www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Lepsza straż

Po objęciu stanowiska komendantaStraży Miejskiej w Łomiankachdokonałem wnikliwejanalizy dotychczasowego systemupracy obowiązującegow tej jednostce. Uzyskane wynikiutwierdziły mnie, że system jestmało efektywny i w niektórychsytuacjach wręcz uniemożliwiaprawidłowe funkcjonowanie. Powodowało to, że straż miejska byłajak „pogotowie ratunkowe” reagujące na zaistniałe już zdarzenie.Nie było mowy o działaniach prewencyjnych, ukierunkowanych napromowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.Ponadto praca w systemie 12-godzinnym powodowała, że strażnicyna mocy przepisów kodeksu pracy posiadali wiele nadgodzin.Wymagało to udzielania dni wolnych, zatem zmniejszania załogii wystawiania na zmianę tylko jednego patrolu. Taka sytuacja wpływałaczęsto na negatywną opinię o funkcjonowaniu straży.W celu uzdrowienia sytuacji opracowano nowy regulamin, namocy którego, uległ zmianie system pracy strażników i zmienionazostała struktura organizacyjna.

Obecnie w strukturze jednostki wyodrębniono:
– sekcję dyżurnych,
– sekcje patrolowo-interwencyjną,
– sekcję prewencji,
– sekcję pomiaru ruchu.

Nowością jest wyodrębniona sekcja prewencji. Teren całej gminyzostał podzielony na 5 rejonów służbowych, których granicepokrywają się z granicami sołectw, rad osiedlowych. Do każdegoz tych rejonów przydzielono strażnika, który ma za zadanie poprzeznawiązanie bezpośredniego kontaktu z sołtysem, przewodniczącymrady osiedlowej lub dyrektorem szkoły dokonać rozpoznaniaterenu, uzyskać informacje o występujących zagrożeniach.

Przebywając w swoim rejonie służbowym strażnik będzie wiedział,z jakimi problemami boryka się lokalna społeczność i będzie udzielałpomocy w działaniach mających na celu ich rozwiązanie.Zadaniem strażnika prewencji będzie również nawiązanie współpracyze szkołami. Uważam, że zwłaszcza uczniowie szkół podstawowychi gimnazjów powinni wiedzieć, że strażnicy będą służyćim pomocą.

Podział rejonów służbowych wygląda następująco:
I. Rejon: Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, DziekanówNowy oraz Sadowa.
Odpowiedzialni: Sławomir Pietras i Marcin Aleksandrowski.

II. Rejon: Dziekanów Polski, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, ŁomiankiDolne, Łomianki Chopina.
Odpowiedzialny: Piotr Dakowicz.

III. Rejon: Łomianki Centralne, Łomianki Górne, Łomianki Stare.
Odpowiedzialny: Mirosław Garbala.

IV. Rejon: Łomianki Prochownia, Łomianki Majowe, Łomianki Baczyńskiego,Buraków.
Odpowiedzialny: Andrzej Chrzanowski.

V. Rejon: Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Zachodnia,Łomianki Równoległe.
Odpowiedzialny: Grzegorz Dąbrowski.

Od 1 października strażnicy pracują w systemie 8-godzinnym, natrzy zmiany. Dzięki takiemu rozwiązaniu do minimum ograniczonezostały nadgodziny. Zamiast jednego, jak do niedawna patrolu nazmianę, możemy wystawić dwa patrole oraz jeszcze jeden dodatkowy,którego zadaniem jest zwalczanie „piratów drogowych” przypomocy fotoradaru.

Po wprowadzeniu tych zmian rozpoczęliśmy starania o doposażeniestraży miejskiej w jeszcze jeden samochód służbowy, który zapewnimożliwość pełnego wykorzystania czasu pracy strażnikóww sposób efektywny.

Jacek Piłkowski, komendant SM
Gazeta Łomiankowska 22/2007

Lepsza straż

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *