www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łucjan Sokołowski

Kandydat na Radnego Rady Powiatu WZ

Komitet wyborczy: Forum Samorządowe Gmin

Wiek: 63 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK

Kontakt dla wyborców: tel. 503 042 812

Podstawowe informacja o kandydacie.
mgr inż. (PW) mgr sztuki (PWSM) Studia Samorządowe. Żonaty, dwie dorosłe córki, wnuczka. Konstruktor w Instytucie Lotnictwa a w latach 1980-81 sekretarz Komisji Zakładowej „Solidarności”. W stanie wojennym zmuszony do zmiany zawodu z Solistą Teatru Wielkiego. Do 1998 r właściciel Impresariatu Artystycznego. Redaktor radiowy. W latach 1998-2006 burmistrz Łomianek. Autor wykładów i publikacji na temat samorządu terytorialnego. Obecnie Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Ma to być miejsce bezpieczne, przyciągające standardem życia w dobrze zorganizowanej przestrzeni z pełną infrastrukturą techniczną (wod-kan, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, sprawna komunikacja z Warszawą, powiatem i między częściami gminy, żłobki, przedszkola, przyjazne szkoły, centra kultury, obiekty sportowe); gdzie się żyje godnie, czuje życzliwość władz wspomagających rozwój relacji rodzinnych i międzysąsiedzkich oraz popierających działalność lokalnych przedsiębiorców.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniająca wieloletnią perspektywę – kilku pokoleń, nie tylko stan obecny. Rozbudowa i modernizacja dróg i chodników i oświetlenia ulic. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych ( 90% gminy to tereny zalewowe). Usprawnienie zbiorowej komunikacji z Warszawą -może tramwaj? Dalsza rozbudowa sieci wod-kan. Budowa osiedlowych szkół podstawowych nieodległych od miejsc zamieszkania dzieci; miejskie budownictwo socjalne.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd terytorialny jest to wspólnota mieszkańców.. Jego rola – w skrócie – polega na tworzeniu warunków do realizacji oczekiwań mieszkańców co do sposobu i warunków bezpiecznego, zdrowego i harmonijnego życia, wzrastania i dojrzewania do odpowiedzialnego podjęcia obowiązków rodzinnych, obywatelskich, zawodowych i do godnego przeżycia starości… Nie da się tego osiągnąć bez konstruktywnego dialogu i współpracy Rady z organem wykonawczym, który – z założenia – wprowadza w życie uchwały Rady.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Zadbać o lepszą komunikację zbiorową Łomianek z instytucjami powiatowymi,o poprawę jakości skrzyżowań dróg powiatowych z gminnymi.
Poprawić warunki pracy powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Łomianek i skuteczność pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na naszym terenie.
Zabiegać o wyegzekwowanie obiecanej budowy liceum przy budynku ICDS.
Regularnie informować mieszkańców o działaniach podejmowanych przez powiat.

Ponadto:
Radni i burmistrz powinni działać ponad podziałami, dla wspólnego dobra mieszkańców, pojmowanego w szerokiej i dalekiej perspektywie, nie tylko na 1 kadencję dla doraźnego popisania się skutecznością w celu zaspokojenia ambicji własnych. Kluczową rolę ma tu burmistrz. Oprócz znakomitej znajomości działania samorządu powinna cechować go empatia, umiejętność słuchania i prowadzenia negocjacji w subtelnym, nie antagonizującym lecz jednoczącym stylu prowadzącym do zgody, mimo sprzecznych interesów.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Łucjan Sokołowski

Łucjan Sokołowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *