generalnej DyrekcjiDróg Krajowych i Autostrad.

Dalsze utrzymywanie Pracowni w niezmienionejformie to ponoszenie kosztówprzez budżet gminy w wysokości bliskopół miliona złotych rocznie, a nawet więcejjeżeli wziąć pod uwagę koniecznośćzatrudnienia na pełnym etacie nowejosoby z uprawnieniami urbanistycznymido pełnienia funkcji kierownika pracownii generalnego projektanta planów, a takżepodzlecania prac z zakresu księgowości,z którymi Pracownia sobie po prostunie radziła. Mając na względzie z jednejstrony chęć zminimalizowania kosztówa z drugiej strony usprawnienia prac nadplanami, postanowiłem przywrócić praceplanistyczne jako element struktury Urzędu,w ramach istniejącego Referatu ŁaduPrzestrzennego. Osoby zatrudnione będąpracować w dotychczasowym miejscu iprzejmą dorobek Pracowni, natomiast redukcjiulegnie ilość etatów. Większy naciskzostanie położony na tworzenie systemuinformacji przestrzennej oraz prowadzenieprac analitycznych na potrzeby zarządzaniaz uwzględnieniem zasad zrównoważonegorozwoju. Priorytetem oczywiściepozostanie dokończenie zawieszonychprac nad planami oraz opracowywanienowych, po wykonaniu analizy zmian wzagospodarowaniu przestrzennym gminy.Ta analiza pozwoli także określić potrzebęi zakres zmiany strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Łomianek a w ślad zatym studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego.

Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Co dalej z planowaniem przestrzennym w Łomiankach ?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *