www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Faktem jest, że…

Łomianki mają wysoki wskaźnik dochodów podatkowychw przeliczeniu na jednego mieszkańcagminy. Czyli – w stosunku do innych gmin,u nas żyje się o wiele lepiej.

To świadczy otym, że nasi mieszkańcy doskonale radząsobie w życiu, ich rodziny żyją powyżejśredniej krajowej. To również znaczy, zestabilne dochody podatkowe, dochodyz opłat pozwalają nam optymistyczniepatrzeć na przyszłość gminy Łomianki.Im więcej jest podatników oraz im więcejzarabiają, tym większe są dochody gminy.

Z drugiej jednak strony wysoki wskaźnikdochodów na jednego mieszkańca niejednokrotniezamyka gminie szansę naprzydział środków na jakiś cel. Dlaczegotak się dzieje? Gminy, w których wskaźnikpodstawowych dochodów podatkowychna 1 mieszkańca (tzw.wskaźnik G) jestwiększy niż 150 % takiego wskaźnika wkraju (tzw. wskaźnik Gg), dokonują wpłatdo budżetu państwa, potocznie zwanychprzez samorządowców „janosikowym”. Wroku 2008 dochód na jednego mieszkańcaw naszej gminie wyniósł 2450,58 zł a średniakrajowa to 1119,20 zł czyli ponad dwukrotniemniej. Tak, więc w niektórych programachUE np. w uruchomionym ostatnioProgramie Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013, dochód podatkowy najednego mieszkańca gminy powyżej średniejkrajowej i stopa bezrobocia niższa niżśrednia w województwie mazowieckim- praktycznie dyskwalifikuje te gminy wubieganiu się o dotacje unijne. Podobnie,w ubiegłym roku gminy o wysokim wskaźnikuG były pozbawione możliwości ubieganiasię o wsparcie pochodzące z budżetuwojewództwa mazowieckiego na budowęi modernizację dróg. Niemniej jednak korzystamy- i będziemy to nadal czynić – zewszystkich możliwości dotacji z dostępnychźródeł, aby żyło się lepiej. Wszystkim.

W okresie 2004-2006 gminy po razpierwszy ubiegały się o środki finansowepochodzące z funduszy strukturalnych. Ponad75% gmin w Polsce sięgnęło po unijnepieniądze, jedna czwarta, w tym, niestety,gmina Łomianki, nie wykorzystały tej szansy.Samorządy gminne zagospodarowały wtym czasie prawie 18 mld zł, a samorządywszystkich szczebli łącznie ok. 22 mld zł .W obecnym okresie finansowania: 2007-2013 ogólna kwota środków przyznanychPolsce wzrosła w stosunku do okresu poprzedniegoz 12 mld do prawie 67 mld euro,w tym także znacznie większą pulę przeznaczonodla samorządów.

Istotnym źródłem wspierania realizacji zadańwłasnych gmin są również krajowe programyrządowe prowadzone przez urzędywojewódzkie i poszczególne ministerstwa,oraz programy samorządów województw,funduszy celowych itp.

Gmina Łomianki, zaliczona grup gmin wPolsce, które w latach 2004-2006 nie sięgałypo unijne pieniądze stara się nadrobić te zaległości.Rozpoczęto je od podjęcia prac nad opracowaniemdokumentów strategicznych dlagminy: strategia rozwoju, wieloletni planinwestycyjny, wieloletni plan finansowy.Dokumenty określające w wieloletniej perspektywiekierunki rozwoju gminy, najistotniejszepotrzeby inwestycyjne i możliwościfinansowe ich realizacji stanowią podstawędo przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.Zgodność składanych projektów o dofinansowanieze środków UE z dokumentami strategicznymigminy, ich spójność ze strategią rozwojuregionu i kraju jest warunkiem uzyskaniadobrej oceny projektu. W 2008 roku przyjętezostały uchwałami Rady Miejskiej: „StrategiaZrównoważonego Rozwoju Gminy do 2020roku” oraz „Wieloletni Plan Inwestycyjny GminyŁomianki do 2015 roku”.

W roku 2008 gmina Łomianki złożyładwa wnioski o dofinansowanie projektówdo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkioraz trzy wnioski do Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego.Jeden z projektów zgłoszonych do PO KL(działanie 7.1.1), mający na celu przeciwdziałaniezjawisku wykluczenia społecznego izawodowego poprzez aktywizację kobietpozostających bez pracy i korzystających zeświadczeń OPS otrzymał dofinansowaniei został już zrealizowany przez Ośrodek PomocySpołecznej. Także w 2009 roku OPSbędzie aplikować o dotację w ramach tegosamego działania. W podziale środkówsamorząd województwa mazowieckiegojuż uwzględnił gminę Łomianki. Drugi zezłożonych wniosków, dotyczący projektuprzygotowanego przez Bibliotekę Publiczną(działanie 7.3), związanego z aktywnąintegracją młodzieży gimnazjalnej z terenugminy, przeszedł pozytywnie etap ocenyformalnej i jest aktualnie oceniany podwzględem merytorycznym w MazowieckiejJednostce Wdrażania Programów Unijnych.Pozytywną ocenę formalną uzyskałyrównież trzy wnioski złożone do RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego. Dotyczą onekompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej,modernizacji i rozbudowy budynkuDomu Kultury i Biblioteki Publicznej orazrozbudowy portalu e-miasto w UrzędzieMiejskim w Łomiankach i rozwoju e-usługdla obywateli. Projekty te są aktualnie poddawaneocenie merytorycznej dokonywanejprzez komisję konkursową.

Jeśli chodzi o plany i przyszłe wystąpienia zwnioskami do konkursów o środki UE, to jakwiadomo, trwają przygotowania do wystąpieniao środki finansowe na uporządkowaniegospodarki wodno-ściekowej na terenienaszej gminy, w ramach ogólnokrajowegoProgramu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko. Podstawowym kryterium ocenianymw konkursach PO IŚ jest kryteriumgotowości beneficjenta do realizacji projektu,tzn. posiadanie pełnej dokumentacjiaplikacyjnej i odpowiedniej dokumentacjibudowlanej (projekty techniczne i pozwoleniana budowę, uzgodnienia środowiskowe).

W toku są prace nad Studium Wykonalnościdla tego projektu. Rada Miejska przeznaczyław budżecie gminy środki finansowe na opracowaniedokumentacji technicznej przez ZakładWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., którypełni rolę beneficjenta tego projektu.Ponadto, wspólnie ze starostwem i pozostałymigminami powiatu warszawskiegozachodniego podjęta została współpracado wspólnego wystąpienia w 2009 rokuo środki PO KL (działanie 5.2) na dofinansowanieszkoleń i studiów podyplomowych dlaurzędników samorządowych w celu wzmocnieniaich potencjału i podjęcia działań modernizującychzarządzanie w administracjisamorządowej.

Trwają też przygotowania do złożeniaw drugim kwartale aplikacji do RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na wsparcie infrastrukturysłużącej edukacji. Projekt dotyczyć będziebudowy boisk i urządzeń sportowychw Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.Prowadzone są również rozmowy dotyczącewspółpracy gminy i SamodzielnegoPublicznego Zespołu Zakładów LecznictwaOtwartego Warszawa-Żoliborz na tematwspólnego wystąpienia z wnioskiem do RPOWM o dofinansowanie remontu i rozbudowyPrzychodni przy ul. Szpitalnej. Mimo, że SPZZLOWarszawa-Żoliborz jest już w posiadaniudokumentacji techniczno-kosztorysowej dlainwestycji, to niestety, aktualnie obowiązującyw województwie mazowieckim plan naborówwniosków na 2009 rok nie przewidujew tym roku konkursu dla projektów z zakresuinfrastruktury służącej ochronie zdrowia.Poza środkami Unii Europejskiej, istotnymźródłem wspierania realizacji zadań własnychgminy są również programy krajowe: rządoweprowadzone przez urząd wojewódzki iposzczególne ministerstwa, samorządu województwa,funduszy celowych itp.

Z urzędu marszałkowskiego w ramach SamorządowegoInstrumentu Rozwoju Mazowszauzyskane zostały dwie dotacje przeznaczonena dofinansowanie remontu kotłowniw Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym orazurządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin.Niestety, z powodu ograniczonych środkównie uzyskał dofinansowania wniosek „Remonti doposażenie placówek oświatowych, w którychprowadzone jest zadanie wczesnegowspomagania rozwoju dzieci na terenie gminyŁomianki (remont Przedszkola Samorządowegow Dąbrowie oraz doposażenie klasy „0”w Szkole Podstawowej w Łomiankach”.Z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnychw Ministerstwie Sportu i Turystyki do-finansowano zajęcia sportowo-rekreacyjnedla uczniów, natomiast z Państwowego FunduszuOsób Niepełnosprawnych w ramachprogramu „Uczeń na wsi” sfinansowano zakupyprzedmiotów ułatwiających lub umożliwiającychnaukę osobom niepełnosprawnymz terenu gminy zgłoszonym do programu.Wykonanie prac remontowych na cmentarzuwojennym w Kiełpinie prowadzonebyło z udziałem środków finansowych przyznanychgminie przez Radę Pamięci Walk iMęczeństwa oraz urząd wojewódzki.Nie uzyskał dofinansowania wniosek złożonydo MSWiA w ramach Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011dotyczący przebudowy ul. Przeskok w Łomiankachwraz z budową chodnika i odwodnieniem.Na złożone zażalenie w tej sprawiedo wojewody mazowieckiego jeszcze nieuzyskaliśmy odpowiedzi.

O wsparcie finansowe na zakup samochoduratowniczo-gaśniczego dla OSP wŁomiankach złożone zostały wnioski dotrzech różnych instytucji: do Programu OSP-2008 samorządu województwa mazowieckiego,Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz do ZarząduGłównego Związku Ochotniczych StrażyPożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. ZarządGłówny ZOSPRP nie przyznał dofinansowania,z dwóch pozostałych źródeł uzyskane zostałydotacje w maksymalnej wysokości.

Wiesław Pszczółkowski, burmistrz Łomianek
Gazeta Łomiankowska nr 4/2009

Faktem jest, że…

Faktem jest, że…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *