www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Organizacje pozarządowe partnerami samorządu

W lutym Rada Miejska uchwaliła„Program współpracy Gminy Łomiankiz organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego w roku 2007”.Jak czytamy w dokumencie „działalnośćorganizacji pozarządowych w sferzezadań publicznych – zwana działalnościąpożytku publicznego – jest istotną cechąspołeczeństwa demokratycznego,a zarazem elementem spajającymi aktywizującym społeczność lokalną.”

Gmina Łomianki podejmuje współpracę z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego,przy realizacji niektórych swoich zadań ustawowych.Taka współpraca ma służyć zaspakajaniupotrzeb mieszkańców, zwiększeniu ich aktywnościspołecznej, umacnianiu poczucia odpowiedzialnościza otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję,a także ugruntować pozycję organizacji pozarządowychjako partnerów samorządu.

Przyjęty program określa zakres, jak również formyi zasady współpracy Gminy z organizacjami,stowarzyszeniami, fundacjami itp., prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na terenie GminyŁomianki lub na rzecz jej mieszkańców.

W tym roku współpraca ta ma obejmować następującezadania publiczne:

1. Z zakresu pomocy społecznej– działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży,- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych,- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku,- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych,- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych,- działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych i poszanowaniaosób starszych (tworzenie warunków dowspólnego spędzania czasu dziecii dorosłych).

2. Z zakresu profilaktyki (przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom)
– zwalczanie negatywnych skutków patologii,
– tworzenie i realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych.

3. Z zakresu kultury, oświatyi wychowania
– wspieranie inicjatyw kulturalnych,
– podtrzymywanie tradycji narodowych oraz tożsamości lokalnej,
– wspieranie inicjatyw oświatowych, w szczególności wyrównujących szanse dzieci młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem oraz umożliwiających rozwój dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej,- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

4. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
– prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
– organizowanie imprez sportoworekreacyjnych.

Gmina może powierzyć organizacjom pozarządowymwykonywanie określonych zadań publicznych iudzielić dotacji na sfinansowanie ich realizacji, albowspierać realizację ww. zadań poprzez częściowedofinansowanie.

Zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,współpraca o charakterze finansowym odbywasię po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,do którego mogą przystąpić podmioty prowadzącedziałalność pożytku publicznego, a także jednostkiorganizacyjne podległe gminie lub przez nią nadzorowane.Program określa szczegółowe zasadyprzeprowadzania otwartego konkursu ofert.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymiw zakresie realizacji zadań publicznych może miećrównież charakter pozafinansowy. Gmina będziewspierać ich działalność m.in. poprzez:
– udostępnianie lokali na spotkania,
– udostępnianie gminnych obiektów sportowych dla realizacji przedsięwzięć,
– pomoc w organizowaniu imprez masowych,
– organizację konsultacji i szkoleń,
– pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
– pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i krajowej,
– tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Oprac. M. Waszkiewicz
Gazeta Łomiankowska nr 6/2007

Organizacje pozarządowe partnerami samorządu

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *