www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ile jest jeszcze do zrobienia…

Jest rok 1998.BurmistrzemzostajeŁucjanSokołowski.Jestzbulwersowany,czemudawałwyrazpowielokroć,zadłużeniemjakiezostawiłmupoprzedniwłodarz:zaciągniętepożyczkiwNarodowymiWojewódzkimFunduszuOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejnabudowęoczyszczalniściekówisieciwodnokanalizacyjnej.Łącznakwotapożyczekto17 530 035 zł.Zostałyoneudzielonenapreferencyjnychwarunkachzmożliwościączęściowegoumorzeniazchwiląrealizacjizaplanowanejinwestycjiwodociągowo-kanalizacyjnejwg.ujętegowumowachharmonogramu.Uznanojednak,żeniemożnarealizowaćtejinwestycjiprzytakimzadłużeniu.Wykonanowięcjedynieteroboty,naktórepoprzednikburmistrzaSokołowskiegozawarłumowy.DziękitemuWFOŚiGWzpożyczki1500000zł,umorzył350000zł.

Jest rok 2006.BurmistrzemzostajeWiesławPszczółkowski.WpierwszychdniachurzędowaniasprawdzakondycjęfinansowągminyŁomianki.Gminypowszechnieuznawanejzabogatą.PożyczkazNFOŚiWwynosiwtymczasie12000000złaleniemożnasięjużubiegaćojejczęścioweumorzenieponieważharmonogramniezostałzrealizowany.WtymczasiepobudowanoIntegracyjneCentrumDydaktycznoSportowe.ŁucjanSokołowskipodpisałporozumieniezfirmąMitexnaratalnąspłatęzobowiązańztytułutejbudowydo2012roku.NastępniewierzytelnościteMitexprzekazałdoDeutscheBank.Kondycjafinansowagminyniepozwalałanadotrzymaniezawartegoporozumienia.ZaciągniętowięcdwadodatkowekredytywBGKnałącznąkwotę13000000zł.zespłatądo2021roku.31grudnia2006roku,zadłużeniegminywrazzkosztamifinansowaniawynosiło:18883032zł.wstosunkudoDeutscheBank,12864407złwstosunkudoBGKoraz12000000złwstosunkudoNFOŚiGW.Dodajmydotegoprzewidywaneodsetkiwkwocie7519880zł.

Razemzadłużeniegminywynosiwięc51 267 319 zł.Jakmasięznimterazuporaćurzędującyburmistrz?Wprzeciąguośmiulatzadłużenie wzrosło o33 737 284 zł.Jest rok 2007.Planwydatkówgminyokreślonyjestkwotą62824184zł.BurmistrzPszczółkowskiniezaciągajednaknowychkredytów,aradziemiejskiejprzedstawiastaninwestycjirealizowanychw2007roku.Otoone:1.Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni–robotykontynuowane,terminzakończenia30.07.2007r

2.Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku: od ul. Brukowej w stronę ul. Przyłuskiego (zadanie 77/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargoweipodpisanoumowęzwykonawcą,firmąZarządDrógiMostówSp.zo.o.zsiedzibąprzyulicyZajazd8,09-100Płońsk.Wprowadzenianabudowędokonano20.06.2007r.wobecnościprzedstawicieliradyosiedlowej.

3.Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku: od ul. Podleśnej w stronę ul. Graniczka – (zadanie 78/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe31.05.2007r.Pozakończeniuproceduryprzetargowejorazpodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około2tygodnie).

4.Budowa ul. Szpitalnej – (zadanie 79/06) –projektbudowlano-wykonawczyodebranyprotokółemzdawczo-odbiorczym13.11.2006r.Wzwiązkuzproblemamidotyczącymiwłasnościgruntów,naktórychzostałzaprojektowanychodnikorazbrakiemzgodywłaścicielitychnieruchomości(kilkukrotnespotkaniazmieszkańcaminieprzyniosłypozytywnegorozstrzygnięcia)zapadładecyzjeoograniczeniuinwestycji,tj.wybudowaniunaproblematycznymodcinkuwyłączniejezdni.

5.Budowa ul. Wiejskiej na odcinku: od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odcinku: od ul. Szczytowej do ul. Chopina (zadanie 81/06)–pracedrogowezostanąrozpoczętepowykonaniusieciwodno-kanalizacyjnejprzezZWiK.

6.Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odcinku: od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej (zadanie 83/06)–wykonanoaktualizacjękosztorysuinwestorskiegoizostałzłożonywniosekozwiększenieśrodków(około1,5miesiąca).

7.Budowa ul. Kwiatowej na odcinku: od ul. Pionierów do ul. Granicznej (zadanie 84/06)–18.06.2007r.zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe.Pozakończeniuformalnychproceduripodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około3tygodnie).

8.Budowa trójkolorowej sygnalizacji świetlnej i świateł bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawczych dla pojazdów w ul. Warszawskiej róg ul. Szpitalnej (zadanie 85/06)–zostałorozstrzygniętepostępowanieprzetargowe15.06.2007r.Pozakończeniuproceduryprzetargowejorazpodpisaniuumowywykonawcaprzystąpidorealizacjizadania(około2tygodnie).

9.Budowa ul. Szczytowej na odcinku: od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej (zadanie 75/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówpotrzebnychdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniadecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniego,orazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędzie,wystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycji,m.in.wzarządziewojewództwamazowieckiego,jakrównieżwzarządziedrógpowiatowych,doktórychzostaływysłanestosownepisma.

10.Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku: od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej (zadanie 75/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniadecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniegoorazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędziewystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycji,m.in.wzarządziewojewództwamazowieckiegojakrównieżwzarządziedrógpowiatowych,doktórychzostaływysłanestosownepisma.

11.Budowa ul. Błotnej na odcinku ok. 400 mb. (zadanie 89/07)–13.04.2007r.projektzłożonowstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

12.Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej (zadanie 90/07)–13.04.2007r.projektzłożonowstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

13.Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włościańskiej (zadanie 91/07)–postępowaniezostałozawieszonewceluuzupełnieniadokumentówdouzyskaniadecyzjilokalizacyjnejcelupublicznego.Wzwiązkuzezmianamizwiązanymizprzekazaniemkompetencjidotyczącychwydawaniedecyzjilokalizacyjnychcelupublicznegodladróggminnychstarostwupowiatuwarszawskiegozachodniegoorazbrakiemprocedurzwiązanychzuzgodnieniamiinwestycjiwww.urzędziewystąpiłyproblemywuzyskaniudecyzjipotrzebnejdozleceniawykonaniaprojektu.Wprzesłanychprzezstarostwozawiadomieniachoraznowostworzonychwnioskachokreślononowewymaganiadotycząceuzyskaniaopiniidlaplanowanychinwestycjim.in.wzarządziewojewództwamazowieckiego,jakrównieżwzarządziedrógpowiatowychdoktórychzostaływysłanestosownepisma.

14.Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej (zadanie 97/07)–zostałaprzekazanaprzezprojektantakoncepcjaskrzyżowania.DokumentacjabędzieuzgadniananaKomisjiTechnicznejRadyMiejskiej.

15.Budowa oświetlenia ul. Cisowej (zadanie 45/05)–23.05.2007r.dokonanoodbiorukońcowego.18.06.2007r.zawiadomiono powiatowegoinspektoranadzorubudowlanegoozakończeniubudowy.18.06.2007r.przyjętoinwestycjęnamajątek.

16.Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym (zadanie 96/07)–podpisanoumowęnawykonanieprogramufunkcjonalno-użytkowegoinatejpodstawieprojektubudowlano-wykonawczegoboiskaiurządzeńsportowych.13.04.2007r.projektzostałzłożonywstarostwiepowiatuwarszawskiegozachodniego.

17.Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej (zadanie 24/07)–11.05.2007r.uzyskaliśmymapęzasadnicząwg.stanuarchiwalnego.WprzygotowaniuwytycznepotrzebnedozłożeniawnioskuowarunkitechniczneiprzydziałmocydoZakładuEnergetycznegoLegionowo.

18. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (zadanie 34/06)–5.06.2007r.wpłynęłozawiadomieniezbankuBGKoprzyznaniupremiitermomo-dernizacyjnejnawymianęinstalacjic.o.,ocieplenieścianzewnętrznych,ociepleniestropupoddasza,wymianęokienorazdrzwizewnętrznych.Zleconowykonaniekosztorysówinwestorskichzgodniezrzeczywistymobmiaremrobót,zakresemobjętymdokumentacjątechnicznąiaudytemenergetycznymkoniecznychdoprzeprowadzeniapostępowaniaprzetargowego.Terminwykonania–22.06.2007r.

19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach (zadanie 73/06)–zleconowykonanieinwentaryzacjiinstalacjicentralnegoogrzewaniaorazkosztorysówinwestorskichzgodniezrzeczywistymobmiaremrobót,zakresemobjętymdokumentacjątechnicznąiaudytemenergetycznym.Wykonaniepowyższychpracwprzypadkuprzyznaniapremiitermomodernizacyjnejpozwolinarealizacjęzadaniawczasiewakacji.Terminwykonania07.07.2007r.

20. Budowa ulicy Kołłątaja–powybudowaniusieciwodnoka-nalizacyjnejwykonanoprojektyiuzyskanopozwolenienabudowęulicy.Kosztzadaniaszcujesięna650000zł

21. Budowa dwóch zatok autobusowych ulicy Warszawskiej przy ul. Agawy i ul. Graniczka.Szacownawartość220000zł.

Wojciech Asiński, rzecznik UMiGŁ
Gazeta Łomiankowska 13/2007

Ile jest jeszcze do zrobienia…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *