www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Potrzeba zmian…

…wprowadzenie właściwych form zarządzania…

dostęp do informacji, jawność, praworządność. Nawet jeśli jesttrudno, nie wszystko się udaje realizować trzeba o tym mówić.Mówić prawdę – to podkreślałem w czasie kampanii wyborczejw ubiegłym roku.
4 grudnia 2006 roku objąłem urząd burmistrza Łomianek.Chciałbym, aby Państwo, po roku mojej pracy, mieli szansęporównania moich zamierzeń i celów zawartych w programiewyborczym, do tego co w 2007 roku, zrealizowałem faktycznie.Jeśli czegoś nie udało mi się wykonać, przeczytacie o tym właśniedzisiaj. Bo nie zamierzam ubierać swoich działań w gładkiesłówka, za którymi nie kryje się nic. Rozpocznę od tego…

Koniec z etatami dla pieniędzy
Pierwsze dni były jednym, długim ciągiem zaskoczeń. Odczułemprzede wszystkim ogromny paraliż pracowników, którzytraktowali mnie jak „wilkołaka”. I nic dziwnego, bo przecieżod czasu, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów,w tym urzędzie ostro mnie szkalowano. Straszonoewentualnym moim zwycięstwem. Straszono, że pozwalniamwszystkich.
Zauważyłem również, że w urzędzie funkcjonują „persony”, zatrudnionetylko po to aby pobierać wynagrodzenie. I te osobyw momencie kiedy objąłem stanowisko, już nie przyszły do pracy.Do 30 listopada br. na własną prośbę odeszło 17 osób. Zwolniono13 a 5 osób przeszły do innego pracodawcy.Po przeprowadzonych konkursach, przyjęto do pracy 25 osób.To ludzie odpowiedzialni, kreatywni i wiarygodni.

Pierwsze decyzje były najtrudniejsze…
ale upraszczały system zarządzania gminą.

Koniec 2006 roku – zaproponowałem likwidację Zakładu Komunalnego,który jak już teraz wiemy okazał się tworem przynoszącymstraty. Tworem, który nie był kontrolowany (wg. NIK)Kolejnym zlikwidowanym tworem była Pracownia PlanowaniaPrzestrzennego. Pracownia, która zamiast zajmować się przygotowywaniemdokumentów planistycznych i tworzeniemplanów miejscowych – wykonywała projekty dróg ekspresowych,które maja przebiegać przez Łomianki oraz projekty kładeki podjazdów do budynków użyteczności publicznej. Więcbyła to komercyjna pracownia, która działała na zewnątrza nie dla dobra Łomianek. Zresztą też statut został tak zmieniony,żeby mogła sprzedawać usługi na zewnątrz.
W efekcie z listy płac wykreślono 19 osób.
W połowie 2007 roku przekazałem dyrektorom placówekoświatowych, zwiększone uprawnienia gospodarowania powierzonymiśrodkami finansowymi. Dotychczasowy, mocnoscentralizowany system nieomal ubezwłasnowolniał dyrektorówi odbierał im odpowiedzialność, samodzielność prawdziwegogospodarza.

Wyniki kontroli urzędu
W wyniku przeprowadzonych zleconych działań kontrolnychoraz czynności ustalająco-wyjaśniających zostałyujawnione w Urzędzie Miejskim w Łomiankach oraz podległejjemu strukturalnie jednostce organizacyjnej poważnenieprawidłowości oraz działania pozaprawne, które za skutkowałyzgłoszeniem kilku spraw do jednostek zajmującychsię prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnegooraz finansowego. I tak:

1. W czasie komisyjnego przyjmowania przez Urząd dokumentacjifinansowo-księgowej oraz majątku rzeczowegonależącego do zlikwidowanego Zakładu Komunalnegow Łomiankach, stwierdzono nieprawidłowości naruszającenormy prawne, zarówno w przedmiocie wiarygodnościdokumentów jak i w zakresie rozliczeń finansowych.

Powyższe sprowadzało się między innymi do:
poświadczania nieprawdy na umowach o dzieło, przezosoby uprawnione do wystawiania tych dokumentów,zawieranie umów o dzieło po zakończeniu robót i wykazywaniew nich prac, które nie były w ogóle wykonywaneprzez dane osoby,
– uzależnianie uzyskania wynagrodzenia od podpisaniadokumentu, który zawierał nieprawdziwe dane, co doczasu oraz rodzaju wykonywanych prac,- nie wypłacania w całości należnych kwot za wykonanąpracę,
– nie odprowadzania składek ZUS poprzez nagminne zatrudnianiepracowników na umowę o dzieło. Na podstawieprzejętych dokumentów stwierdzono, że w 2006 r.Zakład Komunalny zawarł 321 umów o dzieło oraz tylko35 umów zleceń.
Naruszenie norm prawnych, w podanym zakresie potwierdzonona podstawie pobranych wyrywkowo oświadczeń odosób, które były zatrudniane w Zakładzie Komunalnym naumowy o dzieło oraz osób, które pracowały tam etatowo.Nie stwierdzono, aby w czasie działania Zakładu Komunalnegobyła tam przeprowadzana jakakolwiek kontrola wewnętrzna.
Należy dodać, że strukturalnie Zakład Komunalny był podporządkowanyUrzędowi, a nadzór nad jego działalnościąwykonawczo-finansową sprawowali ówczesny burmistrzŁomianek oraz skarbnik urzędu.
Materiały dotyczące ujawnionych nadużyć w Zakładzie Komunalnymzostały przekazane do Prokuratury RejonowejWarszawa Żoliborz. W sprawie, która posiada charakter rozwojowyzostało wszczęte śledztwo.

2. W czasie porządkowania dokumentacji finansowo-księgowejw Urzędzie, ujawniono fakturę VAT nr 440/p z dnia20.11.2006 r., wystawioną przez firmę Victoria-Recycling Andrzej Kadłubowski Legionowo ul. Sowińskiego 2 naMiasto i Gminę Łomianki ul. Warszawska 115, za zniszczeniedokumentacji niearchiwalnej w ilości 180 kg na kwotę175,68 zł. wraz z protokółem zniszczenia dokumentacjiniearchiwalnej przeprowadzonej w dniu 20.11.2006 r.W protokóle tym jako jedyna osoba z ramienia zleceniodawcyfigurowała ówczesna sekretarz urzędu. Z wpisanejna fakturze daty wynikało, że czynność o której mowa nastąpiłana kilkanaście dni przed zdaniem urzędu przez byłegoburmistrza.

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych czynności wyjaśniającychoraz złożonych oświadczeń przez merytorycznychpracowników urzędu – ustalono, że sprawą związanąze zniszczeniem dokumentacji niearchiwalnej zajmowałasię osobiście sekretarz urzędu. Czynność o której mowaodbyła się z pominięciem szeregu procedur obowiązującychprzy tego typu sprawach. Zniszczenie dokumentówniearchiwalnych zostało przeprowadzone z pominięciemRozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r.(Dz.U.2002 nr 167, poz.1375). w sprawie postępowaniaz dokumentacją, zasadami jej klasyfikowania i kwalifikowaniaoraz zasadami i trybem przekazywania materiałów archiwalnychdo archiwów państwowych.

W szczególności nie dopełniono wymogów Rozporządzeniaw przedmiocie:
a) nie dokonano oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej(§4, ust. 1),
b) nie wystąpiono o zgodę na brakowanie dokumentacjiniearchiwalnej do dyrektora miejscowo właściwego archiwum(§5, ust. 2),
c) nie wystąpiono z wnioskiem o jednorazową zgodębrakowania dokumentacji niearchiwalnej. W związkuz tym nie sporządzono następujących dokumentów(§7, ust. 1, p.1,2, ust. 2):
– protokółu oceny dokumentacji niearchiwalnej,
– spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej namakulaturę lub zniszczenie,
– nie powołano komisji, która wypełniłaby wskazane wymogi.
d) nie pozostawiono w jednostce organizacyjnej, w celuprzechowania w archiwum lub składnicy akt dokumentubrakowania o którym mowa w §7 ust.1 Rozporządzenia,wraz z dowodami przekazania nieprzydatnej dokumentacjiniearchiwalnej na makulaturę (§9 Rozporządzenia).

Zebrane materiały zostały przekazane do Prokuratury RejonowejWarszawa Żoliborz. W sprawie zostało wszczęteśledztwo.

3. Do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęło pismobyłego przewodniczącego społecznego komitetu rekultywacjii zagospodarowania działki nr 163 w Łomiankach(poprzednie oznaczenie nr 499), który w imieniu własnymoraz zainteresowanych działkowców, prosił o zbadaniesprawy dotyczącej „kontrowersyjnego kontraktu handlowegojaki w imieniu gminy zawarł poprzedni burmistrzz osobą fizyczną wyłonioną w tajemniczym przetargu”.Autor pisma stwierdził, że okoliczności sprawy oraz sposóbw jaki została sfinalizowana sprzedaż działki, stwarzająpotrzebę zbadania legalności transakcji, a tymsamym jej zgodności z obowiązującymi w tym zakresieprzepisami prawa.
W celu wyjaśnienia przekazanej informacji, przeprowadzonostosowne czynności sprawdzające mające na celu skompletowanieźródłowych dokumentów pozwalających na zajęciestanowiska i sformułowanie określonych wniosków dotyczącychprzedmiotowej sprawy. W wyniku analizy przywołanychmateriałów ustalono, że podczas czynności związanychze sprzedażą osobom fizycznym, działki gminnej nr 163,przedstawiciele działający w imieniu gminy popełnili szeregniezgodnych z prawem uchybień, które w efekcie naraziłyna straty finansowe reprezentowaną przez nich jednostkę.Stwierdzone wstępnie nieprawidłowości dotyczyły głównienaruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Osobami, które reprezentowały gminę i podpisywały dokumentydot. rokowań i sprzedaży działki nr 163 byli: ówczesnyburmistrz, jego zastępcy oraz jeden z członków zarządu.Nieprawidłowości o których mowa zostały wyszczególnionew sporządzonej opinii i dołączone do innych materiałów zebranychw przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadzefakt, iż w omawianym przypadku zachodziło uzasadnionepodejrzenie, że przy sprzedaży wskazanej działki zostałynaruszone obowiązujące normy prawne w zakresie dyscyplinyfinansów publicznych oraz ewentualnie inne skodyfi-kowane przepisy – zgodnie z właściwością rzeczową sprawęprzekazano do rzecznika dyscypliny finansów publicznychprzy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celuwszczęcia stosownego postępowania.

4. Aktualnie badana jest sprawa związana z budową i oddaniemdo użytku Integracyjnego Centrum DydaktycznoSportowego w Łomiankach. Do prowadzonych czynnościzostał zaangażowany biegły z listy sądowej posiadającyspecjalizację w dziedzinie budownictwa.
Wstępne ustalenia wskazują, że oprócz „typowych niedoróbek”związanych z wykończeniem obiektu, były wykonywanetakże prace, które różniły się od tych jakie zakładał projektant.
Przyjmowano również roboty, pomimo wcześniejszych uwagco do ich przyszłościowej funkcjonalności. Wszystko wskazujena to, że niektóre dokumenty związane z realizacją ICDS byłyfałszowane lub potwierdzano na nich nieprawdę. Przeprowadzanebadania pozwolą określić skalę tego zjawiska orazzasadność niektórych kosztów poniesionych przez inwestora(w tym przypadku Gminę), a także wszystkie osoby winneoraz odpowiedzialne za tolerowanie takiego stan rzeczy.Po potwierdzeniu wstępnych ustaleń przez branżowychspecjalistów, materiały sprawy zostaną przekazane do ProkuraturyRejonowej Warszawa Żoliborz, w celu przeprowadzeniastosownych czynności dochodzeniowo-śledczych.


…intensywne zabieganie o pozyskanie środków unijnych…

Najważniejsza jest dobra strategia zrównoważonego rozwoju.To ona wskazuje kierunki zmian w sferze społecznej,gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej. Ogólnie biorącodpowiada na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić,aby mieszkańcom gminy Łomianki, żyło się lepiej. Jak wykorzystywaćszanse i eliminować zagrożenia. Powołany przezemnie zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju, we współpracyz ekspertami z SGH w Warszawie, przygotował wstępną wersję projektu tego dokumentu, który teraz został poddany konsultacjomspołecznym.

Jest to dokument, który w dużym stopniu pozwala nam naaplikowanie o środki unijne. Moi poprzednicy nie wykorzystalimożliwości tego rodzaju dofinansowania.

Już w tej chwili, gmina Łomianki ubiega się o środki finansowena budowę zespołu boisk w Dziekanowie Leśnym, przy ul.Akinsa 6, w ramach projektu Ogólnodostępne strefy rekreacjidla dzieci i młodzieży w powiecie warszawskim zachodnim,współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowegolub Mechanizmu Finansowego Europejskiego ObszaruGospodarczego. Przeszliśmy pierwszy etap i z niecierpliwościączekamy na ostateczne rozstrzygniecie, które zapadniew pierwszym kwartale 2008 roku.

W listopadzie br. wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu wojewódzkiegoo dotację na przeprowadzenie prac remontowychna Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Zakres pracuzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytkówobejmuje prace budowlane i ogrodnicze. Wyniki – koniecI kwartału 2008 r.
Przygotowujemy się do kolejnych aplikacji w ramach możliwościjakie daje nam nowy okres finansowania 2007-2013 zeszczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Infrastrukturai Środowisko”, Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego„Kapitał Ludzki”. Mówię tu m.in. o takich projektach jak:
1) Zrównoważony rozwój Doliny Wisły na obszarze DolinyŁomiankowskiej jako zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańcówWarszawy ze szczególnym uwzględnieniem turystykikonnej, pieszej i rowerowej.
2) Kształtowanie korytarza ekologicznego układu starorzeczyWisły na terenie gminy Łomianki;
3) Cyfrowe modelowanie w środowisku GIS skutków ewentualnejpowodzi na terenie gminy Łomianki w celu określeniauwarunkowań zagospodarowania przestrzennegoterenów zagrożonych powodzią;
4) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,pieszego i rowerowego poprzez wprowadzenieelementów uspokojenia ruchu w połączeniu ze zmianąwystroju przestrzeni publicznej dla osiedla-ogrodu DąbrowaLeśna w Łomiankach.


…przerwać proces degradacji Łomianek…

Wszyscy mieszkańcy Łomianek ponoszą konsekwencje nierozważnychdziałań poprzednich włodarzy. Działań, któredoprowadziły do bardzo wysokiego zadłużenia gminy. Wynosiono 51 267 319 zł. To blisko 80% naszego budżetu na 2007 rok.Konsekwencje tak nieroztropnych decyzji, będziemy odczuwaćw sposób wymierny poprzez spłatę zaciągniętych długów ażdo 2021 roku. Dziś – to odczuwalny hamulec oczekiwanegotempa rozwoju.

Przez ostatnich osiem lat zastopowano rozbudowę infrastrukturytechnicznej. Zapomniano o budowie sieci wodociągowo– kanalizacyjnej, dróg, oświetlenia itd. Realizowano je w niewielkimstopniu. Całą uwagę i publiczne pieniądze skupionona budowie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego-inwestycji, która kosztowała nas blisko 54 mln zł (wrazz kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów).

Trudno mówić o bumie inwestycyjnym wziąwszy pod uwagęfakt, że w kolejnych latach na inwestycje, w tym równieżna zakupy inwestycyjne przeznaczono minimalne kwoty.W 2003 roku z budżetu na poziomie 36,8 mln zł na inwestycjeprzeznaczono 3,5 mln zł tj. 9%; w 2004 roku z budżetuna poziomie 47,8 mln zł na inwestycje wydatkowano2,4 mln zł tj. 5%.

Zaniedbania poprzednich władz Łomianek, brak dokumentacjistanowią cały czas barierę. Przy kolosalnym zadłużeniubrakuje nam środków. Musimy ciągle szukać oszczędności, poto aby można je było przeznaczać na inwestycje. Cały czas dążymydo tego aby przynamniej 30% środków z budżetu gminyprzeznaczać na inwestycje.

2007 rok – do budżetu wprowadzono 60 zadań inwestycyjnycho łącznej wartości 11,5 mln zł. Przy czym dodatkowo2,5 mln złotych przekazujemy dla Spółki wod.-kan. na budowęsieci (oprócz 2,4 mln, jako stałej dopłaty).

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy:

DROGI

1. Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni.Oprócz odwodnienia wykonano nakładkę na długości49 mb.
2. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul.Brukowej do ul. Przyłuskiego.Wykonano odcinek o długości 766 mb, w tym: chodnikz kostki betonowej 6 cm – 893 m2, zjazdy z kostki betonowej8 cm – 160 m2
3. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul.Podleśnej do ul. Graniczka.Wykonano odcinek o długości 147 mb, w tym: chodnikz kostki betonowej 6 cm – 161 m2
4. Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul.Warszawskiej do ul. Rolniczej.Wykonano odcinek o długości 740 m2, w tym: chodnikz kostki betonowej 6 cm – 1369,47 m2, chodnik z kostkibetonowej 8 cm – 531,03 m2, chodnik z płyt betonowych35x35x5 – 42,40 m2
5. Budowa sygnalizacji świetlnej i świateł bezpieczeństwadla pieszych, ostrzegawczych dla pojazdów ul.Warszawska / ul. Szpitalna.Wykonano sygnalizację świetlną trójkolorową orazświatła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dlapojazdów.
6. Budowa ul. Grzybowej.Wykonano odcinek o długości 123,50 mb, w tym chodnikz kostki betonowej 8 cm – 328 m2
7. Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.Wykonano odcinek o długości 400 mb wraz z uporządkowaniempasa drogowego. Nawierzchnia z żużlahutniczego – 1 640 m2 wraz z uporządkowaniem pasadrogowego.
8. Budowa ul. Wiejskiej na odc. od Rolniczej do ul. Szczytowejoraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowejdo ul. Chopina.Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007r. Odcinek długości 147,50 mb, w tym: chodnik z kostkibetonowej 6 cm – 116,80 m2, chodniki z płyt betonowychEKO – 95 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm –88,53 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych– 1 045,70 m2.
9. Wykonanie modernizacji chodnika w pasie drogowymulicy Przyłuskiego na odcinku istniejącegochodnika.Odcinek długości 380 mb. W ramach zadania wykonanowymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową,chodnik z kostki betonowej 6 cm – 460 m2, zjazdy8 cm – 75 m2.
10. Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul.Granicznej.Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r.Odcinek długości 496 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej6 cm – 476,50 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm– 60 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych– 2 674,90 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 85 m2.
11. Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej.Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007r. Odcinek długości 417 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej6 cm – 466,00 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm –283 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych– 2298,16 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 180 m2.
12. Budowa ul. Kołłątaja.Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r.Odcinek długości 447 mb. Nawierzchnie z mieszanek mineralno– asfaltowych – 2 788,0 m2, chodniki z płyt betonowychEKO – 999,0 m2.
13. Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiejna odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej.Odcinek długości 254 mb. Termin wykonania – 16.12.2007 r.W ramach zadania dokonano wymiany płyt chodnikowychna kostkę betonową; chodnik z kostki betonowej6 cm – 298,65 m2, zjazdy 8 cm – 7,30 m2.
14. Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej.Podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcji odwodnieniaul. Warszawskiej. Odcinek długości 4 795 mb.15. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiejna wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni).Wykonano projekt techniczny.
16. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiejna wysokości ul. Agawy (kierunek północnozachodni).Wykonano projekt techniczny. Zgłoszono do StarostwaPowiatu Warszawskiego Zachodniego przystąpienie dowykonania robót nie wymagających uzyskania pozwoleniana budowę.
17. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnikaw ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej.Odcinek długości 173 mb. Wykonano projekt techniczny.Wystąpiono do Starostwa Powiatu WarszawskiegoZachodniego z wnioskiem o zgłoszeniu robót nie wymagającychpozwolenia na budowę.
18. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul.Warszawskiej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. ArmiiPoznań.
Odcinek długości 740 mb. Wykonano projekt techniczny.19. Budowa chodnika w ul. Partyzantów.Rozpoczęcie procedury inwestycyjnej w ul. Partyzantówna brakującym odcinku będzie możliwe po uregulowaniuspraw formalno-prawnych w tym prawa własnoścido terenu
20. Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul.Wiejskiej – ETAP I – dokumentacja.Odcinek długości 425 mb. Uzyskano decyzję lokalizacjiinwestycji celu publicznego na budowę ciągu pieszojezdnegow ul. Szczytowej, budowę oświetlenia na brakującymodcinku ul. Szczytowej. Po zebraniu ofert zostaniepodpisana umowa na wykonanie projektów.
21. Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnikaw ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul.Szkolnej.Odcinek długości 340 mb. Uzyskano decyzję lokalizacjiinwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Termin wykonania31.03.2008 r.
22. Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej– ETAP I – dokumentacja.Odcinek długości 441 mb. Uzyskano decyzję lokalizacjiinwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie projektubudowlano-wykonawczego. Termin wykonania28.04.2008 r.
23. Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnymw ul. Spokojnej.Uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o planowanymprzystąpieniu do wykonania robót nie wymagającychuzyskania pozwolenia na budowę. Zadanienie zostało wykonane z powodu nie otrzymania środkówzewnętrznych i będzie realizowane w roku 2008.
24. Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej-ETAP I – koncepcja rozwiązań technicznych.Zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązaniaskrzyżowania ulic Warszawska-Brukowa oraz dodatkowegopasa ruchu w kierunku ul. Kolejowej w Łomiankach.Termin wykonania 5.06.2008 r.
25. Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.Zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego centrumŁomianek. Termin wykonania prac 31.12.2007 r.

Zawarto umowy na wykonanie map do celów projektowych orazprzygotowano wystąpienia do Starostwa Powiatu WarszawskiegoZachodniego o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla niżej wymienionych inwestycji:
Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniejdo ul. Kolejowej.Odcinek o długości 676 mb.
Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiejdo ul. Kolejowej.Odcinek o długości 492 mb.
Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego naodc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem.Odcinek długości 250 mb.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskokna odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej.Odcinek długości 600 mb.
Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiegodo ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem.Odcinek długości 395mb.
Budowa nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnejna odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej.Odcinek długości 260 mb.
Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od Spacerowejdo ul. Rolniczej.Odcinek długości 125 mb.
Budowa chodnika wraz ze ścieżka rowerową w ul. Wiślanejna odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina.Odcinek długości 380 mb.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościańskiejna odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.Odcinek długości 510mb
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Mieszka I, ul. Dąbrówki.Odcinek długości 170 mb. – ul. Mieszka I; odcinek długości165 mb. – ul. Dąbrówki
Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej nawysokości ul. Asnyka w kierunku Łomianek.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznejna odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej.Odcinek długości 1 060 mb.
Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. odul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego.Odcinek długości 1 478,50 mb.

OŚWIETLENIE
1. Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej.Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
2. Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odc. od ul.Warszawskiej do ul. Łąkowej.Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przygotowanowystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycjicelu publicznego oraz warunków technicznych.
3. Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul.Fabrycznej do ul. Jeziornej.Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wystąpionoz wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycjicelu publicznego.
4. Wykonanie oświetlenia ul. CisowejWykonano osiem opraw na czterech słupach.
5. Wykonanie oświetlenia ul. GrzybowejUregulowanie zobowiązań umowy trójstronnej.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przygotowanowystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznegooraz warunków technicznych dla niżej wymienionychinwestycji:
Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I.
Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc.od ul. Szczytowej do ul. Chopina.
Wykonanie oświetlenia ul. Brzegowej.
Wykonanie oświetlenia ul. Pogodnej.
Wykonanie oświetlenia ul. Poziomkowej na odc. od ul.Kolejowej do końca ul. Poziomkowej.
Wykonanie oświetlenia ul. M. Kownackiej
Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodzisza na odc. od ul.Warszawskiej do ul. Leszczynowej

OBIEKTY KOMUNALNE

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Łomiankach.Wykonano wymianę centralnego ogrzewania.
2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej.Wykonano rozbiórkę budynku piekarni znajdującej się nadziałce przy ul. Fabrycznej. Zlecono wykonanie kompletnejdokumentacji projektowej budynku mieszkalnego,wielorodzinnego, wolnostojącego wraz z uzyskaniem pozwoleniana budowę. Termin wykonania 30.04.2008 r.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Dziekanowie Polskim oraz w Dziekanowie Leśnym.Postępowania przetargowe ze względu na brak zainteresowaniazostały unieważnione. Inwestycja będzie realizowanaw 2008 r.
4. Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowejw Dziekanowie Leśnym.Wykonano projekt budowlany. Uzyskano zgodę StarostwaPowiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie robótnie wymagających pozwolenia na budowę. Inwestycjarealizowana w ramach projektu współfinansowanegoz Programu Norweskiego.


…budowa sieci wodno-kanalizacyjnej…
Pierwsze dokumenty, z którymi chciałem się zapoznać wchodzącdo urzędu dotyczyły sieci wod.-kan. i złożenia wnioskówo środki unijne. Czyli to, czym mój poprzednik wychwalał sięod 3 lat. Mówił, że dba się o polepszenie bytu mieszkańców Łomianeki w tym celu czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych.Nie chcę powtarzać tego kolejny raz, ale to miałbyć wniosek do wniosku. Burmistrz mówił, iż jesteśmy na 7,znakomitym miejscu, wśród starających się o dotacje unijnei że praktycznie te pieniądze za chwilę zostaną dla nas uruchomione.Potem, że ten wniosek wymaga korekty i ta korekta jestczyniona.

Sprawdziłem dokumenty. Okazało się, że nie złożono ŻADNEGOwniosku o środki zewnętrzne. Złożono jedynie KartęPotencjalnego Przedsięwzięcia, czyli informację, że gmina,potrzebuje środków w określonej wysokości na sieć wodno-kanalizacyjnąwraz z przedstawieniem stanu przygotowań do tejinwestycji. I to koniec. Dla mnie było to największym zaskoczeniem.To mamienie społeczeństwa Łomianek i obiecywanie, żejuż za płotem czekają środki unijne. I mówienie, że jak tylko wygrająwybory to natychmiast te pieniądze zostaną uwolnionei przekazane gminie.

Aby złożyć właściwy wniosek o środki unijne, trzeba jeszcze przygotowaćstudium wykonalności, niezbędne analizy finansowe,a przede wszystkim uzyskać pozwolenie na budowę i dopierowówczas wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków.Wykonanie dokumentacji w tym Studium Wykonalnościw ostatecznej wersji, dokumentacji technicznej, wymaga czasu,minimum półtora roku. I oczywiście wyasygnowania kilkumilionów złotych na dokumentację techniczną, a następnie„uzbieranie” przynajmniej 30 mln zł , jako wkładu własnego narealizację zadania. A to przy obecnym zadłużeniu wydaje sięniemożliwe.

W tym roku zleciłem wykonanie raportu oceniającego stanprzygotowania inwestycji w zakresie rozwoju systemu wodnościekowegona terenie miasta i gminy, z uwzględnieniem możliwościdofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności.W czerwcu br., w wyniku przeprowadzonego postępowaniaprzetargowego, została podpisana umowa z Głównym InstytutemGórnictwa – Jednostką Badawczo-Rozwojową, z siedzibąw Katowicach, na wykonanie „Koncepcji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego gminy Łomianki – Wstępne Studium Wykonalności”.W chwili obecnej autorzy opracowania dokonują uzupełnieńopracowania, wynikających z uwag Zamawiającego.Kiedy będzie już można składać aplikację na budowę sieci, tematunie odpuszczę.

Poniżej prezentuję to co już udało się wykonać oraz plany związanez budową sieci wod.-kan.

Tak było:
2006 rok: wybudowano 2,5 km sieci wod kan. Przyłączono do sieci 65 gospodarstw.
Tak jest:
2007 rok: zostanie wybudowane 4 km sieci wod.-kan.(zakończenie tego etapu do końca stycznia). Przyłączono 167 gospodarstw (zakończenie tego etapu dokońca stycznia, więc przyłączone zostaną kolejne domy).

Każde 10 dni to 300 metrów wybudowanej sieci1 km sieci to koszt ponad 1 mln zł

Na początku roku ZWiK wykonał inwentaryzacjię przyłączyna wybudowanej sieci. Okazało się, że na terenie miastaznajduje się jeszcze około 1100 posesji, będących w zasięgusieci a do niej nie przyłączonych.
ZWiK (w porozumieniu ze mną), opierając się na tych danychzmienił dotychczasowe zasady przyłączania się do sieci.Przede wszystkim zrezygnowano z opłat partycypacyjnych.

W poprzednich latach cena przyłączy wod.-kan. wynosiłaok. 9-10 tys. Obecnie wynosi średnio ok. 3 tys. zł.

ZWiK, dla urzędu, wybudował II etap odwodnienia ul. Majowejwraz z separatorem substancji ropopodobnych i systememrozsączania wody. Spółka ogłosiła również przetargi wyłoniła wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego SUW.Zbiornik będzie wybudowany na terenie Stacji UzdatnianiaWody przy ulicy Fabrycznej. Pojemność zbiornika: 500 msześć. Obecnie trwają rozmowy dotyczące przekazania gminieSUW-u, który jest własnością Wspólnoty MieszkańcówOsiedla „Trylogia”.
ZWiK na zasadzie eksperymentu, wystąpił z pomocą dlaosób, których nie stać na płacenie rachunków za pobórwody i odprowadzanie ścieków. Proponuje im wykonanieprac zleconych ogólnobudowlane, za które osoby te otrzymująwynagrodzenie zgodnie z umową, odprowadzającprzy wypłacie połowę wynagrodzenia na poczet zaległościw stosunku do ZWiK-u.

PLANY:
wykonanie w roku 2008, ok. 7 km sieci i przyłączenia do niejtrzykrotnie większej liczby posesji niż w 2007 roku.Zlecono dokumentację projektową sieci wod-kan w ulicyRolniczej, Osiedlu Kwiatowym, Osiedlu Dąbrowa Rajska.
Trwają negocjacje z projektantami na wykonanie projektówsieci w Osiedlu Buraków, w ulicach Mokra, Krzywa, Podleśna,Orzechowa, w zlewni ulicy Powstańców Warszawy.


…przerwać proces degradacji Łomianek poprzez opracowanieplanów miejscowych…

To jest rzecz najistotniejsza. Element, który pomaga każdej gminiew jej rozwoju. Planuje się w jakiej przestrzeni, gdzie będą różnefunkcje miasta: usługowa, mieszkaniowa, gdzie będą szkoły,przedszkola, itd. Czegoś takiego w gminie nie zrobiono.

Kiedy zaczynałem sprawować urząd burmistrza, nie było planówmiejscowych dla osiedli. Wykonywano jedynie plany miejscowedla pojedyńczych inwestorów. Dla developerów, którzykupili działki i chcieli na nich budować osiedla. To dla nich gminabardzo żwawo robiła plany miejscowe. Powtarzam jeszczeraz: tylko 1% powierzchni gminy był pokryty planami. Choćwiedziano o tym, że na koniec 2003 roku, plany miejscowez 1993 roku, przestają być ważne.
Powołałem koordynatora ds. polityki przestrzennej, który wspólnieze swoim zespołem zajmuje się tylko i wyłącznie sporządzaniemplanów miejscowych. W dużym stopniu zaawansowaniaznajduje się 6 planów.
W połowie przyszłego roku powinniśmy przystąpić do podjęciauchwały w sprawie zmiany studium. Obecnie obowiązującema wiele wad, nie jest akceptowane przez mieszkańców. Wieleosób jest pokrzywdzonych. Nie ujęto w nim np. terenów, którebyłyby przeznaczone pod budownictwo.
W ramach nadrabiania zaległości w sporządzaniu miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego wykonanoi skierowano do opiniowania i uzgodnień projekty miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego terenów:„Łomianki Centrum”, „Stare Łomianki”, „Kiełpin”. Gotowe douzgodnień są także projekty mpzp „Chopina” i tzw. „ChopinaPółnoc” a projekt planu „Doliny Łomiankowskiej” jest na ukończeniu.Projekt planu „Kiełpin Poduchowny” jest w trakcie wyłożeniado publicznego wglądu. W ciągu tego roku przystąpionodo sporządzania dwóch planów: w kwietniu do planu zwanego„Chopina-Północ” w grudniu do planu Sadowej.

Oto efekty pracy 4 osobowego zespołu:
1. mpzp „Kiełpin Poduchowny”
1) zaktualizowano prognozę oddziaływania planu naśrodowisko;
2) zawiadomiono o trzecim wyłożeniu projektu planudo wglądu publicznego;
3) w dniu 23 listopada wyłożono projekt planu wrazz prognozą do wglądu publicznego;

2. mpzp „Chopina”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmianyw przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleńna budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowymukładzie, który został przetestowany dla planuKiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP orazprzedstawicieli mieszkańców;
3) opracowano prognozę oddziaływania planu na środowisku;
4) przystąpiono do sporządzania wniosku do marszałkawojewództwa o zmianę przeznaczenia gruntów rolnychna cele nierolne;
5) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutkówfinansowych uchwalenia planu;
6) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowaniaKomisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;

3. mpzp „Chopina Północ”
1) po zakończeniu konsultacji z właścicielami gospodarstwrolnych, zostały sporządzone dwa wariantyprojektu planu uwzględniający ich stanowisko;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowymukładzie, który został przetestowany dla planuKiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP orazprzedstawicieli mieszkańców;
3) przystąpiono do prac nad wstępną prognozą oddziaływaniaplanu na środowisku;
4) przystąpiono do sporządzania wniosku do marszałkawojewództwa o zmianę przeznaczenia gruntów rolnychna cele nierolne;
5) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutkówfinansowych uchwalenia planu;
6) przedstawiono wariantową koncepcje planu do zaopiniowaniaKomisji Planowania i ZagospodarowaniaPrzestrzennego;

4. mpzp „Stare Łomianki”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmianyw przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleńna budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowymukładzie, który został przetestowany dla planu KiełpinPoduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicielimieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i ZagospodarowaniaPrzestrzennego pomocne w dyskusjinad koncepcją miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego;
4) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływaniaplanu na środowisku;
5) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowaniaKomisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
6) następnym etapem jest przedstawienie projektu planuGminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,prawdopodobnie w połowie grudnia;

5. mpzp „Łomianki Centrum”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmianyw układzie drogowym oraz zmiany w przeznaczeniuterenu wynikające z wydanych pozwoleń na budowęi decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowymukładzie, który został przetestowany dla planu KiełpinPoduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicielimieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i ZagospodarowaniaPrzestrzennego pomocne w dyskusji nad Koncepcją miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego;
4) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowaniaKomisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
5) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływaniaplanu na środowisku;
6) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutkówfinansowych uchwalenia planu;
7) następnym etapem jest przedstawienie projektu planuGminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,prawdopodobnie w połowie grudnia;

6. mpzp Kiełpin
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmianyw przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleńna budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowymukładzie, który został przetestowany dla planu KiełpinPoduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicielimieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i ZagospodarowaniaPrzestrzennego pomocne w dyskusjinad koncepcją miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego;
4) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowania KomisjiPlanowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
5) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływaniaplanu na środowisku;
6) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutkówfinansowych uchwalenia planu;
7) następnym etapem jest przedstawienie projektu planuGminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,prawdopodobnie w połowie grudnia;

7. mpzp „Dolina Łomiankowska”
1) trwają prace nad koncepcją planu;
2) trwają konsultacje co do lokalizacji inwestycji celupublicznego na obszarze objętym planem;
3) prowadzone są analizy uwarunkowań środowiskaprzyrodniczego na potrzeby sporządzenia wstępnejoceny wpływu koncepcji planu na środowisko.

Współczesny System Informacji Przestrzennej ŁomianekOd kwietnia prowadzone są prace nad budową SystemuInformacji Przestrzennej Łomianek (SIPŁ). Zakupiono orazprzejęto drogą porozumień lub opracowano siłami wielewektorowych warstw informacyjnych w środowisku ArcGIS,które zasadniczo usprawniają procesy decyzyjne i planowanierozwoju gminy.

Dzięki porozumieniu ze Starostą, za pośrednictwem internetumamy stały dostęp do zasobów wektorowych PowiatowegoOśrodka Geodezji i Kartografi. Dzięki temu SIPŁ jestzintegrowany z zasobami powiatowymi, co umożliwia błyskawicznąwymianę danych.

O istnieniu systemu mieszkańcy mogą się przekonać podczaswizyt w urzędzie, gdzie w monitorach komputerów natle ortofotomapy mogą oglądać swoje nieruchomości orazdowiadywać się o uwarunkowaniach związanych z ich zagospodarowaniem.Finalizowany jest zakup warstwy wektorowej rzeźby terenumapy topograficznej, dzięki której będzie możliwe wykonanie modelu trójwymiarowego obszaru gminy. Model takibędzie podstawą do symulacji przebiegu np. ewentualnejpowodzi na terenie gminy oraz będzie pomocny przy projektowaniusieci kanalizacyjnej, a także jako materiał wejściowydo precyzowania ustaleń planów miejscowych.


…estetyka przestrzeni publicznej…

Pisząc ten punkt programu wyborczego, myślałem o tym jak wyglądanasze miasto, czy jego centrum przypomina miasto w pełnymtego słowa znaczeniu. Patrzyłem na brudne, szare ulice.Zastanawiałem się po co ustawiono biało-czerwone słupki. Żebykomplikować życie mieszkańcom? Bo przecież niewiele miaływspólnego z bezpieczeństwem a stwarzały nieprzyjazny wystrójtej i tak szarej przestrzeni publicznej. Już ich nie ma. Od połowy2007 roku, trwają prace nad stworzeniem centrum Łomianek.Chodzi tu też o zmianę charakteru ulicy Warszawskiej. Na początkuprzyszłego roku taka koncepcja będzie przedstawionamieszkańcom we wszelkich dostępnych publikatorach. Byćmoże przygotujemy specjalne plansze i zrobimy wystawę wizualizacjiulicy Warszawskiej do wglądu dla mieszkańców.Pragniemy bowiem, aby mieszkańcy wyrazili swoją opinię codo przedsięwzięcia po czym wybierzemy konkretny wariantrozwojowy i przystąpimy do wykonywania projektów i dokumentacjitechnicznej. Chcemy od roku 2008 etapami po 200-300 metrów, wykonać to z czego będziemy się wspólnie cieszyli.Marzeniem jest duża zurbanizowana przestrzeń z kawiarniami,restauracjami, Domem Kultury. No i rynek z prawdziwegozdarzenia. Jak Państwu podoba się choinka i świąteczna iluminacjaulicy Warszawskiej? To początek zmian głównej ulicymiasta. W przyszłym roku będzie więcej iluminacji.


Czas na porównania:

W roku 2006:
Wyrównano i uzupełniono żużlem stalowniczym 19 ulico łącznej długości 12 016 m. Przyjęto 8 850 t destruktu i rozścielonona 15 ulicach o łącznej długości 5 239 m. Zlikwidowano1 143,43 m2 ubytków.

Rok 2007
Wyrównano i uzupełniono żużlem stalowniczym 29 ulico łącznej długości 20 949 m. Przyjęto 3970 t destruktu i rozścielono na 12 ulicach o łącznejdługości 2 995 m. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – łącznie 1 085,35 m2 ubytków.W ramach remontów nawierzchni asfaltowych wykonano również powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjąasfaltową i grysami o łącznej powierzchni 2.284,23 m2.

Ponadto wykonano:1) remont chodnika w ulicy Warszawskiej przy ul. Bocznej– naprawę nawierzchni parkingu oraz odwodnienie i zieleńwykonuje właściciel przyległej nieruchomości,
2) remont chodnika w ulicy Warszawskiej przy Szkole Podstawowejna odcinku od ulicy Kusocińskiego do Szkolnej,
3) remont ulicy Akacjowej – wykonanie nakładki od ul. Partyzantówdo ul. Ludowej,
4) odtworzono rowy odparowujące wzdłuż ulicy Ogrodoweji Miłej,
5) wykonano miejscowe odwodnienia ulic: Niska, Graniczka,Wiosenna, Batalionów Chłopskich, Pawłowska, Kaktusowa,
6) wyrównano częściowo pobocza ul. Warszawskiej.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Zdecydowanie rozszerzono zakres i zwiększono częstotliwośćsprzątania gminnych dróg. Porządkowanie ulic DąbrowyLeśnej, Dąbrowy Zachodniej, Burakowa, Łomianekmiedzy ulicą Kolejową a Warszawską wykonywane jestw okresie od 15 do 22 każdego miesiąca. Natomiast sprzątaniedróg w pozostałej części Łomianek, Kiełpina, Kępy Kiełbińskiej,Łomianek Dolnych, Dziekanowa Leśnego, DziekanowaPolskiego, Dziekanowa Nowego odbywa się w okresieod 23 do 30 każdego miesiąca. Codziennym utrzymaniemporządku objęto 34 910 mb. wyznaczonych ulic i 14 280mb chodników. Opróżniamy 160 koszy i sprzątamy 62 przystanki.Raz w miesiącu do 15 października zamiatano piasekz wyznaczonych ulic – 7 343 mb i chodników – 2 700 mb.W sezonie 2007/2008 roku odśnieżanych będzie 50% więcejulic niż dotychczas. O 70% zostaną zwiększone nakłady naremonty dróg, na sprzątanie pasów drogowych oraz odśnieżanie.Kupiliśmy ciągnik do odśnieżania ulic, na które dużysprzęt nie mógł wjechać.

OŚWIETLENIE ULICZNE
W Łomiankach mamy 2 900 opraw oświetleniowych.To z pewnością jeszcze za mało.
W ramach bieżących napraw zlecono:
a. wymianę słupa oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej,
b. montaż 2 szt. opraw oświetlenia ulicznego doświetlającychulicę Jagodową,
c. wymianę 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego na ul. Szpitalnejdoświetlających parking przy przychodni lekarskiej,
d. wykonano i zamontowano nową szafę sterowaniaoświetlenia ulicznego na ulicy Bruhla, wraz z wykonaniemzasilenia szafy i istniejącego oświetlenia ulicznegoulicy Łąkowej (awaria oświetlenia zainstalowano tymczasowezasilenie),
e. doświetlono ul. Gościńcową – zamontowano 3 oprawy,
f. wymieniono kabel zasilający oświetlenie drogowe w ul.Szymanowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szczytowejw Łomiankach,
g. wystąpiliśmy do Zakładu Energetycznego o zmianę taryfyoświetlenia ulicznego. Taka zmiana zapewni oszczędnościnawet do 20%.

ZIELEŃ MIEJSKA
Osiem razy wykoszono trawę w pasie ul. Warszawskiejna odcinku od ul. Graniczka do ul. Przyłuskiego i ulicyA. Poznań na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Cienistej,(42 855 m2 – jedno koszenie). Wykoszono pobocza ul. Wiślanejna odcinku od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego,ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Kiepury do jeziorkafabrycznego (16 950 m2 – jedno koszenie) wraz z grabieniemi wywozem zgrabionej biomasy.
Wykoszono pasy drogowe na szerokości 2 m po obu stronachulic:
1) Turystycznej tj. 4 000 m2 – na odcinku od opaski ul. Kolejowejdo ul. Rolniczej,
2) Wędkarskiej na szerokości 2 m po obu stronach tj. 4 000 m2– na odcinku od opaski ul. Kolejowej do ul. Rolniczej
3) Poziomkowej – 1 200 m2.
Wygrabiono liście z trawników ul. Warszawskiej (pow. 39 355m2 – tzw. grabienie jesienne).
Zlecono uporządkowanie pasa drogowego ul. Armii Poznańna odcinku od ul. Cienistej do ul. VI Pułku Piechoty.Zakres prac obejmował: wycięcie krzewów, korektę drzew(cięcia gałęzi suchych połamanych i chorych wraz z zabezpieczeniemmiejsc cięć), usunięcie odrostów wchodzącychw światło drogi – termin wykonania 20.12.2007 r.

Dokonano korekty drzew:
1) 74 szt. – usytuowanych w pasie drogowym ulicy Turystycznej– zakres prac obejmował wyprowadzenie pniadrzew do wysokości 1,5 m wraz z zabezpieczeniemmiejsc cięć oraz wycięciem odrostów.
2) 70 szt. – usytuowanych w pasie drogowym ulic Wędkarskiej– zakres prac obejmował wyprowadzenie pniadrzew do wysokości 1,5 m wraz z zabezpieczeniemmiejsc cięć oraz wycięciem odrostów.
3) 136 szt. – usytuowanych w pasie drogi ul. Warszawskiejktórych gałęzie „wchodziły” w światło chodnika utrudniającporuszanie się po nim.
4) 32 szt. wierzb – w pasie drogi ul. Błotnej oraz wyciętokrzewy (odrosty i samosiewy) na odcinku o powierzchni1600 m2 wraz z uporządkowaniem terenu, wywozemi utylizacją biomasy.
Dokonano korekty 27 szt. potężnych lip (cięcia gałęzi suchychpołamanych i chorych wraz z zabezpieczeniem miejsccięć).


…przywrócić wiarę w dialog z władzą…

Mamy już jawność i dostępność informacji. O tym czym sięzajmuje kolegium burmistrzowskie i urzędnicy. O tym jakie sąplany i bieżące działania. Dumny jestem z bardzo dobrych kontaktówze środowiskiem kombatanckim. I z tego, co powiedziałpodczas uroczystości wrześniowych na Cmentarzu w Kiełpinie,jeden z weteranów: …już nigdy w tym miejscu nie będąwygłaszane referaty polityczne… Cieszę się ze współpracyz młodzieżą, która tworzy Młodzieżową Radę. Oni widzą miastoprzyszłości. My musimy sprostać ich marzeniom.
Bardzo istotny jest dla mnie dialog z radami osiedlowymi,sołectwami ale także z grupami inicjatywnymi: jak choćbyz mieszkańcami ulicy Kołłątaja. Dzięki konstruktywnemu dialogowi,doszła do skutku budowa ich ulicy. A przecież czekalina to kilka lat. Mało tego, chcieli pomóc gminie, dokładającpokaźną kwotę z własnych kieszeni. I wreszcie w roku 2007,udało się.

Co się nie udało w tej kwestii?
Nawiązać dialogu z grupą inicjatywną organizatorów referendumprzebiegu dróg przez Gminę Łomianki. Kiedy RadaMiejska odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum,zaproponowałem ankiety. W moim imieniu Jolanta Niegrzybowska,zastępca ds. społecznych, podjęła rozmowyz przedstawicielem tej grupy. Proponowaliśmy wspólne opracowanieankiety i w ten sposób (skoro nie można inaczej)zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat, który powodujenajwiększy podział lokalnego społeczeństwa. Jednak organizatorzyreferendum nie przyjęli naszej propozycji. Nie chcielipodjąć dialogu i odrzucili naszą propozycje. Wybrali drogęsądową, odsądzając mnie i moich współpracowników od czcii wiary.
O wielu sprawach, które zakończyły się autentycznymsukcesem nie uda napisać.
W dwóch zdaniach wymieniłbym tutaj: wprowadzenie sytemuochrony danych osobowych, zakończenie pracy nad nowąstroną internetową urzędu i pierwszy raz „Gwiazdka dla dziecina placu przy Urzędzie Miejskim, ustawienie choinki – co stanowirównocześnie walkę z traumatycznym doświadczeniem urzędników, którym zabraniano stawiania choinki wcześniejniż w Wigilię.
Ważne są działania promocyjne miasta: witacze przy wjeździedo Łomianek, produkcja materiałów reklamowych o gminie:kalendarze, mapy, koszulki, znaczki. Udział w „Biegu Życia”,w ramach memoriału Kusocińskiego.
Cieszę się z tego, że zajęcia sportowe i animacja kulturalnaw Burakowie i Dąbrowie są ogólnodostępne, nie tylko dlauczniów danej szkoły. Środki na te zajęcia pozyskaliśmy z MinisterstwaSportu.
Rozszerzyłem na wyraźne życzenie mieszkańców Dąbrowyusługi KMŁ. Autobusy jeżdżą dłużej w powszednie dni, a takżew soboty.
Spółka KMŁ, oprócz 1,8 mln rocznie na dopłaty do biletów,otrzyma dodatkowe pieniądze na zakup dwóch nowych autobusów.I tak będzie co roku.
Ważne były tzw. białe niedziele, czyli bezpłatne badania. Mamnadzieję, że uda się je kontynuować.

Dumny jestem z polityki zewnętrznej.

Zwróciliśmy się do sąsiadów, którzy do tej pory byli ignorowani.Są już efekty współpracy. Mamy zgodę na to, aby pociągnąćwodę z Czosnowa, (który rozbudowuje swoją oczyszczalnię)do 300 domów w Dziekanowie Nowym i Polskim. Władze tegminy zwróciły się do nas z prośbą o wydłużenie kursów KMŁdo Gminy Czosnów. Z najbliższymi Łomiankom, dzielnicamiWarszawy rozmawiałem na temat ścieżek rowerowych. Dorealizacji jeszcze daleko, ale ten sam temat być może uda sięzrealizować w ramach stowarzyszenia gmin, zlokalizowanychwokół Kampinosu.
Brałem również udział w konferencji „Z Wisłą nasza przyszłość”,podczas której naukowcy i władze samorządowe z 23 gmin nadwiślańskich, dyskutowali nad stworzeniem Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. KsiążątMazowieckich.
Współpracujemy z Samorządem Województwa w zakresieprzygotowania dokumentacji technicznej dla modernizacjiwału wiślanego na terenie gminy Łomianki. Rada Miejska podjęłauchwałę o udzieleniu Województwu pomocy finansowejw kwocie 400 000 zł, przeznaczonej na wykonanie ww. dokumentacji.

Co się nie udało?
– Dokonać radykalnej zmiany wizerunku miasta. Muszą byćkonsultacje, potem dokumentacja, aplikowanie o środki abywreszcie rozpocząć zadanie.
– Rozpocząć budowy ulic i chodników w sposób bardzo znaczący(aczkolwiek postęp w te kwestii jest ogromny) dlatego,że wychodzimy z założenia – najpierw sieć wodociągowokanalizacyjna,a potem dopiero budowa ulicy. Zastałembrak dokumentów i pozwoleń na budowę sieci, a przypomnę,że czas niezbędny do ich uzyskania to ok. 9 miesięcy.A wszystko przez brak planów miejscowych.
– Rozstrzygnąć konfliktów społecznych w procesach cywilnych,w których miasto nie może podejmować decyzji zastrony (przykład – sprawa firmy Pol Bot i ulicy Brukowej).
– Rozebrać ogrodzenia przy urzędzie, które stanowi niepotrzebnąbarierę dla mieszkańców i nie jest elementem dekoracyjnym.Na początku 2008 roku, przystąpimy do stworzeniadokumentacji technicznej i uzyskania stosownychpozwoleń.

Ogromnym problemem jest kwestia własności gruntów. Miastopowinno mieć przeznaczone środki na wykup gruntów poddrogi, pod sieć wod.-kan. Z uwagi na to, że mamy ogromnezadłużenie, nie jesteśmy teraz w stanie wyodrębnić środkówna ten cel. Wobec tego inwestycje powstawać będą tylko tam,gdzie mieszkańcy przekażą swoje grunty gminie, za symbolicznązłotówkę.

Bolączką jest rozrzucenie siedziby urzędu. Jeżeli Rada Miejskapodejmie uchwałę co do proponowanej rozbudowy budynku,to możemy tę inwestycję zrealizować w ciągu dwóch lat. Dlawygody dzieci, w których szkole mieści się jeden z urzędów.

Najważniejsze dla mnie w przyszłym roku są: inwestycje:budowy dróg, chodników, sieci wod.-kan., budowa mieszkańkomunalnych (przez ostatnie 8 lat nie wybudowano ani jednegomieszkania komunalnego). Mam na biurku dziesiątkipodań od osób, których nie stać na własny domek czy mieszkanie.Zleciłem wykonanie dokumentacji architektonicznejaby przystąpić do przetargu budowy budynku komunalnego(30 mieszkań z dwoma lokalami dla osób niepełnosprawnych).Budynek powstanie przy ulicy Fabrycznej 1.


Szanowni Mieszkańcy,
będę nadal wytrwale pracował dla naszego wspólnegodobra.
Nie zmarnuję tego czasu.
Proszę tylko o wyrozumiałość i cierpliwość.
Nie wszystkomożna zrobić od razu.

Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek

Gazeta Łomiankowska nr 25/2007

Potrzeba zmian…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *