www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odśnieżanie w Łomiankach

Jak informuje UM Łomianki:

W ramach utrzymania dróg, chodników i parkingów gminnych prowadzone są intensywne działania zmierzające do doprowadzenia ich do standardu umożliwiającego ich użytkowanie i korzystanie w bezpieczny sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi ma obowiązek zimowego utrzymania dróg we właściwym stanie. W przypadku dróg gminnych obowiązek ten ciąży na Gminie. Mając powyższe na uwadze wyznaczono ulice gminne przeznaczone do zimowego utrzymania w ramach zlecenia specjalistycznej firmie. Wykaz powstał w oparciu o doświadczenia lat ubiegłych oraz sugestie mieszkańców i obejmuje główne ciągi komunikacyjne z wyłączeniem drogi krajowej Warszawa-Gdańsk i dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie zapewniają zarządy tych dróg. W wykazie znalazły się główne drogi zbiorcze, ulice o specjalnym znaczeniu (prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, rzędów itp.) oraz drogi z których korzysta duża liczba mieszkańców (do których dochodzi duża liczba mniejszych dróg bocznych). Wykaz obejmuje drogi gminne o łącznej długości 44,9 km. Należy podkreślić, że stopniowo wykaz jest rozszerzany.

Wykonawcą prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg objętych ww. wykazem jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ,,BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z Warszawy. Umowa obejmuje sezon 2010-2011 i obowiązuje do 15.04.2011 r. W ramach umowy przewidziano zimowe utrzymanie wszystkich dróg z wykazu (44,.9 km) oraz działania interwencyjne wg wskazań gminy (w zależności od bieżących potrzeb możliwość wskazania dodatkowych ulic o łącznej długości średnio 4,5 km dróg). Należy podkreślić, że zakres ulic objętych zimowym utrzymaniem przez specjalistyczną firmę, stopniowo i sukcesywnie ulega zwiększeniu (dla porównania w sezonie zimowym 2009-2010 przewidziano utrzymanie dróg o łącznej długości 34,7 km i nie przewidziano wskazań interwencyjnych).

W zakres zimowego utrzymania dróg wchodzi: odśnieżanie dróg i ulic przy użyciu pługosolarek oraz zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi przy użyciu pługosolarki z zastosowaniem niezbędnych środków chemicznych.

Tak jak w poprzednich latach, niezależnie od zimowego utrzymania ulic prowadzonego przez firmę specjalistyczną w zimowym utrzymaniu ulice będą brały również udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomiankach, które powinny zapewnić utrzymanie pozostałych dróg gminnych, nie objętych wykazem.

W przypadku przystanków i chodników gminnych – obowiązek ich zimowego utrzymania ciąży na gminie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (nie dotyczy to chodników przylegających do posesji, których odśnieżanie należy do obowiązku właściciela posesji). Realizując powyższy obowiązek zawarto umowę z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o. wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Umowa obejmowała sezon zimowy 2009-2010 i obejmuje aktualny sezon 2010-2011. Niezależnie od obowiązku zimowego utrzymania przystanków i chodników wynikającego z ww. ustawy, dodatkowo w ww. umowie przewidziano również zimowe utrzymanie parkingów przy ul. Warszawskiej. Ponadto mając na uwadze wyjątkowe warunki pogodowe, które wystąpiły ostatniej zimy oraz budowę nowych chodników i parkingów, zawarto również dodatkową umowę z ww. firmą na realizację interwencyjnych zleceń wg wskazań gminy, zależnie od bieżących potrzeb.

Wzorem lat ubiegłych ,,akcją zima”” koordynuje oraz zapewnia nadzór nad jej prowadzeniem Straż Miejska w Łomiankach. Bezpośrednie decyzje odnośnie uruchomienia akcji odśnieżania lub zwalczania gołoledzi podejmuje dyżurny Straży Miejskiej w Łomiankach, ul. Warszawska 87 pełniący całodobowy dyżur pod tel. 022 751 35 03, gdzie można również zgłaszać uwagi i wnioski odnośnie zimowego utrzymania. Zgłoszenia te będą na bieżąco weryfikowane i podejmowane będą odpowiednie działania.

Ostatnie dni są sprawdzianem sprawności i wytrzymałości kondycji zarówno dla specjalistycznych firm i sił własnych prowadzących utrzymanie zimowe dróg, chodników przystanków i parkingów, jak również cierpliwości mieszkańców. Intensywne opady śniegu spowodowały istny paraliż drogowy nie tylko na terenie Gminy Łomianki, ale w całej Polsce. Zasypane zostały ulice, chodniki i przystanki. Działania w celu likwidacji tych skutków prowadzone są w sposób ciągły i maksymalnie zintensyfikowany sukcesywnie zmierzający do pełnej realizacji wymaganych standardów.

Na zakończenie apelujemy do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Natychmiastowe i jednoczesne doprowadzenie do właściwego stanu obiektów objętych zimowym utrzymaniem nie jest możliwe i wymaga czasu. Tym bardziej w warunkach długotrwałych, ekstremalnych opadów śniegu. Równocześnie, w celu usprawnienia odśnieżania dróg prosimy właścicieli aut o parkowanie samochodów, w sposób jak najmniej utrudniający pracę służb odśnieżających.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy rozumiejąc trudną sytuację aktywnie pomagają w opanowaniu skutków zimy i z własnej inicjatywy odśnieżają teren przed własną posesją, częstokroć.

Wszelkich informacji na temat akcji odśnieżania można zasięgnąć pod numerem telefonu 22 751 3503 – Straż Miejska w Łomiankach.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *