www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Podsumowanie kadencji cz. 3

Czytaj „”Podsumowania kadencji część 1″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 2″”
Czytaj „”Podsumowania kadencji część 3″”

Na wstępie przypomnę, że w dwóch poprzednich numerach Gazety przedstawiłem podsumowanie czteroletniej kadencji na urzędzie burmistrza w zakresie: inwestycji kubaturowych (zwłaszcza szkolnych i sportowych), sieci wodno-kanalizacyjnej, inwestycji drogowych (około 7,5 km bieżących nowych asfaltowych nawierzchni ulic i blisko 5,5 km bieżących nowych chodników, które zostały wykonane w mijającej kadencji) i rozbudowy oświetlenia ulic (liczba ulicznych latarni wzrosła prawie o połowę). W tym numerze GŁ chciałbym w ogromnym skrócie podsumować dokonania w sferze społecznej.

Społeczeństwo obywatelskie
Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania każdej wspólnoty mieszkańców czy to państwowej, regionalnej, powiatowej czy gminnej, jest społeczeństwo obywatelskie. Takie społeczeństwo toczy nieustanną debatę o ważnych dla niej kwestiach.
Nowe jednostki pomocnicze gminy Łomianki – pogłębianie demokratycznego procesu podejmowania decyzji
Aby debata o ważnych dla mieszkańców naszej gminy kwestiach, była bardziej dostępna dla wszystkich, podjąłem inicjatywę wyodrębnienia nowych jednostek pomocniczych. Blisko trzykrotny wzrost liczby mieszkańców, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, spowodował, że dawny podział na jednostki pomocnicze (czyli osiedla w mieście i wsie na terenie wiejskim) przestał odzwierciedlać specyfikę poszczególnych skupisk mieszkańców. Zwłaszcza nowe osiedla były często praktycznie pozbawione możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu samorządowym całej naszej gminy. Zwiększenie liczby jednostek pomocniczych z 14 do 23 sprawiło, że przedstawiciele mieszkańców danego osiedla czy sołectwa mogą trafniej formułować opinie w sprawach dotyczących bezpośrednio ich miejsca zamieszkania. Są bliżej spraw ważnych dla mieszkańców. Efekty już widać. Na przykład, dzięki dialogowi z przedstawicielami mieszkańców osiedla Równoległa zapadły już pewne ustalenia dotyczące m.in. przedłużenia linii autobusu miejskiego ŁD, czy też przewidywanego niebawem uruchomienia linii autobusowej Dąbrowa Równoległa-Warszawa. Podobnie prowadzony jest dialog z innymi nowymi sołectwami i osiedlami.

Nowy wymiar współpracy z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe to po prostu grupy mieszkańców, którzy samorzutnie organizują się w jakimś celu albo… z jakiegoś powodu. Są jednak pewne warunki. Muszą się zorganizować w sposób formalny. To znaczy: 1. przyjąć statut, wedle którego chcą działać i wybierać spośród siebie przedstawicieli oraz 2. wpisać się do odpowiedniego rejestru, który przyjmie ich zgłoszenie. Aktywność organizacji pozarządowych buduje społeczeństwo obywatelskie. Organizacje pozarządowe powstają w wyniku inicjatyw obywatelskich, odpowiadając na konkretne potrzeby czy aspiracje ludzi. Współpraca samorządu gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi nabrała w trakcie ostatniej kadencji nowego wymiaru. Ma to związek z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i uchwalonymi przez Radę Miejską programami współpracy na rok 2005 i 2006. Pojawiła się też bardzo ważna inicjatywa zawiązania tzw.: „Partnerstwa dla Łomianek”, w ramach którego organizacje pozarządowe i instytucje publiczne chcą podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

System komunikacji społecznej
Istotną rolę w debacie o sprawach naszej wspólnoty mają sposoby skutecznego obiegu informacji, czyli środki komunikacji społecznej. Dlatego od lat zabiegam o rozwój systemu komunikacji społecznej w naszej gminie.
W 2005 r. Rada Miejska z mojej inicjatywy powołała Gminne Centrum Informacji, które realizuje zadania z zakresu komunikacji społecznej. Uruchomiona w 2001r. strona internetowa www.lomianki.pl jest stale aktualizowana i zasilana nowymi treściami. Wszystkie uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia burmistrza i inne istotne dla mieszkańców gminy informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym za pośrednictwem sieci internetowej. Wywiązywanie się przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki z obowiązku udostępniania informacji publicznej skontrolowała w 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli. NIK bardzo pozytywnie oceniła realizację tego obowiązku. Zwiększony został nakład Gazety Łomiankowskiej, która wedle badań opinii publicznej, jest źródłem informacji o tym, co się dzieje w gminie dla blisko 80% mieszkańców. Rozwinięto sieć słupów i tablic ogłoszeniowych. O rozwój dostępu do posiadanych zasobów informacyjnych dbają również jednostki gminne, np. biblioteka udostępnia internetowy katalog książek on-line.
Gminne Centrum Informacji (GCI) w Łomiankach 26 października 2006 r. otrzymało wyróżnienie w Konkursie Na Najlepiej Funkcjonujące Gminne Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego. W naszym GCI każdy mieszkaniec może skorzystać z 7 stanowisk komputerowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Bardzo istotnymi kanałami komunikacji są regularne spotkania władz gminy z mieszkańcami. Każdego tygodnia w trakcie dyżuru przyjmuję też wielu mieszkańców gminy zwracających się do mnie bezpośrednio.
Dobrą okazją do wymiany opinii, do integracji są organizowane coraz częściej festyny. Z mojej inspiracji od sześciu już lat odbywają się Dni Łomianek, które dają mieszkańcom możliwość wspólnej zabawy w trakcie festynu rodzinnego i przeżywania chwil refleksji o historii Polski w trakcie uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie.

Tworzenie warunków dla rozwoju
Łomianki są niewątpliwie atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Dostrzegane jest to przez niezależnych ekspertów, którzy – w rankingu atrakcyjności zamieszkania w kategorii małych miasteczek – uplasowali Łomianki na drugim miejscu w Polsce, zaraz za Podkową Leśną.
Aby jednak miejsce zamieszkania było jednocześnie atrakcyjnym miejscem życia, trzeba przygotować zarówno perspektywiczne plany rozwoju przestrzeni urbanistycznej gminy, jak i zapewnić odpowiednią infrastrukturę techniczną i bogatą ofertę różnorodnych imprez. W mijającej kadencji zostało uchwalone i obowiązuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jest ono przygotowane do ewentualnej zmiany usytuowania dróg krajowych biegnących przez naszą gminę i umożliwia analizę możliwości przeniesienia ich nad Wisłę poprzez budowę Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej. Po uchwaleniu Studium Uwarunkowań, prawo przewiduje uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pięć takich planów obejmujących tereny przewidziane pod zabudowę jest bardzo daleko zaawansowanych i mogą być uchwalone w ciągu najbliższych miesięcy.
Dobry poziom nauczania w szkołach to podstawa szans rozwojowych dla naszych dzieci. O to dbamy przede wszystkim. Rozwijamy infrastrukturę szkolną, dbamy o nauczycieli, którzy w naszej gminie otrzymują dodatki wyższe niż średnie w kraju, oferujemy dzieciom dobry poziom nauczania i liczne zajęcia dodatkowe. Wszystkie dzieci z łomiankowskich szkół mają szanse nauczyć się pływać – gmina udostępnia nieodpłatnie lekcję wychowania fizycznego na basenie każdemu naszemu uczniowi: od zerówki aż po maturę! Efektem tych starań są dobre wyniki uczniów łomiankowskich szkół w zewnętrznych sprawdzianach wiedzy. W ostatnim egzaminie gimnazjalnym w 2006 r. średnia gminna dla części humanistycznej była wyższa niż średnia dla m.st. Warszawy (wyniosła 35,94). Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez władze województwa. W 2005 r. Miasto i Gmina Łomianki zwyciężyły w I edycji konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
Rozwój człowieka jako osoby odbywa się poprzez kulturę. Dlatego w naszej gminie stwarzamy jak najlepsze warunki do korzystania z dóbr kultury, która budzi w nas i podtrzymuje świadomość tożsamości narodowej i europejskiej. W ciągu ostatnich lat nastąpiło ogromne ożywienie życia kulturalnego; szeroka oferta imprez otwartych, cykliczne koncerty, imprezy literackie, znane nawet poza granicami Polski turnieje poetyckie. Dobrze wyposażona biblioteka, liczne imprezy na wysokim poziomie organizowane przez Dom Kultury, koncerty gwiazd w sali widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego czy innych obiektach na terenie gminy to konsekwentne tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb w zakresie kultury.

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Jana Pawła II daje szanse rozwoju intelektualnego, kulturalnego i sportowego. Liczne imprezy sportowe, które odbywają się w tym obiekcie, pokazują, jak bardzo jest on potrzebny, byśmy wszyscy – dorośli i dzieci, mogli rozwijać swoje sportowe pasje: siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokej, tenis stołowy, pływanie, strzelectwo, szermierkę itp. itd.

Bogactwem Łomianek są ludzie tu mieszkający
W trakcie mijającej kadencji podjąłem szereg inicjatyw mających na celu uhonorowanie i wyróżnienie szczególnie zasłużonych mieszkańców naszej gminy. Tytułem honorowego obywatela wyróżniliśmy Jego Ekscelencję Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, człowieka wielkiego formatu, orędownika rodziny, założyciela Instytutu Studiów nad Rodziną.
Od trzech lat co roku kapituła przyznaje osobom wybijającym się ponad przeciętność w aktywnym działaniu na rzecz wspólnego dobra naszej lokalnej społeczności, prestiżowe wyróżnienie i statuetkę Sokoła Łomiankowskiego.
Przykładam wielką wagę do ugruntowania szacunku do poprzednich pokoleń. W roku 2004 w szczególny sposób zostały uhonorowane osoby, które w trakcie II Wojny Światowej walczyły o wolność Polski i dziś zamieszkują na terenie naszej gminy. Na mój wniosek osoby te otrzymały zaszczytny tytuł Bohatera Ziemi Łomiankowskiej. Wydobywanie na światło dzienne wspaniałych postaw osób żyjących wśród nas, jest bardzo ważne. Naszym obowiązkiem jest oddawać należny szacunek zasługom i wskazywać postawy ludzi godnych naśladowania.
W swojej działalności nie zapominam też o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy przeszło 400 rodzinom z terenu naszej gminy. Mimo znacznego spadku bezrobocia nadal część osób pozostaje bez pracy. To szczególnie im ma pomagać zarówno OPS jak i Gminne Centrum Informacji. Poczyniłem także starania, aby uruchomić budowę mieszkań komunalnych, są bowiem wśród nas mieszkańcy o bardzo różnej kondycji majątkowej – również bezdomni.

Współpraca z innymi organami administracji publicznej
Dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa czy udogodnień w dostępie do niektórych świadczeń, niezbędna jest współpraca z innymi samorządami czy administracją rządową. W trakcie mijającej kadencji moim stałym działaniem było zabieganie o dobrą współpracę z władzami powiatu czy województwa. Efektem tego było m.in. zalecenie wojewody mazowieckiego z ubiegłego roku, skierowane pod adresem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby w pracach studialnych uwzględniła tzw. samorządowy wariant przebiegu trasy S-7 wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Dzięki temu dzisiaj wariant Samorządowej Trasy Nawiślańskiej jest rozpatrywany.
Niezwykle ważnym rezultatem współpracy z innymi organami administracji publicznej jest otrzymane niedawno pismo – wystąpienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) o wydanie tzw. „decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego” dla przygotowywanej gruntownej modernizacji wałów przeciwpowodziowych Wisły. Jest to pierwszy konkretny krok administracji rządowej, podjęty w wyniku moich starań o podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że zbiegnie się on z koncepcją proponowanej Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek (zwanej również Samorządową Trasą Nadwiślańską).
Również współpraca z władzami powiatu warszawskiego-zachodniego układa się bardzo dobrze i przyniosła wymierne efekty w postaci porozumień dotyczących Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uruchomionej w Łomiankach filii wydziału komunikacji, dzięki czemu nie trzeba jeździć do Ożarowa w sprawie wymiany prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego.
Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa wymaga współpracy z innymi szczeblami i sektorami administracji państwowej. Gmina Łomianki zorganizowała i utrzymuje straż miejską. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa wymaga też działań policyjnych, choć to już nie jest bezpośrednie zadanie gminy, lecz powiatu i województwa. Wyrazem zaangażowania gminy na rzecz zapewnienia dobrych warunków pracy, a tym samym podniesienia efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jest np. znaczny udział finansowy gminy w budowie nowego komisariatu policji, czy wyposażenie straży miejskiej w fotoradar i nowy samochód. Nowy gmach komisariatu w Łomiankach otworzy możliwość zwiększenia załogi z 24 do 50 policjantów.
Dzięki dobrej współpracy z policją powiatową oraz Ośrodkiem szkolenia psów policyjnych w Sułkowicach, teren naszej gminy jest regularnie patrolowany także przez tzw. ponadnormatywne patrole policyjne, oraz patrole z psami policyjnymi.

Współpraca międzynarodowa
W trakcie mijającej kadencji bardzo dobrze rozwijała się współpraca z miastami siostrzanymi Łomianek, szczególnie z Columbia Heights w USA. Gościliśmy gubernatora stanu Minnesota, który przewodniczył misji gospodarczej do Polski. W roku 2005 do Łomianek przybyła liczna delegacja na czele z burmistrzem Columbia Heights Garym Petersenem. Wizyta ta związana była z uroczystością przekazania 250 wózków inwalidzkich, sprowadzonych z USA, dla osób potrzebujących nie tylko z Łomianek, ale i z gmin ościennych. Dzięki współpracy z miastem siostrzanym Noyelles les Vermelles dzieci z łomiankowskich szkół mają szanse uczestniczyć w imprezach sportowych czy wyjazdach wakacyjnych do Francji i Belgii.

Nie wszystkie problemy udało się rozwiązać
Do istotnych niepowodzeń zaliczyć należy fakt, iż dotąd nie udało się zbudować kładek nad ulicą Kolejową na wysokości Burakowa i ul. Sierakowskiej. Plany dotyczące pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej uległy opóźnieniu z uwagi na skomplikowane procedury. Konsekwentnie zabiegamy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym uda się znacząco przyspieszyć tempo rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Łomianki wśród innych gmin
Obok wymienionych wyżej wyróżnień dla GCI czy I nagrody w konkursie Samorząd Przyjazny Oświacie, Miasto i Gmina Łomianki uzyskała też wiele innych wyróżnień. W roku 2003 Łomianki zajęły trzecie miejsce w Polsce w kategorii małych miast w „Wielkim Rankingu Miast” dokonanym przez Centrum Badań Regionalnych.
W tym samym roku, w rankingu specjalistycznego dwutygodnika „Wspólnota” w kategorii małych miast, Łomianki zostały uznane za „Najbardziej Atrakcyjne Miasto do inwestowania”. W ubiegłym roku w rankingu tego samego dwutygodnika „Wspólnota” dotyczącym poziomu życia mieszkańców, Miasto i Gmina Łomianki zajęły w swojej kategorii drugie miejsce w Polsce, zaraz za Podkową Leśną. W roku 2006 w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” gmina Łomianki w kategorii gmin miejsko-wiejskich została zaliczona do grona 100 najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Ostatnio gmina otrzymała też wyróżnienie w konkursie „Aktywna gmina” ogłoszonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Prestiż Łomianek wśród innych gmin znajduje odzwierciedlenie w funkcjach powierzanych burmistrzowi Łomianek w organizacjach międzygminnych. Jestem członkiem zarządu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast województwa mazowieckiego, członkiem zarządu Związku Miast Nadwiślańskich, członkiem zarządu Związku Międzygminnego Kampinos oraz zastępcą przewodniczącego Międzygminnego Związku „Czyste Mazowsze” . Funkcje te są w dużej mierze wyrazem uznania, jakim cieszy się gmina Łomianki w środowisku samorządowym Mazowsza.

Łucjan Sokołowski
burmistrz

Podsumowanie kadencji cz. 3

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *