www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Finanse gminy – podsumowanie

Możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy w dużej mierze zależą od finansów, inaczej mówiąc od dochodów budżetu gminy.

Rosnące dochody budżetu gminy
Dochody budżetu gminy Łomianki rosną z roku na rok. Wiąże się to niewątpliwie z rosnącą liczbą mieszkańców, ale też w pewnym stopniu ze wzrostem ich dochodów. Większość dochodów gminy pochodzi z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Ponieważ udział ten wędruje z reguły za meldunkiem podatnika, dlatego ważne jest aby osoby nowo zamieszkałe w naszej gminie zameldowały się w niej. Liczbę osób zamieszkałych, lecz niezameldowanych szacuje się na 8 tys.

W roku 2002 dochody budżetu gminy wyniosły 33.953.000 zł, a w roku 2006 planowane są na poziomie 52.592.000 zł, czyli w ciągu 4 lat wzrosły o blisko 20 mln zł (aż o 59%).

Wydatki, w tym wydatki inwestycyjne
W mijającej kadencji proporcjonalnie do dochodów (czyli również o około 59 %) wzrosły wydatki związane z realizacją zadań gminnych. Wydatki gminy ogółem, wzrosły z 34 mln zł w 2002 r. do 53 mln w roku 2006.Wydatki budżetu gminnego są dla porządku podzielone na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.
Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na oświatę, zapewnienie możliwości pobierania nauki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych należy do podstawowych obowiązków gminy.
Poza wydatkami bieżącymi ponoszone też były wydatki inwestycyjne. Największą inwestycją ostatnich lat wykonaną i oddaną do eksploatacji jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Jana Pawła II.
Inną ogromną inwestycją nieustannie prowadzoną przez naszą gminę jest rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji. Jest ona stale prowadzona, chociaż od bieżącego roku już przez wyspecjalizowaną spółkę gminną – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Skutek powołania tej spółki już jest odczuwalny przez osoby, które obecnie mają podłączane posesje do nowo wybudowanej zlewni „Osiedlowa”. Podłączenia są znacznie tańsze a formalności nieporównanie prostsze niż poprzednio. Istnienie spółki wprowadza jednak czasem w zakłopotanie osoby nieprzywykłe do czytania uchwały budżetowej. Otóż na próżno mogą one szukać w budżecie pozycji „wydatki na inwestycję wod-kan”. Pieniądze na ten cel są bowiem zadekretowane w budżecie jako „dopłata do spółek prawa handlowego”. Bywa to powodem nieporozumień w czytaniu zapisów budżetu i źródłem niepotrzebnych, bezpodstawnych obaw o rzekome wstrzymanie tej inwestycji. W rzeczywistości inwestycja ta jest nieustannie prowadzona. Spółka w roku 2006 na cel rozbudowy sieci wod-kan została dofinansowana w wysokości 2,5 mln złotych (czyli tak jak przewidywał uchwalony w grudniu 2005 r. budżet). Zadanie wykonywane jest ze środków gminnych lecz może zostać znacznie przyspieszone w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unijnego.
O wykonanych inwestycjach gminnych informowałem w dwóch poprzednich numerach Gazety.
Dodam, że wykonanie i oddanie do użytku jakiejś wielkiej inwestycji budowlanej nie zawsze musi oznaczać wykonania jej w sensie finansowym. Dzisiaj nie płaci się jednorazowo, żywym pieniądzem przelanym bezpośrednio na konto wykonawcy. Duże inwestycje finansowane są według precyzyjnych zapisów umowy, w której z dokładnością do jednego dnia opisane są tak poszczególne etapy budowy, jak i sposób przepływu pieniędzy na zapłatę, z reguły pozyskiwanych z banku, który jest niejako trzecim kontrahentem umowy. Umowy takie muszą być bardzo precyzyjne, uwzględniać wiele zmiennych czynników. Czasem są bardzo długoterminowe. Podobnie jest w przypadku naszego ICDS-u, który choć już zbudowany i dobrze nam służy, to finansowo będzie realizowany do 2012 roku, wg precyzyjnej tabeli przepływów finansowych ujętej w umowie podpisanej z wykonawcą. Umowa ta jest bardzo dobrze skorelowana z rzeczywistymi możliwościami inwestycyjnymi gminy. Za inwestycję gmina płaci zgodnie z planem. Nawet fakt nieuzyskania dużego dofinansowania, którego się spodziewliśmy z urzędu marszałkowskiego (planowano 9,6 mln zł) nie zachwiał realizacją harmonogramu spłat, chociaż wymagał dużego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w latach 2004 i 2005, co widać na wykresie.

Zadłużenie pod kontrolą
Wbrew pojawiającym się bezpodstawnym zarzutom, jakoby sytuacja finansowa gminy była zła, przez całą mijającą kadencję poziom zadłużenia gminy utrzymywany był na dozwolonym poziomie i w żadnym roku nie przekroczył 60% planowanych dochodów. Finanse gminy są tak stabilne, że można było zrealizować decyzję Rady Miejskiej o budowie ICDS, największej w 17-letniej historii gminy Łomianki zrealizowanej inwestycji, utrzymując poziom zadłużenia gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z przepisami i regułami prowadzenia gospodarki finansowej gmin. Obecnie inwestycja ta spłacona jest w 66,5%.

Warto dodać, że utrzymywanie stabilnego i kontrolowanego poziomu zadłużenia naszej gminy skierowanego na rozwój inwestycji, jest postrzegane przez znawców gospodarki finansowej gmin jako wzorcowe i godne naśladowania. W rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, właśnie umiejętne wykorzystywanie przez gminę Łomianki tego instrumentu finansowego oceniono najwyżej.

Łucjan Sokołowski
burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

Finanse gminy - podsumowanie

Finanse gminy - podsumowanie

Finanse gminy - podsumowanie

Finanse gminy - podsumowanie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *