www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Lomianki.info pytają – Ministerstwo odpowiada

W zwiążku z informacją o wstrzymaniu ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach Funduszu Spójności oś I działanie Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. – w dniu 12.03.2010 r. poprosiliśmy Biuro Prasowe Ministerstwa Ochrony Środowiska o odpowiedź na dwa zasadnicze dla Łomianek pytania:

1. Dlaczego nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w 2010 roku?
2. Czy konkursy w ramach tego programu będą jeszcze kiedykolwiek prowadzone. Jeżeli tak to kiedy?

Odpowiedź następującej treści otrzymaliśmy – dziś – 16.03.2010 roku.


W nawiązaniu do Pana pytań, przesyłamy informacje przygotowane przezDepartament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

AD 1.
W ramach procedury konkursowej dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ogłoszono dotychczas 6 naborów wniosków.W ramach ostatniego naboru (nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia.
Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację, projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe.
W roku bieżącym nie przewiduje się rozpoczęcia kolejnej procedury naboru wniosków. Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż dostępna dla przedmiotowego działania alokacja została wykorzystana w ramach procedury konkursowej oraz na realizację projektów indywidualnych.
Ewentualne oszczędności zostaną przeznaczone na projekty rezerwowe znajdujące się liście rankingowej VI konkursu POIiŚ zatwierdzonej przez Wiceministra Środowiska, Stanisława Gawłowskiego w dniu 21 stycznia br.

AD 2.
Ewentualne kolejne konkursy zostaną prowadzone w przypadku:
a) uzyskania oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów (np. ze względu na niższe niż planowano koszty realizacjiprojektów);
b) przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane zgospodarką wodno-ściekową z innych priorytetów środowiskowych;
c) Przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środkówfinansowych na priorytet I.

Należy jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności ewentualne kwoty uzyskane w ramach w/w warunków, zostaną przeznaczone na realizację projektów rezerwowych zgłoszonych w ramach VI konkursu 1.1 POIiŚ. Dopiero w momencie, gdy dostępna alokacja pozwoli zarówno na realizację w/w projektów, jak i umożliwi realizację nowych projektów, Instytucja Pośrednicząca podejmie decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Mając na uwadze powyższe informacje w chwili obecnej nie jest możliwe określenie ewentualnego terminu ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach działania 1.1 POIiŚ.

Z poważaniem
Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska


Przypomijmy, że UM Łomianki nie złożył do tej pory wniosku o dofinansowanie… 🙁
Informacje o tym fakcie otrzytmaliśmy od Radnych Rady Miejskiej.

Rzecznika Prasowego prosiliśmy o komentarz całej sprawy. Jednak jak informuje Rzecznik (15.03.2010 roku) komentarz ma być opublikowany dopiero po informacjach, które Urząd uzyska z Ministerstwa dopiero pod koniec marca…

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *