www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

II i III Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 4 grudnia o godz. 17 w auli ICDS miała miejsce II uroczysta sesja Rady Miejskiej. Odbyła się w tydzień po I również uroczystej sesji, na której ukonstytuowała się nowa Rada. Teraz ta nowa Rada mogła przyjąć ślubowanie nowego burmistrza.

Przedtem jednak Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła burmistrzowi elektowi Wiesławowi Pszczółkowskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza Miasta i Gminy Łomianki. I właśnie ślubowanie burmistrza było jedynym punktem sesji. Co prawda radny Krzysztof Wawer wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Pożegnanie ustępującego burmistrza, jednak w wyniku głosowania wniosek ten 9 głosami został odrzucony przy 4 za i 2 wstrzymujących się. Po chwili ku zaskoczeniu zdezorientowanych mieszkańców na salę wniesiono kosz kwiatów, który wiceprzewodnicząca Rady Ewa Sidorzak i przewodniczący Marek Zielski wręczyli ustępującemu burmistrzowi Łucjanowi Sokołowskiemu, dziękując za 8 lat pracy na rzecz Łomianek.

Dalej sesja potoczyła się zgodnie z porządkiem obrad. Burmistrz W. Pszczółkowski złożył ślubowanie, że dochowa wierności prawu, a powierzony urząd będzie sprawował tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Nowy burmistrz również otrzymał kosz kwiatów od Rady Miejskiej. Po zaprzysiężeniu burmistrz Pszczółkowski podziękował członkom najbliższej rodziny, przyjaciołom i współpracownikom za cierpliwość, wyrozumiałość i pracę – za wszystko co w efekcie złożyło się na sukces wyborczy. Szczególnie serdeczne słowa skierował na ręce pani Magdaleny Wójcickiej, przewodniczącej KWW „Potrzeba Zmian””. Złożył też podziękowania mieszkańcom Łomianek.

Burmistrz zaprezentował pokrótce swoje zamierzenia. Przypomniał, że był radnym minionej kadencji i jako radny od dawna akcentował potrzebę zmian. Wskazał na potrzebę wznowienia dialogu społecznego, konieczność powrotu do budowy sieci wod.-kan., zapewnienia kameralnego charakteru Łomianek jako małego przytulnego miasteczka. Podkreślił, że Urząd Miasta i Gminy Łomianki powinien być sprawnym i przejrzystym elementem nowej strategii. „”Z tą chwilą przejmujemy władzę i przystępujemy do naprawy Łomianek”” – zaznaczył. Zwrócił też uwagę, że wśród 15 radnych, 11 pochodzi z komitetu „”Potrzeba Zmian””, będą to więc zmiany wprowadzane wspólnymi siłami. Na zakończenie zapewnił, że nie zawiedzie oczekiwań nie tylko swoich wyborców, ale wszystkich mieszkańców gminy, że będzie pracował dla dobra całych Łomianek.

Już w czwartek 7 grudnia odbyła się kolejna, III sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich sesji, rada przystąpiła do omawiania projektów uchwał. W wyniku głosowania wybrano członków oraz przewodniczących poszczególnych zostały Komisji Rady Miejskiej.
Ich skład przedstawia się następująco:
Komisja Budżetowa: Tadeusz Krystecki (przewodniczący), Ewa Sidorzak, Adam Salwowski.
Komisja Społeczna: Sylwia Maksim-Wójcicka (przewodniczący), Tadeusz Krystecki, Marian Leszczyński, Bogusław Orzechowski, Piotr Rusiecki, Katarzyna Kućkowska.
Komisja Techniczna: Piotr Iwaszko (przewodniczący), Bogusław Orzechowski, Tadeusz Krystecki, Henryk Staniak, Bogdan Kłódkiewicz, Krzysztof Wawer, Tomasz Rusinek.
Komisja Rewizyjna: Adam Salwowski (przewodniczący), Tadeusz Krystecki, Bogusław Orzechowski, Krzysztof Wawer.

Następna uchwała wprowadziła zmiany do Regulaminu Pracy Rady Miejskiej (stanowiącego załącznik do Statutu Miasta i Gminy Łomianki). Zlikwidowana została Komisja ds. rodziny oraz promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołano natomiast Komisję Statutową oraz Komisję ds. Planowania Przestrzennego.

Rada upoważniła też swego przewodniczącego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki (z wyjątkiem ustalania wysokości wynagrodzenia). Kolejną uchwałą Rada odwołała skarbnika Joannę Orzechowską i sekretarza Beatę Duch-Kosiorek. Obie panie już wcześniej złożyły wymówienie na ręce poprzedniego burmistrza. Rada dokonała też zmian w budżecie na 2006 r. przesuwając 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dyskusję wśród radnych wywołał sposób prezentowania przez burmistrza sprawozdania z wykonania zadań między sesjami. Ostatecznie burmistrz zaproponował, że przed kolejnymi sesjami sprawozdanie takie będzie dostarczane radnym w formie pisemnej. Żeby nie przedłużać posiedzeń Rady, na sesji burmistrz przedstawi ewentualnie tylko najistotniejsze sprawy. Zaproponowano również, aby podczas sesji egzemplarze tego sprawozdania były dostępne dla mieszkańców.

Ostatnim punktem programu były interpelacje i wolne wnioski. Omówiono kilka spraw związanych z rozpoczęciem urzędowania przez nowego burmistrza a także z kontynuowaniem rozpoczętych inwestycji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udzielono głosu także przedstawicielom Rad Osiedlowych i Sołeckich, którzy zwracali uwagę na problemy wymagające pilnego załatwienia. Zgłaszane problemy to m.in.:
– śliska nawierzchnia asfaltowa na ul. Rolniczej w Dziekanowie Polskim,
– powolna budowa chodnika na ul. Ogrodowej i brak odwodnienia
– przejazdy autobusów PKS ul. Ogrodową do Rolniczej, które są uciążliwe dla mieszkańców,
– wniosek o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kusocińskiego oraz budowę chodnika i odwodnienia na tej ulicy
– źle prowadzone prace związane z budową chodnika na drodze powiatowej – ul. Rolniczej w Łomiankach
– uciążliwe przejazdy ciężarówek Pol-Bot i „”szambiarek”” ul. Brukową; prośba do Straży Miejskiej o ustawianie tam fotoradaru,
– Wjazdy TIR-ów w ul. Wólczyńską, niezgodne z istniejącą organizacją ruchu.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

II i III Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *