www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Poszukiwany specjalista…

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko specjalistyw Wydziale KsięgowościStarostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1.Do podstawowych obowiązków specjalisty będzie należało:
1)Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących, wewnętrznych faktur VAT i not korygujących z działalności Starostwa.
2)Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług dla potrzeb rozliczania przez Starostwo.
3)Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług z zakresu prowadzonej ewidencji
4)Wystawianie not rozliczeniowych i księgowych.
5)Wykonywanie zadań związanych z obsługą programów stypendialnych tj.:
– sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność dotacji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu,
– przygotowywanie dokumentów do sporządzenia listy wypłat stypendiów,
– sporządzanie właściwych sprawozdań z realizacji projektu,
– inne czynności związane z wykonywaniem programów.
6)Archiwizowanie, oznaczanie i opisywanie dokumentacji z zakresu zadań na danym stanowisku.

2.Wymagania podstawowe wobec kandydata:
– wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
– znajomość problematyki finansów i rachunkowości budżetowej,
– umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków
,- umiejętność pracy w zespole.

3.Wymagania dodatkowe wobec kandydata:
– komunikatywność,
– umiejętność planowania i organizowania pracy,
– znajomość ustaw o rachunkowości, o finansach publicznych i VAT.
– mile widziane nie palenie papierosów

4.Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
a/ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
b/ życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
c/ odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wyłącznie kserokopie),
d/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5.Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie od 18 do 31 sierpnia 2006r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Ożarówie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko specjalisty w Wydziale Księgowości” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.
UWAGI:
– kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów to potwierdzających, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu,
– aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
– informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa na parterze budynku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu (www.pwz.pl),
– osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...