www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Muzykalne Łomianki i Bielany

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a dla placówek artystycznych otwiera się nowy sezon kulturalny. Na Bielanach i w Łomiankach jest szkoła muzyczna, która z racji swojej działalności edukacyjnej oraz inicjatyw artystycznych o charakterze międzynarodowym zasługuje na szczególną uwagę.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia o statusie publicznej szkoły artysty-cznej w Łomiankach, z filią na Bielanach, powstała w 1995 roku. Nadzór peda-gogiczny nad tą placówką sprawuje Ministerstwo Kultury. Szkoła doskonale przy-gotowuje do podjęcia profesji muzyka: prowadzi zajęcia muzyczne w zakresie nauki gry na instrumentach, oferuje także całą gamę przedmiotów teoretycznych. W 2004 szkoła podpisała umowę o współpracy z Akademią Muzyczną w Portu-galii. Na mocy tej umowy dokonywana jest m.in. wymiana uczniów, pedagogów oraz współpraca z konkursami muzycznymi w Portugalii.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna jest także głównym organizatorem Ogólno-polskiego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego. Konkurs cieszy się zainteresowaniem rzeszy najmłodszych artystów. Ostatniej, VI edycji, patronowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat objął pre-zydent Warszawy. Na konkurs zjechali uczniowie z Polski i zagranicy (pianiści, skrzypkowie, wiolonczeliści, ansambliści z zespołów kameralnych). Ich dokonania oceniało Jury, złożone z wybitnych artystów pod przewodnictwem pierwszej damy polskiej pianistyki, laureatki Konkursu Chopinowskiego, prof. Reginy Smendzianki. Młodzi muzycy mieli możliwość grania na znakomitych fortepianach, w pięknej Sali Pro Musica, znajdującej się w Dąbrowie Leśnej, nieopodal Puszczy Kampinoskiej. Laureaci zagrali w prestiżowej Sali Koncertowej w Galerii Caroll-Porczyńskich w Warszawie (tu instrument zapewniła firma Vogel by Schimmel) oraz otrzymali cen-ne upominki i możliwość uczestniczenia w prestiżowych konkursach zagranicznych, m.in. w Międzynarodowym Konkursie w Portugalii. Laureaci Konkursu im. Juliusza Zarębskiego odwiedzali już Portugalię wielokrotnie. 10 maja 2004 roku brali tam udział w uroczystym koncercie z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku uczennica Niepublicznej Szkoły Muzycznej otrzymała II nagrodę w Konkursie Pianistycznym w Portugalii.

U progu nowego roku szkolnego szkoła zaprasza do swej siedziby wszystkich najmłodszych, którzy interesują się muzyką. Będą mogli oni rozwijać pasje mu-zyczne pod okiem profesjonalistów.

mz

Muzykalne Łomianki i Bielany

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *