www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jaki nowy rok szkolny?

Podobnie jak koniec minionego, tak i właśnie rozpoczynający się rok szkolny 2020/21 jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli wielką niewiadomą i eksperymentem. Wszelkie dyrektywy rządowe dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii są na tyle ogólne i mało precyzyjne, że decyzyjność i odpowiedzialność za system nauczania i bezpieczeństwo spada bezpośrednio na dyrekcję placówek, jak i samorządowców.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami udzielonymi przez Urząd Miejski w Łomiankach oraz dyrekcje szkół publicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
_________________

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH
Mamy nadzieję, że organizacja nowego roku szkolnego w naszych placówkach oświatowych w obecnych warunkach będzie o tyle łatwiejsza, że wszelkie procedury bezpiecznego funkcjonowania i pracy w okresie pandemii COVID-19, od 3 miesięcy stosują z powodzeniem samorządowe przedszkola. Również łomiankowskie szkoły mają już pewne doświadczenie w pracy stacjonarnej w warunkach pandemii, bo przez półtora miesiąca prowadziły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w edukacji wczesnoszkolnej.
Niestety wszystkie wytyczne, nawet te szczegółowe, są wciąż bardzo ogólne.
Najważniejsze jest wciąż bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.
Dyrektorzy łomiankowskich szkół i przedszkoli dopracowują wewnętrzne procedury pracy w warunkach pandemii. Będą one dostosowane do warunków konkretnej placówki. Przygotowali również warianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje w przypadku wystąpienia ogniska koronawirusa (przejście na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny”). Wypracowaliśmy wspólne dla wszystkich szkół i przedszkoli zasady, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego: izolatorium w każdej z placówek, obowiązkowe maseczki na przerwach, w szatniach czy podczas wchodzenia i opuszczania szkoły, zachowanie dystansu wszędzie, gdzie jest to możliwe.

_________________

Szkoła Podstawowa nr 1 jest największą placówką w Łomiankach. Od września uczyć się będzie w niej ponad 730 uczniów. Zgodnie z obecnymi wytycznymi uczniowie mają powrócić do nauki stacjonarnej. Od 1 września zacznie działać klasa sportowa dla uczniów kl. 4, o profilach: piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta. W szkole będzie funkcjonować oddział dla 3-latków. Realizujemy budowę II etapu ogródka sensorycznego. Szkoła jest corocznie doposażana w nowe pomoce dydaktyczne. Jest w pełni wyposażona sala językowa oraz pracownie przedmiotowe, do pracowni chemicznej zakupiono dygestorium. W szkole jest 12 tablic interaktywnych, projektory wraz z ekranami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach liczy w roku szkolnym 2020/21 542 uczniów. Zamierzamy kontynuować działania podjęte w ubiegłym roku, tj. realizować innowację pedagogiczną z j. ang. w kl. 6-8, innowację Programowanie i robotyka dla kl. 2-5 oraz Rozpisana Dąbrowa – sztuka kreatywnego pisania i opowiadania – kl. 4-5, a także organizowany przez nas konkurs pod patronatem Burmistrza Łomianek Rozpisane Łomianki.
Obecnie przygotowujemy się do nauczania stacjonarnego w szkole, gdzie mamy bogatą bazę edukacyjną: nowoczesne sale informatyczne, dwa laboratoria językowe, gabinet SI. W pozostałych salach mamy tablice interaktywne – 2 z Rządowego programu Aktywna tablica oraz rzutniki. Zachwyt gości wzbudza sala gimnastyczna, gdzie prowadzimy zajęcia sportowe kl. 1-8, organizujemy zawody i aktywne przerwy. W planach mamy wycieczkę do Londynu dla klas dwujęzycznych oraz wiele wycieczek dla pozostałych klas. Działania na nowy rok szkolny to m.in.: nobilitacja sylwetki Patrona szkoły i promocja dwujęzyczności. W obecnej sytuacji epidemicznej przygotowujemy się też na wypadek zdalnego nauczania. Osiągnięte przez naszych uczniów wyniki egzaminu ósmoklasisty plasują nas powyżej kraju, województwa, powiatu i gminy: j. polski – 72%; matematyka – 67%; j. angielski – 81%.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r. W roku szkolnym 2020/2021 liczyć będzie 28 oddziałów. Prognozowana liczba uczniów – 638. Uczniowie uczą się w oddziałach ogólnych, sportowych (od klasy czwartej) i dwujęzycznych (od klasy siódmej). Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się od klasy czwartej. Szkoła wspiera uzdolnienia uczniów o różnym potencjale rozwojowym. Od września, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku szkolnym szkoła otrzymała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła Podstawowa w Sadowej położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to niewielka placówka, bardzo przyjazna dzieciom. Wyposażona w nowoczesne, kolorowe mebelki. Naszym dzieciom gwarantujemy naukę w mało licznych klasach, indywidualne podejście do każdego ucznia, przyjazną atmosferę, wspaniałych nauczycieli i wychowawców. Do dyspozycji uczniów pozostaje plac zabaw. Patrzymy jednak w przyszłość optymistycznie wierząc, że niedługo rozpocznie się budowa nowoczesnej szkoły, z bogatą ofertą dla uczniów i ich rodziców, tak długo oczekiwanej przez wszystkich.

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym jest w trakcie modernizacji. W dalszym ciągu będziemy chcieli doposażać nasze pracownie przedmiotowe. W tym roku kontynuujemy również innowacyjną edukację filmową dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania modułowe. Jedna grupa będzie realizowała profil rozszerzony w zakresie artystyczny (rozszerzona muzyka i plastyka) druga natomiast w zakresie politechnicznym (rozszerzona technika oraz programowanie).

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim liczy 15 oddziałów, a liczebność uczniów przekracza 300. Sale lekcyjne są nowoczesne, wyposażone w zestawy multimedialne. Do dyspozycji uczniów jest hala sportowa oraz boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. W otoczeniu szkoły znajduje się plac zabaw oraz teren zielony z łąką kwietną.
Głównym celem działalności szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Uczniowie uczestniczą w konkursach i projektach, angażują się w działalność wolontariacką. Od szóstej klasy jako obowiązkowy wprowadzany jest dodatkowy język obcy. Plan zajęć uwzględnia zajęcia rozwijające, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne. Uczniom najstarszym zapewnia się dodatkowe zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.
Placówka posiada certyfikaty Szkoła Młodych Patriotów, Szkoła promująca wolontariat oraz Świetlica Szkolna przyjazna każdemu. Uczniowie angażują się także w działania ekologiczne oraz promujące zdrowy styl życia.

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach rozpoczynający się 1 września rok szkolny, z uwagi na trwającą pandemię, będzie z pewnością wyjątkowy. Nadrzędnym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Musimy być także przygotowani na ewentualną pracę w innych trybach: zdalnym lub hybrydowym. Z punktu widzenia szkoły średniej wyznacznikiem jej pracy są wyniki egzaminu maturalnego. W minionym roku szkolnym osiągnęliśmy zdawalność wśród absolwentów klasy 3 na poziomie 94%. Otwartość, tolerancja, ale i jasne określenie celów sprzyja efektywnej pracy młodzieży.
W nadchodzącym roku szkolnym naukę w klasie pierwszej rozpocznie 24 uczniów. O atrakcyjności szkoły świadczy duża liczba podań o przyjęcie do liceum. Możemy konkurować z warszawskimi liceami, a to skłania do poszerzania oferty edukacyjnej w kolejnych latach.
_________________

redakcja@lomianki.info

Jaki nowy rok szkolny?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *