www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Plany zagospodarowania przestrzennego – Kiełpin Poduchowny

Urząd Miasta Łomianki informuje…


„Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach nr XII/66/2003 z dnia 7 października 2003 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin Poduchowny””, obejmującego obszar ograniczony: ulicą Armii Poznań, ulicą Rolniczą oraz granicą z Dziekanowem Leśnym, Strugą Dziekanowską i Jeziorem Kiełpińskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 listopada do 21 grudnia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 73 (wejście od ulicy Szkolnej) w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 grudnia w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 18:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2008r.

Burmistrz mgr inż. Wiesław Pszczółkowski


źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Plany zagospodarowania przestrzennego - Kiełpin Poduchowny

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *