www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Liceum zostanie zamknięte, chyba, że…

…zostanie ono przejęte przez Gminę Łomianki, która ma niewspółmiernie większe niż powiat możliwości zapewnienia naboru uczniów w ilości uzasadniającej dalsze funkcjonowanie szkoły – uchwałę takiej treści podjęto 19 listopada 2015 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Za przyjęciem uchwały głosował radny Wiesław Pszczółkowski, przeciw radna Alina Skurska oraz radny Tadeusz Kordek, od głosu wstrzymał się radny Łucjan Sokołowski.

Zapraszamy do obejrzenie PEŁNEJ relacji video część Sesji Rady PWZ, dotyczącej Liceum w Łomiankach.
Warto zauważyć, że podczas Sesji wypowiadali się wszyscy łomiankowscy radni: Tadeusz Kordek, Wiesław Pszczółkowski, Łucjan Sokołowski, Alina Skurska, Hubert Zadrożny – a nie tak jak można zobaczyć na relacjach przygotowanych przez media zależne od Urzędu Miejskiego w Łomiankach, gdzie cytuje się zazwyczaj tylko radnych z Komitetu Tomasza Dąbrowskiego.
Głos zabrał też m.in radny Rady Miejskiej w Łomiankach – Tadeusz Krystecki.

O komentarz dotyczący przyjętej uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprosiliśmy WSZYSTKICH przedstawicieli Łomianek w Powiecie.

Zapraszamy do lektury oraz wyrobienia sobie własnego zdanie na ww. temat.


Hubert Zadrożny
Radny powiatu Warszawskiego Zachodniego

Jako mieszkaniec Łomianek i Radny Powiatowy PWZ od samego początku byłem za utrzymaniem Liceum Ogólnokształcącego im K. Wojtyły w Łomiankach.

Będąc przewodniczącym Komisji Kultury Oświaty i Pomocy Społecznej od rozpoczęcia mojej kadencji staram się obronić tę perełkę oświatową na mapie Łomianek.Pragnę zauważyć, że zdawalność matury na poziomie 100% jest osiągnięciem, którym może się pochwalić niewiele szkół.Mamy wspaniałą młodzież dla której nauka w naszym Liceum jest szansą realizacji swoich zainteresowań w przyjaznej atmosferze. Konflikty wywołane przez dorosłych biją przede wszystkim w tych młodych ludzi. Poza tym chyba miarą miejskości Łomianek powinna być chęć utrzymania za wszelką cenę tej szkoły.

Obie strony tego konfliktu powinny usiąść do rozmów w celu wypracowania kompromisu. Takiej woli niestety nie widzę. Ze swojej strony przedstawiałem inicjatywy zmierzające do uatrakcyjnienia oferty LO a tym samym do zwiększenia naboru, który jest największą bolączką naszego Liceum. Taką inicjatywą była m.in. propozycja otwarcia klasy mundurowej policyjnej pod patronatem Komendy Głównej Policji.

Niestety zarówno Zarząd Powiatu jak i władze Gminy nie są zainteresowane utrzymaniem Liceum a jedynie konfliktem na którym buduje się sposób sprawowania władzy.

Najlepszym przykładem jest ordynarna manipulacja rodem z PRL przekazu z sesji Rady PWZ w sprawie Liceum w Łomiankach zamieszczonej na stronie www.lomianki.pl.
Z mojej kilkunastominutowej wypowiedzi w obronie LO nie została przedstawiona ani sekunda co sugeruje, że sprawa tej szkoły jest mi całkowicie obojętna. Oczywiście nie ma to dla mojej walki o utrzymanie LO żadnego znaczenia. Pokazuje jedynie jak ciężko jest przezwyciężyć niezrozumiałe dla mnie myślenie ludzi z ustami pełnymi frazesów o wspólnym dobru Naszej Gminy.


Wiesław Pszczółkowski
Radny powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wieści z powiatu

W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się X sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jedną z podjętych była uchwała w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Oznacza to, iż od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie naboru uczniów do klasy pierwszej. Likwidacja zostanie zakończona z dniem 31 sierpnia 2018 roku. Zatem młodzież ucząca się i przyjęta do LO w tym roku nic nie straci w wyniku podjętej uchwały. Uchwala budziła emocje jednak została podjęta wobec braku inicjatywy ze strony organów Gminy Łomianki, czyli Rady i Burmistrza. Rada Powiatu na początku roku 2015 podjęła uchwałę inicjującą w sprawie oddania gminie Łomianki roli organu prowadzącego dla LO. Gmina do dnia dzisiejszego nie wyraziła woli przejęcia LO przez podjęcie w tej sprawie uchwały. Przesłano do powiatu stanowisko połączonych komisji, które nie stanowi żadnego dokumentu prawnego, wyrażając sprzeciw do uchwały Rady Powiatu. Należy zastanowić się nad bezspornymi danymi, które w LO przedstawiają się następująco:
Liczba uczniów – 76 (wrzesień 2015),
rekrutacja na rok 2015/2016 – 24 osoby, (czerwiec 2015 – 18 chętnych)
koszt kształcenia ucznia – 12 687 zł/ na osobę,
koszt kształcenia ucznia w LO w Błoniu – 6 433 zł/ na osobę,
liczba nauczycieli – 19, w tym 1 na pełen etat,
koszt najmu pomieszczeń dla LO w ICDS – około 200 000 zł. rocznie,
koszt wynagrodzeń personelu – 700 000 zł,
koszt utrzymania placówki – 905 230 zł rocznie,

Należy dodać, iż pomimo dobrej woli wyrażonej przez Radę Powiatu do rozwiązania problemu LO, ze strony gminy nie nastąpiły żadne działania wskazujące na chęć utrzymania placówki w obecnym kształcie. Nasuwa się pytanie, dlaczego gmina nie chce przejąć roli organu prowadzącego i połączyć LO z Gimnazjum w zespół szkół. Dokonując analizy finansowej można bez większej wiedzy ekonomicznej wyliczyć, iż połączony zespół szkół będzie dużo sprawniejszą edukacyjnie i finansowo placówką.
Oto fakty: subwencja oświatowa w wysokości ok. 500 000 zł., brak kosztów wynajmu sali lekcyjnych, wykorzystanie kadry pedagogicznej Gimnazjum obniżą łączne koszty placówki.
W trakcie obrad na sesji padły argumenty, że LO w Łomiankach to perełka oświaty, wybitni uczniowie i wybitna kadra nauczycielska. Należy zatem placówkę za wszelką cenę utrzymać.
Stanowisko większości Rady Powiatu jest następujące. Nikt nie chce likwidować placówki!. Celem zarządu i radnych jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki przez przekazanie LO pod nadzór Gminy Łomianki! Idąc dalej to rozpoczęcie ścieżki edukacyjnej wg. koncepcji gminy bez ponoszenia żadnych kosztów za lata ubiegłe. Sesja zakończyła się przyjęciem uchwały, w której dopisano jeden paragraf zachęcający władze gminy do podjęcia dialogu z władzami powiatu nad przyszłością LO.

Własne stanowisko wyraziłem w trakcie obrad argumentując, iż powiat nie chce likwidacji LO, lecz dąży dla dobra uczniów do rozwiązań najlepszych, w tym do przeniesienia roli organu prowadzącego na rzecz Gminy Łomianki!!! Na wcześniejsze argumenty z gminy, iż nie będzie środków finansowych na działalność placówki oświatowej pozwolę sobie odpowiedzieć tak:
– bez potańcówek na deskach,
– bez kolejnych bitew pod Łomiankami,
– bez nachalnej propagandy połączonej z wysokimi nakładami,
Starczy na wszystko i jeszcze trochę zostanie. Liczy się młodzież a nie wybujałe, megalomańskie aspiracje rządzących gminą.


Tadeusz Kordek
Alina Skurska

Radni Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OŚWIADCZENIE przygotowane na prośbę Redakcji lomianki.info dotyczące uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie liceum w Łomiankach

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na X sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 19 listopada 2015 r. została niestety podjęta. Nasz uzasadniony merytorycznie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego liceum w Łomiankach z zaproszeniem Zarządu Powiatu do bezpośrednich rozmów z Burmistrzem Łomianek nie uzyskał poparcia w głosowaniu. Radny Hubert Zadrożny z Gminy Łomianki, my niżej podpisani oraz trzej Radni z innych Gmin Powiatu wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw wobec likwidacji Publicznego Liceum im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
Z wielkim zdziwieniem od początku bieżącego roku obserwujemy próby zrzucenia przez Starostę odpowiedzialności za niefrasobliwy nadzór organizacyjny, brak naboru do liceum oraz wysokie koszty jego funkcjonowania. Stwierdzamy, że uzasadnienie do projektu przedmiotowej uchwały jest bardzo subiektywne i korzystne tylko dla Zarządu Powiatu oraz zawiera przejawy dyskredytacji mieszkańców i władz samorządowych Łomianek odnośnie do realizacji zadania własnego powiatu w zakresie edukacji publicznej.
Uprawomocnienie w/w uchwały spowoduje brak naboru uczniów do pierwszej klasy od 1.09.2016 r. W konsekwencji może obniżyć się poziom nauczania w pozostałych klasach, u uczniów mogą wystąpić stany apatii i zwątpienia w sens nauki, a rodzicom uczniów pozostających jeszcze w tym liceum zafundujemy rozczarowanie z wcześniejszego wyboru tej szkoły dla swoich dzieci.
Starosta jako włodarz Powiatu Warszawskego Zachodniego w świetle prawa był i jest organem prowadzącym liceum w Łomiankach. Dlatego powinien być inicjatorem i z własnej woli przystąpić pilnie do rozmów z Burmistrzem Łomianek ażeby nie dopuścić do likwidacji placówki.Przykro jest nam stwierdzić, że partykularne interesy i działania Starosty wraz z Radnymi Powiatu z Forum Samorządowego Gmin oraz innymi Radnymi, w tym również z PO, doprowadziły do uchwalenia wstępnej procedury wygaszania liceum. Od początku kadencji apelujemy do Pana Starosty, by nie likwidował szkoły ale dążył do nawiązania porozumienia z Radą Miejską i Burmistrzem Łomianek nie tylko drogą oficjalnych pism ale także poprzez bezpośrednie rozmowy, szukał najlepszego rozwiązania służącego mieszkańcom Łomianek w sposób obiektywny, gdyż stanowią oni również część Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Jako Radni z Łomianek nie będziemy podejmowali dalszych dyskusji i polemik medialnych, gdyż uważamy, że przynoszą one negatywne skutki dla uczniów i ich rodziców oraz dla przyszłej nieznanej historii tej szkoły.
Na zakończenie pragniemy przywołać jeszcze jedną refleksję. Otóż Patron, jakim obdarzone zostało liceum w Łomiankach, Wielki Polak – Karol Wojtyła, późniejszy Papież, Święty Papież, który odwiedził Łomianki jako Kardynał, a póżniej żywo interesował się nimi pytając: „A co tam w Łomiankach?”… czyż nie jest to dla nas Wszystkich zobowiązanie do podejmowania rozważnych i odpowiedzialnych decyzji mających na celu dobro naszej społeczniości? Wszak z wielu wypowiedzi Radnych Powiatu (oficjalnych i prywatnych) wynika, że ważne są dla nas te same wartości moralne i życiowe, głoszone właśnie przez Patrona szkoły Karola Wojtyłę.
Jest jeszcze czas na podjęcie dialogu w duchu szacunku i szczerych intencji!!!


Łucjan Sokołowski
Radny powiatu Warszawskiego Zachodniego

Liceum jest nie tylko placówką oświatową – miejscem pobierania wiedzy niezbędnej do zdobycia świadectwa maturalnego upoważniającego do dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych. Jest także, po prostu, ośrodkiem kultury. Jest specyficznym ośrodkiem więziotwórczym. Nie tylko buduje wspólnotę tych mieszkańców, którzy są w jakikolwiek sposób związani bezpośrednio z tą szkołą, ale przede wszystkim tworzy specyficzną więź młodych absolwentów czyli następnego pokolenia mieszkańców z tą przestrzenią, w której się uczą, mieszkają, wzrastają w wiedzę i w mądrość.. Wiek licealny to czas gdy młody człowiek zaczyna samodzielnie rozpoznawać, oceniać, otaczający go świat – czasem bardzo krytycznie – ale z reguły silnie emocjonalnie go odbierać, z nim się uczuciowo i intelektualnie wiązać. Otóż Liceum Ogólnokształcące tutaj na miejscu w Łomiankach stwarza warunki do wykształcenia własnych Łomiankowskich elit, które będą się trwale identyfikować z Łomiankami.

To Liceum mogłoby być takim istotnym czynnikiem łączącym mieszkańców następnych pokoleń z tą Ziemią Łomiankowską, z której mogliby być autentycznie dumni.

Tak się złożyło, że łomiankowskie L.O. powstało przed laty dzięki staraniom grupy mieszkańców czujących taką potrzebę. Atmosfera wokół niego była bardzo dobra mimo potwornie dużych trudności. Przede wszystkim nie było lokalu. Gmina współpracowała wtedy bardzo blisko ze wszystkimi: ze Starostwem, z księdzem Proboszczem kościoła p.w. Św. Małgorzaty, z kuratorium oświaty. Był to piękny czas pełen wspaniałych nadziei i utęsknionego oczekiwania na liceum, pragnienia aby miało swoją dobrą markę. To oczekiwanie miało bardzo różny wyraz. Również taki, że było sporo chętnych do nauki w tym liceum. Już w tych pierwszych latach liceum miało niemal dwustu uczniów. Więc warto było!

Przez szereg kolejnych lat byłem wyłączony z pracy samorządowej. Natomiast teraz po latach wracam do łomiankowskiego liceum jako radny powiatu i widzę smutne zjawisko. Szkoła to nie tylko mury. To przede wszystkim ludzie. Uczniowie-nasze dzieci, nauczyciele i rodzice. Szkoła ma kształcić i wychowywać następne pokolenia. Przecież ci młodzi ludzie za kilkanaście lat wejdą w życie i ten świat po trosze będzie taki jakie będzie ich wychowanie. Czyli my za pomocą tej szkoły w pewnej mierze kształtujemy ten świat takim jakim on będzie za kilkanaście lat.

Tymczasem szkoła ta staje się obiektem dramatycznego braku zainteresowania większości mieszkańców Łomianek. Ponad dziewięćdziesiąt procent absolwentów naszych rodzimych łomiankowskich gimnazjów wcale nie bierze pod uwagę możliwości kontynuowania nauki w łomiankowskim liceum. Dane z raportu Komisji Rewizyjnej mówią, że od kilku lat regularnie co rok spada liczba zainteresowanych nauką w tym liceum aż do bieżącego roku szkolnego, w którym do lipca zgłosiło się zaledwie 18 kandydatów do pierwszej klasy naszego LO. Starosta postanowił przedłużyć okres naboru i jak czytamy w sprawozdaniu, z trudem udało się znaleźć 23 kandydatów – mimo to nie osiągając minimalnej liczby wymaganej do otwarcia pierwszej klasy LO, która wynosi 24.

Okazuje się więc, że efekty tego potężnego wysiłku wielu ludzi jaki został w ubiegłych latach poniesiony i przez pewien czas dawał dobre wyniki, od kilku lat ulegają jakiemuś dramatycznemu załamaniu. Nie ma uczniów! Szkoda, że to wspaniałe dzieło, które może być wspaniałym dumą całej Gminy, wyznacznikiem jej miejskości, prestiżu i promocji – umiera. Dlaczego? Sądzę że nie pieniądze są główną przyczyną problemu. Zbyt mała subwencja nie jest jest przyczyną lecz skutkiem. Jeśli będą uczniowie to za nimi przyjdzie i subwencja. Jeśli będzie 150 czy 200 uczniów to ta subwencja lepiej czy gorzej ale może pokryć wszystkie bieżące koszty funkcjonowania liceum.

Rzeczywiście jest jakieś odium, jakiś czarny PR funkcjonujący w łomiankowskich gimnazjach, który skutecznie zniechęca do tego aby po ukończeniu gimnazjum iść do najbardziej wydawałoby się naturalnej szkoły licealnej, którą mają tuż obok, znają jej mury, często znają też nauczycieli, którzy tam też uczą. Od kilku już lat z różnych stron, w tym również od uczniów i ich rodziców, słyszę, że wokół tego liceum krąży nieprzyjazna aura, szereg plotek: że kiepskie, że prowincjonalne, że nie warto do niego iść.

Jest powiedzenie: „reklama dźwignią handlu”. Jestem przekonany, że jeśli by na zebraniu uczniów ostatnich klas gimnazjów łomiankowskich, z rodzicami i z dyrektorami liceów i gimnazjów – może w towarzystwie burmistrza może i starosty- wypłynął zgodny sygnał: słuchajcie, to jest nasza szkoła, my ją wspieramy, jest na przyzwoitym poziomie, nie ma wprawdzie popularnej marki ale ma markę skuteczną bo ma 100% zdawalności matur i to z bardzo wysokimi notami – (w tym roku średnia: 92 punkty!) to jestem przeświadczony, że to by było bardzo skuteczne działanie. Tak trochę było wtedy gdy ta szkoła powstawała. Wydaje mi się, że to mogłoby zaradzić przyczynie czyli sytuacji braku chętnych do nauki w łomiankowskim LO. Nie trzeba propagować tej szkoły inaczej jak tylko wewnętrznie w ramach naszych gminnych gimnazjów zgodnie przedstawić ją w pozytywnym świetle na co zresztą to liceum sobie naprawdę zapracowało. Szerokie pole działania ma tutaj gmina, która jest organem prowadzącym gimnazja. Oczywiście taka akcja była by jeszcze skuteczniejsza gdyby również liceum zostało przejęte przez Gminę co jest możliwe na podstawie porozumienia.
Skoro jednak tak nie jest, to konieczna jest ścisła współpraca Gminy i Powiatu.

Przejrzałem komplet korespondencji w tej sprawie w sprawie liceum. Relacja gminy z powiatem wygląda w jej świetle na bardzo chłodną. W jednym z pierwszych pism czytam:”Rada Miejska w Łomiankach wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko ewentualnemu przekazaniu tego zadania do realizacji przez gminę Łomianki”. Odpowiedzi burmistrza Łomianek na skierowane do niego pismo starosty powiatowego nie znalazłem. Brakuje porozumienia. Nie ma dialogu. Nie tylko tego formalno-prawnego, na podstawie którego można przekazać tę szkołę gminie. Przecież ten dialog między gminą Łomianki a powiatem Warszawskim Zachodnim i vice versa musi nieustannie funkcjonować tak w tej jak i w wielu innych sprawach. To jest nasz powiat i to jest nasza gmina i to są nasze dzieci i ich przyszłość, i nasza przyszłość; i one będą pracować na naszą starość a my jesteśmy odpowiedzialni za ich wychowanie.

Z racjonalnego, gospodarskiego punktu widzenia, w obecnej sytuacji, z perspektywy Zarządu Powiatu uzasadniona jest o ewentualność wygaszenia szkoły, która już nawet jednej pełnej pierwszej klasy nie zdołała zebrać, a kształcenie w niej jednego ucznia jest aż dwukrotnie droższe niż w analogicznym liceum w tym samym powiecie – w Błoniu. Zarząd powiatu zaproponował więc przyjęcie uchwały o zamiarze stopniowego wygaszania liceum w łomiankach. Zatem nie o likwidacji lecz tylko o zamiarze. Jednakże jest to pierwszy krok w tej procedurze. Jest zamiar, ale zaproponowałem wprowadzenie poprawki dającej podstawę do kontynuowania dialogu z gminą mimo, że ta procedura wygaszająca, została wszczęta. Chodzi o to, że można ją wstrzymać. Kiedy? Wtedy gdy będzie dwustronne porozumienie. Z drugiej strony powiat nie może zwlekać dłużej jak do lutego 2016 r. Skoro tak, do lutego może być taki stan taki, że uchwała działa, ale daje gminie podstawę do tego, żeby w ten konieczny dialog weszła i skutecznie wstrzymała wszczęte wygaszanie liceum.
Wniesiona i przyjęta przez Radę Powiatu poprawka jest bowiem deklaracją gotowości do wejścia w dialog z gminą. Nie wiem jaki będzie skutek tego dialogu, ale jest on konieczny żeby liceum nie uległo likwidacji, bo istotnie, ponowne jego powołanie jest bardzo mało prawdopodobne.

p.s. Oto treść uchwalonej poprawki: Rada Powiatu stwierdza jednocześnie, że proces likwidacji wyżej wymienionej szkoły może zostać wstrzymany w przypadku przejęcia liceum przez Gminę Łomianki, która ma niewspółmiernie większe niż powiat możliwości zapewnienia naboru uczniów w ilości uzasadniającej dalsze funkcjonowanie szkoły.


 

Liceum zostanie zamknięte, chyba, że...

Liceum zostanie zamknięte, chyba, że...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

18 komentarzy

 1. Ula

  Dziękujemy za artykuł pokazujący fakty, pokazujący zdania wszystkich Radnych a nie tylko tych politycznie popierających od Burnmisrza Rusieckiego i Dąbrowskiego.

  Jak widać problem tkwi w braku rozmowy Burmistrza Rusieckiego i Dąbrowskiego ze Starostą. Nawet ich Radni Kordek i Skurska piszą o tym, że Starosta występował do Burmistrza z pismami. Dalej czytamy w wypowiedzi Pana Sokołowskiego, że nie było korespondencji zwrotnej Burmistrza do Starosty.

  Dlaczego Burmistrz nie chce rozmawiać ze Starostą? Dlaczego Rada Łomianek w której większość jest radnych politycznie popierających Burmistrzów Rusieckiego i Dąbrowskiego wyraża „stanowczy sprzeciw” ucinając tym samym możliwość porozumienia się i dialogu?

  Powtórzę słowa Radnej Skurskiej i Radnego Kordek: „Jest jeszcze czas na podjęcie dialogu w duchu szacunku i szczerych intencji!!!”

  Tylko szczerych a nie takich o jakich pisze Radny Zdrożny: „ordynarna manipulacja rodem z PRL przekazu z sesji Rady PWZ w sprawie Liceum w Łomiankach zamieszczonej na stronie http://www.lomianki.pl.”
  Może się opanują i chociaż powstrzymają się w Gazecie Łomiankowskiej?

  LUDZIE OD BURMISTRZA RUSIECKIEGO I DĄBROWSKIEGO OPANUJCIE SIĘ!
  NIC NIE ZDZIAŁACIE KONFLKITEM ZE WSZYSTKIMI!
  WASZE POLITYCZNE KONFLIKTY NIE PRZYNIOSĄ NIC DOBREGO DLA MIESZKANCÓW!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. zadra

  Niestety, wiceburmistrz Rusiecki niewiele z tego rozumie. On jawnie dąży do utworzenia republiki łomiankowskiej. Domyślam się, że krótki reportaż, wyemitowany na antenie TVP Warszawa w dniu 27 listopada, w Kurierze Mazowieckim, był inspirowany właśnie przez niego, a może nawet powstał na jego zlecenie? Reportaż można obejrzeć w Internecie. Sprawa łomiankowskiego liceum została przedstawiona w 2 minutowym materiale (pomiędzy 4 a 6 min.). Według mnie, materiał jest niezwykle tendencyjny. Nietrudno się domyślić, że z wypowiedzi Starosty pozostawiono tylko to, co odpowiadało Rusieckiemu. Tu kłania się obiektywność dziennikarska autora reportażu. Rusieckiego dzielnie wspierają Krystecki, Kordek i Skurska. Ich wypowiedzi pasują idealnie do słów oburzenia Rusieckiego. Szkoda, że do głosu nie dopuścili burmistrza. A może on, po 5 latach rządzenia, nie ma dalej nic do powiedzenia?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. JJ.

  Dobrze, że fakty mozna poznać na Info Łomianki. Chociaż trudno obejrzeć całość bo długie to warto poznać prawdę. Jeżeli się nie obejrzy i nie przeczyta wyjaśnień radnych to niestety mozna ulec manipulacji o której pisze p. Zadrożny, co pewnie spotka leniwych i mniej dociekliwych mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. GUZIK

  Jak zwykle chodzi o awanturę polityczną na której ucierpią mieszkańcy, tym razem młodzież.
  Niestety postawa radnego Krysteckiego i Pszczółkowskiego nie pomaga porozumieniu 🙁 Szkoda, bo przecież kiedyś tak bardzo się lubili i wspierali razem z Rusieckim na czele.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Kaziu Kaziu

  Za kulisami mówi się, że konflikt będzie podgrzewany przez kilka tygodni. A potem liceum zostanie „uratowane”.
  Widocznie takie czasy że musimy dać się wyszumieć politykom.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. miki

  dziś andrzejki więc powróżę: vice podgrzeje konflikt do granic wytrzymałości wszyskich stron , wyciśnie z niego medialnie ile się da, a następnie jak rycerz na białym koniu przybędzie uratować resztki sowich uległych poddanych (czyt: liceum) i przejmie placówkę pod swe ojcowskie skrzydła. Przy okazji powymienia kogo trzeba na kogo trzeba i spokój zapanuje nad Łomiankami. A na koniec opisze tę legendę w Gaz Łomie zapisując się jako zbawca w annałach łomiankowskiej historii 😉

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Sushi

  Radna Skurska i Radny Kordek napisali:
  „Jako Radni z Łomianek nie będziemy podejmowali dalszych dyskusji i polemik medialnych, gdyż uważamy, że przynoszą one negatywne skutki dla uczniów i ich rodziców oraz dla przyszłej nieznanej historii tej szkoły.”

  Ciekawe? Ciekawe? Dotrzymają słowa, czy piszą nieprawdę.
  Podejrzewam, że jeszcze nie raz zostaną wykorzystani aby kopnąć Starostę. Kiedy następny Gazetołom?

  Okaże się co jest ważniejsze. Czy tak jak deklarują dobro szkoły, dzieci, rodziców, czy awantura i kopniaki polityczne.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. papiruski

  Może najwyższy czas przyjrzeć się doborowi kadr oraz kosztom ponoszonym przez LO. Może czas ściągnąć odpowiednią kadrę zarządzającą, tak by gdy się uratuje LO, iść w rankingach szkół w górę?
  Być może nepotyzm pogrążył nasze LO?
  Tylko kto dokona tych zmian? Mamy taką kompetentną osobę odpowiedzialną za oświatę w Mieście?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Anna

  Przy odrobinie chęci obu stron Liceum mogłoby dobrze funcjonować. Trzeba tylko chcieć. A chyba nikt nie chce.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. zsali

  Jak widać powiatowe PEŁO trafiło na kamień w postaci burmistrza Łomianek. I jak tam Panie Starosto najbogatszego powiatu w Polsce? Czas chyba na polityczną emeryturę, bo dla Łomainek nie robisz Pan nic!

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Anonim

  Jakie Peło, jaki PiS? Człowieku chyba jeżdziłeś wczoraj na lodowisku i żeś przyłożył głową o lód.
  Może burmistrz to PiS? zapewne taka sama prawica jak jego radny który z PiSu wyjechał szybciej niż wjechał.
  Zdaje się że taniec na dechach jest bardziej trendy od szkoły ponad gimnazjalnej.Promo kosztuje,a 23 uczniów nie przysporzy elektoratu gdy wybory zostaną powtórzone przez PiS.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. hihi haha

  zsali trolluje dla wice (a może to ON we własnej osobie? styl wypowiedzi pasuje…)
  jaki kamień w postaci burmistrza Łomianek, człowieku?
  CHYBA RACZEJ BETON

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Hubert Zadrożny

  Chyba już odkryłem cały mechanizm. Ponieważ nie można już prowadzić wojny w Radzie Miejskiej to kolejnym wrogiem jest Powiat.Przewidywany przeze mnie scenariusz to:
  Totalna wojna z Powiatem o Liceum po czym w glorii chwały Burmistrz ogłosi ,że przejmuje Liceum .Kolejny „sukces” do propagandowego życiorysu.Pytanie tylko ,kto do takiej szkoły,która ma niepewną przyszłość pośle swoje dziecko??? i czy PR to wszystko co można zrobić dla Gminy?

  0
  0
  Odpowiedz
 14. TTT.

  Panie Hubercie przykro mi, ale nie wykazał się Pan zbytnią odkrywczością.
  Tego, że nasza władza nie potrafi żyć bez wroga nie zauważyli chyba tylko jeszcze ci najmniej spostrzegawczy mieszkańcy Łomianek 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Hubert Zadrożny

  To też dużo wcześniej zauważyłem, ale zastanawiałem się czemu ma służyć ta gra o Liceum. Teraz już wiem czemu. Wybawiciel może być tylko jeden…..

  0
  0
  Odpowiedz
 16. naklopotypapi

  A będzie nim? najlepszy pijarowiec po Kożmińskim, który już myśli o fotelu i najwyższych miejskich splendorach.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. naklopotypapi

  A będzie nim? najlepszy pijarowiec po Kożmińskim, który już myśli o fotelu i najwyższych miejskich splendorach.

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Janek

  Czy p. radny Kordek coś oprócz powtarzanie tego samego co mówi p. Rusiecki zrobił dla Liceum w Łomiankach?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *