www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Informacje Komisarza Wyborczego

Kto może wziąć udział w referendum, kiedy wynik referendum będzie wiążący, czy listy mieszkańców biorących udział w referendum mogą być przeglądane…? – odpowiedział Komisarz Wyborczy w Warszawie – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.


1. Kto może wziąć udział w referendum?

W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostkisamorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącegotej jednostki (art. 3 ustawy o referendum lokalnym), tj. mieszkańcy wpisani dostałego rejestru wyborców w Łomiankach.

2. Jakie warunki muszą być spełnione aby wynik referendum był wiążący?

By referendum było ważne, powinno wziąć w nim udział 3/5 liczby biorących udziałw wyborze odwoływanego organu (5396 osób – przyp. red.). Zgodnie z art. 56 ustawywynik referendum jest rozstrzygający jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanejpod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

3. Wobec pojawiających się wątpliwości i pogłosek dotyczących ewentualnych konsekwencjiwynikających z udziału w referendum pracowników jednostek podległychburmistrzowi, proszę o odpowiedź, czy istnieje realna możliwość sprawdzenia/zweryfi kowania przez burmistrza lub osoby mu podległe, kto wziął, a kto nie wziąłudziału w referendum? Proszę o wyjaśnienie sposobu postępowania po zamknięciukomisji obwodowych i podliczeniu głosów. Art 60 ustawy o referendum lokalnymbrzmi: „”Po wykonaniu czynności wymienionych w art. 59 ust. 5 i 6 przewodniczącyobwodowej komisji niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) dokumenty z głosowania w zapieczętowanych pakietach wraz z pieczęciąkomisji.”” Czy zatem listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniusą jawne i mogą być przeglądane w gminie?

Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum po zakończeniu głosowania wrazz innymi dokumentami przekazywane są w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) w zapieczętowanych kopertach. Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego dokumenty(komisji obwodowej) są udostępniane wyłącznie właściwemu sądowi w związkuz postępowaniami w sprawach protestów (art. 66 ustawy o referendum lokalnym) orazna żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne. Nie możewięc być mowy o tym, że spisy osób uprawnionych do udziału w referendum są jawnei mogą być przeglądane w gminie.

4. Czy w czasie ciszy wyborczej (przed referendum) można prowadzić kampanię profrekwencyjną. Czyli apelować przy pomocy środków masowego przekazu (np. internet) aby społeczeństwo wzięło udział w referendum? Apele nie wskazywałby na żadną z możliwych odpowiedzi na pytanie zawarte na karcie referendalnej.

Sprawy kampanii referendalnej regulują przepisy Rozdziału 6 „Kampania referendalna” – ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn.zm.)
Informowanie w czasie tzw. „”ciszy referendalnej”” (tj. na 24 godziny przed dniem głosowania) wyłącznie o odbywającym się referendum nie stanowi naruszenia przepisów ustawy dotyczących zakazu prowadzenia agitacji w związku z referendum.
Natomiast ocena czy dany przekaz np. apelowanie o wzięcie udziału w głosowaniu, narusza przepisy związane z zakazem prowadzenia kampanii referendalnej może odnosić się do konkretnego stanu faktycznego.”

Informacje Komisarza Wyborczego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *