www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

IX Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

28 czerwca 2011 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger. Na sali obecnych było 18 radnych.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.
Głos zabrali: burmistrz Tomasz Dąbrowski, radna Maria Zalewska.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 01


II. Przyjęcie protokułu z VIII Sesji Rady Miejskiej
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu

III. Przyjęcie uchwał w sprawie
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2. Absolutorium dla Burmistrz Łomianek za 2010 rok.
Głos zabrała: radna Ewa Sidorzak w imieniu Komisji Rewizyjnej.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 02

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski w imieniu Komisji Technicznej, radny Marek Zielski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radna Sylwia Maksim-Wójcicka w imieniu Komisji Społecznej.
Przewodniczący Wojciech Berger ogłosił przerwę.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 03

Poprzerwie głos zabrali: radna Maria Zalewska w imieniu Komisji Budżetowej, radny Tomasz Rusinek w imieniu Komisji Planowania…, radny Grzegorz Porowski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch,
Głosowanie: uchwała przyjęto jednogłoścnie.

Burmistrz Dąbrowski podziękował za udzielenie absolutorium burmistrzowi, podziękował poprzedniej radzie i poprzedniemu burmistrzowi za realizację budżetu w 2010 roku. Przewodniczący Wojcicecc Berger w iminiu radnych zadeklarował, że swoją działalnością i inicjatywami będą się starali zasłużyć na uznanie wyborców.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 04


III. Przyjęcie uchwał w sprawie
3. Wyrażenie zgody na wnisienie dopłaty przez Gminę łomianki na kapitał zapasowy Spółki „”Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach”” Sp. z o.o. w latach 2012-2014.
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski w imieniu komisji Technicznej.
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 05


III. Przyjęcie uchwał w sprawie
4. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka w imieniu Komisji Społecznej, radny Grzegorz Porowski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Wojciech Berger, radny Marek Zielski,
Głosowanie radnego Grzegorza Porowskiego: 13 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Głosowanie uchwały: przyjęto jednogłośnie.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 06


III. Przyjęcie uchwał w sprawie
5. Ustalenie opłat za popbyt w publicznch przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki, przewodniczący Wojciech Berger
Punkt przesunięto do dalszych prac w komisjach.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 07


III. Przyjęcie uchwał w sprawie
6. Sfinansowanie pobytu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie.
Głos zabrali: radny jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik Referatu Oświaty UM Hanna Kołakowska, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki,
Głosowanie chwały: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 08


III. Przyjęcie uchwał w sprawie
7. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łomianki.
8. Zmian w Uchwale Budżetowej.
Głos zabrali: skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radnu Marcin Etienne, dyrektor ICDS Tadeusz Brach, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, przewodniczący Wojciech Berger
Głosowano wniosek radne Krysteckiego dotyczący analizy kosztów ICDS w latach 2006-2010: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się od głosu.
Glosowano wniosek radnego Etienne docztyczący analizy kosztów ICDS w 2011 roku: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 09

Głos zabrali: sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radny Marek Zielski, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Piotr Wolanin, skarnik UM Łomianki,

Głosowanie uchwał: 15 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 10


IV. Sprawozdanie burmistrz Łomianek z wykonania zadań między sesjami.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radny Henryk Staniak,
Głosowanie chwały: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 11


V. Interpelacje i wolne wnioski.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 12


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 13


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 14

cdn…


redakcja@lomianki.info

IX Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *