www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowa jakość na Szpitalnej

Łomianki powinny poważnie rozważyć możliwość dalszej współpracy z SamodzielnymPublicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego i nie tylko życzyć wszystkiegodobrego, ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku łomiankowskiejprzychodni, co z pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.

26 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej przychodni w Łomiankachprzy ul. Szpitalnej, należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Budowa rozpoczęła się30 czerwca 2010 r., a kamień węgielny wmurowano 14 września 2010 r. Dotychczasowe kosztyto około 3,5 mln zł, za które wybudowano nowy budynek o pow. ok. 980 m2, wyremontowanopiwnice starego budynku, kotłownię, wykonano wszystkie przyłącza na terenie działki,utwardzono i zagospodarowano teren wokół przychodni, wybudowano parking, ogrodzenie.Przychodnia jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada specjalnypodjazd oraz windy.

Przychodnia istnieje tu od 1965 roku. Powstała dzięki inicjatywie przewodniczącego społecznegokomitetu budowy mgr. Zdzisława Janiszewskiego i sprzedaży „cegiełek” na budowęośrodka zdrowia w Łomiankach.

Budynek przychodni, pierwotnie przeznaczony na wiejski ośrodek zdrowia, podlegał dyrekcjiw Nowym Dworze Mazowieckim. W 1989 roku Łomianki uzyskały prawa miejskie i przychodniapoczątkowo podlegała dyrekcji Szpitala Bielańskiego. Przez wiele lat działka i znajdującysię na niej budynek miały nieuregulowaną sytuację prawną. Dopiero w 2007 roku SPZZLOotrzymał prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości w Łomiankach i od tego czasumożna było realnie myśleć o poprawie jej stanu.

Od tego też czasu we współpracę z Dyrektor SPZZLO Małgorzatą Zaława-Dąbrowską aktywniezaangażowały się poprzednie władze gminy Łomianki, głównie burmistrz WiesławPszczółkowski i wiceburmistrz do spraw społecznych Jolanta Niegrzybowska. Pani Dyrektorkilkakrotnie uczestniczyła też w spotkaniach Komisji Społecznej Rady Miejskiej, podczasktórych przedstawiała swoje plany. Efektem tych kontaktów była podjęta w kwietniu 2009 r.uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach, wyrażająca zgodę na współfi nansowanie inwestycjii przekazująca na ten cel 1 mln zł. W trakcie rozmów z panią Dyrektor członkowie Rady Miejskiejw porozumieniu z ówczesnym burmistrzem deklarowali kontynuację współpracy, w tymdofi nansowanie kolejnego etapu prac, czyli remontu starego budynku.

Nowy budynek przychodni wygląda imponująco, szczególnie poprzez kontrast z sąsiadującąz nim dotychczasową siedzibą przychodni, która – jeśli znajdą się fundusze, będzie remontowanaod kwietnia 2012 r.

Z prawnego punktu widzenia przychodnia nie jest własnością gminy Łomianki, ale tak naprawdęjest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc w Łomiankach, działana rzecz mieszkańców gminy, jej pacjentami jest około 12-14 tys. mieszkających tu osób.Biorąc pod uwagę z jednej strony trudną sytuację budżetową gminy, ale z drugiej fakt możliwejpoprawy pozostałej części budynku przychodni uważam, że powinniśmy poważnie rozpatrzyćmożliwość dalszej współpracy z SPZZLO i nie tylko życzyć mu wszystkiego dobrego,ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku tej przychodni, coz pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.

Sylwia Maksim Wójcicka
LOMIANKI.INFO – listopad 2011


W wydaniu 8/2011 z 3 listopada, miesięcznikaLOMIANKI.INFO, na tytułowej stronie zamieszczonowielki i wzniosły tytuł: „NOWA JAKOŚĆNA SZPITALNEJ”.

Przez krótką chwilę miałem nadzieję, że zagłębiając sięw treść publikacji doszukam się wizji poprawy dostępnościi jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminyŁomianki. I to nie jedynie w zakresie już istniejącym, alerozszerzonym o nowe rodzaje tych świadczeń. Mam namyśli usługi specjalistyczne, np. kardiologiczne, urologiczne,diabetologiczne, itp., których dotychczas u nas brak.

Prawdą jest, że warunki pracy personelu tej przychodni,a także pacjentów korzystających z jej usług, zmieniły sięna lepsze. To fakt bezsporny. Jednakże i mnie, i zapewnewiększości mieszkańców Łomianek, zależy przede wszystkimna zwiększeniu zakresu świadczeń medycznych, finansowanych ze środków NFZ. Obecnie realizacja wszelkichponadpodstawowych usług zdrowotnych odbywa sięw często bardzo odległych placówkach. Jest to szczególnieuciążliwe dla osób starszych i schorowanych. Udostępnienietych, niestandardowych, specjalistycznych usług tu,w Łomiankach byłoby dla nich ogromnym ułatwieniem.Autorka w swoim artykule podnosi zasługi burmistrzówpoprzedniej kadencji. Owe zasługi polegają na wyrażeniuzgody na dofi nansowanie budowy nowej przychodnikwotą 1 mln złotych. To z pewnością informacja ważna,a jednak śmiem sądzić, że nieistotna z punktu widzeniapacjentów. Czy już w 2009 roku, jeszcze przed podpisaniemuchwały o w/w dofi nansowaniu budowy, nie powinnozostać uzgodnione, w porozumieniu pomiędzy Gminą Łomianki,a SPZZLO Warszawa- Żoliborz, przyszłe rozszerzeniezakresu świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych?

Dalej, Autorka apeluje o tworzenie nowego wizerunkutej przychodni. Na wizerunek składa się przecież nie tylkostan i wygląd budynku, ale także, a raczej – przedewszystkim – wachlarz i poziom świadczonych usług medycznych.Niestety, zaniedbania choćby w zakresie dostępnoścido lekarzy pierwszego kontaktu, o specjalistachnie wspominając, ciągną się już od dawna. Władze Gminypoprzednich kadencji nie wykazały nadmiernej inicjatywyi zainteresowania tym tematem. Jak więc dzisiaj, po tylulatach zaniedbań, nagle naprawić ten wizerunek?Oczywiście, władze Gminy nigdy nie miały i nie mają nadalbezpośredniego wpływu na uruchamianie nowychplacówek opieki zdrowotnej, ani lekarskich, czy aptecznychdyżurów nocnych, ale poprzez swoje kompetencjeustawowe mogły tworzyć warunki sprzyjające stopniowejpoprawie dostępności do świadczeń zdrowotnychzarówno tych podstawowych, jak i specjalistycznychw gminie Łomianki.

Powszechny dzisiaj kryzys finansów publicznych nie napawaoptymizmem. Brak perspektywy na poprawę w zakresieusług medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego.Wydaje mi się w związku z tym, że już sam tytuł artykułu:„NOWA JAKOŚĆ NA SZPITALNEJ” jest stanowczo nawyrost i odnosi się wyłącznie do nowej jakości obiektu,a w żadnej mierze do nowych rodzajów świadczonejw nim opieki medycznej.

Ja życzyłbym mieszkańcom Gminy Łomianki, w tymtakże sobie, żeby ten nowy wizerunek budynku przychodniw realnej perspektywie czasu przełożył się narównie nową i szeroką gamę świadczeń medycznych i nazwiększenie ich dostępności tak, by potrzeby zdrowotnemieszkańców gminy Łomianki były realizowane zgodniez oczekiwaniem, w ramach środków NFZ i spełniały najwyższestandardy jakości i nowoczesnych procedur.

Tadeusz Kordek
LOMIANKI.INFO – grudzień 2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *