www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Podsumowanie kadencji cz. 1

Czytaj „”Podsumowania kadencji część 1″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 2″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 3″”

Zbliża się koniec obecnej kadencji samorządu. Gdy 10 grudnia 2002 r. jako wybrany po raz pierwszy w bezpośrednich wyborach burmistrz Miasta i Gminy Łomianki składałem przed Radą Miejską ślubowanie przyrzekałem: „”Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Łomianki.”” Czas zdać sprawozdanie, jak sprawowałem powierzony urząd.

Każdego dnia dociera do nas wiele informacji. Potrzeba perspektywy, żeby ocenić ich prawdziwe znaczenie. Często też narażeni jesteśmy na presję szumu dezinformującego, czego świadkami byliśmy również w tej kadencji. Nie tylko w lokalnej tzw. „niezależnej” prasie, ale chociażby w trakcie ostatniego festynu z okazji Dni Łomianek rozprowadzane były kłamliwe ulotki. Dlatego warto przyjrzeć się faktom, zatrzymać nieco w codziennym biegu, żeby ogarnąć otaczającą rzeczywistość głębszą refleksją prowadzącą do konstruktywnych wniosków.
Przejdźmy zatem do faktów.

Rośnie liczba mieszkańców!
W gminie Łomianki stale rośnie liczba mieszkańców. W roku 2002 naszą gminę wedle rejestru osób zameldowanych zamieszkiwało 18 tys. osób, dziś na pobyt stały zameldowanych jest już przeszło 20 tys. Wedle różnych szacunków na terenie gminy Łomianki zamieszkuje obecnie około 30 tys. osób. Taki wzrost liczby mieszkańców i liczby posesji to konieczność budowy oczekiwanej przez wszystkich infrastruktury drogowej, oświetleniowej, wodociągów i kanalizacji etc., do czego ci mieszkańcy, na ogół przybyli z innych miast, są przyzwyczajeni. A my musimy te urządzenia wybudować od początku na terenie jeszcze niedawno rolnym. Przy ograniczonych środkach będzie to oczywiście proces długoletni. Staram się o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł m.in. z Unii Europejskiej (złożono wniosek do Funduszu Spójności, który będzie realizowany w latach 2007-2013), wykorzystujemy wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych. Bardziej szczegółowe sprawozdanie o finansach przedstawię w kolejnym numerze GŁ.

Infrastruktura techniczna
W związku z tak znaczącą dynamiką wzrostu liczby mieszkańców trzeba rozwijać całą infrastrukturę publiczną, budować drogi, ale też budować szkoły. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 2 sierpnia 2001r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego. W skład centrum, przypomnę, wchodzą budynki szkolne, w których działają obecnie gimnazjum nr 1 i liceum, budynek technologiczny, w którym mieści się m.in. stołówka, bursa szkolna, z 20 dwuosobowymi pokojami, hala sportowa o olimpijskich wymiarach, aula widowiskowo-koncertowa, pływalnia, stadion z tartanową bieżnią, obiekty terenowe takie jak np. parking. Obiekty szkolne zostały oddane do użytku już we wrześniu 2003 r. W maju 2005 r. do użytku mieszkańców oddano część sportową. Dzięki budowie ICDS dzieci i młodzież mają lepsze warunki nauki, nauczyciele lepsze warunki pracy. Powstało kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Wszyscy uczniowie z terenu naszej gminy (od zerówki po maturę) mogą korzystać nieodpłatnie z jednej lekcji pływania tygodniowo w ramach normalnych zajęć szkolnych. W hali sportowej odbywają się liczne imprezy sportowe takie jak np.: finał I Ligi Koszykówki Kobiet, halowe mistrzostwa Polski modeli samochodów zdalnie sterowanych, ale też imprezy o nieco innym wymiarze, jak mistrzostwa tenisa stołowego dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, mistrzostwa tańca towarzyskiego, czy taniec z gwiazdami. Zgodnie z zamierzeniem, Centrum jest miejscem służącym integracji mieszkańców naszej gminy.
W ramach VI finału konkursu FIRMA NA MEDAL organizowanego przez redakcją miesięcznika „Kalejdoskop Budowlany” i Polski Klub Infrastruktury Sportowej w 2005 r. Miasto i Gmina Łomianki otrzymały wyróżnienie „za nowoczesną inwestycję Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach, ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej i pływalni krytej”. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznały wyróżnienie w Konkursie „Budowa Roku 2004” za bardzo dobrą organizację cyklu inwestycyjnego oraz wysoką jakość robót przy realizacji ICDS w Łomiankach.
Przykładam wielką wagę do stworzenia dzieciom i młodzieży właściwych warunków nauczania. W domach nie wszyscy mamy takie warunki, jakie byśmy chcieli mieć. Stworzenie przyjaznego otoczenia szkolnego pozwala na lepsze funkcjonowanie w roli uczniów i przyszłych obywateli. Poza zakoń wykonano także remonty szkół i przedszkoli będących własnością gminy. Przeprowadzono remonty dachów, wymianę okien, remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach, remont pomieszczeń szkoły w Dziekanowie Leśnym (generalny remont podłogi). Obecnie trwają przygotowania do termomodernizacji wszystkich, poza ICDS, budynków szkolnych w oparciu o częściowo umarzalny kredyt. Zaangażowanie gminy zaowocowało w 2005 r. zwycięstwem w 1. edycji konkursu na „Samorząd przyjazny oświacie” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nasza gmina zdobyła w nim pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
Warunki nauczania sprzyjają też osiąganiu przez łomiankowskich uczniów dobrych wyników w zewnętrznych sprawdzianach wiedzy.

Mieszkania
Są wśród nas osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej. Konieczne jest pozyskanie mieszkań komunalnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom podjąłem negocjacje z firmą Gallmar. Została notarialnie zmieniona umowa pomiędzy gminą a firmą Gallmar. Firma ta zobowiązała się wybudować mieszkania komunalne w ciągu dwóch lat od uzyskania pozwolenia budowlanego (pod rygorem wysokiej kary). W chwili obecnej sprawa pozwolenia budowlanego jest rozpatrywana przez starostwo powiatowe.

Wodociągi i kanalizacja
Kontynuowany był rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej rozpoczęty przez moich poprzedników. Formuła rozwijania tej sieci przez zakład budżetowy była jednak nie dość efektywna. Znaczna część posesji w ulicach, w których już wybudowano wodociągi i kanalizację, nie przyłączała się do sieci z uwagi na wysokie koszty i bariery administracyjne (konieczność samodzielnego uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń przez właściciela posesji). Na ul. Rolniczej jedynie 1/3 posesji, które mają taką możliwość, skorzystała z przyłączenia do sieci. Dlatego zwróciłem się do Rady Miejskiej o przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. W tej postaci prawnej spółka działa zaledwie od listopada 2005 r., a już widać tego dobre skutki. Sieć budowana jest szybciej, mieszkańcy ponoszą dużo mniejsze koszty przyłączy (często dwukrotnie mniejsze), a znakomita większość formalności związanych z przyłączami załatwiana jest przez spółkę. Wcześniej musiał to robić sam zainteresowany mieszkaniec. Istnieje też możliwość rozłożenia na dogodne raty kosztów przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Skutek jest taki, że gwałtownie wzrosła liczba przyłączających się posesji. W wykonywanej obecnie zlewni ul. Gościńcowej ok. 80% posesji zostanie wyposażonych w wodociąg i kanalizację.
Przekształcenie w spółkę z o.o. ma kolejny bardzo ważny aspekt, gdyż spełnia oczekiwania Europejskiego Funduszu Spójności, do którego wystąpiliśmy o znaczne dofinansowanie dalszej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Procedura jest długa i nie należy się spodziewać szybkich rezultatów, dlatego nie czekając rozbudowywana jest sieć w oparciu o własne środki (ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnej i tyleż wodociągowej, przewidzianych do realizacji w tym roku). Tym niemniej spodziewamy się pozyskać bardzo duże środki z Funduszu Spójności (80 mln zł), dzięki czemu możliwe będzie wybudowanie sieci wodociągów i kanalizacji we wszystkich ulicach na terenie miasta. W trakcie obecnej kadencji wykonano sieć wodno-kanalizacyjną m.in. w ul. Szpitalnej, Wiślanej od Warszawskiej do Kolejowej, sieć w ul. Okrężnej, dokończono sieć w ul. Staszica. Wykonano 47 przyłączy w ul. Ogrodowej, 48 przyłączy w ul. Armii Poznań oraz 11 przyłączy w różnych lokalizacjach, przyłączono do sieci Dom Kultury i Straż Pożarną. Wykonana jest już i niebawem będą podłączane do sieci kolejne posesje w ulicach: Gościńcowej, Wiejskiej, Szczęśliwej, części ul. Włościańskiej. Jeszcze w tym roku planuje się wejście z robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi w ulice Szczytową i Kołłątaja.
Nie wszystkie zamierzenia udało się z powodzeniem zakończyć. Przygotowany projekt budowy bazy rowerowej nie uzyskał dofinansowania UE i nie będzie realizowany. W kolejnym wydaniu Gazety Łomiankowskiej przedstawię działania związane z infrastrukturą drogową, oświetleniem i innymi inwestycjami gminnymi.

Łucjan Sokołowski
burmistrz

Podsumowanie kadencji cz. 1

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *