www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Faktem jest, że…

Faktem jest, że sprawa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wraca bumerangiem w liście mieszkańca Łomianek, który jak przypuszczam nie zapoznał się z nr. 25 „Gazety Łomiankowskiej”. Tam bowiem przedstawiłem zakres prac i plany związane z budową sieci. Jeśli jednak mój adwersarz, bo w takim świetle się przedstawia, zapoznał się z podsumowaniem mojej pracy, muszę przyjąć, że polityka budowy sieci, nie została tam widocznie przedstawiona wyraziście i zrozumiale. Za to mieszkańca przepraszam. Ale nigdy nie jest za późno na fakty… których tak autorowi listu brakowało…

Sprawa uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej jest wyzwaniem nie tylko dla Łomianek, ale i dla wielu gminw Polsce. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oparty na prawie unijnym i krajowym, został przyjęty przez Radę Ministrów w końcu 2003 roku. Jego aktualizacji dokonano w 2005 r.
Program ten przedstawia wykaz aglomeracji, które powinny być wyposażone w określonych terminach w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Przy czym przez aglomerację rozumieć należy tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków, gdzie na 1 km planowanej sieci kanalizacyjnej przypada nie mniej niż 140 mieszkańców. Wtedy budowa systemu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. Podany współczynnik 140 mieszkańców/km nie musi być spełniony na obszarach objętych formami ochrony przyrody takimi, jak parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, uwzględnione przy wyznaczaniu aglomeracji Łomianki.
Krajowy Program określa również wykaz przedsięwzięćw zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Sprawa Łomianek
Na terenie gminy Łomianki wyznaczona została jedna aglomeracja, której wielkość określono Równoważną Liczbą Mieszkańców RLM – 27 000. Nie wchodząc w zawiłości chemicznei inżynierii sanitarnej, można powiedzieć, że 27 000 RLMw warunkach łomiankowskich to ładunek ścieków odprowadzany przez 27 000 mieszkańców. Wyznaczona aglomeracja pokrywa się niemalże w całościz granicami administracyjnymi gminy.

Reasumując, gmina Łomianki zobowiązana została do zapewnienia do 2015 roku, na obszarze aglomeracji, dostępu do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 90% jej mieszkańców. Dodatkowo należy osiągnąć do 2010 roku efekt ekologiczny dla oczyszczalni ścieków oraz odpowiedni stopień redukcji związków biogennych.

Obecnie do miejskiej oczyszczalni ścieków (uruchomionejw 1997 r.) dopływa średnio około 2169 m3 ścieków/dobę. Ścieki te odprowadzane są od około 8,1 tys. mieszkańców(34% aglomeracji) oraz od innych użytkowników takich jak zakłady pracy i obiekty użyteczności publicznej. Sieć kanalizacji składa się z przewodów głównych grawitacyjnych, kanałów bocznych grawitacyjnych i ciśnieniowych o łącznej długości ok. 32,7 km do których wykonano 1541 szt. przyłączy(do dnia 21 stycznia br. podpisano 1700 umów).

Systematyczny, dynamiczny rozwój budownictwa na terenie gminy i zahamowanie inwestycji w zakresie rozwoju systemu kanalizacyjnego w ostatnich latach spowodowało niewystarczający w stosunku do potrzeb zakres obsługi aglomeracji.

Co dotychczas zrobiono?
Dla Łomianek dostępnym instrumentem finansowym dla bezzwrotnego wsparcia inwestycji w sektorze wodno-ściekowym jest tylko Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego celem jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejw aglomeracjach.

W lutym 2007 r. wykonany został „Raport o stanie przygotowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy i Miasta Łomianki do realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej”.

22 marca 2007 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr VIII/46/2007, upoważniającą burmistrza do podjęcia działań w kierunku realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Łomianki, z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

W czerwcu 2007 r. podpisana została umowa z Głównym Instytutem Górnictwa na wykonanie „Koncepcji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy Łomianki – Wstępne Studium Wykonalności”. Opracowanie przekazane zostało gminie w listopadzie 2007 roku.

Projekt: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Łomianki” znajduje się na liście projektów indywidualnychw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi około 25 mln euro. Aktualnie dokonywana jest weryfikacja projektów uwzględnionych na tej liście, zgodnie z przyjętymi dla linii finansowania na lata 2007-2013 kryteriami oceny merytorycznej gotowości przystąpienia do programu.

W listopadzie nastąpiła zmiana instytucji wdrażającej projekt dla Łomianek. Obecnie jest nią Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja umożliwiająca wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności.

Wstępne Studium Wykonalności
Opracowane obecnie Wstępne Studium Wykonalności stanowi podstawę do planowania i realizacji budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Opracowanie to wprowadza wiele uwarunkowań i zaleceń, do których należy:
1. Zalecenie, aby beneficjentem, podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i eksploatatorem był ZWiKSp. z o.o. (rozwiązanie optymalne z punktu widzenia technicznego, organizacyjnego i finansowanego, oraz zalecane przez instytucje wdrażające Fundusz Spójności).
2. Optymalnym wariantem możliwym do zrealizowania ze względu na wykonalność finansową jest wariant „0” – budżet ok. 100 mln zł, (bez kosztów wykupu gruntów pod inwestycję), zakładający dociążenie istniejącej oczyszczalni ściekami doprowadzonymi z terenu miasta Łomianki. Wiąże się to z koniecznością podjęcia działań w kierunku ograniczenia granic aglomeracji Łomianki do granic miastai ew. Łomianek Dolnych. Rozbudowa systemu w granicach obecnie wytyczonej aglomeracji wymagałaby wdrożenia projektu o kosztach ok. 220-250 mln.
3. Realna stopa dofinansowania FS dla projektu wyniesie ok. 50%.
4. Kryteria gotowości dostępu do FS należy wykazać również poprzez uzyskanie min. 40% wartości zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowęw stosunku do wartości wszystkich zadań objętych projektem (konieczność zagwarantowania środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznych) oraz uzyskanie min. 40% kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do wszystkichkontraktów.
5. Konieczność zagwarantowania środków na sfinansowanie dokumentacji aplikacyjnej: Studium Wykonalności, Raport Oddziaływania na Środowisko, wniosek, materiały przetargowe.
6. Od 1 stycznia 2007 r. koszty omówione w pkt. 4 i 5 stanowią koszty kwalifikowalne projektu (z wyjątkiem kosztów przygotowania wniosku) i mogą być zwrócone z FS.
7. Konieczność wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” – przedstawienie harmonogramu dojścia do pełnego pokrycia kosztów opłat eksploatacyjnych.
8. Przekazanie całości majątku Spółce.
9. Wykonawstwo sieci wod.-kan. również zewnętrzne, przetargi, zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
10. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w strukturze beneficjenta jest jednym z kryteriów oceny gotowości projektów do współfinansowania. Przekazane zostały prezesowi ZWiK materiały dotyczące składu JRP. Wynika z nich m.in. konieczność wzmocnienia spółkio kadrę (osoba znająca procedury FS), jak i zaplecze dla zespołu.

Plany, projekty…niezbędne choć czasochłonne
ZWiK posiada dokumentację projektową na wykonanie sieci w ulicach: Kasprzaka cz II z pompownią U-802, Wołodyjowskiego z pompownią U-801, Podbipięty, Skrzetuskiego cz I, Wjazdową, Parkingową, oraz w osiedlu Buraków w ulicach: Przelotowa, Przełajowa, Starowiejska (dokończenie ok. 100 m odcinków).
Wykonywane są projekty na sieć w ulicach: Kościuszki –sięgacz do 11 Listopada i w kierunku Przyłuskiego; Poniatowskiego, Rolnicza od nr 24 do Jedności Robotniczej; Osiedle Kwiatowe; Osiedle Dąbrowa Rajska. Rozpisano konkurs na wyłonienie wykonawcy projektu w tzw. Osiedlu Jedność czyli w kwadracie ulic: Jedności Robotniczej – Armii Poznań – Rolnicza – Warszawska. Planowane są kolejne konkursy na wykonanie projektów w ulicach: Krzywa – Orzechowa i Podleśna; zamknięcie w pętle w ulic: Długiej, Grzybowej, Dolnej i Wąskiej.

Ile kilometrów sieci rocznie?
Zakład Wodociągów i Kanalizacji buduje sieć wodociągowo – kanalizacyjną w dni robocze. Należy wziąć zatem pod uwagę średnio 250 a nie 366 dni w roku. Ale rozumiem, że nie o matematykę chodzi.
Jeszcze w 2005 roku, Spółka dysponowała trzema brygadami budującymi sieć i przyłącza. Obecnie pracuje pięć brygad budujących sieć i dwie budujące przyłącza. Średnia długość budowanej przez 1 brygadę sieci to 6mb/dzień. Czyli 5 brygad buduje dziennie około 30 mb. sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ta ilość brygad przy obecnych uwarunkowaniach jest optymalna. Natomiast w miarę potrzeb można przesunąć brygady z budowy przyłączy na budowę sieci, albo zwiększyć ich ilość.
Realnym jest wybudowanie w roku, wyłącznie siłami ZWiK, 7 km sieci wod- kan.
Ewentualnie można przekazać do realizacji wybrane fragmenty sieci lub przepompownie firmom zewnętrznym.
Jak długo jeszcze?
Do wybudowania pozostało ok. 74km sieci na terenie Gminy, w tym ok. 47 km na terenie miasta. Budując 7 km/rok do roku 2015 możemy wybudować 49 km sieci, a więc obszar miasta Łomianki i 3 km obszaru gminy.
Istnieją trzy podstawowe przesłanki, którymi kieruje się inwestor przy określaniu kolejnych obszarów budowy sieci. Są to:
koncentracja lub zagęszczenie posesji przy ulicy,
konieczność budowy przepompowni (zwiększa koszty i wydłuża czas),
uregulowany stan prawny nieruchomości – własności działek drogowych.

W planie na 2008 rok w budżecie przeznaczono 4,5 mln zł.na budowę sieci wod.-kan. Analogicznie do roku 2007, kolejne środki będą przeznaczane na ten cel w ciągu roku i powinny w efekcie osiągnąć poziom 8 mln. zł. W tym 1mln zł trzeba przeznaczyć na wykonanie dokumentacji na kolejny okres inwestycyjny.
Dodać należy, że docelowo oprócz inwestycji liniowych trzeba wybudować jeszcze jedną oczyszczalnie ścieków i dwie stacje uzdatniania wody.

Oczywiście, w miarę rozwoju miasta i zwiększonego z tego tytułu jego budżetu, jak i zwiększenia przychodów Spółki związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, w następnych latach będzie można wygenerować więcej środków na rozbudowę sieci.

Obiektywne uwarunkowania…
Istnieje wiele czynników mających bezpośredni wpływ na intensyfikację prac w terenie, utrudniające precyzyjne określenie długości sieci i przewidywany termin jej wybudowania. Do takich należą: brak dokumentacji technicznej (boom inwestycyjny w naszym powiecie) i wydłużony czas uzyskania map do celów projektowych, nieuregulowana własność działek drogowych w mieście, wysoki poziom wód gruntowych, warunki atmosferyczne, które nie zawsze sprzyjają prowadzeniu prac, nieterminowość dostaw materiałów i usług.
Jednak najważniejszą sprawą jest prowadzenie robót budowlanych, w taki sposób aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jak i komfort mieszkańców.
Te czynniki są najważniejsze, ale przecież istnieją inne, których szczególnie w naszym mieście nie brakuje: nie inwentaryzowane urządzenia infrastruktury, pomniki przyrody, uwarunkowania związane z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego, strategiczne elementy rurociągów gazowychi transportujących ropę, kable energetyczne i wojskowe kable łączności, ulice których właścicielem dróg jest Zarząd Dróg Powiatowych, na które to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać techniczne warunki prowadzenia budowy w ich bliskim sąsiedztwie, a prace projektowe i budowlane wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urządzeń,a to wymaga czasu i przestrzegania procedury jakie narzucają te instytucje i KPA.
To praktyka i doświadczenie, nie teoria.
A może tylko wodociąg?
Podstawową kwestią jest racjonalne i pragmatyczne prowadzenie budów. Po wybudowaniu sieci wod.-kan., można bez problemu budować docelowo: nawierzchnię jezdni, chodniki, uzupełniać inne braki infrastrukturalne. Pozostawiać ulice „na gotowo” w docelowym stanie.
W przypadku budowy samego tylko wodociągu koniecznym będzie odbudowywanie nawierzchni do „poprzedniego stanu”, czego do końca nie da się wykonać. W czasie tych robót zostanie naruszona struktura podbudowy jezdni, przez co ta stanie się bardzo podatna na uszkodzenia. Następnie przy budowie kanalizacji trzeba będzie jeszcze raz naruszyć tę strukturę i ponownie ją odtworzyć. W okresie pomiędzy budową wodociągu, a kanalizacji powstanie więcej nisz w monolitycznych nawierzchniach: wybojów, dziur i przełomów, co wymuszać będzie ich „łatanie”. Obciąży to dodatkowymi kosztami budżet gminy.

Poza tym przypominam, że ewentualne kary płacić będziemy za brak sieci kanalizacyjnej, a nie wodociągowej.

Wiesław Pszczółkowski – Burmistrz
Gazeta Łomiankowska nr 02/2008

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *