www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Drogi i chodniki budowane za publiczne pieniądze powinny być funkcjonalne i służyć mieszkańcom przez długie lata. Oznacza to, że powinny być zaprojektowane zgodnie z arkanami sztuki budowlanej, wykonane solidnie i z dobrych materiałów. W rozpisywanych przetargach są dokładnie opisane parametry techniczne inwestycji i czas jej realizacji a obowiązkiem wykonawcy jest dokładność i staranność wykonania robót. Żeby uzyskać zakładane parametry techniczne drogi mamy do dyspozycji zatrudnionego przez urząd gminny na umowę-zlecenie inspektora nadzoru i gminne służby inwestycyjne. Do obowiązków inspektora nadzoru oprócz firmowania prac swoim podpisem, należy również bieżący nadzór i czuwanie nad procesem realizacji inwestycji i jego zgodność z obowiązującą dokumentacją.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.11 Listopada w zakresie wykonania chodnika, nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem poprzez budowę powierzchni chłonno –odparowujących z płyt EKO oraz komór drenażowych”, realizowane jest dwu etapowo. Pierwszy etap od ul. Parkowej do ul. Wólczyńskiej o długości ok. 542 mb wg. planów finansowych i harmonogramu powinien być wykonany w 2010 roku a drugi od ul. Wólczyńskiej do ul. Warszawskiej długości około 533 mb powinien być ukończony pierwszym półroczu 2011r. Pierwszy etap rozpoczęto jesienią 2010 roku i prace trwają do dnia dzisiejszego. Obserwator z zewnątrz może mieć wrażenie, że brygada budowlana jest rozliczana z godzin pracy a nie od wykonanego dzieła. Jak tak dalej pójdzie to instrument kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania zadania może osiągnąć znaczącą wartość wolnych środków w budżecie gminy.

Na drugi odcinek brygada budowlana weszła dwa tygodnie temu i z miejsca zaczęła się przy budowie chodnika radosna twórczość, efektem której powinno być rozebranie nowego chodnika i zbudowanie go zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej.

O ile pierwsza część inwestycji drogowej na ulicy 11 Listopada wizualnie spełniała parametry jakościowe, to drugi odcinek już na pierwszy rzut oka łamie wszelkie zasady uczciwości rzemieślniczej i nawet dla laika widoczne są duże odstępstwa od projektu. Często, jak wynika z dokumentacji wykonanej przez Drog-Pol w styczniu 2009 roku z Płońska, zamiast betonowego krawężnika 0,15×0,30×1,00 , albo nie wstawia się nic albo wstawia się obrzeże betonowe 0,8×0,25×1,00 czy też zamiast obrzeża betonowego 0,15x 0,3×1,00. wtula się obrzeże o 5 cm niższe tj. 0,15×0,25×1,00. Przekrój normalny chodnika ( rys. 2,4 w/w projektu) powinien być zbudowany z następujących warstw: podsypka piaskowa. kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 10 cm, następnie podsypka cementowo piaskowa1/4 o grubości warstwy 3 cm i na tym podłożu powinna być układana kostka betonowa grubości 6 cm. Tymczasem wykonawca po usunięciu wierzchniej warstwy sypie na czarnoziem pospółkę lub piasek i na tym układa kostkę. Technologia różna od przedstawionej w dokumentacji i znacznie mniej obciążająca kasę wykonawcy. Trwałość takiej budowy jest zdecydowanie niższa i praktycznie chodnik jest stabilny do pierwszego najazdu na jego kostkę kół samochodowych.

W procesie wylewania nakładki asfaltowej zgodnie z projektem powinna być wykonane dwie warstwy, najpierw wyrównawcza o grubości 2 cm a następnie ścieralna o grubości 4 cm. Każde dopuszczone odstępstwo od projektu powinno być udokumentowane. Innym elementem inwestycji jest kultura wykonawcza, umiejętność współżycia i uzgodnień drobnych szczegółów z właścicielami przyległych do ulicy posesji. W przypadku brygad pracujących na pierwszym odcinku można za w/w wystawić ocenę dostateczną. Brygada pracująca zaledwie dwóch tygodni na drugim etapie, pokazała już kilka razy w stosunku do mieszkańców niczym nie usprawiedliwioną agresję słowną. Pozostawiając szczegóły techniczne uwadze specjalistów chcę zwrócić uwagę na wagę etapu przygotowania inwestycji i współpracy urzędu i zarządów osiedli w tej materii. Bez dobrego projektu nie spełnimy oczekiwań mieszkańców. Z drugiej strony dobry projekt może powstać na bazie dobrych założeń do projektu. Założenia z kolei opracowuje urząd i dobrze by było żeby przed ich sprecyzowaniem przeprowadzić konsultację z mieszkańcami będącymi głównie użytkownikami danej inwestycji. Kompleksowe opracowanie projektowe powinno zawierać również projekt organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w trakcie trwania inwestycji. Kolejnym ważnym elementem, powinno być wprowadzanie wykonawcy na teren robót w obecności przedstawiciela osiedla i chociażby minimalne uzbrojenie zarządów w dokumentację. techniczną dotyczącą danej inwestycji. Wydaje się równie istotnym, przepływ i wymiana informacji między gminą, zarządem osiedla i wykonawcą dotyczących bieżących zmian decyzyjnych w takcie trwania procesu inwestycyjnego. Niewątpliwie tak drobne, bezinwestycyjne rozwiązania mogą mieć znaczący wpływ na jakość i terminowość wykonanych robót.

Jerzy Serzysko
Zarząd Osiedla BURAKÓW

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

Jakość i Zarządzanie Inwestycją Drogową

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *