www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Koniec wakacji – początek roku szkolnego

Niestety… dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów to ostatnie dni wakacji. Już 1 września nastąpi inauguracja nowego roku szkolnego.

Każda z łomiankowskich szkół rozpoczęcie roku zaplanowała na różne godziny:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach: kl. 0 – III godz. 10.15, kl. IV – VI godz. 9.15
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym: kl. 0 – III godz. 11.30, kl. IV – VI godz. 10.30
Szkoła Podstawowa w Sadowej: godz. 10.00
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim: godz. 9.00
Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach: godz. 9.00
Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym: godz. 9.30

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

1Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2Zimowa przerwa świ±teczna22 – 31 grudnia 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji zimowej:
 – język polski
 – drugi przedmiot

12 stycznia 2009 r.
13 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 zał±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

4Ferie zimowe:19 stycznia – 1 lutego 2009 r.:
Dolnośl±skie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

26 stycznia – 8 lutego 2009 r.:
Podlaskie, Łódzkie, ¦l±skie

2 – 15 lutego 2009 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Warmińsko-Mazurskie

16 lutego – 1 marca 2009 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, ¦więtokrzyskie, Wielkopolskie
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5Wiosenna przerwa świ±teczna9 – 14 kwietnia 2009r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
     nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    – część humanistyczna
    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    – część humanistyczna
    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
    – część humanistyczna
    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    – część humanistyczna
    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
 – w szkołach ponadpodstawowych:

 – w szkołach ponadgimnazjalnych
   (z wyj±tkiem szkół wymienionych w pkt 9):

2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych9 stycznia 2009 r.
lub
12 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
 – język polski
 – drugi przedmiot
 – język ojczysty – w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej

5 maja 2009 r.,
6 maja 2009 r.,
7 maja 2009 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 zał±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

11Egzamin maturalny:
 – część- ustna
 – część- pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 61 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowegoustalaj± kuratorzy oświaty
(podstawa prawna:
§ 5 zał±cznika nr 2 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).
13Egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
    – etap pisemny
    – etap praktyczny
b) sesja letnia
    – etap pisemny
    – etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 113 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

14Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt 6a

b) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt.6c

c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a

d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c

e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    – w sesji zimowej
    – w sesji wiosennej

f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu maturalnego
    z języka polskiego

g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    technikach, technikach uzupełniaj±cych
    i szkołach policealnych oraz placówkach
    kształcenia praktycznego i placówkach
    kształcenia ustawicznego, w których
    przeprowadzany jest etap pisemny
    egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje
    zawodowe

h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:
10 listopada 2008 r.
i 2 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
16Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 6-dniowym tygodniem
pracy jest:
10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
17Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
19 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
18 Ferie letnie20 czerwca – 31 sierpnia 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

źródło: Ministerstwo Eukacji Narodowej, Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *