www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nie było miejsca…

W związku z nieopublikowaniem stanowiska radnych w samorządowej GazecieŁomiankowskiej nr 2/2008 oraz zapowiedzią skomentowania tegoż stanowiska przez Burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego, radni Piotr Rusiecki, Tadeusz Krystecki i Bogdan Kłódkiewicz zwrócili się do nas – jako niezależnej redakcji – z prośbą o publikację poniższego tekstu.

Z korespondencji między ww. Radnymi a redakcją Gazety Łomiankowskiej (która została nam dostarczona wraz z niżej prezentowanym stanowiskiem) wynika, że materiał nie został opublikowany gdyż… nie było miejsca. Ma on być opublikowany w numerze 3/2008.

Radni również wyrażają swoje oburzenie… „W związku z ocenzurowaniem stanowiska radnych (do GŁ nr 2.2008) i próbąprzesunięcia do następnego numeru Gazety Łomiankowskiej oraz wczorajszą informacją telefoniczną od pani wiceburmistrz Niegrzybowskiej, że do naszegotekstu pojawi się komentarz burmistrza – stanowczo protestujemy przeciwko umieszczaniu jakiegokolwiek komentarza do naszego tekstu, zaznaczyliśmy to w e-mailu i rozmowie telefonicznej. To nie burmistrz a radni są od kontolowania i oceniania działań burmistrza, wynika to z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.””

Poniżej stanowisko radnych…


Potrzeba Zmian!

Szanowni Mieszkańcy gminy Łomianki!

Na ostatniej sesji 2007 roku Rada Miejska stosunkiem głosów 9 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się, uchwaliła nowy budżet na rok 2008. Poprzedni budżet, przygotowany przez burmistrza Sokołowskiego nie był najlepszy, dlatego przez cały rok Rada Miejska dostosowywała go do zwiększonych potrzeb infrastrukturalnych gminy. Wprowadziliśmy w trakcie roku dodatkowe środki na budowę sieci wodno kanalizacyjnej, dokonywaliśmy przesunięć w budżecie aby zabezpieczyć środki na inne równie niezbędne inwestycje drogowe, także chodniki. Niestety zmiany przeprowadzone w zeszłym roku to w dalszym ciągu zbyt mało w stosunku do oczekiwań mieszkańców naszej gminy. W związku z tym bardzo liczyliśmy na nowy, wykonany zupełnie od podstaw projekt budżetu 2008 burmistrza Pszczółkowskiego. Oczekiwaliśmy reform i prawdziwych wręcz rewolucyjnych zmian, podporządkowania wszystkich wydatków rozwojowi infrastrukturalnemu gminy. Liczyliśmy również na kontynuację pozytywnych działań z końca 2006 roku, gdzie za naszą zdecydowaną aprobatą zlikwidowano źle działający Zakład Komunalny(co wykazała kontrola NIK) i drogą oraz nieefektywną Pracownię Planowania Przestrzennego.

15 listopada 2007 otrzymaliśmy projekt nowego budżetu i poszczególne komisje Rady Miejskiej przystąpiły do pracy nad propozycjami zmian do budżetu. Praktycznie wszystkie komisje, negatywnie opiniowały projekt budżetu zwracając uwagę na zbyt niskie środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W projekcie budżetu burmistrz zarezerwował na ten cel tylko 2,2 mln zł, a więc mniej więcej tyle samo ile były burmistrz w poprzednich latach, a realnie znacznie mniej ponieważ ponad 1 mln zł jest rekompensatą dla ZWiK z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości. Komisje Rady Miejskiej proponowały podniesienie nakładów na te inwestycje do 5-8 mln złotych. Jednocześnie zaniepokoiła nas wysokość dotyczących działu „”Administracja””, które w nowym budżecie wyraźnie wzrosły i przekroczyły 10 mln zł, podczas gdy np. w roku 2006 wydatkowano na ten cel 8,5 mln zł. Komisje w trakcie swoich prac proponowały obcięcie tych kwot. Zmniejszenie wydatków oznacza trudną, ale konieczną próbę reformy administracji, bo zatrudnienie w urzędzie jest zbyt wysokie. Część zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy można przeznaczyć na podwyżki dla najlepszych i wyróżniających się pracowników urzędu. Należy przy tym wspomnieć że w rankingu samorządowego tygodnika „”Wspólnota”” z roku 2007, gmina Łomianki w swojej kategorii zajmuje niechlubne 2 miejsce w Polsce pod względem wielkości wydatków na administrację, przy zatrudnieniu ponad 100 osób. Na początku 2007 roku zatrudnienie spadło, aby później znowu wzrosnąć.

Potrzeba również zmian w dziale „”Oświata””, a więc w szkolnictwie. W naszej ocenie również tutaj zaniechano niezbędnych reform. Każda gmina otrzymuje na oświatę subwencje z budżetu państwa, jej wysokość jest uzależniona od ilości dzieci w gminie. W przyszłym roku otrzymamy ponad 6,5 mln zł na oświatę, a wydamy aż 24 mln zł. Tylko najbogatsze gminy mogą pozwolić sobie na takie wydatki. My od dawna taką gminą niestety nie jesteśmy. Pragniemy uzupełnić, że nie chodzi tutaj o pensje nauczycieli, które i tak nie są wysokie. W 2007 roku Rada Miejska przyznała nauczycielom bez wątpienia należne podwyżki. Reforma szkolnictwa wymaga przeanalizowania wydatków na funkcjonowanie oświaty ich celowości oraz zasadności oraz sprawdzenie wszelkich kosztów administracyjnych. Dlaczego tak ważna jest reforma oświaty? Ponieważ budżet oświatowy na 2008 r. to ponad 30% całego budżetu gminy czyli wspomniane już 24 mln zł wobec 67 mln zł całego budżetu.

Wszystkie komisje Rady Miejskiej zwracały uwagę również na wzrost kosztów funkcjonowania ICDS do ponad 4 mln zł. Od lat ten budynek pochłania kolejne miliony zł jednocześnie zatrudniając 73 osoby. Rocznie spłata kredytów za ICDS sięga 5 mln zł, a 2006 rok przyniósł 1,8 mln zł deficytu budżetowego, które gmina musi pokryć. Dlatego w naszej ocenie zwiększanie wydatków na ICDS musi zostać poddane gruntownej analizie.

Kolejną ważną pozycją w budżecie jest Straż Miejska, w naszej ocenie roczne wydatki na funkcjonowanie tej instytucji nie powinny przekraczać 1 mln zł, a w budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 1,3 mln zł.

Inną niepokojącą pozycją jest wyjątkowo duży wzrost wydatków na kulturę w sumie w całym dziale wydamy 2,2mln zł. Nie mamy zastrzeżeń do funkcjonowania zarówno domu kultury, a tym bardziej biblioteki, które niewątpliwie wyróżniają się pozytywnie wśród gminnych instytucji, ale wzrost wydatków w tym dziale o 50% to chyba jednak zbyt dużo.

Po naszej interwencji i negatywnej ocenie budżetu, burmistrz zaproponował autopoprawkę, która absolutnie nie wyczerpuje i nie uwzględnia naszych uwag. Kosmetyczne zmiany w wydatkach na administrację, oświatę i straż miejską nie rozwiązują żadnych problemów. Jednak po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady kilka pozytywnych zmian dokonano. Burmistrz wprowadził do budżetu wzrost nakładów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do ponad 4 mln zł. Oczywiście dalej jest to zdecydowanie za mało, bo 4 mln zł oznaczają 4 km sieci. Do 2015 roku gmina musi wybudować ok. 100 km sieci, inaczej będzie płaciła wysokie kary. Ciekawe kto wtedy będzie ponosił koszty nieodpowiedzialności kolejnych ekip rządzących naszą gminą?

Burmistrz zmniejszył też o 320 tys. złotych wydatki na ICDS, jednak to wciąż niewiele.

W trakcie prac w komisjach zaproponowaliśmy wzrost nakładów na dotacje dla organizacji pozarządowych, czyli naszych łomiankowskich stowarzyszeń. Uznaliśmy że ta forma pomocy będzie najlepszym wkładem w rozwój samorządności. W zależności od komisji proponowaliśmy 120-160 tys. zł wobec zaproponowanych w budżecie 80 tys. zł. Dodatkowo domagaliśmy się wprowadzenia wzrostu środków dla rad osiedlowych i sołeckich do poziomu 0,5% dochodów własnych gminy, zwielokrotniając środki przyznawane do tej pory wszystkim jednostkom pomocniczym. Ten pomysł był również przedstawiany jeszcze burmistrzowi Sokołowskiemu, kiedy byliśmy członkami rad sołeckich i osiedlowych. Niestety oba pomysły nie zostały uwzględnione w zmianach budżetu.

Autopoprawka zaproponowana przez burmistrza niesie za sobą również kilka bardzo niekorzystnych zmian, bo zamiast zdecydowanie ciąć wydatki na administrację, oświatę, straż miejską burmistrz wykreślił środki na projekt budowy nowego przedszkola o czym wielokrotnie wspominała komisja społeczna. Wykreślone zostały również wydatki na inne inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat, niestety drastycznie zmniejszono także środki na priorytetowe dla nas plany zagospodarowania przestrzennego.

Niepokoją nas również pomysły rozbudowy nowego urzędu, który wobec braków infrastrukturalnych powinien powstać dopiero po wybudowaniu sieci wodno kanalizacyjnej.

Podsumowując budżet na rok 2008, pomimo pozornego wzrostu inwestycji, niesienie za sobą w wielu działach kontynuację polityki poprzedniego burmistrza. Najlepiej widać to porównując budżety z lat 2003-2008, brak reform w kluczowych dziedzinach takich jak administracja, oświata oraz niepotrzebne wzrosty w wydatkowaniu publicznych środków na ICDS, czy straż miejską budzą poważne wątpliwości co do słuszności prowadzonej polityki. Wciąż jednak liczymy że niezbędne zmiany nastąpią w trakcie roku i budżet będzie ewoluował w dobrym kierunku.

Co należy zrobić?

Naszym zdaniem w pierwszej kolejności należy ograniczyć na kilka lat bieżące wydatki administracyjno-społeczne do wysokości budżetu z roku 2006 (te środki i tak są bardzo wysokie) i dokonać niezbędnych reform w wyżej wymienianych działach. Natomiast wszystkie nadwyżki należy skierować na budowę priorytetową sieci wodno-kanalizacyjnej, a po niej budowę dróg i chodników, nie czekając na dotacje unijne, które nie są pewne. Na takie rozwiązanie wskazuje również wykonana przez niezależnych ekspertów „”Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki do 2020 roku””, opracowanie „”Analiza gospodarki inwestycyjnej gminy Łomianki lata 1999-2006″” wykonana dla gminy oraz program komitetu Potrzeba Zmian.

Poświęciliśmy wiele godzin, aby doprowadzić budżet do zmian. Niestety nie wszystkie zaproponowane przez nas pomysły zostały uwzględnione. Takie są prawa demokracji i akceptujemy je. Deklarujemy, jednak że również w trakcie 2008 roku wielokrotnie będziemy zabiegali o jeszcze większy wzrost nakładów na inwestycje, aby dokonane zmiany były bardziej odczuwalne dla mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z długów jakie posiada gmina i które zostały odziedziczone po poprzednikach, jednak jesteśmy przekonani, że zmiany w budżecie są możliwe.

Radni Miasta i Gminy Łomianki
Piotr Rusiecki, Tadeusz Krystecki, Bogdan Kłódkiewicz


redakcja@lomianki.info

Nie było miejsca...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *