www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Podsumowanie kadencji cz. 2

Czytaj „”Podsumowania kadencji część 1″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 2″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 3″”

W poprzednim (20) numerze GŁ rozpocząłem podsumowanie działalności burmistrza Miasta i Gminy Łomianki na zakończenie kadencji samorządu. Wspomniałem o bardzo szybkim rozwoju naszej gminy, koniecznej rozbudowie budynków użyteczności publicznej, budowie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, obsypanego nagrodami i służącego wszystkim nam – mieszkańcom, tak w dziedzinie sportu i kultury, jak i oświaty; o modernizacji i termomodernizacji szkół i innych budynków komunalnych. Pisałem o kontynuowaniu rozbudowy sieci wodociągów i kanalizacji, o powołaniu gminnej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co sieć jest budowana szybciej, przyłączenie posesji jest tańsze, a spółka ma szanse na uzyskanie dofinansowania z UE, o które nasza gmina wystąpiła do Funduszu Spójności.
W tym numerze Gazety chciałbym poinformować mieszkańców o innym, równie palącym wyzwaniu, jakim jest budowa dróg gminnych i oświetlenie ulic i placów.

INWESTYCJE DROGOWE
Niektórzy twierdzą, że zasadnicza przewaga Cesarstwa Rzymskiego nad innymi państwami wynikała z systemu dróg budowanych z konsekwencją przez lata. Dziś, kiedy w każdym prawie domu, jest samochód, swobodne przemieszczanie się nabrało szczególnego znaczenia. Któż z nas nie doświadczył uciążliwości związanych z korkami! Nawet w Łomiankach widzimy, że ulice, które wydawały się już spełniać odpowiednie standardy, wobec rosnącego natężenia ruchu, w niedalekiej przyszłości będą wymagały modernizacji. To co obecnie wydaje się wystarczające, za kilka lat, w związku z rosnącą liczbą pojazdów może okazać się już nie wystarczające i wymagać nakładów inwestycyjnych. Rosnąca „mobilność”, czyli zdolność przemieszczania się mieszkańców stawia przed nami nowe wyzwania.
Przez długie lata kwestie drogowe były w Polsce zaniedbywane. Dziś musimy radzić sobie z bardzo trudnymi, wynikającymi z tego problemami. W przypadku naszej gminy nie chodzi jedynie o ograniczone środki finansowe, równie ważnym ograniczeniem jest brak uregulowanej sytuacji prawnej wielu działek drogowych. Czasami całe ulice są własnością prywatną. Aby przystąpić do budowy drogi, najpierw trzeba uregulować stan własnościowy działek drogowych. Bywają przypadki, że taki proces trwa latami. Choć bywa też, że właściciele przekazują gminie nieodpłatnie pas drogowy. Umożliwia to wybudowanie drogi ze środków budżetu. Jak dotąd w gminie Łomianki wybudowano przez kilka kadencji jedynie część z 200 km dróg, które należy zbudować na naszym terenie.
Mimo to przez całą kończącą się kadencję, w miarę możliwości finansowych wykonywano kolejne prace, dzięki którym przybywało nam nowych ulic bądź ulic o lepszym standardzie nawierzchni. Budowane były zarówno nawierzchnie ulic, chodniki, jak i system odwodnienia oraz oświetlenia ulic. Prace te mogły być wykonywane po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowaniu dokumentacji technicznej oraz decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącej pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas można ogłaszać przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Obecny system prawny sprawia, że przygotowanie inwestycji i otrzymanie pozwolenia na budowę trwa dłużej niż wykonawstwo. Stąd konieczność takiego planowania robót inwestycyjnych, by w jednym roku można było przebrnąć całą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w następnym roku rozpocząć, skończyć i rozliczyć zadanie inwestycyjne.
Lepsza droga nie zawsze jest konsekwencją inwestycji. Często możemy korzystać z lepszej nawierzchni czy równiejszego chodnika dzięki przeprowadzonemu remontowi istniejącej już infrastruktury.
Jak już wspominałem w naszej gminie trwa rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę i remonty ulic starano się koncentrować w tych rejonach gminy, gdzie sieć taka już funkcjonuje, aby uniknąć niegospodarności wynikającej z faktu, że najpierw się położy nawierzchnię, potem się ją zerwie, żeby ułożyć sieć wodociągową i kanalizację, a potem trzeba ją będzie ułożyć na nowo. Tak przykładowo wykonano nawierzchnię ul. Wąskiej czy w ul. Dolnej. Tego ograniczenia na ogół nie ma przy budowie chodników wraz z systemem odwodnienia ulic, dlatego też wykonano ich stosunkowo dużo.
Często o podjęciu przez gminę danej inwestycji drogowej decyduje determinacja mieszkańców i ich przedstawicieli, radnych czy też zarządów osiedli czy rad sołeckich.Przykładów wybudowanych ulic można by podawać wiele. Szczegółowo przedstawia je Naczelnik Wydziału Inwestycji Jerzy Raczek. Wystarczy jednak przytoczyć przykład ul. Staszica czy ul. Sierakowskiej, aby zrozumieć, co znaczy droga z dobrą nawierzchnią, chodnikami czy sygnalizacją świetlną, jak w przypadku ul. Staszica. Nawet tam, gdzie remonty dróg należą do innego szczebla administracji samorządowej, np. do powiatu, podejmowaliśmy decyzje o udziale finansowym gminy w tych remontach, gdyż to głównie mieszkańcy naszej gminy cierpieli z powodu złego stanu nawierzchni ul. Wiślanej czy ul. Rolniczej.
Nie mamy, jako gmina dość środków, aby zbudować wszystkie drogi w krótkim czasie. Jednak konsekwentnie dążymy do zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym względzie.

OŚWIETLENIE ULIC
Istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego jest oświetlenie dróg i ulic.
Oświetlenie ulic – to nie tylko słup i zamontowana do niego latarnia. To konieczność doprowadzenia kabli, montażu skrzynek rozdzielczych i liczników energetycznych, a niekiedy nawet budowy stacji transformatorowej. W procesie inwestycyjnym, przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego należy jeszcze uzyskać z Zakładu Energetycznego stosowne warunki techniczne i liczne uzgodnienia, zwłaszcza z właścicielami działek drogowych, na których mają stanąć słupy.
W końcu 2001r. wykonano całkowitą modernizację oświetlenia ulicznego, wymieniając wszystkie 2111 latarni ulicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy i dostosowując je do energooszczędnych źródeł światła. Na Boże Narodzenie bieżącego roku oświetlać nas będzie 3026 latarni. Tak więc ich liczba zwiększyła się o połowę. Dobre oświetlenie ulic to również większe bezpieczeństwo!

Łucjan Sokołowski
burmistrz Miasta I Gminy Łomianki

Podsumowanie kadencji  cz. 2

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *