www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dodatek do niektórych źródeł energii

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że jest organem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dodatek do ogrzewania z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się na piśmie lub w formie elektronicznej (ePUAP) w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek do 30 listopada 2022r.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Uwaga! Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Dotyczy to m.in. mieszkań i domów do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że wnioski przyjmujemy:
– poniedziałki 8-18
– wtorki, czwartki i piątki 8-16
– środa – bez przyjęć interesantów

Ośrodek ma 30 dni na wypłatę świadczenia od dnia złożenia wniosku.

źródło: UM Łomianki, OPS Łomianki

 

Dodatek do niektórych źródeł energii

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *