www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Referendum nie będzie

Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach – 4 września 2007 r. , na XVI sesji, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji ds. referendum oraz trzema opiniami prawnymi, Rada Miejska w głosowaniu imiennym przyjęła uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg.


Powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Komisja Referendalna zakończyła prace. Jej efektem końcowym jest wniosek, który w całości publikujemy poniżej. Wniosek ten został poddany wnikliwej analizie niezależnych ekspertów

WNIOSEK

Uchwałą Nr XIV /81/ 2007, z dnia 14 sierpnia 2007 r, Rada Miejskaw Łomiankach powołała Komisję, której zadaniem było sprawdzenie czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie: „Ustalenia przebiegu nowych dróg, jak również przebudowy już istniejących na terenie gminy Łomianki”” odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym.
Komisja na posiedzeniach w dniach 14.08.2007 r., 27.08.2007 r. oraz 3.09.2007 r. zapoznała się z treścią złożonego w dniu 06.08.2007 r. wniosku. W związku z przepisami regulującymi zakres działania samorządu gminnego tj. ustawą z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, innych ustaw mających związek z przedmiotem wnioskowanego referendum, opiniami prawnymi, opiniami stanowiącymi załączniki do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych, na podstawie analizy powyższych dokumentów Komisja stwierdza co następuje:
 1. Ustawa o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88 z 2000 r, poz. 985 art. 2, pkt. 1 z późn. zmianami, wyraźnie wskazuje, że „”(…) w referendum lokalnym, zwanym dalej „”referendum””, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadańi kompetencji organów danej jednostki””
  Ponieważ sprawa poprowadzenia S77 nie leży w gestii gminy Łomianki, zatem referendum nie spełnia wymogów wyżej zacytowanego art. ustawy o referendum. Co uzasadnia twierdzenie, że przeprowadzenie referendum lokalnego w tej sprawie jest niezgodne z prawem.
 2. Zawarta we wniosku treść pytań nie spełnia wymogów art. 2 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.Treść pytań wpływa na decyzje mieszkańców podczas referendum ale wpływa również podczas zbierania podpisów pod wnioskiemo przeprowadzenie referendum. Zawarcie w pytaniach treści nieprawdziwych, sugestywnych, nie mających żadnego potwierdzenia w faktach, może wprowadzić w błąd osoby składające podpis pod takim wnioskiem.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym wynik referendum jest wiążący dla organu stanowiącego jednostki samorządu lokalnego. Tymczasem wynik referendum gminnego w sprawie przebiegu drogi o zasięgu ponad lokalnym nie jest wiążące dla inwestora i zarządcy drogi krajowej. I ma charakter jedynie opiniujący,a referendum o takim charakterze odbyło się 19.11.2006 r.

Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańcóww sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg, jak również przebudowy już istniejących na terenie gminy Łomianki.

UZASADNIENIE

Inicjator referendum – 5 obywateli zamieszkałych na terenie gminy Łomianki, w dniu 6 sierpnia 2007 r. złożył wniosek, w którym powiadamia burmistrza miasta Łomianki, o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg, jak również przebudowy już istniejących na terenie gminy Łomianki.
Burmistrz oraz Rada Miejska wykonali swoje ustawowe obowiązki, zgodnie z art. 12, 15,16 i 17 wymienionej ustawy. Komisja referendalna na posiedzeniach otwartych, w obecności pełnomocnika i przedstawiciela inicjatora referendum, zaproszonych do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora, dokonała analizy złożonego wniosku pod względem formalnym oraz prawnym. W toku prac stwierdzono uchybienia wyszczególnione w piśmie Referatu Spraw ObywatelskichRSO.51180-155/07 z dnia 3.09.2007 r. Komisja stwierdziła, iż ilość prawidłowo złożonych podpisów jest wystarczająca i wynosi 1705 co stanowi 10,4% i spełnia wymogi art.16 ustawy o referendum lokalnym.Na podstawie zebranych materiałów: złożonych wniosków, wypowiedzi członków Komisji, inicjatora referendum, pełnomocnika inicjatora referendum, obecnych na posiedzeniach Komisji mieszkańców oraz 3 opinii prawnych, stwierdzono.
Referendum lokalne może dotyczyć wyłącznie spraw mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu, w jakiej przeprowadza się referendum. Sprawy tzw. dróg publicznych i transportu publicznego (zbiorowego) należą do zadań własnych wszystkich trzech szczebli samorządu terytorialnego, a ich organy pełnią funkcję zarządców dróg, odpowiednio gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W istniejącej sytuacji, tj. ustalenie lokalizacji drogi publicznej mającej mieć status drogi krajowej, decyzję w tej sprawie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, wydaje wojewoda, będący organem rządowej administracji ogólnej. Sprawa ta zatem, nie mieści sięw zakresie kompetencji organu administracji samorządowej-gminnej, który może podejmować takie decyzje tylko odnośnie dróg mających status dróg gminnych.
W świetle uregulowań prawnych rozstrzygający wynik może mieć zatem raczej znaczenie opiniujące. I propagandowe, i tylko o to zabiegają inicjatorzy referendum. Należy zwrócić uwagę, że w tej samej sprawie w dniu 19 listopada 2006 roku odbyło się referendum, które kosztowało budżet naszej gminy około 40 000,00 złotych, nie osiągnęło ono wymaganej frekwencji i było nieważne. Niemniej jednak wyniki referendum, jako opinia znacznej grupy społeczeństwa Łomianek, zostały przesłane do marszałka Sejmiku Mazowieckiego. Podobne stanowisko zajmuje obecna Komisja w stosunku do złożonych kart z podpisami poparcia.
Gdyby Rada, akceptując tak postawione pytania wyraziła zgodę na referendum, złamałaby obowiązujące prawo, z czym zgodzić się nie możemy. Nie można być obywatelem praworządnym i jednocześnie łamać prawo. Nie bez znaczenia są też koszty finansowe tego przedsięwzięcia, szczególnie teraz gdy gmina Łomianki boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi, z powodu zadłużenia gminy sięgającego wysokością jej rocznego budżetu. Zamiast kierować fundusze gminne na przeprowadzenie kolejnego referendum, które wynik i tak nie będzie wiążący, lepiej wybudować kolejne odcinki sieci wod.-kan. oraz nawierzchnie ulic i chodników. Sprawa przebiegu drogi krajowej S-7 Warszawa – Gdańsk nie jest sprawą tylko naszego samorządu, przecież jest to droga krajowa i przebiega przez sąsiednią gminę Czosnów, dzielnice m.st. Warszawy: Bielany, Bemowo oraz przez całe województwo mazowieckie. Dlatego uważamy, że aby nadać temu odpowiednią rangęi aby wynik tego referendum był istotnym argumentem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz rządu Rzeczpospolitej Polskiej powinno ono dotyczyć nie tylko Łomianek, ale całego województwa. Takie referendum wojewódzkie zostało niedawno zorganizowane na Podlasiu w sprawie przebiegu drogi przez dolinę Rospudy. Głos tylko Łomianek utonie w przewadze liczebnej innych gmin. Uważamy że wspólne referendum wojewódzkie będzie zgodne z zapisami art. 2 ustawyo referendum lokalnym i bardziej wiążące, niż głos jednej gminy. Dlatego doceniając trud i wysiłek oraz zaangażowanie społeczne wszystkich, którzy pracowali na rzecz zebrania odpowiedniej ilości podpisów, Rada Miejska w trybie pilnym wystąpi do wojewody mazowieckiego z prośbą o zorganizowanie takiego referendum, którego koszty przeprowadzenia pokryłby wojewoda.
Istotne jest również, jakie pytanie w referendum zostały postawione. Treść merytoryczna tych pytań budzi wiele kontrowersji. Zdaniem Komisji zawarta we wniosku treść pytań nie spełnia wymogów art. 2 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym. I tak przykładowo:

Pytanie 1. Czy jesteś za budową Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek od mostu Północnego do Kazunia?

Tak postawione pytanie jest tendencyjne i wprowadza w błąd mieszkańców Łomianek.
 1. Nie ma oficjalnego wariantu drogi noszącego nazwę Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek.
 2. Nikt nie wie, o jaki (choćby w przybliżeniu) przebieg drogi nadwiślańskiej chodzi ? będą zatem ludzie głosować nie w sprawie rzeczywistego projektu, ale w sprawie wyobrażenia o projekcie trasy nadwiślańskiej. Podawana w mediach wizualizacja proponowanych wariantów nie znajduje pokrycia w dokumentacji i stanowi manipulację.
 3. Już dziś wiadomo, że niemożliwy jest wariant trasy wzdłuż Wisły do Mostu Północnego z kilku powodów:
  • Warszawski Zarząd Dróg Miejskich w specyfikacji rozstrzygniętego już przetargu na projekt mostu Północnego nie uwzględnił tego, że trasa może powstać w warinacie nadwiślańskim. Tłumaczy, że takie rozwiązanie byłoby niemożliwe, ze względu na bliskość węzła Pułkowa.
  • Opiniowanie poszczególnych fragmentów trasy jest niezmiernie trudne, odcinek trasy w jednym miejscu, nawet zaakceptowany przez mieszkańców, może nie mieć przedłużenia (akceptacji do kontynuacji trasy) na terenach innej gminy (dzielnicy). I taka sytuacja ma obecnie miejsce. Stanowiska zawarte w opiniach gmin ościennych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „”Budowa północnego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy w kierunku Gdańska”” są jednoznaczne, np.:
   • Rada Gminy Warszawa Bielany uchwałą nr 229/XLVIII/06 z dnia 3 lipca 2006 r jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała przedstawiony wariant nadwiślański;
   • Rada Gminy Czosnów: pozytywna opinia dla wariantu I-III;
   • Rada Gminy Warszawa-Bemowo w swoim stanowisku z dnia 03.04.2006 r. domaga się budowy obwodnicy m.st. Warszawy poza granicami administracyjnymi miasta. 05.07.2006 r. podjęto uchwałę w której jednogłośnie odrzucono wariant V;
   • Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, pozytywnie opiniuje tylko wariant II;
   • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Użytków Wodnych, odpowiadając na pismo burmistrza Łomianek w sprawie akceptacji wariantów nadwiślańskich stwierdza „”Wykorzystanie wału przeciwpowodziowego i obwałowania pod budowę obwodnicy jest sprzeczne z przebudową wału przy zachowaniu obecnych parametrów. Budowa obwodnicy pociąga za sobą potrzebę rozbudowy obwałowania szerokości kilkudziesięciu metrów. To z kolei powoduje całkowitą zmianę warunków filtracj…Wykonanie kosztownej przesłony przciwfiltracyjnej, który ma stać się elementem drogi, jest więc nie tylko nieuzasadniona z technicznego punktu widzenia lecz również byłaby zmarnowaniem publicznych środków””;
   • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Bezpieczeństwa Publicznego stwierdza, że jedyną alternatywą, którą MSWiA może rozważyć jest przebieg trasy wg wariantu III lub wariantu II;
   • Kampinoski Park Narodowy w piśmie DO-4082/70-2/06(dr) z dnia 23.08.2006 r.:
    „”Z punktu widzenia ochrony KPN, a także spójności systemu przyrodniczego Warszawy oraz zachowania ich wzajemnych powiązań przyrodniczych najkorzystniejszym rozwiązaniemz przedstawionych w załączonym „”studium”” jest poprowadzenie trasy S-7 korytarzem zarezerwowanym w opracowanych dotychczas planach zagospodarowania przestrzennego dla trasy N-S.”” Dalej: „”Duże obawy wywołują propozycje poprowadzenia trasy brzegiem Wisły, wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Koryto rzeki na tym odcinku, pod nazwą Dolina Środkowej Wisły, podobnie jak i KPN jest obszarem specjalnej ochrony ptaków i siedlisk wodnych NATURA 2000. W przypadku wyboru tego wariantu obszar ten skutecznie zostanie odcięty od przyrodniczego zaplecza, jakim jest dolina rzeki Wisły, na obszarze której leży Puszcza Kampinoska. W tej sytuacji wręcz niemożliwe byłoby utrzymanie ciągłości ekologicznej, a bezpośrednia bliskość trasy układy te z pewnością zaburzy.””

Dodatkowo opinia dyrektora KPN potwierdza nasze przekonanie, iż Wisła i jej koryto w międzywalu stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków pod nazwą „”Dolina Wisły Środkowej”” (kod obszaru PLB140004) i taki przebieg trasy, jaki został określony w 1 pytaniu referendalnym jest sprzeczny z prawem, gdyż narusza obszary chronione NATURA 2000.
Po referendum w sprawie Rospudy, eksperci stwierdzili: „”jeśli budowa obwodnicy przez tereny chronione NATURA 2000 może naruszać prawo, to o jej realizacji nie może decydować referendum lokalne””
Merytoryczne przesłanki płynące z raportu oddziaływania na środowisko jak i z analizy wielokryterialnej oraz względy społeczne i prawne wykluczają poprowadzenie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 po, wzdłuż, czy też w jakimkolwiek sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego Wisły.
W przypadku realizacji ww. wariantów nastąpiłaby całkowita degradacja unikalnego środowiska naturalnego Doliny Środkowej Wisły i Obszaru NATURA 2000, z którego korzysta nie tylko gmina Łomianki, ale również mieszkańcy Warszawy i okolic. Zrujnowanie życia setkom ludzi, których domy postawiono zgodniez planem zagospodarowania przestrzennego, a które zostałyby zburzone, a oni sami wysiedleni. Nie można kosztem jednych niszczyć mieniai życia innym. Tymczasem osoby decydujące się na osiedlenie w granicy rezerwy pod budowę trasy zrobiły to w pełni świadomie.
Ponadto, jest wysokie prawdopodobieństwo wariantu trasy nad Wisłą, której przebieg przewidywany jest przez ul. Brukową i Dąbrowę Leśną.Pozostałe zgłoszone przez inicjatora pytania referendalne budzą również wiele zastrzeżeń.

Pytanie 3. Czy jesteś za połączeniem Łomianek z Warszawą pojazdem szynowym, co wyklucza rozbudowę ul. Kolejowej do standardu drogi ekspresowej?

To nie jest pytanie. Tylko pierwsza część zdania spełnia ustawowe wymogi. Druga część zdania jest oceną efektu budowy trakcji szynowej, założeniem, że budowa trakcji szynowej wykluczy możliwość rozbudowy ul. Kolejowej do parametrów drogi ekspresowej. To nie jest pytanie, to jest stwierdzenie.

Pytanie 4. Czy jesteś przeciw budowie Trasy Legionowskiej od Wisły do węzła Kiełpin?

Pytanie jest niezrozumiałe. Organa gminy są przeciw budowie Trasy Legionowskiej. Pytanie powinno dotyczyć całej Trasy Legionowskiej na terenie gminy. Trasa Legionowska jest planowana jako mała obwodnica Warszawy. Trasa Legionowska bez fragmentu do węzła Kiełpin w ogóle nie jest Trasą Legionowską – nie może bowiem być obwodnicą Warszawy. W pytaniu zasugerowano, że możliwa jest budowa przeprawy przez Wisłę bez samej Trasy Legionowskiej. To jest również manipulacja.
Wszystkie pytania są sformułowane tendencyjnie. Pytania, w których organizatorzy liczą na wskazanie pozytywnego dla nich wariantu są sformułowane: „”Czy jesteś za…”” Pytania, gdzie liczą na wskazanie przez wyborców zanegowania wariantu są sformułowane: „”Czy jesteś przeciw…”” Wady pytań mogą uzasadniać odrzucenie wniosku inicjatorów referendum zgodnie z art. 13 ustawy o referendum lokalnym, który nakazuje organizatorowi podanie do publicznej wiadomości treści pytań. Treść pytań wpływa na indywidualne decyzje w sprawie poparcia dla referendum (zbieranie podpisów). Nieprawidłowo postawione pytania, zawarcie w pytaniach treści nieprawdziwych, może wprowadzić w błąd osoby składające podpis. Pod tym kątem również należy oceniać to, czy organizator zebrał wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg, jak również przebudowy już istniejących na terenie gminy Łomianki.

Ewa Sidorzak
przewodnicząca Komisji


źródło: Urząd Miejski w Łomiankach
redakcja@lomianki.info

Referendum nie będzie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *