www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czas podsumowań

Dobiega końca kadencja samorządowa 2002-2006 wszystkich szczebli: gmin, powiatów i województw. Dla radnych powinien to być czas swoistego rachunku sumienia, czy zawsze działali zgodnie z rotą ślubowania złożoną na pierwszej sesji rady: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej (gminy, powiatu, województwa) i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Osoby, które zostały wybrane na radnych i obdarzone zaufaniem, nie otrzymały przecież przyzwolenia na działanie przez cztery lata na zasadzie „róbta co chceta”. Wyborcy nie rozliczają za dobre chęci, ale za skuteczność. Pojedynczy radny niewiele może, dlatego skuteczność polega na umiejętności współpracy z innymi w taki sposób, aby realizować oczekiwania mieszkańców. Samorządność to nie to samo co samowola, dlatego nie jest to miejsce dla osób, które przedkładają prywatę nad dobro publiczne. W gminie takiej jak nasza nie ma anonimowości i prędzej czy później każdy, kto działa publicznie, podlega ocenie. Nie można obrażać się na krytykę, ale trzeba umieć wyciągać wnioski i być mądrym mądrością innych. Wyznaję zasadę, że czas podsumowań należy zacząć od siebie – co udało się zrealizować w 100%, co w 50%, a czego nie zrobiono i dlaczego.
W 2002 r. zostałem wybrany radnym powiatu warszawskiego zachodniego, a na pierwszej sesji powierzono mi zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady. Od sposobu funkcjonowania Rady zależy jakość jej działania. Wybory do Rady Powiatu w 2002 r. wygrał komitet niepartyjny „Forum Samorządowe Gmin”. Pomimo że w skład Rady wchodzą jeszcze przedstawiciele trzech różnych komitetów wyborczych, mnie udało się tak pokierować Radą, że nie doszło do klasycznego podziału na rządzących i opozycję. Dzięki temu nie było i nie ma niepotrzebnych przepychanek politycznych czy personalnych, a energię poświęcamy na skuteczne działanie merytoryczne.
Utworzony w 1998 r. powiat warszawski zachodni z siedmiu gmin, które wcześniej wchodziły w skład czterech różnych powiatów, nie posiadał potrzebnej infrastruktury: Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, a nawet siedziby Starostwa. Pewne prace rozpoczęto w poprzedniej kadencji samorządowej, ale sfinalizowano je dzięki zgodnej współpracy Starosty i Rady w obecnej. Została ukończona budowa budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu, został oddany do użytku nowoczesny, wybudowany od podstaw budynek Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. Zakupiono budynek na siedzibę Starostwa w Ożarowie Mazowieckim na korzystnych warunkach i przestaliśmy płacić czynsz (łącznie 0,5 mln zł rocznie) za wynajem kilku obiektów, w których były zlokalizowane referaty powiatu, w tym powiatu siedziba poza jego terenem w Warszawie. Tym samym w sposób zdecydowany usprawniono obsługę spraw mieszkańców. Nasuwa się pytanie: a co z tego mają Łomianki? Realia są takie, że choć nasza gmina spośród innych zajmuje najwyższe miejsce w moim sercu, to obszarowo znajduje się na obrzeżach powiatu. Instytucje powiatowe lokalizowane są bliżej środka powiatu. Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w powiecie, uruchomiliśmy bezpłatne kursowanie busa trzy razy w tygodniu z Łomianek do Ożarowa i z powrotem. Piszę o sprawach i osiągnięciach ogólnopowiatowych, aby przejść do tego co w upływającej kadencji z zadań powiatowych udało się zrobić w naszej gminie. Zacznę od tematu najbardziej widocznego – dróg powiatowych. Na terenie naszej Gminy znajduje się 9,6 km dróg powiatowych z ogólnej liczby 162 km w całym powiecie. W jakim stanie były nasze ulice powiatowe, Wiślana i Rolnicza w 2002 r., kto chce to pamięta. W 2003 r. wykonaliśmy remont ul. Wiślanej, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej za 400 tys. zł. Właściwie remont polegał na zbudowaniu ulicy od podstaw, wykonaniu podbudowy i przeprofilowaniu spadku na jedną stronę. W 2004 r. położono nakładkę asfaltową na ul. Rolniczej (1,5 km), na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Waligóry oraz na ul. Wiślanej, od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. Dokończono chodnik na ul. Wiślanej przy ul. Kolejowej – łączny koszt wymienionych inwestycji to 330 tys. zł. W 2005 r. planowane było wykonanie remontu ul. Wiślanej, od ul. Kolejowej do płyt betonowych. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu trudności wynikłych przy sporządzaniu projektu, a następnie warunków atmosferycznych jesiennozimowych. Zostało przeniesione do budżetu roku 2006 i zrealizowane kompleksowo: przebudowa chodników, odwodnienia, podbudowa pod poszerzenia, wykonanie nowej nawierzchni. Wartość inwestycji wyniosła 328 tys. zł. W roku bieżącym wykonano również nową nawierzchnię na ponad 3 km ul. Rolniczej – od Pieńkowa do ul. Waligóry. Koszt inwestycji to ponad 600 tys. zł. Na przełomie września i października będzie wykonany chodnik na ul. Rolniczej, na odcinku od ul. Wiślanej do chodnika przy ul. Włościańskiej – koszt wyniesie 280 tys. zł. Na sesji Rady Powiatu 23 czerwca br. podjęto uchwałę przeznaczającą pieniądze (0,5 mln zł) na sporządzenie projektów inwestycji drogowych do realizacji w nowej kadencji samorządowej. Wśród tych zadań jest sporządzenie projektu chodnika przy ul. Rolniczej na odcinku od Pieńkowa do ul. Armii Poznań (długość 4,7 km). Problemem, którego nie udało się rozwiązać, jest zaleganie wody opadowej w wielu miejscach. Tworzą się kałuże uciążliwe zarówno dla pieszych, jak i kierujących pojazdami.
Wykonane remonty ulic powiatowych i położenie nowych nakładek asfaltowych na terenie naszej gminy w obecnej kadencji samorządowej stanowią ponad 70% całego stanu (jest to najwyższy procent w całym powiecie). Czy zrobiliśmy dużo, czy mało – ocenią mieszkańcy. Godzi się podkreślić partycypację poszczególnych gmin w inwestycjach drogowych powiatu na swoim terenie w wysokości 30%. Mam nadzieję, że gmina Łomianki, tak jak w poprzednich latach przeznaczy w tegorocznym budżecie stosowne środki na ten cel.
Powiat i gminy, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa, podpisały porozumienie z Komendą Stołeczną Policji o współfinansowaniu inwestycji służących Policji (w ciągu trzech lat wpłacono łącznie ponad 2 mln zł). Dlatego wybudowano, o czym już wspominałem, siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach oraz na ukończeniu jest i będzie wkrótce oddany do użytku nowoczesny budynek Komisariatu Policji w Łomiankach na rogu ul. Warszawskiej i ul. Wiślanej. Stworzenie policjantom właściwych warunków pracy spowoduje zwiększenie obsady etatowej i – mam nadzieję – wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa.
W celu realizacji ustawowego obowiązku zorganizowania systemu ratownictwa medycznego w każdym powiecie (tel. 112) zostały podjęte niezbędne działania. Warto przypomnieć i podkreślić zaangażowanie mieszkańców naszej Gminy w trosce o należyte funkcjonowanie Pogotowia Ratunkowego. Stanowisko Rady powiatu warszawskiego zachodniego było i jest jednoznaczne w tej sprawie: objęcie Łomianek nowym systemem nastąpi dopiero wtedy, gdy możliwości techniczne i organizacyjne będą gwarantowały poprawę obecnego stanu, w tym zapewni a stacjonowanie minimum jednej karetki Pogotowia Ratunkowego na terenie naszej gminy.
Utworzenie centralnego rejestru pojazdów i kierowców „CEPIK” w skali całego kraju spowodowało likwidację Filii Wydziału Komunikacji we wszystkich gminach naszego Powiatu i konieczność dojazdu interesantów do Ożarowa. Przy dobrej woli Rady Powiatu i starosty oraz Rady Gminy i burmistrza udało się na nowo utworzyć Filię Wydziału Komunikacji w Łomiankach ku zadowoleniu naszych mieszkańców. Należy podkreślić, że nasza Gmina jest jedyną uprzywilejowaną, gdyż mieszkańcy pozostałych sześciu gmin załatwiają rejestrację pojazdów i prawa jazdy w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Złożona pozostaje sprawa Liceum Ogónokształcącego w Łomiankach. Organem założycielskim i prowadzącym jest powiat warszawski zachodni, jednak zarówno teren jak i sam budynek szkoły są własnością gminy. Oprócz przekazywania pieniędzy gwarantowanych ustawowo trudno jest przekonać radnych z innych gmin do inwestowania nie w swój obiekt przez powiat. Władzom gminnym należy się podziękowanie, że finansują wszystkie dodatkowe sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły. Liceum jest potrzebne i dobrze służy społeczności lokalnej, dlatego relacje między powiatem i gminą wymagają systemowego uregulowania. Przypomnę jeszcze o dwóch placówkach na terenie naszej gminy prowadzonych i finansowanych przez powiat: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu w Dziekanowie Leśnym oraz Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Szkole w Dziekanowie Leśnym.
Jak wspomniałem na początku, spraw jest wiele, potrzeby są duże a możliwości finansowe ograniczone. Ważne, aby w tych realiach uczynić wszystko w celu wykorzystania każdej złotówki. Pozyskiwać fundusze zewnętrzne, w tym europejskie. Na przykład – w tym roku wykonamy inwestycję drogową w Starych Babicach, na którą 3/4 środków otrzymamy z funduszy unijnych.
Staramy się, aby skrócić okresy oczekiwania na „decyzję” w sprawach budowlanych czy geodezyjnych. Mam sygnały od mieszkańców: i tych zadowolonych, i tych niezadowolonych. Moim obowiązkiem jest interweniowanie wszędzie tam, gdzie występują niedogodności.
Przedstawiłem mieszkańcom sprawy, którymi zajmował się powiat, a które były również moją troską jako przewodniczącego Rady, szczególnie te dotyczące naszej gminy. Mam świadomość, że nie wszystkie zadania udało się zrealizować w upływającej kadencji. Nadal jest wiele problemów czekających na rozwiązanie. Nikt tych spraw nie załatwi za nas, za pomocą obietnic czy czarodziejskiej różdżki – jednak ich realizacja jest konieczna, możliwa i realna.

Edward Wołyński – przewodniczący Rady Powiatu

Czas podsumowań

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *