www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Drogi i chodniki budowane za publiczne pieniądze powinny być funkcjonalne i służyć mieszkańcom przez długie lata. Oznacza to, że powinny być zaprojektowane zgodnie z arkanami sztuki budowlanej, wykonane solidnie i z dobrych materiałów. W rozpisywanych przetargach są dokładnie opisane parametry techniczne inwestycji i czas jej realizacji a obowiązkiem wykonawcy jest dokładność i staranność wykonania robót. Żeby uzyskać zakładane parametry techniczne drogi mamy do dyspozycji zatrudnionego przez urząd gminny na umowę-zlecenie inspektora nadzoru i gminne służby inwestycyjne. Do obowiązków inspektora nadzoru oprócz firmowania prac swoim podpisem, należy również bieżący nadzór i czuwanie nad procesem realizacji inwestycji i jego zgodność z obowiązującą dokumentacją.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.11 Listopada w zakresie wykonania chodnika, nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem poprzez budowę powierzchni chłonno –odparowujących z płyt EKO oraz komór drenażowych”, realizowane jest dwu etapowo. Pierwszy etap od ul. Parkowej do ul. Wólczyńskiej o długości ok. 542 mb wg. planów finansowych i harmonogramu powinien być wykonany w 2010 roku a drugi od ul. Wólczyńskiej do ul. Warszawskiej długości około 533 mb powinien być ukończony pierwszym półroczu 2011r. Pierwszy etap rozpoczęto jesienią 2010 roku i prace trwają do dnia dzisiejszego. Obserwator z zewnątrz może mieć wrażenie, że brygada budowlana jest rozliczana z godzin pracy a nie od wykonanego dzieła. Jak tak dalej pójdzie to instrument kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania zadania może osiągnąć znaczącą wartość wolnych środków w budżecie gminy.

Na drugi odcinek brygada budowlana weszła dwa tygodnie temu i z miejsca zaczęła się przy budowie chodnika radosna twórczość, efektem której powinno być rozebranie nowego chodnika i zbudowanie go zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej.

O ile pierwsza część inwestycji drogowej na ulicy 11 Listopada wizualnie spełniała parametry jakościowe, to drugi odcinek już na pierwszy rzut oka łamie wszelkie zasady uczciwości rzemieślniczej i nawet dla laika widoczne są duże odstępstwa od projektu. Często, jak wynika z dokumentacji wykonanej przez Drog-Pol w styczniu 2009 roku z Płońska, zamiast betonowego krawężnika 0,15×0,30×1,00 , albo nie wstawia się nic albo wstawia się obrzeże betonowe 0,8×0,25×1,00 czy też zamiast obrzeża betonowego 0,15x 0,3×1,00. wtula się obrzeże o 5 cm niższe tj. 0,15×0,25×1,00. Przekrój normalny chodnika ( rys. 2,4 w/w projektu) powinien być zbudowany z następujących warstw: podsypka piaskowa. kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 10 cm, następnie podsypka cementowo piaskowa1/4 o grubości warstwy 3 cm i na tym podłożu powinna być układana kostka betonowa grubości 6 cm. Tymczasem wykonawca po usunięciu wierzchniej warstwy sypie na czarnoziem pospółkę lub piasek i na tym układa kostkę. Technologia różna od przedstawionej w dokumentacji i znacznie mniej obciążająca kasę wykonawcy. Trwałość takiej budowy jest zdecydowanie niższa i praktycznie chodnik jest stabilny do pierwszego najazdu na jego kostkę kół samochodowych.

W procesie wylewania nakładki asfaltowej zgodnie z projektem powinna być wykonane dwie warstwy, najpierw wyrównawcza o grubości 2 cm a następnie ścieralna o grubości 4 cm. Każde dopuszczone odstępstwo od projektu powinno być udokumentowane. Innym elementem inwestycji jest kultura wykonawcza, umiejętność współżycia i uzgodnień drobnych szczegółów z właścicielami przyległych do ulicy posesji. W przypadku brygad pracujących na pierwszym odcinku można za w/w wystawić ocenę dostateczną. Brygada pracująca zaledwie dwóch tygodni na drugim etapie, pokazała już kilka razy w stosunku do mieszkańców niczym nie usprawiedliwioną agresję słowną. Pozostawiając szczegóły techniczne uwadze specjalistów chcę zwrócić uwagę na wagę etapu przygotowania inwestycji i współpracy urzędu i zarządów osiedli w tej materii. Bez dobrego projektu nie spełnimy oczekiwań mieszkańców. Z drugiej strony dobry projekt może powstać na bazie dobrych założeń do projektu. Założenia z kolei opracowuje urząd i dobrze by było żeby przed ich sprecyzowaniem przeprowadzić konsultację z mieszkańcami będącymi głównie użytkownikami danej inwestycji. Kompleksowe opracowanie projektowe powinno zawierać również projekt organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w trakcie trwania inwestycji. Kolejnym ważnym elementem, powinno być wprowadzanie wykonawcy na teren robót w obecności przedstawiciela osiedla i chociażby minimalne uzbrojenie zarządów w dokumentację. techniczną dotyczącą danej inwestycji. Wydaje się równie istotnym, przepływ i wymiana informacji między gminą, zarządem osiedla i wykonawcą dotyczących bieżących zmian decyzyjnych w takcie trwania procesu inwestycyjnego. Niewątpliwie tak drobne, bezinwestycyjne rozwiązania mogą mieć znaczący wpływ na jakość i terminowość wykonanych robót.

Jerzy Serzysko
Zarząd Osiedla BURAKÓW

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...