www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?

Jeśli jesteś bezrobotny, jeśli chcesz pracowaćna swoim – możesz złożyć wniosek o dotacjędo Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniuprzy ul. Grodziskiej 15 (tel. 725 41 44 w. 105).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację
– wiek powyżej 25 lat,
– pozostawać w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 24 miesiące,
– złożyć plan ekonomiczno-finansowy wskazującyna powodzenie planowanej działalności, wypracowaniezysku pozwalającego na zaspokojeniepotrzeb życiowych składającego wniosek i ewentualniejego rodziny,
– uzyskać zgodę współmałżonka na przyjęcie dotacji,
– zobowiązać się, że podejmowana działalność będzieprowadzona nieprzerwanie przez co najmniej12 miesięcy,
– nie podejmować w tym czasie pracy zarobkowej,
– odbyć szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez PUP.

Niedotrzymanie tych warunków spowoduje koniecznośćzwrotu całej sumy wraz z odsetkami ustawowymi.Dotacji nie może otrzymać osoba karana w okresie 2lat przed złożeniem wniosku, jak również osoba, któraprowadziła działalność gospodarczą w ciągu ostatnich12 miesięcy przed rejestracją w Urzędzie Pracy.

Jaka może być wysokość dotacji
Kwota dotacji nie może przekroczyć pięciokrotnegoprzeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowejw poprzednim kwartale – na dzień dzisiejszy wynosi ok.13.000 zł. Środki dotacji udzielane są wyłącznie na zakupmaszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnegodo rozpoczęcia działalności.
Zabezpieczeniem dotacji będzie złożenie przez bezrobotnegoaktu notarialnego o dobrowolnym poddaniusię egzekucji – do załatwienia od ręki u notariusza dyżurującegow Urzędzie Pracy. (Urząd może też ustalićinny rodzaj zabezpieczenia).
Udzielenie dotacji wymaga zawarcia na piśmie stosownejumowy między Starostą Powiatu WarszawskiegoZachodniego, w imieniu którego działa Dyrektor PowiatowegoUrzędu Pracy w Błoniu, a wnioskodawcą.

Wniosek stanowi integralną część tej umowy.Dotacje na podjęcie działalności gospodarczejnie mogą być udzielane na:
– Udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek
– Wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów i zakup nieruchomości
– Koszty reklamy i promocji firmy
– Opłaty administracyjne i skarbowe
– Prowadzenie handlu obwoźnego i przez internet
– Zakup samochodów
– Zakup towarów do handlu
– Rodzaj działalności, którą wnioskodawca prowadziłprzed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy,jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okreskrótszy niż 24 miesiące – chyba, że zaprzestaniedziałalności było spowodowane klęską żywiołową.
– Rodzaj działalności prowadzonej pod tym samymadresem (jaki występuje we wniosku o dotację)przez osobę spokrewnioną w I stopniu pokrewieństwa,jeżeli od zaprzestania tej działalnościupłynął okres krótszy niż 6 miesięcy.
– Świadczenia usług pośrednictwa
– Przetwórstwo rolno-spożywcze, owocowo-warzywne,mięsne, rybne, produkcja lub handelart. alkoholowymi i innymi używkami
– Prowadzenie firmy transportowej (przewozy towarówlub osób)

Opr. B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 6/2007

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *