www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

List Otwarty Burmistrza Dąbrowskiego

Z Urzędu Miejskiego w Łomiankach otrzymaliśmy prośbę o opublikowanie Listu Otwartego Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, będącego reakcją na wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach, Wojciecha Bergera, która została opublikowana w ostatnim wydaniu LOMIANKI.INFO (strona 4).

Treść listu publikujemy poniżej.

redakcja@lomianki.info


LIST OTWARTY

Echa wypowiedzi p. Wojciecha Bergera – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach na łamach „”Twoich Łomianek”” pt. „”Odpowiedzialność spoczywa na władzy wykonawczej”” oraz „”Łomianki Info”” „”Rok po wyborach samorządowych””

Do dobrego tonu należy prezentowanie własnej wizji życia i rozwoju społeczności lokalnej przez działaczy Samorządowych. Świetność II Rzeczypospolitej charakteryzowała się tym, że jej politycy pozostawili znaczący dorobek intelektualny w postaci strategii, ustaw, programów, szkiców i esejów. I każdy wywiad, opracowanie, esej społeczno-polityczny jest jakimś wkładem w dorobek lokalnych elit, a wspólnota lokalna ma możliwość poznawania koncepcji ideowych swych przedstawicieli. Dlatego należy z uznaniem powitać wywiad Wojciecha Bergera, jakiego udzielił „”Twoim Łomiankom””, a także zaprezentował stanowisko w „”Lomianki.info”” obecny przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach. Bo skoro zabiera głos Przewodniczący Rady, i jak sam o sobie mówi „”radny-senior””, to tym bardziej taka wypowiedź nie może ujść uwagi, a być przedmiotem poważnej refleksji. A może nawet zapoczątkować poważny dyskurs publiczny poświęcony koncepcjom realizacji dobra wspólnego w odniesieniu do naszego Miasta i Gminy. Dziękując zatem Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wojciechowi Bergerowi za publiczne wyłożenie swego „”credo””, należy zatem ustosunkować się przynajmniej do niektórych tez zawartych w wywiadzie. A należy już zwrócić uwagę na jego początek. Odpowiedzialność za rozwój Łomianek wg p. Wojciecha Bergera ponosi tylko „”władza wykonawcza””, czyli Burmistrz. Można zatem zapytać:, jaka jest więc rola władzy uchwałodawczej, którą pełni Rada Miejska? I jaki jest zakres jej odpowiedzialności? Niestety, tego p. Przewodniczący nie precyzuje. Pomija milczeniem odpowiedzialność Radnych za kształt rozwoju naszego Miasta i Gminy. W takim razie muszą się zderzyć dwie koncepcje: nowoczesna, wg której odpowiedzialność za rozwój Miasta i Gminy ponosi zarówno władza wykonawcza /burmistrz/ jak i władza uchwałodawcza /rada/ i wizja tchnąca zacofaniem, która odpowiedzialność przypisuje tylko Burmistrzowi. Osobiście jestem orędownikiem tej pierwszej, czyli za odpowiedzialnością zarówno władzy wykonawczej jak i uchwałodawczej. Zdaje się, że p. Przewodniczący Wojciech Berger jest dość daleki od współczesnych standardów demokracji, zdejmując z Rady Miejskiej brzemię odpowiedzialności za Miasto, Gminę, za wypowiadane słowa, za podejmowane złe decyzje, za brak wypracowanych stanowiska, za zdejmowanie uchwał na sesji czy też działania destrukcyjne itd.

Wystarczyłoby tylko przywołać nieprawdziwe wypowiedzi niektórych radnych, aby pokazać do czego prowadzi brak poczucia odpowiedzialności za słowo, za generowanie kłamstwa w życiu publicznym. Może w niektórych przypadkach warto byłoby kierować sprawy do sądu, aby wspomóc kształtowanie postawy odpowiedzialności w życiu publicznym, zwłaszcza, gdy piastuje się mandat radnego. Jeszcze większy niesmak budzą propozycje płynące od radnych uzależniające współpracę Rady z Burmistrzem od obsadzenia na nowo kluczowych stanowisk w Urzędzie Miejskim. Stosowane praktyki nacisków radnych na Burmistrza w sferze polityki kadrowej, która jest jego wyłączną kompetencją i za którą ponosi pełną odpowiedzialność narusza fundamentalne zasady podziału władzy. Stanowi to naruszenie przepisów prawa w tym zakresie a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym. Takie zachowanie nie przystoi osobom zaufania publicznego, którym mieszkańcy oddali swój głos i godzi w ich dobre imię. Apeluję o bezwarunkową pełną zaangażowania i pasji współpracę na rzecz dobra naszej Gminy. Realizujmy wspólnie składane mieszkańcom w kampanii wyborczej obietnice.

Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Łomianek


List Otwarty Burmistrza Dąbrowskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *