www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?

Jeśli jesteś bezrobotny, jeśli chcesz pracowaćna swoim – możesz złożyć wniosek o dotacjędo Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniuprzy ul. Grodziskiej 15 (tel. 725 41 44 w. 105).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację
– wiek powyżej 25 lat,
– pozostawać w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 24 miesiące,
– złożyć plan ekonomiczno-finansowy wskazującyna powodzenie planowanej działalności, wypracowaniezysku pozwalającego na zaspokojeniepotrzeb życiowych składającego wniosek i ewentualniejego rodziny,
– uzyskać zgodę współmałżonka na przyjęcie dotacji,
– zobowiązać się, że podejmowana działalność będzieprowadzona nieprzerwanie przez co najmniej12 miesięcy,
– nie podejmować w tym czasie pracy zarobkowej,
– odbyć szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez PUP.

Niedotrzymanie tych warunków spowoduje koniecznośćzwrotu całej sumy wraz z odsetkami ustawowymi.Dotacji nie może otrzymać osoba karana w okresie 2lat przed złożeniem wniosku, jak również osoba, któraprowadziła działalność gospodarczą w ciągu ostatnich12 miesięcy przed rejestracją w Urzędzie Pracy.

Jaka może być wysokość dotacji
Kwota dotacji nie może przekroczyć pięciokrotnegoprzeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowejw poprzednim kwartale – na dzień dzisiejszy wynosi ok.13.000 zł. Środki dotacji udzielane są wyłącznie na zakupmaszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnegodo rozpoczęcia działalności.
Zabezpieczeniem dotacji będzie złożenie przez bezrobotnegoaktu notarialnego o dobrowolnym poddaniusię egzekucji – do załatwienia od ręki u notariusza dyżurującegow Urzędzie Pracy. (Urząd może też ustalićinny rodzaj zabezpieczenia).
Udzielenie dotacji wymaga zawarcia na piśmie stosownejumowy między Starostą Powiatu WarszawskiegoZachodniego, w imieniu którego działa Dyrektor PowiatowegoUrzędu Pracy w Błoniu, a wnioskodawcą.

Wniosek stanowi integralną część tej umowy.Dotacje na podjęcie działalności gospodarczejnie mogą być udzielane na:
– Udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek
– Wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów i zakup nieruchomości
– Koszty reklamy i promocji firmy
– Opłaty administracyjne i skarbowe
– Prowadzenie handlu obwoźnego i przez internet
– Zakup samochodów
– Zakup towarów do handlu
– Rodzaj działalności, którą wnioskodawca prowadziłprzed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy,jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okreskrótszy niż 24 miesiące – chyba, że zaprzestaniedziałalności było spowodowane klęską żywiołową.
– Rodzaj działalności prowadzonej pod tym samymadresem (jaki występuje we wniosku o dotację)przez osobę spokrewnioną w I stopniu pokrewieństwa,jeżeli od zaprzestania tej działalnościupłynął okres krótszy niż 6 miesięcy.
– Świadczenia usług pośrednictwa
– Przetwórstwo rolno-spożywcze, owocowo-warzywne,mięsne, rybne, produkcja lub handelart. alkoholowymi i innymi używkami
– Prowadzenie firmy transportowej (przewozy towarówlub osób)

Opr. B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 6/2007

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...