www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Darmowy internet w Łomiankach?

W ostanim (22/2007) numerze Gazety Łomiankowskiej opublikowany został list do Burmistrza Wisława Pszczółkowskiego będący prośbą mieszkańców o stworzenie możliwości darmowego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki…


Dziekanów Polski, 2007.09.19
Szanowny Pan
Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

W imieniu osób podpisanych, zwracam się do Szanownego PanaBurmistrza z gorącą prośbą stworzenia możliwości darmowego dostępudo internetu dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki.Prośbę tą kierują do Pana przede wszystkim osoby które nie złożyłypodpisu – najmłodsi mieszkańcy w tym nasze dzieci i wnuczęta.

Mieszkańcy wsi, szczególnie rdzenni mieszkańcy, zajmujący sięuprawą roli, osoby poszukujący pracy, renciści, emeryci, osoby którez różnych powodów nie dostosowały się do nowej rzeczywistości nienależą do zamożnych. Nie wszyscy posiadają telefony. Część z nichposiada telefon z taryfą socjalną na który tpsa nie założy neostrady.Najmniejsze miesięczne wydatki (w promocji po podpisaniu umowyna trzy lata) na neostradę, to 50 zł, konieczny abonament za telefonz planem 60 min za darmo oraz 66 zł opłata za dostęp neostrady1024 przekraczają budżety rodzinne.

Dzieci z rodzin niezamożnych kontaktując się z dziećmi mieszkańcówo dobrej sytuacji finansowej żyją w poczuciu krzywdyz powodu braku modnego ubrania, posiadania telefonu komórkowegoi innych dóbr materialnych, a także braku dostępu do wiedzy,informacji, edukacji, kultury krajowej i światowej.

Obecnie internet to podstawowe narzędzie edukacji zarównomłodzieży jak i dorosłych.

Szanowny Panie Burmistrzu. Gmina nie zaopatrzy wszystkie dzieciw niezbędne dobra materialne dla ich dobrego samopoczucia i prawidłowegorozwoju. Prośba dotyczy otrzymania „wędki” poprzez bezpłatnydostęp do internetu który może częściowo zniwelować występującąróżnicę, może spowodować równy start młodych ludzi w ich przyszłośćniezależnie od sytuacji materialnej ich rodziców. Rozbudzić ich ambicje.Ci młodzi ludzie w niedalekiej przyszłości będą opłacać ZUS, płacić podatkina nasze potrzeby emerytalne i rentowe. Będą brały czynny udziałw głosowaniach. Nie jest wiadome, gdzie i kiedy, w jakiej rodzinie, biednejczy bogatej urodzi się „Janko Muzykant”.

Jak Panu wiadomo, w Dziekanowie Polskim, Dziekanowie Nowym,Dziekanowie Leśnym, Sadowej i Kiełpinie brak jest placów zabaw,boisk, kawiarenek dla dzieci i młodzieży. Brak jest także działekdla stworzenia placu zabaw i boisk.

Szanowny Panie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnymdo zakresu działania i zadań własnych gminy należy zaspokajaniezbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym edukacji publicznej i kultury.Do zadań własnych gminy należą w/w zadania użyteczności publicznej,których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowychpotrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechniedostępnych.

Nowego wymiaru nabiorą zadania gminy zaspokajania zbiorowychpotrzeb wspólnoty wymienione w ustawie o samorządzie gminnymz zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządoweja przede wszystkim wspaniałej promocji gminy na terenie całego naszegokraju. Nie bez znaczenia będzie wdzięczność jej mieszkańcówdla Pana i Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach.

Marian Zieliński

Pod tym listem złożyło podpisów:
57 mieszkańców Dziekanowa Nowego,
45 mieszkańców Dziekanowa Polskiego,
27 mieszkańców Dziekanowa Leśnego,
20 mieszkańców Dzieknowa Bajkowego.


W tym samym wydaniu Gazety Burmistrz Łomianek odpowiada…


Do: Pana Mariana Zielińskiego

Szanowny Panie,
przede wszystkim serdecznie dziękuję Panu oraz mieszkańcomDziekanowa Nowego, Dziekanowa Polskiego,Dziekanowa Leśnego oraz Dziekanowa Bajkowego za list,który stanowi poparcie starań władz samorządowych gminyŁomianki, dążących do stworzenia darmowej sieci internetowejdla WSZYSTKICH mieszkańców Łomianek.

Już kilka miesięcy temu, zdając sobie sprawę z oczekiwańmieszkańców gminy w sprawie stworzenia i udostępnieniadarmowego Internetu rozpocząłem rozmowy na ten tematze Starostwem Powiatu Warszawskiego-Zachodniego. GminaŁomianki nie posiada, bowiem, w swoim budżecie środkówna sfinansowanie tak ogromnego przedsięwzięcia.

Koncepcja budowy wielofunkcyjnej sieci teleinformatycznejdla wszystkich gmin powiatu, umożliwi aplikowanieo środki unijne. Udział i poparcie programu, o którym mowaprzez wszystkie samorządy w powiecie, zwiększa szanse nauzyskanie potrzebnych funduszy zewnętrznych.

Do tej pory władze poszczególnych miast i gmin naszegopowiatu, wypełniły bardzo szczegółowe ankiety, któremają pomóc w opracowaniu koncepcji budowy ZintegrowanegoSystemu Teleinformatycznego. Kolejne spotkaniew tej sprawie odbyło się 19 października br. w siedzibiestarostwa. O postępie w pracach nad budową ZintegrowanegoSystemu Teleinformatycznego, będziemy Państwainformowali na łamach „Gazety Łomiankowskiej”.

Pozdrawiam,
Wiesław Pszczółkowski
burmistrz Łomianek


Czekamy więc z niecierpliwością na dalszy rozwój sytuacji… 🙂 Mamy nadzieję, że sprawy potoczą się pomyślnie dla mieszkańców.

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

Darmowy internet w Łomiankach?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *