www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej

SCALENIE – POLITYKA PRZESTRZENNA CZY BLOKOWANIE TERENÓW

List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej

Uchwałą z 2006 roku Rada Miejska miasta i gminy Łomianki przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Na obszarze Dziekanowa Polskiego 9.3PK, 8.2 PK, 3.2 PO (część południowa, pomiędzy ul. Kolejową a KPN) wpisano nakaz scalenia gruntów rolnych – ziemie rolne klasy V, i IV. Nakaz ten na wiele lat zablokował rozwój tego terenu, najbardziej atrakcyjnego pod względem urbanistycznym w całej gminie, a także przyczynił się do spekulacji ziemią rolną, wykupu w „szachownicę” po drastycznie zaniżonych cenach – oczywiście wszystko odbywało się w ramach prawa, w myśl sentencji Dura lex sed lex
W świetle obecnych konsultacji społecznych w sprawie zmian studium należy zastanowić się nad podstawą prawną wprowadzenia zapisu o scaleniu w studium. Zgodnie z Ustawą o Scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r.

* Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Wniosek taki nie został złożony, co więcej, właściciele gruntów Dziekanowa Polskiego nie zgadzają się na takie postępowanie.
* Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników. Rada sołecka nie wydała pozytywnej opinii w tej sprawie, co więcej, rada sołecka Dziekanowa Polskiego nie wydała żadnej opinii, bo nikt się jej nie pytał o zdanie.

* Jeżeli grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia przekracza 10% projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia; W Dziekanowie Polskim nie ma gruntów Zasobu Własności Skarbu Państwa.

* Jeżeli ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności przemysłowej, przebiegu istniejących lub budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone;

Nie dotyczy Dziekanowa Polskiego

* Jeżeli o scalenie wystąpi z wnioskiem osoba, której grunty wymagają poprawienia rozłogu, a jednocześnie scalenie to nie pogorszy warunków gospodarowania innym uczestnikom postępowania.

Nikt nie wystąpił z takim wnioskiem

* Jeśli gmina planuje rozmieszczenie na tym terenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Brak takich planów.

Zgodnie z art.10 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W studium określa się w szczególności obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.”

Ta sama ustawa nakłada na gminę obowiązek przystąpienia do sporządzenia w przeciągu 3 miesięcy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dla którego studium nakazuje scalenie gruntów, 10 pkt. 3. Ustawy mówi: „Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.”

Gmina nie wykonała tego obowiązku, pomimo że mija już 7 rok od uchwalenia studium dla tego terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, stwierdzam że zapis o scaleniu na terenach Dziekanowa Polskiego był i jest formą „polityki przestrzennej” polegającej na BLOKOWANIU terenów inwestycyjnych i umożliwiającej sztuczne kreowanie cen nieruchomości w gminie.

Elżbieta Podolska

Radna Rady Miejskiej
Członek Stowarzyszenia Łomianki Razem

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. honorata

  Dobrze że radna zabiera głos w tej sprawie. Czekamy na argumenty innych radnych. . Potrzena jest dyskusja a tu na niezależnym Info jest taka możliwość.
  Mieszkańcy czekają. Czy radni opozycyji mają argumenty merytoryczne? Wierzę. Że macie cos do powiedzenia.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Bernard

  Dziwi mnie milczenie pozostałych radnych w tej sprawie, widocznie nie mają nic do powiedzenia 🙁

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Harry z Łomianek

  Brawo dla odważnej i merytorycznej wypowiedzi Radnej Podolskiej… Widać,że kontrargumentów brak, tylko na forach internetowych można się spotkać z wulgaryzmami i ujadaniem.
  Nareszcie ktoś napisał prawdę i postawił niewygodne dla wielu uważam pytania…Jeszcze raz szczere gratulacje za ten list…Mieszkańcy Łomianek już wkrótce nowe wybory tym razem zastanówmy się na kogo oddajemy swój głos…Mój Radna Elżbieta Podolska ma za odwagę i zaangażowanie.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Mossa

  Przecież wiadomo, że Pani Radna jest właścielem działek właśnie w Dziekanowie. Więc dba o swoje interesy. Nie widzę, tu żadnych oznak extra odwagi.
  A to, że radni nie zabierają w tej sprawie głosu to mnie trochę dziwi. Jedynie radny Etienne wyjaśnił powody uchwalenia kolejnych konsultacji w sprawie planów http://www.lomianki.info/moje_lomianki.php?nr=58

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *