www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mieszkańcy zaniepokojeni milczeniem…

Mieszkańcy Osiedla Łomianki Prochownia kolejny raz zwracają uwagę na brak działań i deklaracji ze strony burmistrza Tomasza Dąbrowskiego zmierzających do rozwiązania problemu jakim są – według mieszkańców – plany wybudowania na terenie osiedla bloków oraz wielkometrażowych obiektów handlowych.

3 kwietnia 2012 roku, podczas posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Technicznej Rady Miejskiej przedstawiciel mieszkańców zgłosił swoje zaniepokojenie wiceburmistrzowi Bogdanowi Kłódkiewiczowi. Podkreślił ponadto, że współpraca z radnymi Rady Miejskiej przebiega bez problemu i interesy mieszkańców są brane pod uwagę – czego nie może powiedzieć o współpracy z burmistrzem.
Poprosił o wykazanie choć odbrobiny „przyzwoitości w kontaktach w mieszkańcami”” ze stronu burmistrza Dąbrowskiego.
Jego zdaniem z jednej strony jest mocno uargumentowany interes mieszkańców a z drugiej interes deweloperów, więc sprawa nie powinna być dyskusyjna. Mieszkańcy proszę o stanowisko burmistrza w tej kwestii i poważne traktowanie.

Wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz mówił o problemach ze studium zagospodarowania, konieczności konsultacji decyzji z urzędnikami oraz zadeklarował chęć zorganizowania spotkania z mieszkańcami. Podkreślił też że nie chce aby decyzje były „”ręcznie sterowane””.

Dla przypomnienia – podczas Sesji Rady Miejskiej 20 marca 2012 roku – radni przyjęli uchwałę, która pozwola burmisttzowi na zawieszenie wydawania warunków zabudowy na okres 9 miesięcy ba terenie Osiedla Łomianki Prochownia.


Historia kontaktów między mieszkańcami osiedla Prochownia w Łomiankach,
a Panem burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim,
w związku z przewidywanymi konsekwencjami,
planowanych na tym terenie inwestycji deweloperskich.

28.02.2012
Przekazano Panu burmistrzowi „”Stanowisko mieszkańców ul. Lwowskiej w sprawie wnioskuo ustalenie warunków zabudowy dla działki nr 239, położonej przy ul. Lwowskiej 20″”. Dokument ten podpisało blisko 30 mieszkańców osiedla Prochownia.
Efekty:
Pan burmistrz przyjął do wiadomości stanowisko mieszkańców. Zobowiązał się ponadto do udzielenia pomocy w rozwiązaniu opisanych w stanowisku problemów, poprzez oddelegowanie zatrudnionego przez Pana burmistrza eksperta/konsultanta (emerytowanego pracownika Starostwa Powiatowego), który miał niezwłocznie skontaktować się z mieszkańcami w celu udzielenia im niezbędnej pomocy. Ponadto Pan burmistrz zadeklarował możliwość udostępnienia sali, w której miało odbyć się zebranie mieszkańców. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie uzyskali obiecanego wsparcia. Jedyne dotrzymane zobowią-zanie, to udostępnienie sali na spotkanie mieszkańców które odbyło się 24 marca b.r.

5.03.2012
List otwarty do burmistrza, radnych i mieszkańców w sprawie planowanych inwestycji dewelo-perskich na terenie osiedla Prochownia oraz niepokojących zjawisk pojawiających się w polityce przestrzennej miasta i gminy Łomianki.
Efekty:
Brak jakiejkolwiek reakcji.

12.03.2012
Pan burmistrz zostaje osobiście zaproszony przez przedstawiciela mieszkańców osiedla Prochownia, na posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Łomiankach, na którym mieszkańcy pragnęli zaprezentować swoje stanowisko oraz przekonać Pana burmistrza oraz radnych do zastosowania rozwiązań korzystnych dla mieszkańców.
Efekty:
Pan burmistrz nie skorzystał z zaproszenia. Oddelegował Pana wiceburmistrza Piotra Rusieckiego, który nie zajął jednoznacznego stanowiska w poruszanych na spotkaniu kwestiach. Zastrzegł się ponadto, że zajmuje się sprawami społecznymi w związku z czym nie jest osobą wystarczająco kompetentną do rozstrzygnięć w tych kwestiach. Kolejne dni nie dały odpowiedzi, jakie jest stanowisko Pana burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, mimo iż takie było oczekiwanie mieszkańców.

19.03.2012
Wobec braku reakcji Pana burmistrza na dotychczasowe wystąpienia mieszkańców złożono na piśmie, szczegółowe uwagi do planowanych na terenie osiedla Prochownia inwestycji deweloperskich. Zgłoszono ponadto zastrzeżenia co do poprawności prowadzonych postępowań administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy, wszczętych na wniosek inwestorów.
Efekty:
Brak odpowiedzi na złożone pismo.

19.03.2012
Odbyło się spotkanie przedstawiciela mieszkańców (Dariusz Dąbrowski) z Panem burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim oraz wiceburmistrzami: Rusieckim i Kłódkiewiczem. W trakcie spotkania przedstawiciel mieszkańców odniósł się bardzo krytycznie do dotychczasowej postawy Pana burmistrza oraz szczegółowo omówił problemy opisane w złożonym tego samego dnia, obszernym piśmie do Pana burmistrza. Mimo dużego zaangażowania emocjonalnego przedstawiciela mieszkańców, Pan burmistrz nie określił swojego stanowiska w poruszanych kwestiach ani nie odniósł się do zarzutów braku zaangażowania w rozwiązywanie zaistniałych problemów mimo, że złożył wcześniej takie zobowiązanie. Jedyną konkluzją odbytej rozmowy była zadeklarowana przez Pana burmistrza chęć zorganizowania spotkania z mieszkańcami.
Efekty:
Brak efektów podjętych przez Pana burmistrza, kolejnych zobowiązań.

20.03.2012
W tym dniu odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której radni niemal jednogłośnie (jeden głos wstrzymujący) podjęli uchwałę o przystąpieniu do tworzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Prochownia, objętej wnioskami deweloperskimi.
Mimo oczekiwań ze strony mieszkańców osiedla oraz nacisków radnych, Pan burmistrz nie określił swojego stanowiska, w sprawie sygnalizowanych już od prawie miesiąca problemów. Poinformował zebranych na sesji, że jest w trakcie konsultacji z ekspertami i potrzebuje jeszcze czasu aby rozwiać pojawiające się w tej sprawie wątpliwości.
Efekty:
Brak stanowiska Pana burmistrza

28.03.2012
Wobec braku stanowiska Pana burmistrza w istotnych dla mieszkańców kwestiach oraz brakiem widocznych postępów przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawiciele mieszkańców wystąpili z wnioskiem o zawieszenie wydawania decyzjio warunkach zabudowy na terenie objętym planem. Ponadto zwrócili się z apelem o niezwłoczne określenie jakie stanowisko zajmuje Pan Burmistrz oraz jakie podjął działania w celu wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na niego uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do tworzenia w.w. Planu. Pisma te zostały rozesłane do wszystkich gazet lokalnych z prośbą o ich upowszechnienie.
Efekty:
Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Pana burmistrza.

30.03.2012
Na wniosek mieszkańców osiedla Prochownia, Zarząd Osiedla wystąpił z pismem do Pana Burmistrza zapraszającym na spotkanie z mieszkańcami. Zaproponowano termin spotkania na12 kwietnia. Zarząd zwrócił się ponadto z prośbą o jego potwierdzenie oraz określił jego proponowaną tematykę. Mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie mieszkańców próbują w kolejny sposób sposób dotrzeć do Pana burmistrza i skorzystać z przysługującego im prawa do wyrażenia wobec niego swoich oczekiwań, zanim zapadną decyzje w interesujących ich sprawach.
Efekty:
Brak odpowiedzi na złożoną propozycję.

W imieniu mieszkańców, zestawienie przygotowali:
Dariusz Dąbrowski
Barbara Starostin
Jacek Ruciński


Zapraszamy do obejrzenia fragmentu posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Technicznej Rady Miejskiej dotyczącego tej sprawy.

redakcja@lomianki.info

Mieszkańcy zaniepokojeni milczeniem...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *