www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ocena budżetu Łomianek za 2007 rok (cz. V)

Funkcjonowanie ICDS. Wynagrodzeniai pochodne 70 pracowników to kwota2.164.701 zł, (śr.br. 2008 zł) w tym: tzw. „13”,umowy zlecenia i pochodne – 477.896 zł. Wramach umów zleceń wykonano malowaniepomieszczeń, prowadzono księgowość,wykonano sieć komputerową, zabezpieczonoobsługę nagłośnienia imprez sportowychoraz obsługę instruktorską na basenie.ZFŚS, wpłata na PFRON, podatek VAT i kosztybadań lekarskich – to kwota 77.893 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów,wyposażenia, środków czystości iinnych niezbędnych do korzystania z basenu– 223.813 zł, energia – 521.907 zł, remonty ikonserwacja (m.in.: wentylacji, windy, kotłowni)– 50.346 zł, monitoring, wywóz nieczystości,szkolenia, przeglądy okresowe itp– 118.456 zł, usługi internetowe – 1.433 zł, telefoniikomórkowej i stacjonarnej – 18.218 zł,wykonanie analiz i ekspertyz (dot. wentylacjii kanalizacji) – 13.420 zł, kosztykrajowych delegacji służbowych i ryczałtówsamochodowych – 7.734 złubezpieczenie obiektu, systemu ESO, opłatyskarbowe i in. – 28.345 zł, zakup papieru doksero – 1.134 zł.

ZZK w pozyskał do budżetu gminy wpływyw kwocie 1.368.778 zł. co stanowi 41% wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego. Wykonanie – 1.428.597zł (99,69%)
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresukultury. Wykonanie – 68.597 zł (93,84%)przeznaczono na: programy z ochronydziedzictwa narodowego prowadzone wtrakcie kolonii dzieci w Zwierzyńcu, Zamościui Janowie Podlaskim, uroczystekoncerty z okazji: 3. Maja i 11. Listopadaoraz Dnia Edukacji Narodowej, akcja „Zimai Lato w mieście” – realizacja programówkulturalnych i rocznicowych, jak: uroczystycapstrzyk z okazji 68 rocznicy wybuchu IIwojny światowej, 62 rocznica wyzwoleniaŁomianek oraz Kiełpin 2007 r.,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby. Wykonanie – 877.000zł(100,00%
Przekazano dotację podmiotową dla DomuKultury
Rozdział 92116 – Biblioteki. Wykonanie– 483.000 zł (100,00%) przekazano dotacjęna działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankachoraz dwóch filii: w DziekanowieNowym i w Dąbrowie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Wykonanie– 204.118 zł (89,53%),wydatki bieżące.Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wykonanie– 16.736 zł (55,79%) wynagrodzeniabezosobowe wraz z pochodnymi, związanez konserwacją płyty boiska, wałowaniem iareacją – 5.927 zł, zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, nawozy) – 9.017 zł,przeglądy traktora, kosiarki, wymiana drzwiw klubie KS Łomianki) – 1.792 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kulturyfizycznej i sportu. Wykonanie – 160.619 zł(93,93%). Na organizowanie imprez sportowychponiesiono wydatki w kwocie 85.619.zł. w tym:
– koszty umów z nauczycielami na prowadzeniezawodów, rajdów, zimowisk i innychimprez sportowych – 26.560 zł,
– usługi przewozowe związane z transportemuczniów na zawody gminne, powiatowe,wojewódzkie i międzynarodowe(do: Babic, Błonia, Izabelina, Ożarowa, Nadarzynaoraz Francji), udział w programiemiędzynarodowym „Poussin” we Francji wpiłce nożnej,
– „Lato w mieście” org. w ICDS oraz „Lato nawsi” z przez S P w Dziekanowie Polskim,
– organizacja „Mikołajek na sportowo” dlaprzedszkolaków,
– dwie edycje imprezy plenerowej „Polskabiega”, współorganizacja Memoriału im.J Kusocińskiego, zakup pucharów, medalina zawody gminne w różnych dyscyplinach(pływanie, tenis stołowy, piłka nożna,siatkówka, koszykówka), i inne zawodysportowe,
– sfinansowanie doskonalenia umiejętnościżeglarskich dla gimnazjalistów.Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeńrealizujących zadania w zakresiekultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie75.000zł (100% planu).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wykonanie 26.763 zł (99,12%).Są to wydatki na zakup sprzętu sportowegodo prowadzenia zajęć i wynagrodzenia dlanauczycieli prowadzących zajęcia sportowew ramach programu prowadzonego przezministra sportu: „Zajęcia sportowo-rekreacyjnedla uczniów”.
Zadanie sfinansowane w pełni przez ministerstwosportu.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na koniec 2007 r. zrealizowanow kwocie 12.347.096 zł, co stanowi92,55% planu. W sprawozdaniu, wwydatkach majątkowych nieuwzględnionesą środki przekazane do S-ki wod.-kan.na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.Gdyby UG sam realizował powyższezadania, wówczas wydatki majątkowe stanowiłybykwotę 16.961.762 zł., co stanowi28,54 % wydatków ogółem.
Wzrost wydatków majątkowych na zadaniainwestycyjne w 2007 r. (po 1 roku zarządzaniaobecnej władzy) w stosunku dolat ubiegłych obrazuje poniższy wykres.

W przedstawionych danych wartości zmniejszono o ICDS i zwiększono o wod.-kan.Wzrost nakładów na inwestycje drogowe w stosunku do lat ubiegłych obrazuje po-niższy wykres.

W stosunku do nakładów poniesionych w 2006 r. inwetycje drogowe zwiększono pra-wie 4-krotnie.

Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak.
Gazeta Łomiankowska 14/2008

Ocena budżetu Łomianek za 2007 rok  (cz. V)

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...