www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Konsultacje à la Łomianki

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się ogólnopolskie spotkanie na temat tak zwanych Rad Działalności Pożytku Publicznego, czyli platformy współdziałania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jako przykład ekstremalnej, niespotykanej gdzie indziej sytuacji wymieniono… Łomianki.

Co tak zbulwersowało uczestników spotkania?

Powodem był opis przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w naszym mieście. Każdy samorząd ma ustawowy obowiązek skonsultowania z organizacjami zasad współpracy. Takie konsultacje odbyły się w Łomiankach 9 listopada. Stowarzyszenia i fundacje działające w naszym mieście potraktowały je bardzo poważnie. Po spotkaniu zorganizowanym przez Urząd, do Łomianek ściągnięty został ekspert ze Stowarzyszenia BORIS zajmującego się wsparciem różnych form reprezentacji III sektora. Przedyskutowano dokładnie cały dziesięciostronicowy dokument. Zaproponowano kilka poprawek idących w kierunku większej przejrzystości i otwartości reguł współpracy. Poprawki zostały przesłane w wymaganym terminie przez kilka organizacji.

Efekt – w projekcie nie zmieniono nawet przecinka. Zapytany podczas XII Sesji Rady Miejskiej wiceburmistrz Piotr Rusiecki, jako przyczynę odrzucenia wniosków zdobył się na jedno zaledwie zdanie – "bo były bezzasadne"…

Ta opowieść posłużyła jako przestroga, bo jak argumentowano, jednym z najważniejszych zadań spotykających się tam Rad jest bycie strażnikiem jakości konsultacji. Coraz więcej ludzi angażuje się by wykorzenić próby uczynienia z tego procesu farsy. Tak dzieje się także tu w Łomiankach i ta kropla skruszy w końcu i skałę i BETON.

Poniżej 9 uwag, jakie zostały zaproponowane do programu współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi.

1. W Rozdziale II §5, ust.3, pkt. 4 należy dodać: "W oparciu o regulamin udostępniania pomieszczeń i sprzętu stanowiącego własność gminy i jednostek od niej zależnych."

Śladem innych samorządów należy wprowadzić zasady regulujące dostęp do pomieszczeń i sprzętu. W szczególności powinny one zobowiązywać gminnych dysponentów pomieszczeń do umieszczania w Internecie.

2. W Rozdziale II §7, ust.3 zdanie "Do promocji mogą być wykorzystywane wszystkie dostępne gminne kanały informacyjne, w zwyczajowo przyjęty sposób." należy zastąpić "Do promocji będą wykorzystywane wszystkie dostępne gminne kanały informacyjne."

Sformułowania "mogą" oraz "w zwyczajowo przyjęty sposób" mogą być podstawą nieuzasadnionych odmów.

3. W Rozdział III §11, ust.3 sformułowanie: "(…)na tablicy ogłoszeń urzędu." należy zastąpić "(…)na wszystkich tablicach ogłoszeniowych urzędu oraz w dostępnych gminnych kanałach informacyjnych. Ponadto powiadamia się drogą mailową wszystkie podmioty programu ujęte w bazie, o której mowa w rozdz. II, §5, ust.3, pkt. 11."

Należy umożliwić WSZYSTKIM zainteresowanym dostęp do informacji i nie ograniczać go do jednej tablicy w budynku urzędu.

4. W Rozdziale III §11, ust.7, pkt 2. sformułowanie: "(…)osoby wskazane przez podmioty programu(…)" należy zastąpić: "osoby wskazane przez Radę Organizacji Pozarządowych Łomianek w ilości nie mniejszej niż ilość osób, o których mowa w ust. 7, pkt.1".

Istnienie forum reprezentującego opinię organizacji pozarządowych staje się standardem w polskich samorządach. Rada Organizacji Pozarządowych w Łomiankach powstała 12.11.2015 i przyjmuje wszystkie działające tu organizacje. Osoby wskazane przez nią zapewnią przejrzystość procedur i ocen konkursu ofert. Ich rekomendacje będą ważną przesłanką dla decyzji burmistrza.

5. W Rozdziale III §11, ust.13 należy dodać: "oraz uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty."

Uzasadnienie powinno być powszechnie dostępne, a nie
jedynie na żądanie.

6. W Rozdziale III §11, ust.14 sformułowanie: "może zażądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty." należy zastąpić: "może zażądać pełnej dokumentacji konkursu ofert wraz z uzasadnieniem wyboru lub odrzucenia ofert."

Na żądanie natomiast urząd winien udostępniać informację w najszerszym możliwym zakresie.

7. W Rozdziale III §12, wykreślić ust.4

Od czasu umieszczenia rejestru KRS w Internecie załączanie wydrukowanych wypisów nie jest wymagane w żadnych innych konkursach grantowych.

8. W Rozdziale III §13 dodać ust.8: "Przy ocenie wniosków stosuje się następujące kryteria oceny punktowej."; ust.9 "Urząd na podstawie wyrażonych w punktach opinii komisji, ustala listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania. Znajdują się na niej wszystkie wnioski ocenione merytorycznie. Lista ta jest następnie przedstawiana burmistrzowi."

Kryteria punktowe służą przejrzystości procedur, pozwalają też lepiej przygotować wnioski konkursowe. Publikowanie listy rankingowej jest powszechnie stosowaną procedurą w konkursach grantowych.

9. W Rozdziale III §15 dodać ust. 7 "Informacje o złożonych, wybranych lub odrzuconych ofertach w ramach małych dotacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z krótkim opisem projektu oraz wnioskowaną i przyznaną kwotą dotacji.".

Ustawowy wymóg publikowania przez 7 dni wniosku nie jest wystarczający, by zapewnić społeczną kontrolę decyzji.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że sygnatariuszami powyższych uwag było 10 organizacji pozarządowych, w tym niezwykle aktywnie działające na naszym terenie stowarzyszenia, m.in: Stowarzyszenie Pracownia Łomia…, Dialog, czy Stowarzyszenie Nasze Łomianki.

Marcin ETIENNE
źródło: dialoglomianki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. zadra

  Dodam do tego jeszcze, że farsę zgotowaną przez Rusieckiego poparł w całości przewodniczący Krystecki, który na bezczelne słowa wiceburmistrza kierowane do mieszkańców nawet nie zareagował. Z tego co wiem, to Krystecki jest chyba nadal członkiem Stowarzyszenia Nasze Łomianki. Radni koalicji słuchali słów Rusieckiego niczym wytycznych programowych. Przewodniczący nie przerwał wywodów swojemu koledze, za to przerywał wystąpienia radnych opozycji, albo nie dopuszczał ich do głosu. Jeżeli nie dawał rady sam, to szybko pomagały mu „gwiazdy” – Roszkowska, Karaś i Kuczera. Jak widać, Łomianki pod rządami Dąbrowskiego stają się już pośmiewiskiem w Polsce. Najwyższy czas, aby wygasić tym ludziom mandaty. Ustawodawca przewidział dla takich przypadków referenda w sprawie odwołania Rady Miejskiej i burmistrza.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Agnieszka Szczurek

  Szanowni Państwo,
  kropla drąży skałę. Skoro władze Łomianek nie widzą sensu w rozwijaniu normalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, należy ich o tym pouczyć. Stopniowo i cierpliwie kształcić, różnymi metodami. Kiedyś i do Łomianek trafi ta wiedza, choćby z gminy Zielonka. W sumie Zielonka jest niedaleko od Łomianek, ale pod względem świadomości władz oddalona o lata świetlne. Zachęcam do poczytania i inspiracji, jak mogłoby być w Łomiankach: http://zielonka.pl/aktualnosc-10-472-przygotowanie_programu_wspolpracy_z_ngo.html

  Uczmy się i róbmy swoje. Pozdrawiam trzeci sektor i mieszkańców Łomianek. Samorząd to my 🙂

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *