www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe Statuty jednostek pomocniczych, a

… zmiany w Statucie Rady Miejskiej dopuszczające do głosu mieszkańców.

Z dużą radością przyjęliśmy pismo radnego Jana Mazana. Wychodzi on na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. Niewątpliwie nasze potrzeby wyrażania swoich opinii i oczekiwań wobec organów uchwałodawczych (radnych) będą wymagały zmian w statucie. Obecnie na sesjach rady jesteśmy tylko publicznością mogącą jak w teatrze albo dać wyraz niezadowolenia poprzez krzyki i tupanie albo nagrodzić oklaskami decyzje będące tożsame z oczekiwani mieszkańców.
Jesteśmy za zmianami w statucie Gminy i Rady Miejskiej dlatego też tak cieszy nas ta inicjatywa. Liczymy że zmiany w statucie umożliwią zabieranie głosu podczas sesji oraz składanie własnych projektów uchwał przez samych mieszkańców. W ramach zmian w statucie zostałyby określone zasady, w jaki sposób i w jakich okolicznościach KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MÓGŁBY wyrazić publicznie swoje zdanie na temat spraw dla Gminy ważnych oraz podejmowanych uchwał. Obecnie zgodnie ze statutem przewodniczący Rady Miejskiej ma prawo dopuścić do głosu mieszkańców, ale na ostatniej sesji było to niemożliwe. Jeden z mieszkańców Dąbrowy Kostrzewski usiłował zadać pytanie radnemu Porowskiemu, ale przewodniczący Jan Grądzki odmówił mu tego prawa, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań, całkiem niepotrzebnie.
Wprowadzenie zapisu w statucie umożliwiającego mieszkańcom zabieranie głosu w czasie sesji pozwoliłoby mieszkańcom brać czynny udział w obradach rady miasta. W przypadku kluczowych dla mieszkańców uchwał taka możliwość pomogłaby Radnym poznać oczekiwania mieszkańców PRZED PODJĘCIEM UCHWAŁY. W tej chwili mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu na sesji w formie wolnych wniosków zazwyczaj pod koniec sesji. Naszym zdaniem ważne jest aby merytoryczna dyskusja dotycząca danej uchwały obejmowała również zainteresowanych mieszkańców. Czas na taką krótką i podkreślam MERYTORYCZNĄ DYSKUSJĘ powinien być po odczytaniu uchwały i jej uzasadnienia, a nie na koniec sesji już po jej uchwaleniu, bądź odrzuceniu.
Celem zmian są zasadniczo 2 kwestie:
PO PIERWSZE – umożliwienie mieszkańcom zabieranie głosu w czasie obrad Rady (przed podjęciem głosowania nad daną uchwałą).
PO DRUGIE – chcemy umożliwić mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów uchwał przy spełnieniu określonych warunków poniżej:
1. Projekt uchwały powinien posiadać pisemne uzasadnienie oraz oznaczenie autora bądź autorów.
2. Projekt uchwały powinien określać treść regulacji oraz intencje, które za nią stoją.
3. Projekt uchwały opiniują właściwe komisje Rady. Opinie komisji są odczytywane na sesji Rady przez przewodniczącego komisji. W przypadku opinii negatywnej przewodniczący komisji przedstawia jej pisemne uzasadnienie.
4. Mieszkańcy mieliby również możliwość wypowiedzi i brania czynnego udziału na komisjach opiniujących podjęcie danej uchwały.
5. Projekt uchwały podlegałby zaopiniowaniu pod kątem zgodności z prawem przez pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego. Pracownik ten redaguje ostateczną wersję projektu uchwały przed jej przegłosowaniem w określonym terminie od złożenia projektu uchwały.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE (PROPOZYCJE KONKRETNYCH ZAPISÓW W STATUCIE)
1. Projekt uchwały złożony przez mieszkańców powinien zawierać:
a) listę z podpisami co najmniej 200 mieszkańców gminy popierających przedkładany projekt, zawierającą na każdej stronie tytuł projektu uchwały oraz czytelne dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres (miejscowość, ulica, nr domu), nr PESEL i podpis, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu uchwały,
b) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podpisanych pod projektem mieszkańców w czasie prac nad uchwałą oraz jej dane kontaktowe;
2. Projekt uchwały, składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Poprawność listy podpisów pod projektem uchwały sprawdza Burmistrz Gminy Łomianki w terminie 7 dni od złożenia projektu.
Jeżeli projekt uchwały po sprawdzeniu nie spełniałby wymogów, o których mowa w ust.1, Przewodniczący Rady wyznacza reprezentantowi mieszkańców dodatkowy termin do usunięcia braków, nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych od zawiadomienia reprezentanta o stwierdzonych brakach.
4. Po sprawdzeniu poprawności zebranych podpisów przez Burmistrza Łomianek, Przewodniczący Rady Miejskiej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, kieruje projekt do zaopiniowania przez komisje oraz pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego oraz Burmistrza Łomianek. Opinia Burmistrza powinna w szczególności zawierać ocenę skutków finansowych, jeżeli realizacja projektu uchwały z takimi się wiąże, oraz, w zgodzie z najlepszą wiedzą urzędniczą, wskazanie ewentualnych przeszkód formalnych, technicznych bądź innych, stojących na drodze do realizacji projektu uchwały wraz z propozycjami ich ominięcia.
5. Przed rozpoczęciem zbierania podpisów mieszkańcy mają prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o sprawdzenie projektu uchwały pod względem formalno – prawnym przez pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego.
6. Opinie, o których mowa powinny zostać wydane w ciągu 30 dni od skierowania projektu do zaopiniowania. Po wydaniu opinii Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do rozpatrzenia na najbliższej sesję Rady Miejskiej.
7. Przewodniczący Rady publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej projekt uchwały bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania. Odpowiednio opublikowaniu podlegają również opinie dotyczące projektu uchwały.
8. Projekt wnoszony przez mieszkańców prezentowany jest właściwym komisjom Rady i podczas sesji Rady Miejskiej przez upoważnionego reprezentanta. Reprezentant może wskazać przewodniczącemu odpowiednio komisji lub Rady Miejskiej inną osobę do prezentowania projektu w czasie prac.
Uchwały powinny zawierać:
a. numer i datę podjęcia uchwały,
b.  tytuł uchwały z określeniem jej przedmiotu,
c. podstawę prawną,
d. treść postanowień Rady Miejskiej,
e. określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
f. termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,
g. jeżeli to konieczne, również inne elementy, np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, przepisy przejściowe,
h. sposób ogłoszenia.

Liczymy, że zmiany w statucie zostaną stworzone jak sam radny Mazan napisał „pod dyktando mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Osiedlowych i Sołeckich”. Mamy nadzieję, że na początku następnego roku 2014 będziemy mieli już nowy statut „PRO OBYWATELSKI”.
Postawa radnego jest godna pochwały ponieważ pomimo formalnego braku ogłoszenia konsultacji, zachęca już teraz do kontaktu z Komisją i przesyłania do niej wszystkich propozycji i zmian w statucie, email:doraznakomisja@gmail.com

Czekamy więc z niecierpliwością na najbliższe posiedzenie komisji. Już dzisiaj prosimy o przyjrzenie się naszym propozycjom (zapisanym powyżej), które również wyślemy emailem. Prosimy o przesłanie informacji o terminie komisji na adres: lomiankirazem@gmail.com

z poważaniem

Łomianki Razem 2013

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. Alicja

  Dąbrowski zaniechał spotkań z Radami Osiedlowymi i Sołeckimi. W poprzedniej kadencji mieszkańcy mogli za pośrednictwem Przewodniczących i Sołtysów zgłaszać swoje doraźne potrzeby burmisztrowi.

  Niestety pan Dąbrowski przestał zapraszać przedstawicieli miszkańców, a wczesniej nie pozwalał na zgłaszanie wiecej niż 3 problemów.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Max

  Teraz się organizuje „konsultacje społeczne”, a jak wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami to przedłuża się czas ich trwania 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 3. oszukany

  Próbowałem się zapisać 3 tygodnie temu do stowarzyszenia, ale do dziś nie otrzymałem od nich odpowiedzi. Pic na wodę z tym stowarzyszeniem. Wszystko to jedna wielka mistyfikacja. Statut, „poważne” władze etc. Interesem kręci garstka zaledwie osób tworząc wrażenie, że jest to niewiadomo, jak wielka organizacja.

  Jedna wielka ŚCIEMA!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. lomiankirazem

  Stowarzyszenie jest zarejestrowane.
  Formalnie możemy już przyjmować członków 🙂

  Prosimy o kontakt emailowy na adres : lomiankirazem@gmial.com

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Oszukiwany również

  Regulamin Stowarzyszenia Łomianki Razem mówi jasno: „Stowarzyszenie zostało założone w celu integracji i wspierania osób będących właścicielami nieruchomości”
  Więc powyższe uwagi należy czytać jako realizujące ten cel.
  Jeśli ktoś zadałby sobie trud i zawsze gdy w powyższym tekście pada słowo „mieszkańcy” podstawił „właściciele gruntów i deweloperzy” to mielibyśmy prawdziwe intencje. Ostrzegam przed braniem pod uwagę tych propozycji bez uwzględniania celu, dla którego zostały zgłoszone.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *