www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Maciej Piotr Łukasik

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 16: Kiełpin I – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 52 lata
Wykształcenie: Wyższe techniczne
Zawód wykonywany: Konsultant do spraw zarządzania projektami w firmie szkoleniowej, prokurent

Kontakt dla wyborców: kww.marcin.pawlicki@gmail.com

Podstawowe informacja o kandydacie.
Maciej Piotr Łukasik, żonaty, dwoje dzieci, w gminie Łomianki mieszka od 22 lat. Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier chemik. Przez 20 lat pracował w placówce naukowo-badawczej, zajmując się homologacją w przemyśle motoryzacyjnym oraz wdrażaniem i utrzymywaniem systemów, jakości – w tym, jako auditor. Przez 9 lat pełnił stanowiska kierownicze oraz przez 5 lat pełnił także rolę eksperta – reprezentanta Polski na forum EKG ONZ. Biegle posługuje się językiem angielskim.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki będąc częścią stołecznej aglomeracji miejskiej, powinny dążyć do stania się miejscem przyjaznym dla mieszkańców, jednakże odrębnym od Warszawy w sensie charakteru zabudowy, lecz ściśle komunikacyjnie z nią związanym. Infrastruktura w postaci równych dróg czy ścieżek rowerowych bądź kanalizacji obejmującej całą gminę, zadbanie o bezpieczeństwo terenów zalewowych, nie będą już tematem stanowiącym programy wyborcze – będą normą, tak jak i poziom gminnych usług medycznych czy oświatowych.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Całodobowe komunikacyjne połączenie z Warszawą uwzględniające stopień jego dziennego obciążenia, rozwinięcie lokalnych łomiankowskich połączeń minibusami, udrożnienie tras przelotowych przebiegających przez Łomianki, szybkie zakończenie inwestycji kanalizacyjnej, regulacja gminnych stosunków własnościowych terenów będących drogami prywatnymi, rozwój lokalnego szkolnictwa zawodowego i zapewnienie także specjalistycznej opieki zdrowotnej na poziomie gminnym.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd na poziomie gminnym czy sołeckim to najbliższy lokalnej społeczności poziom decydowania o kierunkach działania czy rozwoju danej społeczności, oczywiście w ramach obowiązującego prawa stanowionego czy obyczajowego. Burmistrz i Rada pełniąc różne, a mimo to komplementarne funkcje powinni działać, nie tyle w harmonii czy totalnym, anarchicznym antagonizmie, lecz mając na uwadze swoją funkcję publiczną i samorządową właśnie.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Konkretnie i od razu: zamierzam spowodować niezwłoczną realizację przedsięwzięcia, jakim jest skanalizowanie terenów Kiełpina tak, aby móc zająć się regulacją stanu dróg, w tym ich prawnego statusu oraz ich oświetlenia.

Ponadto:
Obecnie po zmianie ordynacji wyborczej tworzącej jednomandatowe – mniejsze okręgi wyborcze, szczególnym zobowiązaniem każdego radnego jest bycie na bieżąco z wiedzą o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców okręgu – swoich sąsiadów.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Maciej Piotr Łukasik

Maciej Piotr Łukasik

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *