www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dla kogo te 200 tysięcy… ?

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Tomasz Dąbrowski przedstawił radnym projekt uchwały zwiększającej o 200 tys. zł. środki na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim. Przy czym z miejsca „pogroził radnym palcem” i oznajmił, że w przypadku, gdy nie wyrażą na to zgody, zwolni (kolejnych już) pracowników Urzędu. Postaram się Państwu wyjaśnić kulisy całej sprawy…

Ile było i ile jest?
W 2012 roku na wynagrodzenia w Urzędzie (bez tzw. pochodnych, czyli nie wliczając ZUS i Funduszu Pracy) przeznaczono w budżecie Gminy 5.009.677 zł. W I kwartale zeszłego roku wydano na ten cel 1.316.286 złotych, czyli 26,27% planu. Na koniec 2012 roku okazało się, ze zaplanowane na 2012 r. środki wykorzystane zostały w efekcie w 99,76% (4.997.432,51 zł.).

W 2013 roku wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie, zaplanowane w Budżecie Gminy są o ponad 100.000 zł wyższe niż w roku ubiegłym i wynoszą 5.107.148,00 zł. W I kwartale tego roku wypłacono pracownikom urzędu 1.226.875 złotych, co stanowi 24,02% całorocznego planu zapisanego w budżecie.

Jak wyraźnie widać z przywołanych analiz i liczb, nie istnieją żadne przesłanki do tego, by już w pierwszym półroczu burmistrz proponował zwiększenie środków na wynagrodzenia w Urzędzie. Chyba, że… No właśnie.

Astronomiczne podwyżki w 2012 roku!
Warto zaznaczyć, iż w ubiegłym roku suma zaplanowana na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu (ponad 5 mln. zł) pozwoliła burmistrzowi na przyznanie 4 wybranym pracownikom astronomicznych podwyżek.
I tak, zgodnie z zamieszczonymi w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) oświadczeniami majątkowymi, niżej wymienieni urzędnicy otrzymywali w zeszłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

wiceburmistrz Piotr Rusiecki12.141,84 zł. (śr. mies. podwyżka: 2.281,49 zł.)
wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz10.603,05 zł. (śr. mies. podwyżka: 1.494,00 zł.)
sekretarz gminy Beata Duch-Kosiorek12.953,57 zł. (śr. mies. podwyżka: 1.459,81 zł.)
skarbnik gminy Ewa Rusak14.019,38 zł. (śr. mies. podwyżka: 1.808,71 zł.)

W kontekście przytoczonych faktów pozbawioną nieco logiki pozostaje wypowiedź skarbnik Gminy, p. Ewy Rusak dla gazety Łomiankowska.pl (Nr 26), cyt. „Nie rozumiem dlaczego (…) przy bardzo solidnej pracy urzędników, środki na ich wynagrodzenia mają być coraz niższe”.

Czyżby zatem zeszłoroczne podwyżki rozdzielone przez burmistrza wśród najściślejszego grona swoich współpracowników były według zainteresowanych zbyt „skromne”? Jak mówi przysłowie – „apetyt rośnie w miarę jedzenia”…

Burmistrz zwalnia pracowników „na chybił trafił”
Nie da się przemilczeć jeszcze jednego, bodaj zasadniczego aspektu sprawy. Normą burmistrza Dąbrowskiego stała się obecnie polityka szantażu, jaką stosuje wobec radnych podczas procedowania nad uchwałami. Najdobitniejszym tego przykładem niech będą groźby zwolnień pracowników urzędu.
Następnego dnia po sesji burmistrz zwolnił z pracy, jak to określał wielokrotnie, „na chybił trafił” kolejnych 5 pracowników. Zrobił to, nie podejmując mediacji, nie biorąc pod uwagę doświadczenia pracowników, nie zastanawiając się nad względami merytorycznymi i wreszcie – etycznymi. Nie podjął próby rozwiązania problemu, nie starał się pokazać radnym liczb i nie wskazał innych argumentów, które uzasadniałyby konieczność podjęcia wybranych przez siebie kroków.

Po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, iż wybór osób do zwolnienia nie był jednak przypadkowy. Zastosowanie metody losowej dotyczyło, moim zdaniem, grupy wcześniej ściśle wytypowanych pracowników. Osób doświadczonych, z długoletnim stażem, ale i tych, którym urząd opłacał np. studia podyplomowe, szkolenia, oraz te pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej (samotnie wychowujące dzieci lub osoby chore).
Wśród tych właśnie osób burmistrz Tomasz Dąbrowski zastosował swoją zasadę wyboru na „chybił trafił”. Zrobił to, jak się powszechnie uważa, by bardziej zabolało. Zastanawia mnie tylko, kogo miało to zaboleć?

Burmistrz osiągnął swój cel. Nie ukrywam, zabolało. Działanie w amoku uderzyło jednak również w najbliższe otoczenie samego burmistrza. W kilka dni po wydaniu decyzji, skarbnik gminy – p. Ewa Rusak w liście otwartym napisała cyt.: „Podjęte decyzje osobowe, w mojej opinii, mają na celu spowodowanie złożenia przeze mnie rezygnacji. Wobec zaistniałej sytuacji nie mogę ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansowe prowadzonych przez skarbnika spraw. Ponieważ brak możliwości sprawnego kierowania finansami Gminy nie wynika z moich niekompetencji, ani braku woli solidnej pracy, rezygnacji takiej nie składam, czekając na ew. decyzje wobec mojej osoby.”.

Spotkanie z pracownikami
Na zaproszenie pracowników urzędu dn. 10 maja 2013 r. w Domu Kultury odbyło się spotkanie pracowników z radnymi. Na spotkanie radni zaprezentowali pracownikom faktyczne dane dotyczące środków przeznaczonych na wynagrodzenia (w tym burmistrza, zastępców, sekretarza i skarbnika). Radni wystąpili do burmistrza o natychmiastowe przywrócenie wszystkich zwolnionych z Urzędu osób a także o odpowiedź na przygotowywane przez radnych pytania dotyczące środków na wynagrodzenia (sposobu ich wydatkowania w 2012 r., oraz uzasadnienia dla zwieszenia środków w 2013 r.). Od treści udzielonych odpowiedzi radni uzależnili podjecie decyzji dotyczących zwiększenia o kwotę 200.000 złotych budżetu na wynagrodzenia w urzędzie.

Na ręce burmistrza złożone zostały następujące pytania:
1. Prosimy o wskazanie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na dzień 31.12.2012 r. wg liczby osób oraz liczby etatów.
2. Prosimy o wskazanie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na dzień 30.04.2013 wg liczby osób oraz liczby etatów.
3. Czy w okresie od 1.01.2013 r. do 30.04.2013 r. zatrudniono na czas określony lub nie określony pracowników, których wynagrodzenie (bez uwzględnienia pochodnych finansowanych z innych §) jest finansowane z Działu 750 Rozdziału 75023 § 4010 Jeśli tak – ile osób przyjęto i jaka jest łączna kwota wynagrodzenia miesięcznego, które musi zostać zaplanowane do wypłaty dla tych osób w każdym miesiącu 2013 r.
4. Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia na dzień 31 marca 2013 r. (umowy o pracę finansowane z Działu 750 Rozdziału 75023 § 4010) prosimy o podanie wysokości środków wypłaconych z Działu 750 Rozdziału 75023 § 4010 w marcu, kwietniu br. oraz planowanych do wypłaty w maju i w czerwcu br. Prosimy o podanie ww. kwot osobno na każdy wskazany miesiąc.
5. Prosimy o podanie łącznej kwoty wypłaconej w 2012 r. z Działu 750 Rozdziału 75023 § 4010 następującym pracownikom: Burmistrz Łomianek, zastępca Burmistrza do spraw społecznych, Zastępca Burmistrza do spraw rozwoju, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.
6. Prosimy o podanie łącznej kwoty wypłaconej w okresie 1.01.2013 r. – 30.04.2013 r. z Działu 750 Rozdziału 75023 § 4010 następującym pracownikom: Burmistrz Łomianek, zastępca Burmistrza do spraw społecznych, Zastępca Burmistrza do spraw rozwoju, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.
7. Ilu pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach przebywa/przebywało na długoterminowych zwolnieniach lekarskich (zwolnienia powyżej 1 miesiąca) w okresie od 1.01.2013 do 30.04.2013 r.
8. Ile nagród jubileuszowych i w jakiej łącznej wysokości wypłacono w 2012 r.
9. Ile nagród jubileuszowych planowanych jest do wypłaty w 2013 r. i w jakiej łącznej wysokości.
10. Ile nagród jubileuszowych i w jakiej łącznej wysokości wypłacono w okresie 1.01.2013 r. – 30.04.2013 r.
11. Prosimy o podanie łącznej sumy nagród i ewentualnych premii wypłaconych w 2012r.
12. Prosimy o podanie łącznej sumy nagród wypłaconych w 2012 r. następującym pracownikom: zastępca Burmistrza do
spraw społecznych, Zastępca Burmistrza do spraw rozwoju, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.

13. Prosimy o podanie łącznej sumy nagród i ewentualnych premii wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2013 roku w okresie 1.01.2013 – 30.04.2013 r.
14. Prosimy o podanie łącznej sumy nagród wypłaconych w 2013 r. w okresie 1.01.2013 – 30.04.2013 r. następującym pracownikom: Zastępca Burmistrza do spraw społecznych, Zastępca Burmistrza do spraw rozwoju, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.
15. W związku wypowiedzeniem umów o pracę 7 pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach prosimy o informację, czy osobom tym przysługują odprawy w związku z podstawą rozwiązania umowy o pracę, w jakiej łącznej wysokości i czy zostały zaplanowane w budżecie (prosimy o podanie paragrafu, na którym zaplanowano takie środki).
16. Uznając kompetencje Burmistrza w kwestii zarządzania i organizacji pracy Urzędu i podległych mu pracowników, po wysłuchaniu informacji pracowników na spotkaniu 10 maja br., prosimy o wskazanie kryteriów i zasad jakimi Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski kierował się przy podejmowaniu decyzji o wyborze osób, którym wypowiedział umowę o pracę w okresie od 1.01.2013 r. – do 30.04.2013 r.
17. Biorąc pod uwagę przedstawiane przez Burmistrza przesłanki do podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umów o pracę (brak środków w budżecie Gminy na wynagrodzenia), prosimy o wyjaśnienie dlaczego Burmistrz nie podjął rozmów z Radą Miejską w niniejszym zakresie?
18. Prosimy o jednoznaczne i czytelne stanowisko Burmistrza Łomianek, czy po przyjęciu przez Radę Miejską proponowanych zmian w budżecie Gminy, polegających na zwiększeniu środków na wynagrodzenia w Dziale 750 Rozdziale 75023 § 4010, Burmistrz przywróci do pracy osoby zwolnione w okresie od 1.01.2013 r. – do 30.04.2013 r.

Czy Burmistrz złamał dyscyplinę finansów publicznych?
Burmistrz Tomasz Dąbrowski oraz jego zastępca, pan Rusiecki już kilkukrotnie wspominali o tym, że burmistrzowi grozi „dyscyplina finansów publicznych”, nie wyjaśniając za jaki czyn lub decyzję ponosi taką odpowiedzialność. Jeżeli burmistrz rzeczywiście podjął decyzję lub czyn zagrożony odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, powinien o tym fakcie niezwłocznie, w sposób szczegółowy poinformować Radę Miejską oraz odpowiednie organy. Tymczasem Rada Miejska nie otrzymała żadnych informacji w tej sprawie, żadnych konkretnych, popartych liczbami danych ani analiz. Groźby, pohukiwanie i czynione aluzje dotyczące tej jakże wrażliwej społecznie sprawy świadczą jedynie o braku odpowiedzialności i poważnego podejścia do tematu oraz chęci – zdyskredytowania radnych w oczach mieszkańców.

Interwencja Związków Zawodowych
Podczas ostatniej XLIII Sesji Rady Miejskiej, 23 maja, powróciła sprawa spornej kwoty zwiększenia. Jednakże burmistrz nie uczynił NIC, by uwiarygodnić potrzebę zwiększenia środków na wynagrodzenia. Nie przywrócił do pracy zwolnionych pracowników i nie przekazał radnym odpowiedzi na żadne z zadanych pytań, pomimo tego, że w trakcie spotkania z pracownikami, 10 maja, zawarliśmy taką właśnie umowę. Radni wobec tak postawionej sprawy zdecydowali o nieprocedowaniu nad uchwałą i przenieśli ją do dalszych prac w komisjach.
Podczas sesji głos zabrał przedstawiciel Związków Zawodowych „Solidarność”. Poinformował, że NSZZ objął opieką pracowników Urzędu Miejskiego, zaś do burmistrza przesłana została prośba o udostępnienie wszystkich danych dotyczących wynagrodzeń pracowników. Przedstawiciel Związków zaapelował do burmistrza, by ten powstrzymał się od następnych zwolnień. Stwierdził ponadto, że o ewentualnych zwiększeniach środków powinno się rozmawiać po dokonaniu wspólnej analizy sytuacji. Na koniec wyraził zdziwienie faktem, iż urzędnicy przetrzymywani są do późnych nocnych godzin na sesjach rady i zaapelował do pracowników o to, by ze wszystkimi problemami zwracali się do przedstawicieli NSZZ.

Politykę Gminy, w szczególności tę
finansową, należy prowadzić w sposób spokojny, rozważny i nade wszystko merytoryczny. Każda złotówka wydawana z publicznych pieniędzy powinna być trzy razy oglądana, zanim się ją wydatkuje. Nie ma miejsca tu na szantaż i na grę ludzkim losem. Kluczem do rozwiązania problemu pozostaje zatem w pierwszej kolejności przywrócenie do pracy zwolnionych pracowników, a dalej szczegółowa odpowiedź na zadane przez radnych pytania. Klucz ten jest jednak w rękach burmistrza Dąbrowskiego…


Załączone dokumenty:
Pytania do burmistrza.pdf
OM – P. Rusiecki 2012 r..pdf
OM – P. Rusiecki 2013 r..pdf
OM – B. Kłódkiewicz 2012 r..pdf
OM – B. Kłódkiewicz 2013 r..pdf
OM – B. Duch-Kosiorek 2012 r..pdf
OM – B. Duch-Kosiorek 2013 r..pdf
OM – E. Rusak 2012 r..pdf
OM – E. Rusak 2013 r..pdf

 

Dla kogo te 200 tysięcy... ?

 

Dla kogo te 200 tysięcy... ?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

7 komentarzy

 1. trak być nie może

  Skandal i wstyd dla burmistrza.
  Pracownicy niepewni jutra, nerwowo wyczerpani nie mają takich poborów miesięcznych jak podwyżki dla tych osób.
  Nic dziwnego,że mają tak duże kwoty na kontach bankowych.
  Dobrze,że można tu przeczytać o działaniach obecnego burmistrza.
  Tak być nie może.
  Państwo Radni brońcie ludzi i gminy,żeby to zarządzanie Łomiankami przez obecnego burmistrza nie doprowadziło do bankructwa takiego jak w Radziejowicach.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Krystyna

  Dobrze, że ktoś w końcu pisze jawnie, z imienia i nazwiska o faktach z życia Łomianek.
  Brawo dla Pana Radnego Marcina Etienne za odwagę i za tą głęboką analizę stanu faktycznego.

  Mam już dość pomówień i zniesławień na forum gazety wyborczej. Dość ubeckich praktyk, dość jątrzenia, dość nienawiści pod przykrywką anonimowości.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. ciekawa

  A dlaczego w tych wyliczeniach nie uwzględniono burmistrza i innych radnych ???? Myślę że to też była by ciekawa lektura.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. qqqqqqqqq

  Ja pie…le co za jakiś. Może ETJEN pokaże swoje zarobki a nie tylko nam wyciąga ? Co nie masz odwagi Marcinku? Czekamy czekamy.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. mieszkaniec.L

  I już wszystko jasne. Mimo interwencji związków zawodowych i porozumienia radnych z przedstawicielami pracowników, burmistrz nie zgodził się na współpracę. Jego nieobecność na sesji świadczy o prawdziwych intencjach, które są nastawione jedynie na konflikt i szukanie sporów.

  Wydaje się, iż przyczyną zwolnienia jest nadmierne wydanie pieniędzy na podwyżki dla zarządu i zatrudnionych od 2010 roku armii nowych urzędników zatrudnianych na zasadzie wymiany ( ty przyjmij mojego ja twojego – patrz Nowy Dwór Mazowiecki i Leoncin)

  Dodatkowo należało wynagrodzić znajomych, którzy tworzą czerwoną gazetę i piszą na forum teksty szkalujące mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Gacek

  No i jak Panie Marcinie z tymi 200 000 tysiącami? Czy Pan Dąbrowski cofnął wypowiedzenia, czy dotrzymał słowa? Czy Pani Ewa Skarbnik się myliła mówiąc, że będzie skończony w Łomiankach jeżeli nie dotrzyma słowa?

  Jakoś sprawa nagle ucichła po tej ostaniej sesji: http://www.lomianki.info/document.php?did=3040

  0
  0
  Odpowiedz
 7. aneta89

  ooooo fajna sprawa, przyjdę z Antkiem zobaczyć

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *