www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Poszukiwany specjalista…

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko specjalistyw Wydziale KsięgowościStarostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1.Do podstawowych obowiązków specjalisty będzie należało:
1)Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących, wewnętrznych faktur VAT i not korygujących z działalności Starostwa.
2)Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług dla potrzeb rozliczania przez Starostwo.
3)Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług z zakresu prowadzonej ewidencji
4)Wystawianie not rozliczeniowych i księgowych.
5)Wykonywanie zadań związanych z obsługą programów stypendialnych tj.:
– sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność dotacji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu,
– przygotowywanie dokumentów do sporządzenia listy wypłat stypendiów,
– sporządzanie właściwych sprawozdań z realizacji projektu,
– inne czynności związane z wykonywaniem programów.
6)Archiwizowanie, oznaczanie i opisywanie dokumentacji z zakresu zadań na danym stanowisku.

2.Wymagania podstawowe wobec kandydata:
– wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
– znajomość problematyki finansów i rachunkowości budżetowej,
– umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków
,- umiejętność pracy w zespole.

3.Wymagania dodatkowe wobec kandydata:
– komunikatywność,
– umiejętność planowania i organizowania pracy,
– znajomość ustaw o rachunkowości, o finansach publicznych i VAT.
– mile widziane nie palenie papierosów

4.Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
a/ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
b/ życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
c/ odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wyłącznie kserokopie),
d/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5.Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie od 18 do 31 sierpnia 2006r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Ożarówie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko specjalisty w Wydziale Księgowości” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.
UWAGI:
– kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów to potwierdzających, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu,
– aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
– informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa na parterze budynku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu (www.pwz.pl),
– osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *