www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ocena budżetu Łomianek za 2007 rok (cz. V)

Funkcjonowanie ICDS. Wynagrodzeniai pochodne 70 pracowników to kwota2.164.701 zł, (śr.br. 2008 zł) w tym: tzw. „13”,umowy zlecenia i pochodne – 477.896 zł. Wramach umów zleceń wykonano malowaniepomieszczeń, prowadzono księgowość,wykonano sieć komputerową, zabezpieczonoobsługę nagłośnienia imprez sportowychoraz obsługę instruktorską na basenie.ZFŚS, wpłata na PFRON, podatek VAT i kosztybadań lekarskich – to kwota 77.893 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów,wyposażenia, środków czystości iinnych niezbędnych do korzystania z basenu– 223.813 zł, energia – 521.907 zł, remonty ikonserwacja (m.in.: wentylacji, windy, kotłowni)– 50.346 zł, monitoring, wywóz nieczystości,szkolenia, przeglądy okresowe itp– 118.456 zł, usługi internetowe – 1.433 zł, telefoniikomórkowej i stacjonarnej – 18.218 zł,wykonanie analiz i ekspertyz (dot. wentylacjii kanalizacji) – 13.420 zł, kosztykrajowych delegacji służbowych i ryczałtówsamochodowych – 7.734 złubezpieczenie obiektu, systemu ESO, opłatyskarbowe i in. – 28.345 zł, zakup papieru doksero – 1.134 zł.

ZZK w pozyskał do budżetu gminy wpływyw kwocie 1.368.778 zł. co stanowi 41% wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego. Wykonanie – 1.428.597zł (99,69%)
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresukultury. Wykonanie – 68.597 zł (93,84%)przeznaczono na: programy z ochronydziedzictwa narodowego prowadzone wtrakcie kolonii dzieci w Zwierzyńcu, Zamościui Janowie Podlaskim, uroczystekoncerty z okazji: 3. Maja i 11. Listopadaoraz Dnia Edukacji Narodowej, akcja „Zimai Lato w mieście” – realizacja programówkulturalnych i rocznicowych, jak: uroczystycapstrzyk z okazji 68 rocznicy wybuchu IIwojny światowej, 62 rocznica wyzwoleniaŁomianek oraz Kiełpin 2007 r.,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby. Wykonanie – 877.000zł(100,00%
Przekazano dotację podmiotową dla DomuKultury
Rozdział 92116 – Biblioteki. Wykonanie– 483.000 zł (100,00%) przekazano dotacjęna działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankachoraz dwóch filii: w DziekanowieNowym i w Dąbrowie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Wykonanie– 204.118 zł (89,53%),wydatki bieżące.Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wykonanie– 16.736 zł (55,79%) wynagrodzeniabezosobowe wraz z pochodnymi, związanez konserwacją płyty boiska, wałowaniem iareacją – 5.927 zł, zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, nawozy) – 9.017 zł,przeglądy traktora, kosiarki, wymiana drzwiw klubie KS Łomianki) – 1.792 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kulturyfizycznej i sportu. Wykonanie – 160.619 zł(93,93%). Na organizowanie imprez sportowychponiesiono wydatki w kwocie 85.619.zł. w tym:
– koszty umów z nauczycielami na prowadzeniezawodów, rajdów, zimowisk i innychimprez sportowych – 26.560 zł,
– usługi przewozowe związane z transportemuczniów na zawody gminne, powiatowe,wojewódzkie i międzynarodowe(do: Babic, Błonia, Izabelina, Ożarowa, Nadarzynaoraz Francji), udział w programiemiędzynarodowym „Poussin” we Francji wpiłce nożnej,
– „Lato w mieście” org. w ICDS oraz „Lato nawsi” z przez S P w Dziekanowie Polskim,
– organizacja „Mikołajek na sportowo” dlaprzedszkolaków,
– dwie edycje imprezy plenerowej „Polskabiega”, współorganizacja Memoriału im.J Kusocińskiego, zakup pucharów, medalina zawody gminne w różnych dyscyplinach(pływanie, tenis stołowy, piłka nożna,siatkówka, koszykówka), i inne zawodysportowe,
– sfinansowanie doskonalenia umiejętnościżeglarskich dla gimnazjalistów.Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeńrealizujących zadania w zakresiekultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie75.000zł (100% planu).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wykonanie 26.763 zł (99,12%).Są to wydatki na zakup sprzętu sportowegodo prowadzenia zajęć i wynagrodzenia dlanauczycieli prowadzących zajęcia sportowew ramach programu prowadzonego przezministra sportu: „Zajęcia sportowo-rekreacyjnedla uczniów”.
Zadanie sfinansowane w pełni przez ministerstwosportu.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na koniec 2007 r. zrealizowanow kwocie 12.347.096 zł, co stanowi92,55% planu. W sprawozdaniu, wwydatkach majątkowych nieuwzględnionesą środki przekazane do S-ki wod.-kan.na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.Gdyby UG sam realizował powyższezadania, wówczas wydatki majątkowe stanowiłybykwotę 16.961.762 zł., co stanowi28,54 % wydatków ogółem.
Wzrost wydatków majątkowych na zadaniainwestycyjne w 2007 r. (po 1 roku zarządzaniaobecnej władzy) w stosunku dolat ubiegłych obrazuje poniższy wykres.

W przedstawionych danych wartości zmniejszono o ICDS i zwiększono o wod.-kan.Wzrost nakładów na inwestycje drogowe w stosunku do lat ubiegłych obrazuje po-niższy wykres.

W stosunku do nakładów poniesionych w 2006 r. inwetycje drogowe zwiększono pra-wie 4-krotnie.

Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak.
Gazeta Łomiankowska 14/2008

Ocena budżetu Łomianek za 2007 rok  (cz. V)

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *