www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ile jest jeszcze do zrobienia…

Jest rok 1998.BurmistrzemzostajeŁucjanSokołowski.Jestzbulwersowany,czemudawałwyrazpowielokroć,zadłużeniemjakiezostawiłmupoprzedniwłodarz:zaciągniętepożyczkiwNarodowymiWojewódzkimFunduszuOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejnabudowęoczyszczalniściekówisieciwodnokanalizacyjnej.Łącznakwotapożyczekto17 530 035 zł.Zostałyoneudzielonenapreferencyjnychwarunkachzmożliwościączęściowegoumorzeniazchwiląrealizacjizaplanowanejinwestycjiwodociągowo-kanalizacyjnejwg.ujętegowumowachharmonogramu.Uznanojednak,żeniemożnarealizowaćtejinwestycjiprzytakimzadłużeniu.Wykonanowięcjedynieteroboty,naktórepoprzednikburmistrzaSokołowskiegozawarłumowy.DziękitemuWFOŚiGWzpożyczki1500000zł,umorzył350000zł.

Jest rok 2006.BurmistrzemzostajeWiesławPszczółkowski.WpierwszychdniachurzędowaniasprawdzakondycjęfinansowągminyŁomianki.Gminypowszechnieuznawanejzabogatą.PożyczkazNFOŚiWwynosiwtymczasie12000000złaleniemożnasięjużubiegaćojejczęścioweumorzenieponieważharmonogramniezostałzrealizowany.WtymczasiepobudowanoIntegracyjneCentrumDydaktycznoSportowe.ŁucjanSokołowskipodpisałporozumieniezfirmąMitexnaratalnąspłatęzobowiązańztytułutejbudowydo2012roku.NastępniewierzytelnościteMitexprzekazałdoDeutscheBank.Kondycjafinansowagminyniepozwalałanadotrzymaniezawartegoporozumienia.ZaciągniętowięcdwadodatkowekredytywBGKnałącznąkwotę13000000zł.zespłatądo2021roku.31grudnia2006roku,zadłużeniegminywrazzkosztamifinansowaniawynosiło:18883032zł.wstosunkudoDeutscheBank,12864407złwstosunkudoBGKoraz12000000złwstosunkudoNFOŚiGW.Dodajmydotegoprzewidywaneodsetkiwkwocie7519880zł.

Razemzadłużeniegminywynosiwięc51 267 319 zł.Jakmasięznimterazuporaćurzędującyburmistrz?Wprzeciąguośmiulatzadłużenie wzrosło o33 737 284 zł.Jest rok 2007.Planwydatkówgminyokreślonyjestkwotą62824184zł.BurmistrzPszczółkowskiniezaciągajednaknowychkredytów,aradziemiejskiejprzedstawiastaninwestycjirealizowanychw2007roku.Otoone:1.Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni–robotykontynuowane,terminzakończenia30.07.2007r

2.Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku: od ul. Brukowej w stronę ul. Przyłuskiego (zadanie 77/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargoweipodpisanoumowęzwykonawcą,firmąZarządDrógiMostówSp.zo.o.zsiedzibąprzyulicyZajazd8,09-100Płońsk.Wprowadzenianabudowędokonano20.06.2007r.wobecnościprzedstawicieliradyosiedlowej.

3.Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku: od ul. Podleśnej w stronę ul. Graniczka – (zadanie 78/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe31.05.2007r.Pozakończeniuproceduryprzetargowejorazpodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około2tygodnie).

4.Budowa ul. Szpitalnej – (zadanie 79/06) –projektbudowlano-wykonawczyodebranyprotokółemzdawczo-odbiorczym13.11.2006r.Wzwiązkuzproblemamidotyczącymiwłasnościgruntów,naktórychzostałzaprojektowanychodnikorazbrakiemzgodywłaścicielitychnieruchomości(kilkukrotnespotkaniazmieszkańcaminieprzyniosłypozytywnegorozstrzygnięcia)zapadładecyzjeoograniczeniuinwestycji,tj.wybudowaniunaproblematycznymodcinkuwyłączniejezdni.

5.Budowa ul. Wiejskiej na odcinku: od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odcinku: od ul. Szczytowej do ul. Chopina (zadanie 81/06)–pracedrogowezostanąrozpoczętepowykonaniusieciwodno-kanalizacyjnejprzezZWiK.

6.Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odcinku: od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej (zadanie 83/06)–wykonanoaktualizacjękosztorysuinwestorskiegoizostałzłożonywniosekozwiększenieśrodków(około1,5miesiąca).

7.Budowa ul. Kwiatowej na odcinku: od ul. Pionierów do ul. Granicznej (zadanie 84/06)–18.06.2007r.zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe.Pozakończeniuformalnychproceduripodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około3tygodnie).

8.Budowa trójkolorowej sygnalizacji świetlnej i świateł bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawczych dla pojazdów w ul. Warszawskiej róg ul. Szpitalnej (zadanie 85/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe15.06.2007r.Pozakończeniuproceduryprzetargowejorazpodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około2tygodnie).

9.Budowa ul. Szczytowej na odcinku: od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej (zadanie 75/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówpotrzebnychdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniadecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniego,orazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędzie,wystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycji,m.in.wzarządziewojewództwamazowieckiego,jakrównieżwzarządziedrógpowiatowych,doktórychzostaływysłanestosownepisma.

10.Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku: od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej (zadanie 75/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniadecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniegoorazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędziewystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycji,m.in.wzarządziewojewództwamazowieckiegojakrównieżwzarządziedrógpowiatowych,doktórychzostaływysłanestosownepisma.

11.Budowa ul. Błotnej na odcinku ok. 400 mb. (zadanie 89/07)–13.04.2007r.projektzłożonowstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

12.Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej (zadanie 90/07)–13.04.2007r.projektzłożonowstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

13.Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włościańskiej (zadanie 91/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniedecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniegoorazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędziewystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycjim.in.wzarządziewojewództwamazowieckiego,jakrównieżwzarządziedrógpowiatowychdoktórychzostaływysłanestosownepisma.

14.Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej (zadanie 97/07)–zostałaprzekazanaprzezprojektantakoncepcjaskrzyżowania.DokumentacjabędzieuzgadniananaKomisjiTechnicznejRadyMiejskiej.

15.Budowa oświetlenia ul. Cisowej (zadanie 45/05)–23.05.2007r.dokonanoodbiorukońcowego.18.06.2007r.zawiadomiono powiatowegoinspektoranadzorubudowlanegoozakończeniubudowy.18.06.2007r.przyjętoinwestycjęnamajątek.

16.Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym (zadanie 96/07)–podpisanoumowęnawykonanieprogramufunkcjonalno-użytkowegoinatejpodstawieprojektubudowlano-wykonawczegoboiskaiurządzeńsportowych.13.04.2007r.projektzostałzłożonywstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

17.Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej (zadanie 24/07)–11.05.2007r.uzyskaliśmymapęzasadnicząwg.stanuarchiwalnego.WprzygotowaniuwytycznepotrzebnedozłożeniawnioskuowarunkitechniczneiprzydziałmocydoZakładuEnergetycznegoLegionowo.

18. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (zadanie 34/06)–5.06.2007r.wpłynęłozawiadomieniezbankuBGKoprzyznaniupremiitermomo-dernizacyjnejnawymianęinstalacjic.o.,ocieplenieścianzewnętrznych,ociepleniestropupoddasza,wymianęokienorazdrzwizewnętrznych.Zleconowykonaniekosztorysówinwestorskichzgodniezrzeczywistymobmiaremrobót,zakresemobjętymdokumentacjątechnicznąiaudytemenergetycznymkoniecznychdoprzeprowadzeniapostępowaniaprzetargowego.Terminwykonania–22.06.2007r.

19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach (zadanie 73/06)–zleconowykonanieinwentaryzacjiinstalacjicentralnegoogrzewaniaorazkosztorysówinwestorskichzgodniezrzeczywistymobmiaremrobót,zakresemobjętymdokumentacjątechnicznąiaudytemenergetycznym.Wykonaniepowyższychpracwprzypadkuprzyznaniapremiitermomodernizacyjnejpozwolinarealizacjęzadaniawczasiewakacji.Terminwykonania07.07.2007r.

20. Budowa ulicy Kołłątaja–powybudowaniusieciwodnoka-nalizacyjnejwykonanoprojektyiuzyskanopozwolenienabudowęulicy.Kosztzadaniaszcujesięna650000zł

21. Budowa dwóch zatok autobusowych ulicy Warszawskiej przy ul. Agawy i ul. Graniczka.Szacownawartość220000zł.

Wojciech Asiński, rzecznik UMiGŁ
Gazeta Łomiankowska 13/2007

Ile jest jeszcze do zrobienia…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...