www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

List otwarty do Burmistrza

Łomianki dnia 1.07.2013r

Do: Burmistrz Łomianek, ul.Warszawska 115
Od: Sławomir Białkowski

LIST OTWARTY

W związku z nie przyznaniem przez Radę Miejską kwoty 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na wykonanie opracowania ekofizjograficznego niezbędnego do prac nad zmianą w Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Łomianki zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Czy właściciele gruntów/mieszkańcy Łomianek mogą "wyręczyć" Radnych i sami przekazać stosowne darowizny Burmistrzowi Łomianek, celem realizacji uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.05.2013r tj. podjęciem prac nad zmianą studium?

2. Jeżeli tak to w jaki sposób można to zrobić?

3. Alternatywnie czy Burmistrz znajdzie niezbędną kwotę na opracowania ekofizjograficzne, pomimo braku współpracy w tym zakresie ze strony Rady Miejskiej?

Uzasadnienie:

Na sesji Rady Miejskiej, Radni Miejscy w osobach:
1. M. Mazan
2. K. Kaczyński
3. T. Berger
4. P.Wolanin
5. T. Rusinek
6. M.Etienne
7. S.Wójcicka
8. P. Iwaszko
9. K. Kućkowska
10. E. sidorzak
11. M. Zielski
12. H. Staniak

*(Lista Radnych głosujących za budżetem, nie uwzględniającym zmiany w postaci między innymi przyznaniu na zmianę studium 30 tys. zł)

Nie zgodzili się de facto, na przyznanie Burmistrzowi kwoty w wysokości 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na realizację uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium, którą wcześniej 23.05.2013 r. na sesji Rady Miejskiej uchwalili.

Przypomnieć należy, że w sprawie zmiany studium zebrano ponad 350 podpisów właścicieli gruntów/mieszkańców Łomianeki Dolne, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, nie licząc ponad 200 właścicieli nieruchomości w Dziekanowie Polskim występującym przeciwnym PRZYMUSOWYM SCALENIOM, a wciąż zgłaszają się nowe osoby zainteresowane zmianą studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Podkreślenia wymaga fakt, że studium zostało uchwalone wiele lat temu w 2002r. W między czasie wprowadzono do niego miejscowo niezrozumiałe dla nas zmiany, a w konsekwencji studium, po wielu latach jest oderwane od rzeczywistości i posiada zapisy według nas, szkodliwe dla mieszkańców/właścicieli gruntów. Warto tutaj przytoczyć chociażby problem przymusowego scalenia nieruchomości w Dziekanowie Polskim/Kiełpinie Poduchownym oraz problem pozostawiania gruntów rolnymi w miejscach gdzie nie prowadzi się już gospodarki rolniczej czyli w Łomiankach Dolnych na Kępie Kiełpińskiej, , które obecnie stoją odłogiem i często służą za śmietniska…

Nie przyznanie kwoty pozwalającej na zmianę w studium jest niezrozumiałe w kontekście zrównoważonego rozwoju gminy Łomianek i wzbudza nasz niepokój.

Podkreślić należy, że w 2006 i 2011 r. Rada Miejska zatwierdziła niezrozumiałe dla nas w kontekście pozostawienia pozostałych gruntów obszaru Doliny Łomiankowskiej rolnymi, zmiany do studium wydzielając ze strefy 4 ( tzw. Dolina Łomiankowska) nowe strefy w postaci obszarów: 4.2a; 6.4; 6.5; 4.3 umożliwiając na tych terenach stanowiących konkretne działki ewidencyjne zabudowę, nawet WIELORODZINNĄ. Zważyć należy, że w obszarze 5.2 (Plan miejscowy Łomianki-Chopina) Rada Miejska (poprzednio Gminy) uchwaliła studium i dalej w konsekwencji plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, zezwalający na zabudowę tylko kilku konkretnych działek blokami, doprowadzając w ten sposób automatycznie do zwiększenia ich wartości w stosunku do wartości pozostałych terenów obszaru 5.2, które takich możliwości nie mają.

Chcąc zapobiec wydzielaniu w przyszłości podobnych terenów, mieszkańcy/właściciele gruntów zwrócili się do Burmistrza o podjęcie prac nad zmianą wadliwych ich zdaniem projektów planów dla Łomianek Dolnych/Kępy Kiełpińskiej, Kiełpina i Dziekanowa Polskiego oraz zmianą studium i wprowadzenie równych zasad korzystania z działek dla WSZYSTKICH mieszkańców gminy.
Radni Miejscy
podzielili zdanie mieszkańców, uchwalając stosowną Uchwałę, lecz niestety na następnej Sesji Rady Miejskiej, nie przyznali pieniędzy na jej realizację co jest nielogiczne budzi liczne wątpliwości.

W związku z powyższym prosimy jak w petitum.

Prosimy o przekazanie niniejszego listu następującym mediom:
1. Gazeta Łomiankowska.pl
2. Gazeta Łomianki.info
3. portal internetowy: lomianki.pl
4. portal internetowy Łomianki.info

Z poważaniem,
Sławomir Białkowski
Z upoważnienia nowo powstającego Stowarzyszenia Łomianki Razem 2013

Odpowiedź na pismo prosimy kierować na adres: ul Rolnicza 103, 05-092 Łomianki

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej P. Jan Grądzki
2. Przewodniczący Komisji Planowania i Gospodarki Przestrzennej P. Tomasz Rusinek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

9 komentarzy

 1. Jacek

  Pragnę zauważyć, że przedstawiona lista radnych jest niezgodna ze stanem faktycznym. Przedstawienie tylko części głosujących za budżetem radnych i to radnych z trzech klubów niezależnych a pominiecie osób popierających Pana Dąbrowskiego jednoznacznie świadczy o politycznej intencji Państwa ugrupowania.

  Nadto pragnę zauważyć, iż Łomianki posiadają obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki dla całego terenu naszej gminy.

  Państwa inicjatywa dotyczy wyłącznie zmiany zagospodarowania obszaru, na którym posiadacie nieruchomości rolne lub leśne i nie dotyczy całych Łomianek.

  Zmiany te mają usankcjonować bezprawny podział na małe działeczki rekreacyjne dokonany z naruszeniem przepisów lub z pominięciem właściwych procedur dotyczących działek budowlanych, lub spowodować dokonywanie dalszego rozdrobnienia posiadanych gruntów.

  Skutkiem tej działalności może być szkodliwa dla gminy i budżetu konieczność ponoszenia wysokich kosztów wykupu nieruchomości pod drogi oraz konieczność wykonania infrastruktury na nowych obszarach.

  Śledząc Państwa poczynania i po analizie obecnego wpisu uznaje je za polityczne i nastawione na szkodę całej gminy.

  Otóż gmina ( 30.000 mieszkańców) nie może stać się zakładnikiem 300 osób. Nie można zahamować rozwoju wyłącznie w interesie kilku osób, którzy kiedyś byli rolnikami a dziś są lokalnymi deweloperami nastawionymi na zysk własny kosztem całej gminy.

  Dodam też, że studium nie zabrania Państwu wykorzystywania terenów pod agroturystykę, rekreację, lub uprawy. Zapewne również jesteście beneficjentami środków unijnych które w swoim zamiarze miały służyć na rozwój wiejski tych obszarów.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Miłka

  Dlaczego wszyscy mają płacić za fanaberie grupki posiadaczy ziem rolnych na terenach zalewowych? Zupełnie tego nie rozumiem. Gdzie to równouprawnienie?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Krzysztof

  ŁR zamiast przedstawiać naciąganą rzeczywistość, może poprosiłyby burmistrza o współpracę z radnymi, o przychodzenie i rozmawianie o np. budżecie na komisjach? Wtedy procedowanie byłoby korzystne dla wszystkich mieszkańców.

  Zagrywki polegające na wrzucaniu pod obrady uchwał w których przykładowo dyskryminuje się całe sołectwo Sadowa i dzieci uczęszczające i będące uczęszczać do tamtejszej szkoły są w moim odczuciu niemoralne.

  Szanowni Państwo w Waszych postach i słowach słychać dokładnie to co podczas ostatniej sesji mówił Pan Rusiecki. Nie świadczy to zbyt dobrze o Waszej niezależności i autonomicznym działaniu, a raczej zaczyna się o Was mówić jako o komitecie politycznym Pana Rusieckiego i Dąbrowskiego.

  Dlaczego o tym piszę?
  Z jednej prostej przyczyny. Widzę, że kolejna inicjatywa mieszkańców została bardzo sprytnie i za własnym przyzwolniem upolityczniona.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Państwo w Państwie

  Szanowni Państwo,
  poniżej stwierdzam co następuje:

  W pełni popieram Pana Białkowskiego,który miał odwagę przedstawić się z imienia i nazwiska i rozpocząć tym samym tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poniżej mój komentarz:
  1. Faktem jest,że w 2006 i 2011r w wyniku zmiany studium z obszaru tzw. doliny łomiankowskiej wydzielono następujące tereny:
  obszar 4.2a z możliwością zabudowy mieszkaniowej ; obszar 4.3 z możliwością zabudowy mieszkaniowej oraz obszary 6.4 ; 6.5 również z możliwością takiej zabudowy wręcz intensywnej wielorodzinnej.
  2. Faktem jest,że w studium i później zatwierdzono to planem wydzielono KILKA działek na,których można na obszarze 5.2 budować BLOKI (ul.Chopina)obecnie te działki za kilkadziesiąt milionów wystawiono na sprzedaż…
  3. Dlaczego mała grupka z wydzielonych powyżej obszarów ma być faworyzowana i mieć możliwość zabudowy a pozostali nie mogą mieć takiej możliwości?
  4. Komu na tym zależy żeby pozostałe grunty w obszarze 4. pozostały ROLNE?
  5. Pozostawienie gruntów rolnymi da możliwość spekulacji gruntami rolnymi i ich odralnianiu w formie zmiany przeznaczenia małych obszarów dla konkretnych grupek ludzi jak to miało miejsce w 2006 i 2011r, a mieszkańcy wreszcie powiedzieli DOSYĆ i komuś widać nacisnęli na odcisk…ktoś zaczął się bać…
  i co i takie zmiany zatwierdzić musie;li przeciez Radni..
  Krzykacze gdzie byliście jak zatwierdzano powyższe zmiany? Pytam się gdzie wtedy byliście?
  Wreszcie mieszkańcy się obudzili i walczą o swoje jest ich KILKUSET zjednoczonych i reprezentuje ich oddolne stowarzyszenie Łomianki Razem 13..wreszcie jakaś kontrola obywatelska…

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Strażnik z Łomianek

  Radni i Burmistrz muszą współdziałać a jeżeli nie umieją tego zrobić to mieszkańcy ich podsumują zarówno Radnych jak i Burmistrza…Próbujecie stowarzyszeniu Łomianki Razem przyczepić łatke polityczną i w ten sposób zdyskredytować KILKUSET właścicieli gruntów (wielu z dziada pradziada tu mieszkających i mających ziemię)ale to Wam się nie uda…
  Społeczeństwo obywatelskie w postaci Łomianki Razem 13; będzie teraz kontrolować Radnych i Burmistrza i informować mieszańców kto jak głosował z Radnych i co robi Burmistrz…a potem nastąpi podsumowanie w wyborach jednomandatowych…i może tu jest pies pogrzebany i nie chodzi wcale o Łomianki Razem tylko o nową ordynację wyborczą,której w mojej ocenie mogą obawiać się partie polityczne…
  Popieram i cenię odwagę Pana Białkowskiego.
  Bezsprzecznie wydzielano z obszaru doliny łomiankowskiej małe obszary na których zezwalano na zabudowę i wtedy jakoś nikt z dzisiejszych krzykaczy nie protestował bo o tym się nie pisało było cicho w mediach…a raptem teraz gdy kilkuset właścicieli gruntów upomina się o RÓWNE traktowanie podnosi się larum…to dobrze to znaczy,że ktoś zaczął się BAĆ oddolnej incjatywy pewnie dlatego ,że jest to incjatywa MIESZKAŃCÓW ODDOLNA i to boli,że ludzie umieli się zorganizować i walczą o swój majątek..Oczywiście zdarzają sie jak to w Polsce zawistni i zazdrośni oraz Ci ,którzy się boją zmian bo mogą mieć w tym jakiś interes żeby pozostałe grunty zostały jeszcze rolnymi…ale powiem Wam tak zmienia się na dobre polityka i układ polityczny ŁOMIANKI RAZEM 13 rosną w siłę, dołączają kolejni mieszkańcy jest ich już coraz więcej wkrótce będzie ponad TYSIĄC więc poważna siła,która pójdzie na wybory i z którą RADNI i Burmistrz muszą się liczyć..SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE GÓRĄ!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Jacek3

  Z dużym prawdopodobieństwem, wydzielenie części nieruchomości na których ustalono zabudowę zwartą/wielorodzinną, było wynikiem usankcjonowania już istniejących naniesień.

  Zapewne pozwolenia na budowę w tych miejscach zostały wydane w oparciu o decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego i były wynikiem braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

  Idąc dalej, warto przyjrzeć się całemu kwartałowi na którym dopuszczono zabudowę. Wskazany przez pana Białkowskiego obszary tworzy pewną całość stanowiącą lokalne suburbia, co wskazuje na pewien sens logiczny takiej decyzji ( osobiście uważam, że odrolnienie tych gruntów nie powinno się zdarzyć i jeżeli taka decyzja zapadła była błędna i nieprzemyślana, i jak widać głupota ludzka jest zaraźliwa ).

  Warto jednak zauważyć, iż to właśnie takie działania aprobują łagodny i kontrolowany acz powolny rozwój Łomianek Dolnych, co pozwala na zachowanie proporcji miedzy możliwościami inwestycyjnymi gminy a potrzebami nowych mieszkańców.

  Co do zmiany Studium jestem jak najbardziej za wprowadzeniem poprawek, jednak nie można wstrzymywać uchwalania planów miejscowych bo to skutkuje właśnie powstawaniem zabudowy wielorodzinnej – blokowisk.

  I na koniec dodam, iż przepisy nie rozróżniają obszaru dla którego ma być wykonany plan za wyjątkiem znajdowania się go w obrębie danej gminy.

  Ale zapytam ( stefanoprawo) o jaki podział administracyjny chodzi:

  – dokonany przez burmistrza Sokołowskiego
  – obowiązujący prawnie

  Co do uszczypliwości do mojej osoby, to czytający sami ocenią jak bardzo władza i pieniądze wpływają na negatywne zachowania i brak umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Łomianki Razem 2013

  ROZMAWIAJMY ARUMENTAMI – TEGO TYPU WYPOWIEDZI TO CZYSTA DEMAGOGIA…

  Po pierwsze :
  Przedstawiona powyżej lista radnych jest ABSOLUTNIE ZGODNA ze stanem faktycznym. Osoby te głosowały przeciw zwiększeniu budgetu na zmiany w studium, pomimo, że miesiąc wcześniej WSZYSCY RADNI JEDNOGŁOŚNIE podjęli uchwałę dnia 23.05 o przystąpieniu do zmiany studium. Pozostali radni albo się wstrzymali w tym Pan Jan Grądzki, albo byli za zwiększeniem budgetu.

  Po drugie:
  Studium nie jest aktem prawnym, a w dodatku jest WADLIWE . Zmiany są konieczne w wielu miejscach gminy Łomianki. Wnioskują o zmiany mieszkańcy : Łomianek Dolnych, Kępy Kiełpińkiej, Kiełpina, Dziekanowa Polskiego , Sadowej. To całkiem sporo. I NIE SĄ OTO OBSZARY LEŚNE ani ROLNE. Są tylko zaznaczone w studium jako rolne z niewiadomych powodów, leżą odłogiem od 20 lat….

  Po trzecie:
  Nie wiem skąd ma Pan te informacje: „Zmiany te mają usankcjonować bezprawny podział na małe działeczki rekreacyjne dokonany z naruszeniem przepisów lub z pominięciem właściwych procedur dotyczących działek budowlanych, lub spowodować dokonywanie dalszego rozdrobnienia posiadanych gruntów”.
  Zmiany mają umożliwić zabudowę tych terenów w sposób cywilizowany. Zabudowa ekstensywna na dużych działkach tak jak na obszarze 42.A ( tam wprowadzono zmiany w 2011 i jakoś nikt nie protestował…).

  Po czwarte:
  Nie jesteśmy żadną frakcją polityczną, walczymy o swoje prawa do ziemi która jest teraz rolna. nie działamy na szkodę mieszkańców jak Pan sugeruje.

  Po piąte :
  Nikt nie jest niczyim zakłdanikiem…, a gmina na dzień 31.12.2013 liczyła 22.999 mieszkańców ( BIP) więc 30tys. jest lekko przesadzone… Osób zainteresowanych zmianami w studium jest zdecydowanie więcej niż 300 osób . Dodatkowo ponad 200 osób to właściciele nieruchomości zmuszeni zapisem w studium do przymusowych scaleń. Oni też należą do grupy zainteresowanej zmianami.

  Po szóste:
  Dlaczego nie dać mieszkańcom gminy wyboru , jeżeli chcą uprawić niech uprawiają , a ci co chcą zbudować dom to dlaczego nie, leża przecież ziemi te odłogiem. Dlaczego wszyscy chcą za nas decydować? Dlaczego mają pozostać rolne? I nic mi nie wiadomo abyśmy byli „beneficjentami środków unijnych” Te tereny są nieużytkami IV- VI klasa ziemi.

  Po siódme:
  Nie są to tereny zalewowe, tylko tereny zagrożone powodzią 100 letnią, podobnie jak 80 % Łomianek. Różnica poziomu gruntu przy wałach a w centrum jest 1 m. Jak Wisła wyleje to zaleje wszystkich… wiec nie jest to żaden argument.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. tadek

  Łomianki Razem to właściciele gruntów, ale i deweloperzy, biura nieruchomości oraz geodeci, którzy na tym zbijają pieniądze. Poziom prezentują mniej więcej taki jak sami piszą na forum GW:

  „lomianki_razem 02.07.13, 21:36

  Wreszcie się zorganizowaliśmy. Jesteśmy zdeterminowani, nie damy się bezradniakom ani malkontentom. Mamy po naszej stronie jedyną realną siłę w tym mieście – wiceburmistrza. Reszta to nieudacznicy, którym chodzi o to żeby się popisać, pokazać jacy są wspaniali. Im nawet nie chce się walczyć. Już na starcie są przegrani. Łomianki Razem to jedyna organizacja, która jest skuteczna. Udowodniliśmy to jeszcze zanim się zarejestrowaliśmy. Kto będzie z nami ten wygra. Jeszcze jest szansa do nas się przyłączyć. Jesteśmy w stanie wszystko załatwić. Nawet to co było dotychczas niemożliwe. To my rozdajemy karty, od nas zależy gdzie i co będzie budowane. Chcesz zrobić kasę na swojej ziemi. To się zastanów. Więcej nie muszę pisać”

  Nic dodać nic ująć…

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Łomianki Razem 2013

  TADEK,
  nie szkoda Ci Twojego czasu? Najpierw robisz wpis podszywając sie pod Łomianki Razem, a potem cytujesz go powyżej…
  Próba zdyskredytowania Stowarzyszenia raczej Ci nie idzie za dobrze, za grube nici….

  Ludzie nie są tak głupi jak Ci się wydaje.

  poniżej tylko kilkaa odpowiedzi na Twój wcześniejszy wpis na forum…

  stefanprawo 03.07.13, 10:10 Odpowiedż

  „Widać,że przy bywa fanów stowarzyszeniu Łomianki Razem 13…
  Oficjalnie informuję,że osobnik pod nickiem lomianki_razem oczywiście nie jest członkiem stowarzyszenia, próbuje szydzić sobie z incjatywy mieszkańców/właścicieli gruntów i ich zdyskredytować. NIe ma co komentować tego żałosnego wątku jednakże widać, jak bardzo boicie się mieszkańców/właścicieli gruntów to dobry znak….dla Łomianki Razem,które działają mają coraz więcej podpisów i będą działać dalej gdyż są oddolną incjatywą i te prymitywne wątki mające na celu ośmieszenie stowarzyszenia nic Wam nie dadzą jednocześnie informuję,że podszywanie się pod działające stowarzyszenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa…aha fajnie,że się boicie Mieszkańców/właścicieli gruntów do dobry znak ”

  okleoik 02.07.13, 23:00 Odpowiedź

  Panie radny dlaczego pan manipuluje i podszywa się pod niezależne stowarzyszenia?

  Teraz atakujecie stowarzyszenia i uważacie, że taką polityką wygracie?

  Orginalny nick stow. jest bez myślnika, a pana panie radny z myślnikiem. Myślał pan że nikt nie zauważy?

  http://forum.gazeta.pl/forum/w,229,145497609,,Lomianki_wreszcie_sa_nasze.html?v=2

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *