www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MANIFESTACJA: mieszkańcy, kupcy…

Mieszkańcy osiedla Łomianki-Prochownia oraz kupcy i przedsiębiorcy zapowiadają na dzień 20 kwietnia 2012 roku manifestację sprzeciwu dla planów budowy kompleksu mieszkalnego z zabudową wielorodzinną oraz wielkopowierzchniowego centrum usługowo-handlowego wewnątrz cichego osiedla domków jednorodzinnych.
Manifestacja będzie ponadto wyrazem dezaprobaty dla braku wsparcia ze strony Burmistrza dla uzasadnionych dążeń mieszkańców do ochrony przed planowanymi inwestycjami, których skutki boleśnie odbiją się na standardzie życia mieszkańców Łomianek oraz wyrazem dezaprobaty dla braku troski o los kupców i przedsiębiorców działających w sąsiedztwie planowanego centrum usługowo-handlowego.

Stosowne pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz Komendy Powiatowej Policji.


W związku z organizowaną w dniu 20 kwietnia (piątek) w godzinach 17.30 – 18.30, manifestacją sprzeciwu dla planów budowy wielorodzinnego kompleksu mieszkalnego przy ul. Lwowskiej oraz wielkopowierzchniowego centrum handlowego, na terenie dawnych „”Zakładów Drzewnych”” mieszkańcy osiedla Prochownia oraz kupcy i przedsiębiorcy, organizujący manifestację przepraszają wszystkich mieszkańców Łomianek za możliwe, krótkotrwałe utrudnienia w ruchu, które mogą pojawić się wzdłuż ciągu komunikacyjnego ulicy Warszawskiej.


Historia kontaktów między mieszkańcami osiedla Prochownia w Łomiankach,
a Panem burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim,
w związku z przewidywanymi konsekwencjami, planowanych
na tym terenie inwestycji deweloperskich.

28.02.2012
Przekazano Panu burmistrzowi „”Stanowisko mieszkańców ul. Lwowskiej w sprawie wnioskuo ustalenie warunków zabudowy dla działki nr 239, położonej przy ul. Lwowskiej 20″”. Dokument ten podpisało blisko 30 mieszkańców osiedla Prochownia.
Efekty:
Pan burmistrz przyjął do wiadomości stanowisko mieszkańców. Zobowiązał się ponadto do udzielenia pomocy w rozwiązaniu opisanych w stanowisku problemów, poprzez oddelegowanie zatrudnionego przez Pana burmistrza eksperta/konsultanta (emerytowanego pracownika Starostwa Powiatowego), który miał niezwłocznie skontaktować się z mieszkańcami w celu udzielenia im niezbędnej pomocy. Ponadto Pan burmistrz zadeklarował możliwość udostępnienia sali, w której miało odbyć się zebranie mieszkańców. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie uzyskali obiecanego wsparcia. Jedyne dotrzymane zobowią-zanie, to udostępnienie sali na spotkanie mieszkańców, które odbyło się 24 marca br.

5.03.2012
List otwarty do burmistrza, radnych i mieszkańców w sprawie planowanych inwestycji dewelo-perskich na terenie osiedla Prochownia oraz niepokojących zjawisk pojawiających się w polityce przestrzennej miasta i gminy Łomianki.
Efekty:
Brak jakiejkolwiek reakcji.

12.03.2012
Pan burmistrz zostaje osobiście zaproszony przez przedstawiciela mieszkańców osiedla Prochownia, na posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Łomiankach, na którym mieszkańcy pragnęli zaprezentować swoje stanowisko oraz przekonać Pana burmistrza oraz radnych do zastosowania rozwiązań korzystnych dla mieszkańców.
Efekty:
Pan burmistrz nie skorzystał z zaproszenia. Oddelegował Pana wiceburmistrza Piotra Rusieckiego, który nie zajął jednoznacznego stanowiska w poruszanych na spotkaniu kwestiach. Zastrzegł się ponadto, że zajmuje się sprawami społecznymi w związku z czym nie jest osobą wystarczająco kompetentną do rozstrzygnięć w tych kwestiach. Kolejne dni nie dały odpowiedzi, jakie jest stanowisko Pana burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, mimo iż takie było oczekiwanie mieszkańców.

19.03.2012
Wobec braku reakcji Pana burmistrza na dotychczasowe wystąpienia mieszkańców złożono na piśmie, szczegółowe uwagi do planowanych na terenie osiedla Prochownia inwestycji deweloperskich. Zgłoszono ponadto zastrzeżenia co do poprawności prowadzonych postępowań administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy, wszczętych na wniosek inwestorów.
Efekty:
Brak odpowiedzi na złożone pismo.

19.03.2012
Odbyło się spotkanie przedstawiciela mieszkańców (Dariusz Dąbrowski) z Panem burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim oraz wiceburmistrzami: Rusieckim i Kłódkiewiczem. W trakcie spotkania przedstawiciel mieszkańców odniósł się bardzo krytycznie do dotychczasowej postawy Pana burmistrza oraz szczegółowo omówił problemy opisane w złożonym tego samego dnia, obszernym piśmie do Pana burmistrza. Mimo dużego zaangażowania emocjonalnego przedstawiciela mieszkańców, Pan burmistrz nie określił swojego stanowiska w poruszanych kwestiach ani nie odniósł się do zarzutów braku zaangażowania w rozwiązywanie zaistniałych problemów, mimo że złożył wcześniej takie zobowiązanie. Jedyną konkluzją odbytej rozmowy była zadeklarowana przez Pana burmistrza chęć zorganizowania spotkania z mieszkańcami.
Efekty:
Brak realizacji podjętych przez Pana burmistrza kolejnych zobowiązań, w tym brak konkretnej propozycji i terminu spotkania z mieszkańcami.

20.03.2012
W tym dniu odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której radni niemal jednogłośnie (jeden głos wstrzymujący) podjęli uchwałę o przystąpieniu do tworzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Prochownia, objętej wnioskami deweloperskimi.
Mimo oczekiwań ze strony mieszkańców osiedla oraz nacisków radnych, Pan burmistrz nie określił swojego stanowiska w sprawie sygnalizowanych już od prawie miesiąca problemów. Poinformował zebranych na sesji, że jest w trakcie konsultacji z ekspertami i potrzebuje jeszcze czasu aby rozwiać pojawiające się w tej sprawie wątpliwości.
Efekty:
Brak stanowiska Pana burmistrza

28.03.2012
Wobec braku stanowiska Pana burmistrza w istotnych dla mieszkańców kwestiach oraz brakiem widocznych postępów przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawiciele mieszkańców wystąpili z wnioskiem o zawieszenie wydawania decyzjio warunkach zabudowy na terenie objętym planem. Ponadto zwrócili się z apelem o niezwłoczne określenie jakie stanowisko zajmuje Pan Burmistrz oraz jakie podjął działania w celu wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na niego uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do tworzenia w.w. planu. Pisma te zostały rozesłane do wszystkich gazet lokalnych z prośbą o ich upowszechnienie.
Efekty:
Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Pana burmistrza.

30.03.2012
Z uwagi na brak obiecanej propozycji Pana burmistrza spotkania z mieszkańcami, na wniosek mieszkańców osiedla Prochownia Zarząd Osiedla wystąpił z pismem do Pana burmistrza zapraszającym na takie spotkanie. Zarząd zaproponował termin 12 kwietnia, zwrócił się z prośbą o jego potwierdzenie oraz określił proponowaną tematykę spotkania. W ten sposób mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie mieszkańców próbują kolejny raz i inną drogą dotrzeć do Pana burmistrza i skorzystać z przysługującego im prawa do wyrażenia wobec niego swoich oczekiwań zanim zapadną decyzje w interesujących ich sprawach.
Efekty:
Brak odpowiedzi na złożoną propozycję.

3.04.2012
Podczas połączonego posiedzenia Komisji Społecznej oraz Technicznej Rady Miejskiej, przedstawiciel mieszkańców osiedla Prochownia zwrócił się do obecnego na posiedzeniu Pana zastępcy burmistrza ds. rozwoju Bogdana Kłódkiewicza, z pytaniem, czy Pan burmistrz Tomasz Dąbrowski zawiesi wydawanie decyzji o W.Z. na okres 9 miesięcy, czego oczekują od niego mieszkańcy osiedla. Ponadto wyraził w imieniu mieszkańców, krytyczną opinię o opieszałości Pana burmistrza w realizacji podjętych przez niego zobowiązań. Mimo nacisków ze strony radnych, obecnych na posiedzeniu Pan wiceburmistrz nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Naciskany przez Pana radnego Grzegorza Porowskiego zobowiązał się, że Pan burmistrz Dąbrowski w najbliższych dniach udzieli odpowiedzi mieszkańcom.
Efekty:
Zastępca burmistrza publicznie zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytanie: „”Czy Pan burmistrz zawiesi na 9 miesięcy wydawanie decyzji o W.Z.?””

5.04.2012
Na stronie internetowej: „”Oficjalny serwis informacyjny Gminy Łomianki””, w dziale aktualności, ukazuje się wystąpienie Pana burmistrza Tomasza Dąbrowskiego pod tytułem: „”O zabudowie wielorodzinnej”” skierowane do mieszkańców. Pan burmistrz obszernie omawia w nim, ogólnie znane mieszkańcom elementy prawa budowlanego oraz procedury wydawania decyzji o WZ. Porusza w nim ponadto kwestie związane z dokumentem pn. „”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki””. Pan burmistrz, w swym wystąpieniu deklaruje, że: „”nie jest zwolennikiem zabudowy wielorodzinnej w osiedlach jednorodzinnych””, ale nic nie wspomina o możliwości zawieszenia wydawania WZ na 9 miesięcy. Uważa też, że niezbędne jest zorganizowanie spotkania między mieszkańcami osiedla a firmami deweloperskimi zanim podejmie jakiekolwiek decyzje.
Efekty:
Wystąpienie burmistrza nie daje odpowiedzi na zadane mu pytania. Wprowadza wiele wątków pobocznych, które zamiast rozwiązywać istniejące problemy, zaciemniają ich obraz. Wprowadza ponadto nowy wątek, jakim jest konieczne zdaniem burmistrza spotkanie mieszkańców z deweloperami, natomiast nadal unika bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.

5.04.2012
Przewodniczący Rady Osiedla Prochownia otrzymuje pismo od zastępcy burmistrza ds. rozwoju,z którego wynika, że nie jest możliwe spotkanie Pana burmistrza z mieszkańcami w zapropono-wanym przez nich terminie oraz że zawiadomi mieszkańców o terminie innego spotkania, którego gospodarzem będzie Pan burmistrz, jak tylko termin ten zostanie wyznaczony.
Efekty:
Spotkanie z mieszkańcami nie może się odbyć, zaś termin innego, organizowanego tym razem przez Pana burmistrza, zostanie wyznaczony w nieokreślonej przyszłości.

11.04.2012
Tego dnia odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Mieszkańcy Łomianek, licznie zebrani w sali widowiskowej ICDS postanowili, że wobec braku reakcji burmistrza na ich postulaty, zabiorą głos w ramach „”wolnych wniosków””. Zaplanowali zadanie burmistrzowi pytań, na które nie otrzymali dotychczas żadnej odpowiedzi. Burmistrz gdy zorientował się, że przybyła liczna grupa mieszkańców osiedla Prochownia, opuścił sesję Rady Miejskiej, tłumacząc się, że musi odbyć wcześniej zaplanowane spotkanie. Przy tumulcie zebranych wyrażających swoje oburzenie postawą burmistrza opuścił salę. Należy zwrócić uwagę, że ta sesja Rady Miejskiej zorganizowana została na wniosek burmistrza, w terminie przez niego zaproponowanym, z porządkiem obrad zaakceptowanym przez niego. W dalszym ciągu sesji głos zabrał przedstawiciel mieszkańców, który w swym wystąpieniu precyzyjnie określił jakie jest stanowisko mieszkańców wobec zaistniałego konfliktu oraz jakie są ich oczekiwania wobec burmistrza. Na pytania mieszkańców odpowiadali dwaj zastępcy burmistrza. Odpowiedzi były jednak wymijające lub wręcz nie na temat. Mieszkańcy nie dostali odpowiedzi na żadne z kluczowych pytania które padły w wystąpieniu ich przedstawiciela.
Efekty:
Oburzenie aroganckim zachowaniem burmistrza pogorszyło jego i tak już nie najlepsze stosunkiz mieszkańcami. Mieszkańcy utwierdzili się w poczuciu wyobcowania, w związku z postawą burmistrza, którą cechuje brak zrozumienia dla istoty problemu oraz chęci jego rozwiązani. Okazało się, że głównym celem działań burmistrza jest doprowadzenie do spotkania między deweloperamii mieszkańcami, a nie zawieszenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla spornego obszaru osiedla Prochownia.

12.04.2012
Podczas posiedzenia Komisji Technicznej RM, obecny na niej przedstawiciel mieszkańców osiedla Prochownia przypomniał zastępcy Burmistrza Łomianek, Panu Bogdanowi Kłódkiewiczowi, iż na poprzednim posiedzeniu tejże komisji (3.04.2012) podjął publiczne zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Pan Burmistrz Łomianek zawiesi wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla osiedla Łomianki Prochownia i nie wywiązał się z niego do dnia dzisiejszego. Pan wiceburmistrz przeprosił za zaistniałą zwłokę, tłumacząc się natłokiem innych pilnych zajęć którymi był zajęty w ostatnim czasie. (należy tutaj zaznaczyć, że to nie do niego należało podjęcie decyzji, a tylko poinformowanie o niej mieszkańców). Niestety nadal nie był w stanie udzielić odpowiedzi na w/w pytanie. W zamian za to zasugerował termin 24 kwietnia, kiedy to ma odbyć się bliżej nieokreślone spotkanie deweloperów-inwestorów z mieszkańcami!? (mieszkańcy nic o tym nie wiedzą), jako ze po tym spotkaniu mają podobno zapaść jakieś decyzje.
Efekty:
Pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, mimo że minął kolejny tydzień. Zastępca burmistrza proponuje kolejny termin podjęcia decyzji za kolejnych 10 dni. Mieszkańcy odbierają to jako grę na zwłokę oraz przejaw arogancji burmistrza i jego zastępców.

13.04.2012
Burmistrz Tomasz Dąbrowski skontaktował się z przedstawicielem mieszkańców osiedla i zaproponował mu indywidualne spotkanie w dniu 17.04.2012.

W imieniu mieszkańców, zestawienie przygotowali:
Dariusz Dąbrowski
Barbara Starostin
Jacek Ruciński


redakcja@lomianki.info

MANIFESTACJA: mieszkańcy, kupcy...

MANIFESTACJA: mieszkańcy, kupcy...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *