www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LV Sesja Rady Miejskiej

LV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 4 listopada 2010 roku (czwartek), o godzinie 9.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazw ulicom,
2) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum””,
4) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska”” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska””,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin,
7) zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXIX/188/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXVI/189/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. (zmienionej Uchwałami Nr XX/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o. oraz Uchwałą Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami: Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz XXVI/189/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o.,
8) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
9) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
10) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
12) utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
13) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

LV Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *