www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dariusz Dąbrowski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 7: Łomianki – osiedle Prochownia, Łomianki – osiedle Majowe
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Dialog Zmieni Łomianki

Wiek: 53 lat
Wykształcenie: Elektronik
Zawód wykonywany: Fotografik, grafik komputerowy

Kontakt dla wyborców: www.dialoglomianki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mieszkam w Łomiankach od ponad 50 lat. Czuję się silnie związany zarówno z tym miejscem jak i mieszkającymi tu ludźmi. Znam dobrze ich problemy i od lat angażuję się w ich rozwiązywanie. W bieżącej kadencji przewodniczę Zarządowi Osiedla Prochownia. Współtworzyłem i przewodniczę stowarzyszeniu, działającemu na rzecz zrównoważonego rozwoju Łomianek. Staram się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, którzy obdarzyli mnie tak dużym kredytem zaufania. Wspólnie z nimi chcę zmieniać Łomianki na lepsze.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Spowalnianie migracji ludności do Łomianek aż do czasu uzupełnienia zapóźnień infrastrukturalnych. Stworzenie studium oraz planów miejscowych, gwarantujących zrównoważony rozwój miasta i gminy, w oparciu o unikalne walory środowiskowe oraz położenie. Budowa nowego układu komunikacyjnego. Stworzenie systemu bezpieczeństwa powodziowego. Stymulowanie rozwoju miasta w oparciu o tworzoną bazę rekreacyjną oraz wypoczynkową dla aglomeracji warszawskiej.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Oświata (inwestycje w rozbudowę infrastruktury oświatowej oraz podnoszenie poziomu nauczania), inwestycje w system wodno-kanalizacyjny, system bezpieczeństwa powodziowego (lobbowanie na rzecz modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz tworzenie systemu zarządzania kryzysowego), infrastruktura drogowa.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jest formą samoorganizacji społeczeństwa. Musi więc reprezentować jego szeroko rozumiany interes. Zarówno władza uchwałodawcza, jak i wykonawcza są zobowiązane do działania w interesie publicznym. Wymaga on bezwzględnie współdziałania tych organów. Każde odstępstwo od tej reguły jest przejawem patologii oraz nieliczenia się z interesem tych, którzy organy te powołali. Niedopuszczalne jest wzajemne kwestionowanie kompetencji tych organów. Ich oceny mogą dokonywać wyłącznie wyborcy.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Podstawowym zadaniem każdego radnego powinno być aktywizowanie mieszkańców do współuczestnictwa w życiu publicznym. Uważam, że tylko powszechne i świadome w nim uczestnictwo mieszkańców, daje gwarancję stałego i zgodnego z oczekiwaniami rozwoju. Jestem zdeklarowanym wrogiem lekkomyślnego składania obietnic wszystkiego czego oczekują wyborcy. W społeczności świadomej swych potrzeb i możliwości, priorytety stają się zupełnie oczywiste. Radny ma jedynie pomóc je sprecyzować.

Ponadto:
Musimy stworzyć jasno określone kryteria, w oparciu o które ustala się priorytety. Należy bezwzględnie zerwać z powszechnie stosowaną zasadą uznaniowości w podejmowaniu decyzji o doniosłym znaczeniu dla całej społeczności. Kryteria te muszą być niezależne od potrzeb aktualnej władzy.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Żle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *