www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Informacje Komisarza Wyborczego

Kto może wziąć udział w referendum, kiedy wynik referendum będzie wiążący, czy listy mieszkańców biorących udział w referendum mogą być przeglądane…? – odpowiedział Komisarz Wyborczy w Warszawie – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.


1. Kto może wziąć udział w referendum?

W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostkisamorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącegotej jednostki (art. 3 ustawy o referendum lokalnym), tj. mieszkańcy wpisani dostałego rejestru wyborców w Łomiankach.

2. Jakie warunki muszą być spełnione aby wynik referendum był wiążący?

By referendum było ważne, powinno wziąć w nim udział 3/5 liczby biorących udziałw wyborze odwoływanego organu (5396 osób – przyp. red.). Zgodnie z art. 56 ustawywynik referendum jest rozstrzygający jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanejpod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

3. Wobec pojawiających się wątpliwości i pogłosek dotyczących ewentualnych konsekwencjiwynikających z udziału w referendum pracowników jednostek podległychburmistrzowi, proszę o odpowiedź, czy istnieje realna możliwość sprawdzenia/zweryfi kowania przez burmistrza lub osoby mu podległe, kto wziął, a kto nie wziąłudziału w referendum? Proszę o wyjaśnienie sposobu postępowania po zamknięciukomisji obwodowych i podliczeniu głosów. Art 60 ustawy o referendum lokalnymbrzmi: „”Po wykonaniu czynności wymienionych w art. 59 ust. 5 i 6 przewodniczącyobwodowej komisji niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) dokumenty z głosowania w zapieczętowanych pakietach wraz z pieczęciąkomisji.”” Czy zatem listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniusą jawne i mogą być przeglądane w gminie?

Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum po zakończeniu głosowania wrazz innymi dokumentami przekazywane są w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) w zapieczętowanych kopertach. Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego dokumenty(komisji obwodowej) są udostępniane wyłącznie właściwemu sądowi w związkuz postępowaniami w sprawach protestów (art. 66 ustawy o referendum lokalnym) orazna żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne. Nie możewięc być mowy o tym, że spisy osób uprawnionych do udziału w referendum są jawnei mogą być przeglądane w gminie.

4. Czy w czasie ciszy wyborczej (przed referendum) można prowadzić kampanię profrekwencyjną. Czyli apelować przy pomocy środków masowego przekazu (np. internet) aby społeczeństwo wzięło udział w referendum? Apele nie wskazywałby na żadną z możliwych odpowiedzi na pytanie zawarte na karcie referendalnej.

Sprawy kampanii referendalnej regulują przepisy Rozdziału 6 „Kampania referendalna” – ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn.zm.)
Informowanie w czasie tzw. „”ciszy referendalnej”” (tj. na 24 godziny przed dniem głosowania) wyłącznie o odbywającym się referendum nie stanowi naruszenia przepisów ustawy dotyczących zakazu prowadzenia agitacji w związku z referendum.
Natomiast ocena czy dany przekaz np. apelowanie o wzięcie udziału w głosowaniu, narusza przepisy związane z zakazem prowadzenia kampanii referendalnej może odnosić się do konkretnego stanu faktycznego.”

Informacje Komisarza Wyborczego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...