www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Razem czy osobno?

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.To pierwsze ale i najważniejsze zdanie z encyklopedii samorządowcaczyli ustawy o samorządzie gminnym.Najważniejsze, bo to mieszkańcy właśnie dokonują najistotniejszychwyborów determinujących rozwój swojej miejscowości. Wybierająradnych i wybierają burmistrza. Później to właśnie ci radni i tenburmistrz zdecydują o rzeczach dla nas najważniejszych, choć każdyz nich ma inne uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność.

Zarówno radni jak i burmistrz sąprzedstawicielami władzy lokalnej,od których mamy prawo oczekiwaćnajwyższych standardów zachowania,obiektywizmu i świadomości podejmowanychdecyzji. Powinni oni poczuwaćsię do odpowiedzialności nietylko za to, co było ich bezpośrednimudziałem, lecz również za wszystko to,na co mogli mieć wpływ. Powinni dbaćo prawidłowe wykonywanie zadańpublicznych i prawidłowe gospodarowanieśrodkami publicznymi. I radnyi burmistrz powinni działać zgodniez zasadami: praworządności, bezstronnościi bezinteresowności, uczciwościi rzetelności, uprzejmości i życzliwościw kontaktach z mieszkańcami. Radnizobowiązani są do udziału w pracachrady, w tym poszczególnych komisjach.

Rada jest organem stanowiącymi kontrolnym. Decyduje o znakomitejwiększości spraw dotyczącychgminy. Uchwala programy gospodarczei społeczne ale też plany zagospodarowaniaprzestrzennego. Przyjmujebudżet gminy i decyduje o wysokościzaciąganych pożyczek i kredytów.Tworzy i likwiduje gminne jednostkiorganizacyjne, osiedla i sołectwa aleteż zgadza się lub nie na wprowadzeniefunduszu sołeckiego. W końcurada właśnie kontroluje działalnośćburmistrza i gminnych jednostekorganizacyjnych takich jak OśrodekPomocy Społecznej, ICDS, Biblioteka,Dom Kultury itd., z wyłączeniem spółekkomunalnych (Zakład Wodociągówi Kanalizacji oraz Komunikacja Miejska).Tu kontrolę przeprowadzić może jedyniewłaściciel, którego obowiązki wykonujeburmistrz. Odpowiedzialnośćrady odnosi się wyłącznie do odpowiedzialnościetycznej, moralnej,społecznej wobec wyborców. Ustawyprzewidują co prawda możliwość rozwiązaniarady w przypadku nagminnegonaruszania przepisów prawa alew praktyce sytuacja taka występujesporadycznie.

Burmistrz kieruje sprawami bieżącymigminy, reprezentuje ją nazewnątrz, wykonuje uchwały rady,zarządza mieniem komunalnym, wykonujebudżet czyli realizuje zadaniainwestycyjne i bieżące na podstawiei w granicach tegoż budżetu. Wydaje decyzjeadministracyjne, inicjuje kierunkirozwoju społecznego i gospodarczego.Ponosi odpowiedzialność, równieżkarną, za podejmowane decyzje.

W praktyce to właśnie burmistrzprzedstawia radzie sprawy do zaopiniowaniai przygotowuje swojestanowisko ujęte w formie projektuuchwały. Z propozycją tą rada możeale nie musi się zgodzić. Może wprowadzićdo niej poprawki zmieniająctym samym w części lub całości jejostateczne brzmienie. Tak dzieje sięw znakomitej większości spraw. Istniejąjednak obszary działalnościgminy, w których to wyłącznie burmistrzowiprzypisane jest uprawnieniewprowadzenia zmian do projektuuchwały – np. zmiany w budżeciegminy czy określenie granic okręgówwyborczych. I tu najwyraźniej zauważalnajest współpraca obu organów.Burmistrz może ale nie musi wyrazićzgody na wprowadzenie zmianzaproponowanych przez radnych.W takich patowych sytuacjach rozstrzygnięćco do istoty sprawy dokonująwskazywane w ustawach organy– Regionalna Izba Obrachunkowa czyKomisarz Wyborczy.

Tak więc razem czy osobno?

Jolanta Niegrzybowska

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 1/2011

Razem czy osobno?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...