www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dopłaty do wodociągów i kanalizacji

Podczas III Sesji Rada Miejska w Łomiankach debatowała nad uchwałą w sprawie dopłat dlagrup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjncyh z zakresu zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1.01. do 31.12.2011 roku.Burmistrz Dąbrowski zaproponował projekt uchwały, który nie został przyjęty przez radnych.Sami radny też nie mieli jednakowego stanowiska w sprawie dopłat.Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła, że od 1 stycznia 2011 roku dopłaty do taryf ogłoszonychprzez ZWiK Łomianki zostały ustalone dla gospodarstw domowych/odbiorców indywidualnychw następujących kwotach:

Woda: gospodarstwa domowe:
TARYFA ZWIK: 4,62 pln/m3
DOPŁATA: 0,60 pln/m3
CENA: 4,02 pln/m3

Ścieki: gospodarstwa domowe:
TARYFA ZWIK: 10,48 pln/m3
DOPŁATA: 4,73 pln/m3
CENA: 5,75 pln/m3

Wywóz szamba z terenu Łomianek:
TARYFA ZWIK: 11,11 pln/m3
DOPŁATA: 2,42 pln/m3
CENA: 8,69 pln/m3


KOMENTARZ RADNYCH NA TEMAT DOPŁAT:

Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA (Klub Platforma Obywatelska)
Radni otrzymali przed sesją projekt uchwały ustalającej dopłaty do taryfZakładu Wodociągów i Kanalizacji na poziomie zaproponowanym przezburmistrza. Projekt został przedyskutowany na wspólnym zebraniu komisjibudżetowej, społecznej i technicznej. Nie mając wpływu na wysokośćcen ustalonych przez ZWiK, a jednocześnie nie godząc się na znaczącą podwyżkę cen, jakiemieliby zapłacić mieszkańcy, radni postanowili zwiększyć głównie wysokość dopłat za ściekiodprowadzane przez gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji. Przyjęty przez trzykomisje nowy projekt uchwały został przedstawiony podczas sesji. Ponieważ burmistrz nie zgodziłsię na formalne wprowadzenie tego projektu do porządku obrad, radni zmienili projekt burmistrzai przegłosowali wypracowane podczas komisji stawki, korzystniejsze dla mieszkańców.

Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza dotyczący dopłat dla gruptaryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, czyli tak naprawdęile mieszkaniec Łomianek zapłaci za wodę i ścieki, był nie do przyjęcia.
Wprowadzał drastyczne podwyżki. Przyjęta uchwała wypracowanaprzez radnych na połączonych komisjach złagodziła te skutki, ale i tak każdy z nas odczuje tow swoim domowym budżecie. Moja propozycja była inna. Zaproponowałem utrzymanie przezpół roku dopłat do wody i ścieków na poziomie z 2010 roku. W tym czasie Burmistrz powinienprzeprowadzić audyt w Spółce wod.-kan., zaproponować i wprowadzić program naprawczy,czyli sposób obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, które powodują tak wysoką cenęnaszej wody. Wprowadzenie tak drastycznych podwyżek, bez restrukturyzacji Spółki i racjonalizacjikosztów – to zrzucenie całej odpowiedzialności za źle zarządzaną Spółkę na mieszkańców.
To przerzucenie problemu na barki rodzin żyjących w Łomiankach jest niedopuszczalne.
Zdecydowanie poparłem Pana Tomasza Dąbrowskiego w drugiej turze wyborów, ale nie będępopierał decyzji sprzecznych z interesem mieszkańców. Projektów, które pieniędzy na inwestycjeszukają tylko w kieszeni podatnika. Szukajmy środków zewnętrznych, wprowadźmy oszczędności,a dopiero wtedy będziemy mieli moralne prawo zwrócić się o pomoc do mieszkańców.

Radny GRZEGORZ POROWSKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Uchwała w sprawie dopłat do wody i kanalizacji nie jest idealna. Z jednejstrony dopłat nie powinno być, bo jest to sztuczne regulowanie cen,a z drugiej strony ceny powinny być akceptowalne przez mieszkańców.Obecnie dopłaty nie traktują mieszkańców równo. Inaczej traktują osobyktóre mają dobrodziejstwo sieci wodno-kanalizacyjnej i tych, którzy korzystają z własnychstudni i szamb. Mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni i wszyscy będziemy moglikorzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak by sieć powstała, muszą znaleźć się środkiw budżecie na tę inwestycję.
I tu poważny dylemat – czy lepiej zwiększyć środki na dopłaty, czy lepiej przekazać jena budowę sieci? Podjęta uchwała to forma kompromisu, a przyszłość pokaże na ile tenkompromis jest dobry.

Klub Twoje Łomianki
Drastycznie wysokie taryfy za wodę i kanalizację obowiązujące od nowego roku zostałyzaakceptowane przed wyborami przez burmistrza Pszczółkowskiego. Wynikają wprostz wysokich kosztów, jakie generuje ZWIK sp.z o.o. Zwrócimy się do burmistrza Dąbrowskiego z wnioskiemo przeprowadzenie audytu spółki, zaproponujemy także rozwiązania, które zmniejszą koszty.Zmiany w spółce są niezbędne, jeżeli chcemy w przyszłych latach płacić mniej, a także przyspieszyćrozbudowę sieci wod-kan. Zupełnie oddzielnym problemem jest dopłata, uchwalona przez RadęMiejską. W projekcie budżetu, autorstwa pana Pszczółkowskiego, wpłata do ZWIKu wynosi tylko2 mln zł. Przygotowane i przegłosowane przez klub PO propozycje dopłat dzielą mieszkańcówna lepszych i gorszych. Wyższa dopłata dla posiadaczy wodociągów i kanalizacji i dużo niższa dlaposiadaczy szamba jest niesprawiedliwa społecznie. Koszty podjęcia uchwały zostały oszacowanena 3 mln zł. Przed wyborami radni z innych klubów mówili o pilnej potrzebie budowy sieciwod-kan, niestety po wyborach zapomnieli o tym. Na budowę sieci potrzeba w tym roku jużok. 5 mln na gotowe projekty, a także kolejne kilka milionów złotych na przygotowywane przezZWIK projekty. Klub Twoje Łomianki na pewno będzie przypominał radnym z innych klubówo priorytecie, jakim na tę kadencję jest budowa wod-kan. Wkrótce przedstawimy propozycjezmian w budżecie, które umożliwią przesunięcie środków na budowę sieci wod-kan.
(Prosiliśmy o komentarz radnego Piotra Rusieckiego, który w międzyczasie przestał być radnym.Więc… dla zachowania równowagi publikujemy komentarz radnych Klubu TŁ. // Redakcja)


INFORMACJA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH
ZWIK sp. z o.o. – Mirosław Nieścioruk

Sposób obliczania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniaścieków oraz tryb wprowadzania ich w życie regulują:
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przedstawił Burmistrzowi Łomianekwniosek taryfowy przygotowany w oparciu o w/w przepisy w dniu 21 października 2010. Downiosku, zgodnie z przepisami ustawy, ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. dołączył szczegółowąkalkulację cen i stawek opłat, aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowychi urządzeń kanalizacyjnych (tryb przyjmowania WPI określony jest w w/w ustawie)a także sprawozdanie fi nansowe Spółki za 2009 r.
Zgodnie z Art. 24., Ust. 4. Burmistrz sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodniez przepisami ustawy, i weryfi kuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożeniawniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodniez przepisami. Ustawowy termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Łomiankach upłynął5 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustawą, jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie,o którym mowa wyżej, taryfy zweryfi kowane przez Burmistrza wchodzą w Życie poupływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Wobec braku stosownej uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach podjętej w terminie do5 grudnia 2010 r. nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przygotowaneprzez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. weszły w życie 30 grudnia 2010 r. i obowiązują,zgodnie z wnioskiem Spółki od 1 stycznia 2011 r.
Przepisy w/w ustawy pozwalają jednocześnie Radzie Miejskiej podjąć uchwałę o dopłaciedla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Rada Miejskaw Łomiankach podjęła stosowną uchwałę podczas sesji w dniu 31 grudnia 2010 r.

mm.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 1/2011

Dopłaty do wodociągów i kanalizacji

Dopłaty do wodociągów i kanalizacji

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *